Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.347

Rīgā 2014.gada 9.jūlijā (prot. Nr.38 45.§)

Grozījumi pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam"

1. Izdarīt pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojumu Nr. 40 "Par pamatnostādnēm "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam"") šādus grozījumus:

1.1. papildināt satura rādītāju ar šādiem vārdiem un skaitļiem:

"Pielikums Nr. 2   Turpmākās rīcības plānojums

Pielikums Nr. 3   (informācija dienesta vajadzībām)";

1.2. izteikt 7. nodaļu šādā redakcijā:

"7. Saīsinājumi un terminu skaidrojums

Saīsinājumi

AIM Aizsardzības ministrija
AIP Augstākās izglītības padome
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
ĀM Ārlietu ministrija
CCDCOE NATO Informācijas tehnoloģiju aizsardzības izcilības centrs Tallinā
CERT.LV Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
DP Drošības policija
DVI Datu valsts inspekcija
EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizācija
EM Ekonomikas ministrija
ENISA Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra
ES Eiropas Savienība
FKTK Finanšu un kapitāla tirgus komisija
IeM Iekšlietu ministrija
IEM IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
ISACA biedrība "ISACA Latvijas nodaļa"
IT informācijas tehnoloģijas
IZM Izglītības un zinātnes ministrija
LB Latvijas Banka
LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija
LIA Latvijas Interneta asociācija
LIKTA Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
LKA Latvijas Komercbanku asociācija
LM Labklājības ministrija
LPESPS Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
LTRK Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
LVRTC Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
LZA TK Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
MIDD Militārās izlūkošanas un drošības dienests
NAP Nacionālais attīstības plāns
NATO Ziemeļatlantijas līguma organizācija
NBS Nacionālie bruņotie spēki
NBS KAV Nacionālo bruņoto spēku Kiberaizsardzības vienība
NetSafe Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe Latvia
NITDP Nacionālā informācijas tehnoloģiju drošības padome
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
SAB Satversmes aizsardzības birojs
SM Satiksmes ministrija
TM Tieslietu ministrija
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VBTAI Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
VIS valsts informācijas sistēmas
VISC Valsts izglītības satura centrs
VP Valsts policija
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VVC Valsts valodas centrs

Termini

Elektronisko sakaru komersants

Komersants vai ārvalstu komersanta filiāle, kam ir tiesības veikt komercdarbību, nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā.

Elektronisko sakaru tīkls

Pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas (tajā skaitā tīkla elementi, kas netiek izmantoti) un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos.

E-pārvalde

Efektīva valsts un pašvaldību pārvaldes īstenošana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Informācijas sabiedrība

Sabiedrība, kuras locekļi prot, var un viņiem ir iespējas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību iegūt informāciju, saistīt to ar esošajām zināšanām un jauniegūtās zināšanas izmantot labklājības celšanai.

Informācijas tehnoloģijas

Tehnoloģijas, kuras tām paredzēto uzdevumu izpildei veic informācijas elektronisko apstrādi, tajā skaitā izveidošanu, dzēšanu, glabāšanu, attēlošanu vai pārsūtīšanu.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidents

Kaitīgs notikums vai nodarījums, kura dēļ tiek apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte, pieejamība vai konfidencialitāte.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu.

Kiberdrošība

Instrumentu, politikas, drošības konceptu un vadlīniju, risku vadības, rīcības, apmācības, pieredzes un tehnoloģiju kopums, kuru var izmantot elektroniskās vides, tās organizācijas un lietotāju aktīvu aizsardzībai. Organizācijas un lietotāju aktīvi ietver savienotas skaitļošanas tehnoloģijas, personālu, infrastruktūru, programmatūru, pakalpojumus, telekomunikāciju sistēmas un pārsūtītas jeb uzglabātas informācijas kopumu elektroniskajā vidē.*";


* Starptautiskās Telekomunikāciju savienības definīcija angļu valodā: Cybersecurity is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization and user's assets. Organization and user's assets include connected computing devices, personnel, infrastructure, applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and/or stored information in the cyber environment. ITU-T X.1205.


