Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.433

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 10.§)
Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Mediācijas likuma
20.panta ceturto daļu un 21.panta ceturto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā persona, kura vēlas kļūt par sertificētu mediatoru (turpmāk – kandidāts), piesakās mediatora sertifikācijas pārbaudījumam (turpmāk – sertifikācijas pārbaudījums);

1.2. sertifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību;

1.3. sertificēta mediatora atestācijas pārbaudījuma (turpmāk – atestācija) saturu un norises kārtību;

1.4. mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas darbības kārtību un kompetenci;

1.5. sertifikācijas pārbaudījuma un atestācijas maksu;

1.6. mediatora sertifikāta paraugu.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

2. Sertifikācijas pārbaudījuma maksa ir 205 euro.

3. Atestācijas maksa ir 51 euro.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

4. Sertifikācijas pārbaudījuma un atestācijas maksa iemaksājama Sertificētu mediatoru padomes (turpmāk – padome) kontā.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

5. Padome ir atbildīga par sertifikācijas pārbaudījuma un atestācijas organizāciju, to tehnisko nodrošinājumu, kā arī sertifikācijas pārbaudījuma un atestācijas materiālu glabāšanu.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

6. Sertifikācijas pārbaudījuma pirmās, otrās un trešās daļas testa un teorijas jautājumi, kā arī konkrētas konfliktsituācijas mediācijas procesa fāzes raksturojums kandidātiem pirms sertifikācijas pārbaudījuma nav pieejams.

II. Komisija

7. Sertifikācijas pārbaudījumu un atestāciju veic saskaņā ar Mediācijas likumu izveidota mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisija (turpmāk – komisija).

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

8. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas sēdes un ir atbildīgs par sertifikācijas pārbaudījuma vai atestācijas norises gaitas un rezultātu noteikšanas atbilstību tiesību normu prasībām.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

9. Komisijas sekretāra pienākumus pilda padomes norīkota persona, kura nav komisijas loceklis.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

10. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā piedalās ne mazāk kā četri komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

11. Komisijas sēdes ir slēgtas. Tiesības iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar kandidātu un sertificētu mediatoru novērtēšanas procesu, pēc pārbaudījuma materiālu saņemšanas piešķir padomes priekšsēdētājs ar rakstisku atļauju, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

12. Komisijas loceklis nepiedalās kandidāta vai sertificēta mediatora vērtēšanā, ja attiecīgais kandidāts vai sertificēts mediators ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, kā arī ir komisijas locekļa vai viņa laulātā adoptētājs vai adoptētais, komisijas locekļa vai viņa laulātā aizgādnībā vai aizgādībā. Komisijas loceklis nepiedalās vērtēšanā arī tad, ja komisijas loceklis ir personīgi vai mantiski tieši vai netieši ieinteresēts iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Šādos gadījumos komisijas loceklis par minētajiem apstākļiem paziņo komisijai, un komisija pieņem lēmumu, ka attiecīgais komisijas loceklis nepiedalās konkrētā kandidāta vai sertificēta mediatora vērtēšanā.

13. Komisijas sēdes protokolē. Protokolā norāda sertifikācijas pārbaudījuma vai atestācijas norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, kandidātus, kuri kārto eksāmenu, vai sertificētus mediatorus, kurus atestē, kā arī kandidātus un sertificētus mediatorus, kuri nav ieradušies, sertifikācijas pārbaudījuma otrās un trešās daļas variantu, mutiski uzdotos jautājumus, uz tiem sniegtās atbildes un pirmās, otrās un trešās daļas vērtējumu. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījušies vērtēšanā, un komisijas sekretārs. Protokolam pievieno komisijas locekļu aizpildītās mediatora sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas vērtējuma lapas, mediatora sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas vērtējuma lapas un eksāmena biļešu variantus.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 163)

14. Komisijas priekšsēdētājs septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma vai atestācijas beigām sēdes protokolu un tā pielikumus nodod padomei. Padome protokolu un tā pielikumus glabā piecus gadus no sertifikācijas pārbaudījuma vai atestācijas norises dienas.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

