Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 4.nr.; 2007, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80.nr.; 2013, 80., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izslēgt 1.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā vārdus "un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai";

aizstāt 1.punkta "b" apakšpunktā vārdus "pārvaldīšanas akciju sabiedrības" ar vārdu "pārvaldes";

aizstāt 1.punkta "d" apakšpunktā un 2.punktā vārdus "Rīgas ostas" ar vārdiem "Rīgas brīvostas";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) licencēta kapitālsabiedrība - kapitālsabiedrība, kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā;";

aizstāt 11.punktā vārdu "izdarīšanu" ar vārdu "veikšanu";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi - tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai), kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi, tas ir, ieguldījumi jaunas kapitālsabiedrības izveidē, esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumā, esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanā ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, vai esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskā maiņā,

c) iegādātie aktīvi ir jauni, izņemot gadījumu, kad tos iegādājas kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

d) nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 8.punktā noteiktajām prasībām,

e) veiktie ieguldījumi pēc to pabeigšanas paliek zonā vai brīvostā vismaz piecus gadus vai trīs gadus, ja ieguldījumus veic kapitālsabiedrība, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas kapitālsabiedrības statusam,

f) aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 7.punktā noteiktajām prasībām;";

izslēgt 13.punktu.

2. Izslēgt 2.panta 2.punktā vārdus "un veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas".

3. Izslēgt likuma III nodaļas nosaukumā vārdus "un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana".

4. 5.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punkta "d" apakšpunktu pēc vārdiem "preču-naudas" ar vārdiem "(arī ieskaita)";

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) sasniegts noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 45.punktā minētās transporta nozares kapitālsabiedrībām un transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 13.panta "a" apakšpunktā;

2) kapitālsabiedrībām, kuras ražo Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 43.punktā minētos tērauda nozares produktus;

3) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 44.punktā minētās sintētisko šķiedru nozares kapitālsabiedrībām;

4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 9. un 11.punktā minētās lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

5) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 3.punkta "a" apakšpunktā minētās zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;

6) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 13.punktā minēto ogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

7) šā likuma 7.pielikuma 1.punktā minētās kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām;

8) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 130.punktā minētās energoinfrastruktūras un Komisijas regulas Nr. 651/2014 13.panta "a" apakšpunktā minētās enerģijas ražošanas nozares kapitālsabiedrībām.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja kapitālsabiedrība darbojas gan šā panta ceturtajā daļā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piešķir atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, ja kapitālsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas ieguldījumu veikšanas laikā un visā nodokļu atvieglojumu piemērošanas periodā, līdz sasniegts piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

(6) Atļauju, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir, ja:

1) izpildās Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "c" un "d" apakšpunkta un 4.punkta "a" un "c" apakšpunkta nosacījumi;

2) kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai ir beigusi to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā vai kapitālsabiedrībai ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts."

5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes izsniegtā atļauja apliecina tiesības saņemt šajā likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus, bet noslēgtais līgums par ieguldījumu veikšanu nosaka tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumus konkrētajā līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.

(2) Līgums par ieguldījumu veikšanu ir starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu projekta nosaukums;

2) ieguldījuma objekti un ieguldījuma apjoms;

3) ieguldījumu termiņš, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas;

4) ieguldījumam piemērojamais atbalsta procents, kas ir spēkā līguma slēgšanas dienā, papildus ņemot vērā šā likuma 8.1 un 8.2 panta noteikumus atbalsta procenta noteikšanai;

5) kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem;

6) piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā paredzētajiem ieguldījumiem;

7) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana līdz brīdim, kad sasniegts līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu;

8) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana šajā likumā noteiktajiem uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

(3) Līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai kapitālsabiedrība zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei iesniedz vismaz šā likuma 8.pielikumā norādīto informāciju.

(4) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu. Ja kapitālsabiedrība šajā likumā noteikto atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā vēlas apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, līgums par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, stājas spēkā un ieguldījumu veikšanu kapitālsabiedrība uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam. 8.1 panta piektajā daļā minētajos gadījumos līgums par ieguldījumu veikšanu stājas spēkā tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas."