1.3. papildināt pamatnostādnes ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums Nr. 2

Turpmākās rīcības plānojums

• Rīcības plānojums (turpmāk - plānojums) identificē uzdevumus pamatnostādņu mērķu sasniegšanai. Plānojuma darba uzdevumi ir izstrādāti, pamatojoties uz pamatnostādnēs apstiprināto nepieciešamo rīcību, bet nav grupēti atbilstoši katram rīcības punktam, jo atsevišķi plāna uzdevumi vienlaikus pilda vairākus stratēģijas mērķus. Sasniedzamie politikas rezultāti ir identificēti pietiekami plaši un vispārīgi, ņemot vērā kiberdrošības komplekso dabu un straujo mainību mūsdienu vidē. Pieaugot kiberdrošības spējām un kapacitātei, palielinās incidentu, apdraudējumu un risku skaits, taču tas ne vienmēr var nozīmēt drošības līmeņa vājināšanos.

• Plānojumam ir publiskā sadaļa un sadaļa, kas ietver informāciju dienesta vajadzībām (tajā norādītie uzdevumi ir pieejami pamatnostādņu 3. pielikumā (dienesta vajadzībām)).

• Pamatnostādņu īstenošanas turpmākās rīcības plānojumā paredzētos pasākumus atbildīgās institūcijas pamatā īsteno atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Atbildīgās institūcijas ir apņēmušās pildīt sev norādītos uzdevumus un, pieprasot papildu līdzekļus, izstrādās detalizētus aprēķinus, jo šobrīd šā pielikuma 1. tabulā norādītais nepieciešamā finansējuma apmērs ir indikatīvs.

• Ja ailē "Atbildīgā institūcija" ir norādīta vairāk nekā viena institūcija, tad institūcijas savā starpā vienosies par nepieciešamā uzdevuma izpildes nosacījumu sadali, tajā skaitā par finansējuma pieprasīšanu, tādēļ finansējuma sadale pa institūcijām ir indikatīva. Finansējuma sadale pa institūcijām neietver līdzekļu pieprasījumus, kas norādīti pamatnostādņu 3. pielikumā (informācija dienesta vajadzībām). Ailē "Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti" minētais finansējums ir indikatīvs, un tajā ir iespējamas izmaiņas līdz ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas dokumentu apstiprināšanu.

• Atbilstoši pamatnostādņu mērķiem plānojumā ir ietverti darba uzdevumi no Ministru kabinetā 2013. gada 14. oktobrī apstiprinātajām Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam (turpmāk - ISAP). Atbilstoši ISAP kā attiecīgo uzdevumu izpildes termiņš saglabāts 2020. gads, paredzot 2018. gadā izskatīt uzdevumu izpildes progresu pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam" īstenošanas kontekstā. Uzdevumi, kuri pārņemti no ISAP, pamatnostādnēs ir norādīti ar zemsvītras atsauci.

• Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar visām iesaistītajām ministrijām un Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi līdz 2016. gada 1. februārim jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildes gaitu, bet līdz 2019. gada 1. jūnijam - informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plāna īstenošanas gala novērtējumu, iekļaujot priekšlikumus kiberdrošības politikas jomā turpmākajiem gadiem.

1. tabula

Kiberdrošības stratēģijas mērķu sasniegšanas uzdevumi un atbildību sadalījums

Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis Kiberdrošības politikas mērķis ir droša un uzticama kibertelpa, kurā ir garantēta valstij un sabiedrībai būtisku pakalpojumu droša, uzticama un nepārtraukta saņemšana
1. KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN RESURSI: Nacionālā kiberdrošība
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti; komentāri par uzdevuma izpildi Sasniedzamais politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs (ja iespējams)
1.1. IKT drošības stiprināšana Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. g. 2. cet. AIM CERT.LV, VARAM, ĀM, LPESPS Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Nepārtraukts Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo pakalpojumu nodrošinājums, novērsti incidenti vai mazinātas to ietekmes sekas
1.2. Nacionālās kiberdrošības pārvaldības modeļa izvērtējums 2015. g. 4. cet. AIM NITDP iesaistītās institūcijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Uzlabots valsts institūciju sadarbības un koordinācijas modelis kiberdrošības politikas īstenošanā, iesaistot nevalstisko sektoru
1.3. Nacionālās kiberdrošības risku un spēju izvērtējums, saskaņojot to ar valsts apdraudējuma analīzi 2016. g. 1. cet. AIM NITDP iesaistītās institūcijas, nozares asociācijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi.