III. Mediatora sertifikācijas pārbaudījums, pārbaudījuma vērtēšanas kārtība un rezultātu paziņošana

15. Lai kandidāts nokārtotu sertifikācijas pārbaudījumu, pārbauda viņa zināšanas un prasmes šādās jomās:

15.1. mediācijas teorētiskie pamati un tiesiskais regulējums;

15.2. konflikta analīzes un apstrādes veidi;

15.3. metodes un paņēmieni mediācijā;

15.4. mediatora ētika un mediācijas procesa principi;

15.5. bērnu tiesību aizsardzība mediācijā.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

16. Sertifikācijas pārbaudījumu padome rīko ne retāk kā reizi gadā. Informāciju par sertifikācijas pārbaudījuma rīkošanu un norises dienu padome ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē padomes interneta vietnē, kā arī nosūta Tieslietu ministrijai.

17. Kandidāts ne vēlāk kā 30 dienas pēc sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas izsludināšanas iesniedz padomei Mediācijas likuma 21. panta pirmajā daļā minēto iesniegumu un šādus dokumentus:

17.1. dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formā);

17.2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

17.3. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

17.4. apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā;

17.5. rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19. panta pirmās daļas 2. punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19. panta otrajā daļā minētie ierobežojumi;

17.6. dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536; grozījums 17.4. apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas dokumentu kopijas un, ja nepieciešams, uzrāda šo dokumentu oriģinālus. Dokumentus iesniedz latviešu valodā vai pievienojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu. Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

19. Padome izskata šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski nosūta kandidātam paziņojumu par atļauju kārtot sertifikācijas pārbaudījumu vai atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu.

20. Padome kandidātam atsaka sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, ja kandidāts nav iesniedzis visus šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus, ir konstatēta neatbilstība Mediācijas likumā noteiktajām kandidātam izvirzītajām prasībām vai kandidāts ir nokavējis noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu.

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto atteikumu kandidāts mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

22. Padome nosaka sertifikācijas pārbaudījuma vietu un laiku un vismaz septiņas darbdienas pirms sertifikācijas pārbaudījuma informē par to kandidātu, nosūtot rakstisku paziņojumu pa pastu uz kandidāta norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi, ja kandidāts iesniegumā norādījis elektroniskā pasta adresi.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

23. Pirms sertifikācijas pārbaudījuma kandidāts uzrāda komisijas sekretāram personu apliecinošu dokumentu. Komisijas sekretārs reģistrē kandidāta vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus) šo noteikumu 13. punktā minētajā protokolā.

24. Pirms sertifikācijas pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs informē kandidātus par sertifikācijas pārbaudījuma norises kārtību un komisijas sastāvu.

25. Ja kandidāts nokavē sertifikācijas pārbaudījuma sākumu, viņam ar komisijas priekšsēdētāja atļauju ir tiesības kārtot sertifikācijas pārbaudījumu, bet tā izpildes laiks netiek pagarināts, un tas tiek norādīts protokolā.

26. Ja kandidāts attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu, viņam ir tiesības kārtot to nākamajā padomes izsludinātajā sertifikācijas pārbaudījuma laikā. Sertifikācijas maksa atkārtoti nav jāmaksā. Par to, vai neierašanās iemesli ir atzīstami par attaisnojošiem, lemj padome. Padomes lēmumu kandidāts mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

27. Ja iemesli, kuru dēļ kandidāts nav ieradies uz sertifikācijas pārbaudījumu, netiek atzīti par attaisnojošiem, sertifikācijas pārbaudījuma maksa netiek atmaksāta.

28. Sertifikācijas pārbaudījuma laikā tā norises telpā (turpmāk – pārbaudījuma telpa) drīkst atrasties tikai kandidāti, kuri kārto sertifikācijas pārbaudījumu, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

29. Sertifikācijas pārbaudījuma laikā kandidātam nav atļauts:

29.1. palīdzēt citiem kandidātiem vai sarunāties ar tiem;

29.2. lietot palīgmateriālus (piemēram, sakaru līdzekļus, piezīmju datorus, literatūru);

29.3. atstāt pārbaudījuma telpu bez komisijas priekšsēdētāja atļaujas.