6. Izslēgt 7.panta trešo un ceturto daļu.

7. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas:

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, - 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, - 45 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, - 55 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.";

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus "1. vai 2.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. vai 3.punktā";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus atbilstoši šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek atsavināti pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktā minētā termiņa beigām vai ja tā divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts, izbeidz to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.";

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punkta "c" apakšpunktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 14.panta 5.punktā".

8. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodokļu atlaižu piemērošana lieliem ieguldījumu projektiem

(1) Par lielu ieguldījumu projektu šā likuma piemērošanai tiek uzskatīts zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības plānotais ieguldījumu projekts, kura apmērs pārsniedz 50 miljonus euro. Lielam ieguldījumu projektam nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus.

(2) Nosakot plānotā ieguldījumu projekta apmēru un pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai, ņem vērā visus kapitālsabiedrības (grupas līmenī) veiktos sākotnējos ieguldījumus triju gadu laikā, kuri veikti tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionā (vienots ieguldījumu projekts), kuru veikšanai kapitālsabiedrība saņēmusi vai plāno saņemt atbalstu.

(3) Lieliem ieguldījumu projektiem neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījuma veikšanu nosaka pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa drīkst sasniegt attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem euro;

2) 17,5 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro;

3) 0 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro.

(4) Lielo ieguldījumu projektiem piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa nepārsniedz 26,25 miljonus euro.

(5) Lielo ieguldījumu projektam, kura plānotās izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro un tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz 26,25 miljonus euro, zonas vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījumu veikšanu var noteikt piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku nekā 26,25 miljoni euro, ja:

1) Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par liela ieguldījumu projekta atbalstīšanu un piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku nekā 26,25 miljoni euro;

2) ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderīgumu ar Kopējo tirgu.

(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās tiešo nodokļu atlaižu summas pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija iesniedz nepieciešamo informāciju Ministru kabinetam. Pēc tam, kad saņemts Ministru kabineta lēmums, Satiksmes ministrija iesniedz valsts atbalsta paziņojumu Eiropas Komisijai normatīvajos aktos par komercdarbības atbalsta kontroli noteiktajā kārtībā."

9. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem

(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem vai plāno saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām izmaksām, tad nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus, bet līgumā par ieguldījuma veikšanu zonas pārvade vai brīvostas pārvalde nosaka maksimālos pieļaujamos procentus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.

(2) Nosakot maksimāli pieļaujamos procentus, jānodrošina, ka atbalstu apvienošanas rezultātā attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamie procenti nepārsniedz šā likuma 8.panta pirmajā daļā un 8.1 panta trešajā daļā noteiktos pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu."

10. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar vārdiem "un ir noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu".

11. Aizstāt 10. un 11.pantā vārdus un skaitļus "attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā, 4.punkta "a" vai "b" apakšpunktā vai 8.1 panta 1.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "līgumā par ieguldījuma veikšanu saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu".

12. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(1) Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz šādu informāciju:

1) zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu atlaides, vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu likumā noteiktajā termiņā:

a) pārskatu par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piemērošanu taksācijas periodā,

b) informāciju par citu saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, tai skaitā de minimis atbalstu, kas piešķirts sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pašvaldība līdz pēctaksācijas gada 1.maijam - pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu un informācijas iesniegšanu, veidlapu paraugus un to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz zonas pārvaldei un brīvostas pārvaldei informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1.punkta "c" apakšpunktā un 2.punktā noteiktajam.

(4) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, pašvaldībai, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas kapitālsabiedrībām vai licencētām kapitālsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) ar kurām taksācijas periodā ir noslēgts jauns līgums par ieguldījumu veikšanu, norādot ieguldījumu kopējo summu, ieguldījumu termiņus, piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu, ieguldījumiem piemērojamo atbalsta procentu, kas noteikts, ievērojot šā likuma 8.panta pirmās daļas, 8.1 panta vai 8.2 panta pirmās un otrās daļas nosacījumus;

3) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

4) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldības, Satiksmes ministrijas vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencētu kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma pielikumu - plānoto ieguldījumu grafiku.

(6) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība līdz pēctaksācijas gada 1.martam informē zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi par gadu, kad tā pēdējoreiz piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem."

13. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu glabāšana

(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(2) Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība pārskatus par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā, kuri saņemti saskaņā ar šā likuma 12.panta pirmo daļu, glabā 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(3) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde glabā ar komercsabiedrību noslēgtos līgumus par ieguldījumu veikšanu 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem."

14. Papildināt likumu ar 12.2 un 12.3 pantu šādā redakcijā:

"12.2 pants. Informācijas publicēšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde publicē savā mājaslapā internetā informāciju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9.panta 1., 2. un 4.punktu. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības.

12.3 pants. Piemēroto nodokļu atvieglojumu summas kontrole

(1) Lai nodrošinātu Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktā ierobežojuma izpildi, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim informē Satiksmes ministriju, vai taksācijas periodā kopējā saskaņā ar šo likumu piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus valsts atbalsta gada izdevumiem.

(2) Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto valsts atbalsta gada izdevumu ierobežojumu pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija 20 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta, iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas Komisijai."

15. Izslēgt likuma 13.pantu.

16. Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamats

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ), III nodaļas 1.iedaļu - Reģionālais atbalsts (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 187/1, 26.6.2014)."

17. Pārejas noteikumos:

papildināt 6.punktu pēc vārdiem "nepārsniedzot šajā likumā" ar vārdiem "un līgumā par ieguldījumu veikšanu";

izslēgt 7.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu līdz 2014.gada 31.decembrim izdarāmi grozījumi, nosakot līgumā paredzētajiem ieguldījumiem piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu apmēru attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.

17. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktā attiecībā uz vārdu "un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai" izslēgšanu, grozījumi 2.panta otrajā punktā, III nodaļas nosaukumā un attiecībā uz 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī."

18. Izslēgt 1., 2., 3., 4., 5. un 6.pielikumu.

19. Papildināt likumu ar 8.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
8.pielikums

Zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai

1. Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, kontaktinformācija.

2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, kurai pieteikums iesniegts.

3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi.

4. Ieguldījuma projekta nosaukums.

5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:

a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,

b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,

c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,

d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.

6. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs (euro).

7. Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma datums.

8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datums.

9. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, norāda šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

10. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem plānotajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.),

h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.

11. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un pabeigtajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņemts atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts, sniedz šādu informāciju:

a) projekta nosaukums,

b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tika veikti ieguldījumi,

c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu atvieglojumu saņemšanai,

d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,

e) ieguldījumu apmērs (euro),

f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,

g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi u. c.).

12. Ja kapitālsabiedrība sniedz šā pielikuma 9., 10. un 11.punktā norādīto informāciju, norādāms, vai kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti nav kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts atbilstoši šā likuma 8.1 panta otrajā daļā noteiktajam.

13. Plānotais atbalsta procents nodokļu atvieglojumu piemērošanai (noteikts saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu).

14. Kapitālsabiedrības statuss projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai maza kapitālsabiedrība).

15. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir, finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.

16. Ņemot vērā šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktos nozaru ierobežojumus, ieguldījuma projekta ietvaros ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi nosakāmi atbilstoši PRODCOM/NACE/CPA (CPA - pakalpojumu projektu gadījumā) klasifikācijām, kur:

PRODCOM - ieguves un apstrādes rūpniecības produktu klasifikācija;

NACE - vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija;

CPA - Eiropas Savienības Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm.

17. Apliecinājums, ka ieguldījumi paliks attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus (vai mazo vai vidējo kapitālsabiedrību gadījumā - trīs gadus) kopš to veikšanas.

18. Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu.

19. Informācija, ka kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas kapitālsabiedrības statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 18.punktu.

20. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi un neuzsāks ieguldījumu veikšanu pirms līguma par ieguldījuma veikšanu spēkā stāšanās.

21. Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma ietvaros plānots apvienot ar citu atbalstu ieguldījumiem, kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu veikšana nav uzsākta.

22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav beigusi to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 50.punktā, Eiropas Ekonomikas zonā un kapitālsabiedrībai nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 3.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 10.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.07.2014.Stājas spēkā: 11.07.2014.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 10.07.2014. OP numurs: 2014/133.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267470
11.07.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)