Izvērtējums tiks saskaņots NITDP

Publiski pieejams Latvijas kibertelpas drošības pārskats, kurā identificēti galvenie riski un spējas
1.4. Pārvaldības modeļa izvērtējums elektronisko sakaru komersantu drošības prasību īstenošanas uzraudzībai 2017. g. 4. cet. AIM,
SM
VP Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Skaidri definēts atbildības sadalījums par elektronisko sakaru komersantu uzraudzību saistībā ar IT drošības likumā noteikto prasību īstenošanu
1.5. Izvērtējuma izstrāde par nepieciešamību pilnveidot esošos elektronisko sakaru maģistrālos tīklus* 2018. g. 1. cet. SM - Vērtējot veicamā uzdevuma apjomu, ir konstatēts, ka būs nepieciešama ārējo konsultantu piesaiste un pētījuma veikšana.

Darba apjoms un finansējuma summa būs zināma tikai ap 2016.-2017. gadu, ņemot vērā privāto komersantu attīstību un veiktās investīcijas šajā jomā

Esošo elektronisko sakaru maģistrālo tīklu pilnveides nepieciešamības izvērtējums
1.6. Esošās elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras kartēšana* 2018. g. 2. cet. SM - Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 3 414 912 EUR Vienota elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras karte
1.7. Regulāra un aktīva NVO un privātā sektora partneru iesaiste NITDP darbā Pastāvīgi AIM NITDP iesaistītās institūcijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi NVO pārstāvji vismaz reizi pusgadā piedalās NITDP sēdēs
1.8. Nacionālās IT drošības padomes sekretariāta darbības nodrošināšana Pastāvīgi AIM - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Padomes sekretariāts nepārtraukti nodrošina NITDP darbu un uztur komunikāciju ar tās locekļiem
1.9. CERT.LV organizēti valsts IKT risinājumu un infrastruktūras ielaušanās testi Pastāvīgi CERT.LV NBS KAV Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Regulāri organizēti IKT risinājumu un infrastruktūras ielaušanās testi

* Uzdevums jāskata saistībā ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam.
 

1. KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN RESURSI: Valsts IKT pārvaldība
1.10. Agrās brīdināšanas sistēmas izveide 2016. g. 1. cet. CERT.LV, AIM Valsts pārvaldes iestādes un to pakļautībā esošās iestādes Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Izveidota agrās brīdināšanas sistēma
1.11. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu risku novērtējums un analīze; attiecīga sistēmu grupēšana un diferencētu drošības pārvaldības prasību ietvara izstrāde 2017. g. 4. cet. VARAM Latvijas Pašvaldību savienība

Tiks īstenots atbilstoši ES struktūrfondu līdzekļu sadalei

Izstrādāts diferencēts publiskās pārvaldes informācijas sistēmu modelis
1.12. Latvijas centralizētās IKT drošības un profilakses platformas izveide 2020. g. 4. cet. VARAM CERT.LV, AIM Tiks īstenots atbilstoši ES struktūrfondu līdzekļu sadalei Centralizētas IKT drošības un profilakses platformas izveide
1.13. Plašāka eID pielietošanas e-autentifikācijā nodrošināšana un bezmaksas e-paraksta ieviešana 2018. g. 4. cet. SM VARAM, IEM IC, PMLP

Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 1 900 000 EUR gadā Plašāka eID iekļaušana e-autentifikācijas mehānismos, bezmaksas e-paraksta ieviešana un plašāka e-paraksta pielietošana
1.14. Valsts IKT drošības pārvaldības pasākumu pārskata mehānisma izveide, izvērtējot uzraudzības efektivitāti, atbildību un soda sankcijas 2017. g. 4. cet. VARAM VP Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Informatīvais ziņojums par valsts IKT drošības pārvaldības modeļa pilnveidi
1.15. Valsts pārvaldes iestāžu vadības līmeņa personāla apmācību programmas metodikas izstrāde un īstenošana 2018. g. 4. cet. Valsts kanceleja AIM, CERT.LV, IZM Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 20 000 EUR.

Izmaksas ietver apmācību programmas un metodikas izstrādi (1400 EUR) un 600 personu apmācības (viena persona - 31 EUR)

Izstrādāta un īstenota apmācību programma valsts pārvaldes iestāžu vadības līmeņa personālam
1.16. E-ID platformas modernizācija, veicot publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveidi 2018. g. 4. cet. VARAM SM,
IEM IC, PMLP, LVRTC
Tiks īstenots atbilstoši ES struktūrfondu līdzekļu sadalei Centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformas izveide
1.17. Valsts pārvaldes iestāžu informēšana par nepieciešamību nodrošināt personas datu apstrādes drošību interneta vidē* 2020. g. 4. cet. TM DVI, VARAM, CERT.LV Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums -17 075 EUR

(līdz 2020. gadam)

Organizēti vismaz divi semināri gadā valsts pārvaldes iestādēm par datu apstrādes drošību interneta vidē

* Uzdevuma termiņš un finansējums atspoguļots atbilstoši Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam.
 

1. KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN RESURSI: Cilvēkresursi
1.18. Profesiju standartu aktualizācija jomas speciālistiem nepieciešamo profesionālo kompetenču, zināšanu un prasmju kopumu IKT drošības jautājumos 2015. g. 4. cet. IZM LM, LIKTA, LDDK, LTRK, ISACA Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Profesiju standarts papildināts ar speciālistu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības jautājumos profesionālo kompetenču sarakstu
1.19. Augsti kvalificētu vadītāju sagatavošana kiberdrošības jomā, izveidojot atbilstošas studiju izglītības programmas 2018. g. 4. cet. AIP Augstskolas,

CERT.LV
Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Studiju izglītības programmas izveide kiberdrošības jomā
1.20. Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kurss IKT drošības jautājumos 2018. g. 4. cet. IZM VISC, CERT.LV, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Profesionālās kompetences paaugstināšanas kursu IKT drošības jautājumos noklausījušies 50 % no visiem Latvijas pedagogiem*
1.21. Izvērtējums un tiesību aktu pilnveide saistībā ar minimālajām kompetencēm atbildīgajām personām, kuras īsteno informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību valsts un pašvaldību institūcijās 2018. g. 4. cet. VARAM LIKTA, ISACA, CERT.LV Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Informatīvais ziņojums par tiesību aktu pilnveides nepieciešamību saistībā ar minimālajām kompetencēs par drošību atbildīgajām personām
1.22. Pašnovērtējuma kompetenču vadlīnijas, kuru rezultātā iespējams konsolidēt mācību vajadzības 2018. g. 4. cet. VARAM LIKTA, ISACA Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Izstrādātas pašnovērtējuma kompetenču vadlīnijas

* 2012./2013. mācību gadā Latvijā bija 28 221 pedagogs. Avots: IZM "Aktualitātes un jaunumi izglītības jomā 2013./2014. mācību gadā".
 

1. KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN RESURSI: Kritiskā infrastruktūra
Informācija par 1.23., 1.24., 1.25., 1.26. un 1.27. uzdevumu pieejama pamatnostādņu 3. pielikumā (dienesta vajadzībām)
 
2. TIESISKUMS KIBERTELPĀ UN KIBERNOZIEDZĪBAS MAZINĀŠANA
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti; komentāri par uzdevuma izpildi Sasniedzamais politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs
2.1. Policijas kapacitātes palielināšana 2015. g. 4. cet. VP IEM Saskaņā ar Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.-2016. gadam" projekta (VSS-18) 2.7. p. plānoti 472 856 EUR Palielināta policijas ekspertīze, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret IKT
2.2. Kiberdrošībā lietoto terminu definīciju izstrāde latviešu valodā 2015. g. 3. cet. IZM VVC,

LZA TK
Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 4 000 EUR Izstrādātas kiberdrošībā lietoto terminu definīcijas latviešu valodā
2.3. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2013/40/ES par uzbrukumiem informācijas sistēmām, ar kuru aizstāj Padomes pamatlēmumu 2005/222/TI, pārņemšana 2015. g. 3. cet. TM VP,