30. Ja kandidāts neievēro šo noteikumu 29. punktā minētos noteikumus, komisijas priekšsēdētājs viņu brīdina un protokolā izdara atzīmi par izteikto brīdinājumu. Ja kandidāts pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu izdara atkārtoti, komisijas priekšsēdētājs izraida attiecīgo kandidātu no pārbaudījuma telpas. Šādā gadījumā komisija aizliedz kandidātam piedalīties sertifikācijas pārbaudījuma turpmākā kārtošanā un protokolā izdara atzīmi, ka sertifikācijas pārbaudījums nav nokārtots.

31. Sertifikācijas pārbaudījuma pirmās, otrās un trešās daļas norises laikā aizliegts patvaļīgi atstāt pārbaudījuma telpu. Izņēmuma gadījumā komisijas priekšsēdētājs atļauj iziet no pārbaudījuma telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam kandidātam. Šādā gadījumā kandidāts savu rakstu darbu nodod komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz tā atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Kandidāta prombūtnes faktu un laiku atzīmē arī protokolā. Kandidātam pārbaudes uzdevumu izpildes laiks netiek pagarināts.

32. Sertifikācijas pārbaudījumam ir trīs daļas:

32.1. pirmajā daļā kandidāts sniedz rakstiskas atbildes uz 30 testa jautājumiem;

32.2. otrajā daļā kandidāts rakstiski sniedz atbildes uz diviem teorijas jautājumiem;

32.3. trešajā daļā izspēlē mediācijas vadīšanu biļetē aprakstītā konkrētā konfliktsituācijā, sākot no biļetē norādītās mediācijas procesa fāzes.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

33. Komisija pirms katra sertifikācijas pārbaudījuma sagatavo un komisijas priekšsēdētājs apstiprina pārbaudījuma pirmās, otrās un trešās daļas saturu. Pārbaudījuma otrajai un trešajai daļai sagatavo ne mazāk kā trīs variantus (biļetes).

34. Sertifikācijas pārbaudījuma pirmajā daļā kandidāts vienas stundas laikā rakstiski atzīmē atbildes uz 30 testa jautājumiem. Pēc testa aizpildīšanas kandidāts iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj pārbaudījuma telpu.

35. Pēc sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu. Pārtraukuma laikā komisija novērtē sertifikācijas pārbaudījuma pirmās daļas darbus. Pēc pārtraukuma komisijas priekšsēdētājs paziņo kandidātiem pirmās daļas rezultātus.

36. Sertifikācijas pārbaudījuma pirmā daļa ir nokārtota, ja kandidāts ir pareizi atbildējis vismaz uz 22 jautājumiem. Negatīva vērtējuma saņemšana sertifikācijas pārbaudījuma pirmajā daļā liedz kandidātam tiesības piedalīties sertifikācijas pārbaudījuma otrajā un trešajā daļā. Pirmās daļas rezultātu ieraksta protokolā.

37. Sertifikācijas pārbaudījuma otrajā daļā komisija aicina kandidātus, kuri nokārtojuši sertifikācijas pārbaudījuma pirmo daļu, pārbaudījuma telpā pa vienam alfabēta secībā pēc uzvārdiem, ja komisija nenosaka citu kārtību, un uzaicina izlozēt sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas biļeti ar diviem teorijas jautājumiem.

38. Sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas biļetes numuru kandidāts uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

39. Komisija nosaka, cik kandidātu sertifikācijas pārbaudījuma otrajā daļā vienlaikus drīkst atrasties pārbaudījuma telpā.

40. Sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas atbilžu sagatavošanai ir paredzēta viena stunda. Kandidāts var rakstiski sagatavotās atbildes nodot komisijai ātrāk.

41. Kandidāts pēc rakstisko atbilžu sagatavošanas nodod darbu komisijai un atstāj pārbaudījuma telpu. Pēc tam, kad visi kandidāti nodevuši rakstiski sagatavotās atbildes sertifikācijas pārbaudījuma otrajā daļā, komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu. Pārtraukuma laikā komisija novērtē sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas darbus un ieraksta vērtējumu mediatora sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas vērtējuma lapā (1. pielikums).