citas iesaistītās institūcijas
Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pārņemšana
2.4. Policijas darbiniekiem, prokuroriem un tiesnešiem nepieciešamās apmācības identificēšana un īstenošana 2018. g. 1. cet. TM, VP ĢP Policijas darbinieku, prokuroru un tiesnešu apmācības veicamas, pirms tam TM un VP vienojoties par apmācību jomām katrai no mērķa grupām, apmācību metodiku, nosakot apmācību īstenotāju. Uz tā pamata tiks izstrādāts detalizēts uzdevuma īstenošanas aprēķins Izstrādāts un īstenots policijas darbinieku, prokuroru un tiesnešu apmācības plāns
2.5. Vienota noziedzīgu nodarījumu kibertelpā apkopošanas mehānisma (statistikas) izveide policijas, prokuratūras un tiesu sistēmā 2016. g. 1. cet. IEM IC, TM VP Vienota noziedzīgu nodarījumu elektroniskajā vidē apkopošanas mehānisma izveide veicama, pirms tam IEM IC un TM definējot tā principus, tehniskos nosacījumus, sasaisti ar VP vajadzībām. Uz tā pamata tiks izstrādāts detalizēts uzdevuma īstenošanas aprēķins Izveidots vienots noziedzīgu nodarījumu elektroniskajā vidē apkopošanas mehānisms
2.6. Izvērtējums par Krimināllikuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa regulējuma atbilstību IKT nozares normatīvajiem aktiem 2016. g. 1. cet. TM IEM, VARAM, SM, LIKTA, LDDK, LTRK, ISACA Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Izvērtējums par IKT nozares normatīvo aktu piemērošanas iespējām Krimināllikumam un Administratīvo pārkāpumu kodeksam
2.7. Uzraudzība, lai IS pārziņi savās darbībās ar personas datiem ieviestu un nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzības pasākumus* 2017. g. 2. cet. DVI - Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 896 100 EUR

(līdz 2020. gadam)

Izstrādāts informācijas sistēmu pārziņu uzraudzības mehānisms
2.8. Regulārs sadarbības formāts ar dažādām starptautiskajām kibernoziedzības apkarošanas struktūrām 2018. g. 4. cet. VP - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Regulāra sadarbība ar starptautisko kibernoziedzības apkarošanas struktūru ekspertiem un speciālistiem

* Uzdevums jāskata saistībā ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam.
 

3. SAGATAVOTĪBA UN RĪCĪBSPĒJAS KRĪZES SITUĀCIJĀ
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti; komentāri par uzdevuma izpildi Sasniedzamais politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs (ja iespējams)
3.1. IKT drošības stiprināšana Ārlietu ministrijā, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2014. g. 4. cet. ĀM - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Drošības risinājumu pilnveide un informācijas tehnoloģiju stiprināšana pirms gaidāmās Latvijas prezidentūras ES Padomē
3.2. Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) izveide 2014. g. 4. cet. SM - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi ĀSVEST izveide
3.3. Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (VESPC) izveide 2016. g. 4. cet. SM,
VARAM

ĀM,
IEM IC

VESPC izveides organizatoriskais un tehniskais modelis (datu centru skaits un izvietojums, rezervēšanas risinājums, koordinācija nacionāla līmeņa elektronisko sakaru tīklu slēgumiem u. tml.) izstrādājams, pirms tam SM sadarbībā ar VARAM definējot tā uzbūvi un vietu vienotajā valsts IKT arhitektūrā, kā arī radot iespēju VESPC izveidošanai piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus VESPC izveide
3.4. Iekšlietu ministrijas rezerves datu centra risinājuma izveide 2016. g. 2. cet. IEM IC, VARAM

- Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 550 000 EUR

IeM datu centra rezervēšanas risinājuma organizatoriskais un tehniskais modelis (datu centru skaits un izvietojums, koordinācija nacionāla līmeņa elektronisko sakaru tīklu slēgumiem u. tml.) izstrādājams vienotās valsts IKT arhitektūras izstrādes ietvarā, radot iespēju šā risinājuma izveidošanai piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus

Izveidots Iekšlietu ministrijas rezerves datu centra risinājums
3.5. ĀM sakaru serviss nepārtrauktas darbības nodrošināšanai 2016. g. 4. cet. ĀM - Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 450 000 EUR Izveidots ĀM sakaru serviss
3.6. Satelīttelefona pakalpojuma īre visās Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās 2018. g. 1. cet. ĀM - Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 60 000 EUR gadā Nodrošināts satelīttelefona pakalpojums
3.7. ĀM informācijas sistēmas (ieskaitot dienesta vajadzībām) izveidošana 2014. g. 4. cet. ĀM - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Informācijas sistēmas izveide
3.8.  Nacionālā virtuālā ārējā perimetra stiprināšanas izvērtējums 2017. g. 4. cet. SM AIM, VARAM Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Informatīvais ziņojums par nacionālā virtuālā ārējā perimetra stiprināšanu, lai apzinātu, kategorizētu un izvērtētu riskus, kā arī savstarpēji koordinētu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus
3.9. Satelīta datu pārraides risinājums starp ĀM CA un PP ES (Brisele) 2020. g. 4. cet. ĀM - Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 107 500 EUR gadā

(līdz 2020. gadam)

Nodrošināts satelīta datu pārraides risinājums
3.10. Attīstīt un stiprināt NBS informācijas tehnoloģijas un sakaru sistēmas 2018. g. 4. cet. NBS AIM Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Attīstītas un nostiprinātas NBS informācijas tehnoloģijas un sakaru sistēmas
3.11. Baltijas valstu un EUCOM sadarbība un krīzes situācijas vingrinājumi Pastāvīgi AIM ĀM,
NBS KAV
Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Vismaz reizi gadā īstenots kopējs krīzes situācijas vingrinājums
Informācija par 3.12., 3.13., 3.14. un 3.15. uzdevumu pieejama pamatnostādņu 3. pielikumā (dienesta vajadzībām)

4. SABIEDRĪBAS IZPRATNE, IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti; komentāri par uzdevuma izpildi Sasniedzamais politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs (ja iespējams)
4.1. Ikgadēja starpinstitūciju darba un pasākumu plāna izstrāde un īstenošana sabiedrības informēšanai un izpratnes veidošanai par kiberdrošības jautājumiem Pastāvīgi AIM VARAM, IEM,
IZM, LIKTA, LIA, LKA, CERT.LV

Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Darba un pasākumu plāns, kas tiek prezentēts kalendāra gada pirmajā NITDP sēdē
4.2. Akadēmisko studiju un pētniecības attīstīšana kiberdrošības, informācijas drošības, IKT drošības jomās 2016. g. 3. cet. IZM Augstskolas, CERT.LV Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Palielinājies akadēmisko pētījumu skaits kiberdrošības, IT un IKT drošības jomā
4.3. Projekta izstrāde IKT drošības laboratorijas izveidei 2018. g. 4. cet. AIM CERT.LV, IZM,
LU MII
Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 50 000 EUR Izstrādāts projekts IKT drošības laboratorijas izveidei
4.4. Lieljaudas skaitļošanas (superdatora) resursa attīstīšana 2018. g. 4. cet. LU MII Augstskolas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Izstrādāts darbu plāns lieljaudas skaitļošanas resursa attīstīšanai
4.5. Elektronisko ziņojumu līnijas par pārkāpumiem internetā nodrošināšana* 2020. g. 4. cet. AIM, CERT.LV LM,
LIA
Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums -262 095 EUR

(līdz 2020. gadam)

Turpmāka elektronisko ziņojumu līnijas darbības nodrošināšana
4.6. Sabiedrības zināšanu pilnveide par IKT drošības aspektiem (e-prasmju nedēļa, kiberdrošības mēnesis, drošāka interneta diena)* 2020. g. 4. cet. VARAM AIM, CERT.LV, LIKTA,
LIA
5 741 739 EUR

NAP2020 uzdevums "Digitālā satura un citu produktu veidošana un e-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un izmantošanas iespējas ekonomiskajā darbībā, kā arī iedzīvotāju e-prasmju pilnveide" (415. rindkopa), darbība: Iedzīvotāju e-prasmju pilnveide

Palielinājies cilvēku skaits, kuri ir piedalījušies IKT drošības aspektu pasākumos (piemēram, e-prasmju nedēļas aktivitātēs iesaistījušies 70 000 cilvēku)
4.7. Sabiedrības informēšana par sociālo drošību internetā - par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem* 2020. g. 4. cet. VARAM AIM, CERT.LV, LM, VBTAI,
LIA
Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 296 244 EUR

(līdz 2020. gadam)

Vienotas informatīvo materiālu par kiberdrošību bibliotēkas izveide
4.8. Sabiedrības informēšana par personas datu apstrādes drošību interneta vidē (informatīvie bukleti, semināri, diskusijas u. c.)* 2020. g. 4. cet. TM DVI, VARAM,
CERT.LV
Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums - 75 984 EUR

(līdz 2020. gadam)

Vienotas informatīvo materiālu par kiberdrošību bibliotēkas izveide
4.9. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei* 2020. g. 4. cet. EM LIAA 154 450 000 EUR (t. sk. ERAF finansējums 79 220 000 EUR un privātais līdzfinansējums 75 220 000 EUR

Iepriekš minētais ir kopējais (publiskais/
privātais) aktivitātē plānotais finansējums. Uz pasākumiem IKT drošības jomā var attiekties tikai daļa no norādītā finansējuma

Jaunu IKT drošības risinājumu izveide valsts un (vai) nevalstiskajā sektorā

* Uzdevums jāskata saistībā ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam.
 