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

42. Kandidāta zināšanas un prasmes sertifikācijas pārbaudījuma otrajā daļā komisijas loceklis vērtē 10 ballu sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

43. Sertifikācijas pārbaudījuma otrā daļa ir nokārtota, ja pēc visu komisijas locekļu (kas piedalās sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanā) piešķirto vērtējumu kopsummas izdalīšanas ar komisijas locekļu (kas piedalās sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanā) skaitu kandidāts ir saņēmis vismaz septiņas balles. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5", noapaļo uz augšu). Ja kandidāts eksāmena otrajā daļā saņēmis vidējo vērtējumu, kas ir zemāks par septiņām ballēm, viņam nav tiesību piedalīties sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

44. Sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas rezultātus ieraksta protokolā, un komisijas priekšsēdētājs tos paziņo kandidātiem.

45. Sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā komisija aicina kandidātus, kuri nokārtojuši sertifikācijas pārbaudījuma otro daļu, pārbaudījuma telpā pa vienam alfabēta secībā pēc uzvārdiem, ja komisija nenosaka citu kārtību, un uzaicina izlozēt sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas biļeti ar konfliktsituācijas aprakstu.

46. Sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas biļetes numuru kandidāts uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

47. Sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā pārbaudījuma telpā drīkst atrasties komisijas locekļi, komisijas sekretārs, kandidāts un ne vairāk par trim komisijas pieaicinātām personām lomu izspēles nodrošināšanai. Pieaicināto personu vārdus, uzvārdus un personas kodus komisijas sekretārs ieraksta protokolā.

48. Sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā izlozētās konfliktsituācijas izspēlei ir paredzētas ne vairāk kā 40 minūtes.

49. Pēc mediācijas vadīšanas izspēles komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam, lai precizētu mediācijas vadīšanā izmantotās metodes un citus ar mediācijas vadīšanas prasmju novērtēšanu saistītus jautājumus.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

50. Pēc tam, kad visi kandidāti sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā izspēlējuši mediācijas vadīšanu, komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu un informē kandidātus par sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas rezultātu paziņošanas laiku. Pārtraukuma laikā komisija novērtē kandidātu sniegumu sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā un ieraksta vērtējumu mediatora sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas vērtējuma lapā (1.1 pielikums).

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

51. Kandidāta zināšanas un prasmes sertifikācijas pārbaudījuma trešajā daļā komisija vērtē 10 ballu sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

52. Sertifikācijas pārbaudījuma trešā daļa ir nokārtota, ja pēc visu komisijas locekļu (kas piedalās sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanā) piešķirto vērtējumu kopsummas izdalīšanas ar komisijas locekļu (kas piedalās sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanā) skaitu kandidāts ir saņēmis vismaz septiņas balles. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5", noapaļo uz augšu).

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

53. Sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas rezultātus ieraksta protokolā, un komisijas priekšsēdētājs tos paziņo kandidātiem.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

54. (Svītrots ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

55. Komisijas priekšsēdētājs piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma beigām iesniedz padomei atzinumu par kandidātu sertifikācijas pārbaudījuma rezultātiem.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

56. Padome, pamatojoties uz komisijas iesniegto atzinumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par mediatora sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt mediatora sertifikātu.

57. Šo noteikumu 56. punktā minēto lēmumu padome kandidātam nosūta piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

IV. Mediatora sertifikāts un tā izsniegšana

58. Mediatora sertifikātu (4. pielikums) (turpmāk – sertifikāts) padome izsniedz kandidātam, kurš nokārtojis sertifikācijas pārbaudījumu, vai sertificētam mediatoram, kurš atestēts. Mediatora sertifikātu paraksta un ar padomes zīmogu apzīmogo padomes priekšsēdētājs.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

59. Nosūtot lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atestāciju, padome norāda sertifikāta saņemšanas laiku un vietu.

60. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Sertifikāta derīguma termiņā neieskaita laiku, kurā sertifikāta darbība apturēta.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

61. Izsniegtos sertifikātus padome reģistrē. Reģistrācijas numurā norāda sertifikāta izsniegšanas gada pēdējos divus ciparus un sertifikāta kārtas numuru attiecīgajā gadā.

62. Piecu darbdienu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas padome sertificētu mediatoru sarakstā iekļauj Mediācijas likumā noteikto informāciju par attiecīgo sertificēto mediatoru.

63. Ja sertifikāta darbība tiek izbeigta, padome piecu darbdienu laikā:

63.1. paziņo lēmumu sertificētam mediatoram;

63.2. izdara izmaiņas informācijā, kas iekļauta sertificētu mediatoru sarakstā.