5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai Izpildes termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas Nepieciešamais finansējums (indikatīvi) un tā avoti; komentāri par uzdevuma izpildi Sasniedzamais politikas rezultāts un rezultatīvais rādītājs (ja iespējams)
5.1. Baltijas valstu CERT vienību saprašanās memorands 2014. g. 4. cet. CERT.LV AIM Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Baltijas valstu CERT vienību saprašanās memoranda noslēgšana
5.2. Kiberdrošības ekspertu un politikas veidotāju konsultācijas Baltijas un NB8 sadarbības formātos Pastāvīgi AIM ĀM,
SM,
CERT.LV
Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Vismaz reizi gadā organizētas Baltijas un NB8 kiberdrošības ekspertu konsultācijas
5.3. Sadarbība ar starptautiskajām kompānijām, kuras ir nozīmīgas Latvijas IT vidē Pastāvīgi AIM ĀM, CERT.LV Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Izveidots sadarbības formāts ar vairākām starptautiskajām kompānijām
5.4. Dalība ES Draugu grupā par kiberjautājumiem Pastāvīgi AIM ĀM,
SM,
IEM
Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Regulāra Latvijas pārstāvja dalība ES Draugu grupas par kiberjautājumiem sanāksmēs
5.5. Dalība ENISA Pastāvīgi AIM SM Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Latvijas pārstāvība ENISA darbā un sanāksmēs
5.6. Līdzdalība starptautiskajās iniciatīvās un platformās* Pastāvīgi ĀM, SM, AIM, VARAM Visas valsts pārvaldes institūcijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Regulāra Latvijas pārstāvja dalība starptautiskajās iniciatīvās un platformās
5.7. Starptautiskas kiberdrošības mācības Pastāvīgi AIM CERT.LV, NBS Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Latvijas speciālistu dalība starptautiskās kiberdrošības mācībās vismaz divreiz gadā
5.8. Plašāka valstu loka pievienošanās starptautisko tiesību instrumentiem, piemēram, Eiropas Padomes konvencijai Pastāvīgi ĀM AIM Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie finanšu līdzekļi Aicinājums pievienoties esošajiem starptautisko tiesību instrumentiem iekļauts Latvijas pārstāvja starptautiskajās iniciatīvās un platformās darba kārtībā
Informācija par 5.9. uzdevumu pieejama pamatnostādņu 3. pielikumā (informācija dienesta vajadzībām)

* Interneta pārvaldības forums, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Number), Pasaules informācijas sabiedrības samita dekādes pārskata pasākumi, Koalīcija par interneta brīvību.


Finansiālās ietekmes novērtējums

Pamatnostādņu īstenošana notiks no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Pamatnostādnēs noteikto atbalsta virzienu finansēšanai var piesaistīt arī citu finanšu avotu finansējumu.

Norādītais finansējums paredzēts līdz 2018. gadam, tomēr uzdevumu izpildei būs nepieciešams finansējums arī pēc pamatnostādņu plānošanas perioda.

2. tabula

Politikas plānošanas dokumenta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem

Turpmākie trīs gadi (EUR)
2014. gads 2015. gads 2016. gads
Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos, t. sk.: 0 0 0
Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos 0 0 0
Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos 0 0 0
Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t. sk.: 0 3 234 773 4 833 721
Izmaiņas valsts budžeta izdevumos 0 3 234 773 4 833 721
Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos 0 0 0
Kopējā finansiālā ietekme: 0 -3 234 773 -4 833 721
Finansiālā ietekme uz valsts budžetu 0 -3 234 773 -4 833 721
Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu 0 0 0
Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi valsts un pašvaldību budžetam) Pamatnostādņu īstenošanas rīcības plānojumā identificētais nepieciešamais valsts budžeta finansējums valsts pamatfunkciju īstenošanai norādīts šā pielikuma 1. tabulā.

Šā pielikuma 2. tabulā ietverts tikai apzinātais uzdevumu izpildei nepieciešamais valsts budžeta finansējums, kas vairākos uzdevumos pārklājas ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs minētajiem aprēķiniem.