V. Sertificētu mediatoru atestācija

64. Sertificēts mediators ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz padomei pieteikumu sertificēta mediatora atestācijai.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

65. Šo noteikumu 64. punktā minētajam pieteikumam pievieno:

65.1. pārskatu par sertificēta mediatora profesionālo darbību sertifikāta darbības laikā. Pārskatā norāda informāciju par:

65.1.1. novadīto mediācijas procesu skaitu, strīda veidu atbilstoši tiesību jomai, mediācijas procesa rezultātu;

65.1.2. dalību kvalifikācijas celšanas pasākumos, kā arī pedagoģisko vai zinātnisko darbību;

65.1.3. sabiedrisko darbību mediācijas jomas attīstībā;

65.1.4. citas ziņas, kas, pēc sertificēta mediatora domām, raksturo viņa profesionālo darbību;

65.2. sertifikāta darbības laikā novadīto triju mediācijas procesu aprakstus. Aprakstā norāda informāciju par konflikta risināšanā izmantotajiem konflikta analīzes un apstrādes veidiem, kā arī lietotajām metodēm un paņēmieniem;

65.3. dokumentus, kas apliecina, ka sertificēts mediators noklausījies mācību kursu vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā par jautājumiem, kas saistīti ar sertificēta mediatora profesionālo darbību;

65.4. dokumentu, kas apliecina atestācijas maksas samaksu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

65.1 Šo noteikumu 65. punktā minētā pārskata un mediācijas procesu apraksta paraugu apstiprina padome un publicē padomes interneta vietnē.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

65.2 Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minētos triju mediācijas procesu aprakstus var aizstāt ar padomes izsniegtu apliecinājumu par dalību padomes īstenotā projektā, kas saistīts ar mediācijas procesu vadīšanu, ja projekta ietvaros novadīti vismaz 15 mediācijas procesi. Ja padomes īstenotā projekta ietvaros novadīti 10 līdz 14 mediācijas procesi, triju mediācijas procesu aprakstus var aizstāt ar vienu mediācijas procesa aprakstu un padomes izsniegtu apliecinājumu par dalību projektā. Ja padomes īstenotā projekta ietvaros novadīti no viena līdz deviņiem mediācijas procesiem, triju mediācijas procesu aprakstus var aizstāt ar diviem mediācijas procesu aprakstiem un padomes izsniegtu apliecinājumu par dalību projektā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

66. Padome izskata šo noteikumu 64. un 65. punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu atteikt atestāciju, ja:

66.1. sertificētam mediatoram sertifikāta darbība izbeigta saskaņā ar Mediācijas likuma 22. panta pirmo daļu;

66.2. sertificēts mediators nav izpildījis šo noteikumu 65. punktā minēto prasību vai izpildījis to daļēji;

66.3. sertificēts mediators sniedzis nepatiesas ziņas ar profesionālo darbību saistītos jautājumos.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

66.1 Lēmumu par atestācijas atteikumu padome sertificētam mediatoram nosūta mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

67. Ja pēc šo noteikumu 64. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas sertifikāta darbību aptur, pieteikuma izskatīšanu atliek. Šādā gadījumā lēmumu par sertificēta mediatora atestāciju pieņem mēneša laikā no dienas, kad sertifikāta darbība atjaunota.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

68. Padomes lēmumu par atestācijas atteikumu sertificēts mediators mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

69. Ja sertificēta mediatora sertifikāta darbība saskaņā ar Mediācijas likumu tiek izbeigta, viņš var sertifikātu iegūt no jauna šo noteikumu IV nodaļā minētajā kārtībā.

70. Šo noteikumu 66. punktā minēto lēmumu padome nosūta pa pastu sertificētam mediatoram piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

71. Padome atestāciju organizē ne vēlāk kā mēnesi pirms mediatora sertifikāta darbības termiņa beigām un ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms atestācijas publicē padomes interneta vietnē informāciju par atestācijas laiku.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

72. Atestācijas mērķis ir novērtēt sertificēta mediatora profesionālo darbību un tās rezultātus, kā arī veicināt sertificēta mediatora profesionālo attīstību.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

73. Komisija atestāciju veic bez sertificēta mediatora klātbūtnes, pamatojoties uz šo noteikumu 64. un 65. punktā minētajiem dokumentiem. Ja komisija, izvērtējot iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 65. punktā minētajām prasībām, secina, ka atestācija bez sertificētā mediatora klātbūtnes nav iespējama, komisija par to nekavējoties informē padomi. Padome informē sertificētu mediatoru par atestācijas norises laiku un vietu, nosūtot rakstisku paziņojumu pa pastu uz sertificēta mediatora norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi, ja sertificēts mediators pieteikumā sertificēta mediatora atestācijai norādījis elektroniskā pasta adresi. Informāciju par komisijas lēmumu un atestācijas norises vietu un laiku sertificētam mediatoram nosūta vismaz trīs darbdienas pirms atestācijas dienas.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

74. Ja sertificēts mediators neierodas uz atestāciju un komisija neierašanās iemeslus atzīst par attaisnojošiem, padome nosaka citu atestācijas norises laiku. Sertificēts mediators atestācijas maksu atkārtoti nemaksā. Ja sertificēts mediators neierodas uz atestāciju bez attaisnojuma, atestācijas maksu viņam neatmaksā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

75. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertificēta mediatora atestāciju klātienē, komisijas priekšsēdētājs, uzsākot atestāciju, iepazīstina sertificētu mediatoru ar komisijas sastāvu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

76. Atestācijas telpā drīkst atrasties tikai sertificēts mediators, kura darbība tiek novērtēta, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

77. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertificēta mediatora atestāciju klātienē, komisija uzklausa sertificēta mediatora ziņojumu par viņa profesionālo darbību sertifikāta darbības laikā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

78. Uzklausot mediatora ziņojumu par viņa profesionālo darbību, komisijas locekļiem ir tiesības uzdot precizējošus jautājumus, kas saistīti ar sertificēta mediatora profesionālo darbību sertifikāta darbības laikā.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

79. Pēc atestācijas sertificēts mediators atstāj atestācijas telpu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 162 redakcijā)

80. Komisijas locekļi apspriežas un balso par pozitīva vai negatīva atzinuma sniegšanu mediatoram. Atzinumu sastāda rakstiski (5. pielikums).

81. Ja komisijas locekļu balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

82. (Svītrots ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

83. Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc atestācijas beigām komisijas priekšsēdētājs iesniedz padomei atzinumu par sertificēta mediatora darbību iepriekšējā novērtēšanas periodā.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

84. Padome, pamatojoties uz komisijas iesniegto atzinumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par jauna sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt jaunu sertifikātu.

85. Šo noteikumu 84. punktā minēto lēmumu sertificētam mediatoram nosūta pa pastu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

86. Padomes lēmumu par atteikumu izsniegt jaunu sertifikātu sertificēts mediators mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

VI. Noslēguma jautājumi

87. Biedrība "Mediācijas padome" Mediācijas likuma pārejas noteikumu 4. punktā noteikto sertifikācijas pārbaudījumu (turpmāk – pirmais sertifikācijas pārbaudījums) izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014. gada 12. augustam.

88. Informāciju par pirmā sertifikācijas pārbaudījuma rīkošanu un norises dienu biedrība "Mediācijas padome" izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē biedrības "Mediācijas padome" mājaslapā internetā, sludinājumā norādot biedrības "Mediācijas padome" konta numuru, kurā iemaksājama sertifikācijas pārbaudījuma maksa.

89. Kandidāts, kurš vēlas kārtot pirmo sertifikācijas pārbaudījumu, šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus biedrībā "Mediācijas padome" iesniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas izsludināšanas.

90. Biedrība "Mediācijas padome" izvērtē šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus un ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas nosūta kandidātam rakstisku paziņojumu par atļauju kārtot sertifikācijas pārbaudījumu vai atteikumu kārtot sertifikācijas pārbaudījumu.

91. Biedrība "Mediācijas padome" Mediācijas likuma 20. panta noteiktajā kārtībā izveido pirmajam sertifikācijas pārbaudījumam mediatoru sertifikācijas komisiju. Minētā komisija darbojas līdz dienai, kad Mediācijas likumā noteiktajā kārtībā ievēlēta padome.