Lēmums par pārējo pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumu izpildei nepieciešamo valsts budžeta finansējumu tiks izskatīts Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas gaitā. Nepieciešamā finansējuma detalizētus aprēķinus atbildīgās institūcijas veiks, gatavojot budžeta pieprasījumus kārtējam gadam vai iesniedzot jauno politikas iniciatīvu pieprasījumu attiecīgajam gadam

Izmaiņas budžeta izdevumos 2017.-2018. gadā 2017. gadā - 4 752 025 2018. gadā - 2 425 417 -

3. tabula

Nepieciešamā valsts budžeta finansējuma indikatīvais aprēķins pa gadiem (EUR)

Pasākums
(atbildīgā institūcija)
2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads Kopā
līdz 2018. gadam
1.6. Esošās elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras kartēšana (SM)* 0 0 1 138 304 2 276 608 0 3 414 912
1.13. eID pielietošanas e-autentifikācijā veicināšana un atbalsts bezmaksas e-parakstam (SM) 0 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 7 600 000
1.15. Apmācību programmas valsts pārvaldes iestāžu vadības līmeņa personālam metodikas izstrāde un īstenošana (VK) 0 0 20 000 0 0 20 000
1.17. Valsts pārvaldes iestāžu informēšana par nepieciešamību nodrošināt personas datu apstrādes drošību interneta vidē (TM)* 0 2 846 2 846 2 846 2 846 11 384
2.1. Policijas kapacitātes palielināšana (IEM) 0 472 856 0 0 0 472 856
2.2. Kiberdrošībā lietoto terminu definīciju izstrāde latviešu valodā (IZM) 0 4 000 0 0 0 4 000
2.7. Uzraudzība, lai IS pārziņi savās darbībās ar personas datiem ieviestu un nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzības pasākumus (DVI)* 0 149 350 149 350 149 350 149 350 597 400
3.4. Iekšlietu ministrijas rezerves datu centra risinājuma izveide (IEM/VARAM) 0 275 000 275 000 0 0 550 000
3.5. ĀM sakaru serviss nepārtrauktas darbības nodrošināšanai (ĀM) 0 225 000 225 000 0 0 450 000
3.6. Satelīttelefona pakalpojuma īre visās Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās (ĀM) 0 0 60 000 60 000 60 000 180 000
3.9. Satelīta datu pārraides risinājums starp ĀM CA un PP ES (Brisele) (ĀM) 0 0 107 500 107 500 107 500 322 500
4.3. Projekta izstrāde IKT drošības laboratorijas izveidei (AIM) 0 0 0 50 000 0 50 000
4.5. Elektroniskās ziņojumu līnijas par pārkāpumiem internetā nodrošināšana (AIM)* 0 43 683 43 683 43 683 43 683 174 732
4.7. Sabiedrības informēšana par sociālo drošību internetā - par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem (VARAM)* 0 49 374 49 374 49 374 49 374 197 496
4.8. Sabiedrības informēšana par personas datu apstrādes drošību interneta vidē (informatīvie bukleti, semināri, diskusijas u. c.) (TM)* 0 12 664 12 664 12 664 12 664 50 656
1.23., 1.24., 1.25., 1.26. un 1.27. uzdevums (dienesta vajadzībām) 0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
3.15. uzdevums (dienesta vajadzībām) 0 0 750 000 0 0 750 000
Kopā 0 3 234 773 4 833 721 4 752 025 2 425 417 15 245 936

4. tabula

Nepieciešamā finansējuma (indikatīvi) sadalījums pa institūcijām
(izņemot 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27. un 3.15. uzdevumu (informācija dienesta vajadzībām))

Institūcija Summa (EUR) līdz 2018. gadam
Aizsardzības ministrija 224 732
Ārlietu ministrija 952 500
Datu valsts inspekcija 597 400
Iekšlietu ministrija 1 022 856
Izglītības un zinātnes ministrija 4 000
Satiksmes ministrija 11 014 912
Tieslietu ministrija 62 040
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 197 496
Valsts kanceleja 20 000";

1.4. papildināt pamatnostādnes ar 3. pielikumu (informācija dienesta vajadzībām) (pielikums).

2. Aizsardzības ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.–2018.gadam" Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 347Pieņemts: 09.07.2014.Stājas spēkā: 09.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 135, 14.07.2014. OP numurs: 2014/135.2
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Grozījumi pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.–2018.gadam" Veids: pamatnostādnesPolitikas joma: Valsts aizsardzības politika Atbildīgā iestāde: Aizsardzības ministrija
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
267527
09.07.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)