92. Pēc padomes ievēlēšanas Mediācijas likumā noteiktajā kārtībā biedrība "Mediācijas padome" nodod tai šo noteikumu 5. un 14. punktā minētos dokumentus.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Tieslietu ministra pienākumu izpildītājs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

Mediatora sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas vērtējuma lapa
Pārbaudījuma kārtošanas datums 
  
Pārbaudījuma otrās daļas biļetes numurs  
  
Kandidāta vārds un uzvārds 
  
Piezīmes 
  
  
  
  
UzdevumiVērtējumsPiezīmes
1. jautājums
2. jautājums
Kopējais vērtējums
  
Komisijas loceklis 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
1.1pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 5. augusta noteikumiem Nr. 433

(Pielikums MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

Mediatora sertifikācijas pārbaudījuma trešās daļas vērtējuma lapa
Pārbaudījuma kārtošanas datums 
  
Pārbaudījuma trešās daļas biļetes numurs  
  
Kandidāta vārds un uzvārds 
  
Piezīmes 
  
  
  
  
VērtējumsPiezīmes
  
Komisijas loceklis 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433
Mediatora sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (balles)

Skaidrojums

Apguves līmenis

10

Zināšanas pārsniedz noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar mediācijas procesu saistītu problēmjautājumu un mediatora darbību regulējošo normu dziļu izpratni

Izcili

9

Pilnīga izpratne par sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot pilnībā vai gandrīz vienmēr. Ir prasme patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas

Teicami

8

Apgūti sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, mediācijas vadīšanas principi un metodes. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot standartsituācijās, taču konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu nepietiekama izpratne

Ļoti labi

7

Apgūti sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, mediācijas vadīšanas principi un metodes. Spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne

Labi

6

Apmierinoša izpratne par mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un nespēja iegūtās zināšanas izmantot atsevišķu problēmjautājumu risināšanā

Gandrīz labi

5

Kopumā apmierinoša izpratne par mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm, taču konstatējami būtiski trūkumi spējā izmantot iegūtās zināšanas praksē

Viduvēji

4

Apgūtas virspusīgas zināšanas par sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm, taču nespēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot

Gandrīz viduvēji

3

Virspusīgas zināšanas par biežāk lietotajiem sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm un nav prasmes tās praktiski izmantot

Vāji

2

Ļoti vājas zināšanas par biežāk lietotajiem sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem, metodēm un nav prasmes tās praktiski izmantot

Ļoti vāji

1

Nav izpratnes par biežāk lietotajiem sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, mediācijas vadīšanas principiem un metodēm. Nav sertificēta mediatora profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmju

Neapmierinoši

Tieslietu ministre Baiba Broka
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433
Mediatora sertifikācijas pārbaudījuma kandidātu vidējā vērtējuma lapa

(Pielikums svītrots ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 536)

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433

(Pielikums MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 536 redakcijā)

Mediatora sertifikāta paraugs
 

SERTIFICĒTU MEDIATORU PADOME

 

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

 

Sertifikāts Nr. __________

 
    
    
 (vārds, uzvārds) 
    
 ir ieguvis(-usi)
sertificēta mediatora statusu
 
    
 Sertifikāta derīguma termiņš   
  (datums) 
    
 Izsniegts    
  (datums) 
    
 Izsniedza     
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
  Z. v. 
    
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433

(Pielikums grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 162)

Mediatora atestācijas atzinums
   

(atestācijas norises vieta)

 

(datums)

Sertificēts mediators

   
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izdošanas datums)

 
 
atestācijā ir saņēmis(-usi) pozitīvu/negatīvu atzinumu.
 

(vajadzīgo pasvītrot)

 
 
Piezīmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisija:  
 komisijas priekšsēdētājs 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 komisijas loceklis 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 komisijas loceklis 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 komisijas loceklis 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 komisijas loceklis 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 komisijas loceklis 
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

Tieslietu ministre Baiba Broka
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 433Pieņemts: 05.08.2014.Stājas spēkā: 12.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 11.08.2014. OP numurs: 2014/156.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268136
{"selected":{"value":"19.04.2019","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2015","iso_value":"2015\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2014","iso_value":"2014\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2014.-24.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"