Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.340

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 70.§)
Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem.

2. Apdrošināšanas atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem (turpmāk – apdrošināšanas atlīdzība) izmaksā vienreizēja maksājuma veidā, apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam pieņemot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs veic personai nodarīto nemateriālo zaudējumu apmēra pārrēķinu, ja saņemts trešās personas iesniegums apdrošināšanas atlīdzības papildu izmaksai un dokumenti, kas pamato, ka mainījušies faktiskie apstākļi.

II. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs

3. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības apmēru katrā konkrētā gadījumā, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ievēro šo noteikumu pielikumā norādītās prasības.

4. Ja trešā persona nepiekrīt aprēķinātajam apdrošināšanas atlīdzības apmēram, tai ir tiesības, iesniedzot pamatojumu, vērsties pie apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību.

III. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti

5. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgajām ciešanām cietušās personas fiziskās traumas vai sakropļojuma dēļ pievieno šādus dokumentus:

5.1. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra:

5.1.1. atzinuma kopiju vai izrakstu no atzinuma (secinājumu daļu), ja ekspertīze veikta kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros ar ekspertīzes noteicēja lēmumu par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu;

5.1.2. atzinuma kopiju, ja atzinums par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanu sniegts kā maksas pakalpojums, uzrādot oriģinālu pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma;

5.2. izrakstus no pacienta medicīniskās kartes, kas atrodas stacionārajā un (vai) ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona nogādāta vai vērsusies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

5.3. tiesu, prokuratūru vai izmeklēšanas iestāžu dokumentus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu, kurā zaudējumi nodarīti trešajai personai.

(Grozīts ar MK 19.09.2023. noteikumiem Nr. 534)

6. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgajām ciešanām cietušās personas invaliditātes dēļ pievieno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditāti atvasinājumu (uzrāda oriģinālu).

(MK 19.09.2023. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

7. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgajām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ pievieno šādus dokumentus:

7.1. apgādnieka nāves gadījumā:

7.1.1. apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

7.1.2. izziņu par mirušā apgādībā bijušajām personām;

7.1.3. apgādnieka miršanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

7.1.4. dokumentu, kas pamato, kā aizgādībā apgādājamais atradās (pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma);

7.2. apgādājamā nāves gadījumā:

7.2.1. apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

7.2.2. apgādājamā miršanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

7.2.3. dokumentu, kas pamato, kā aizgādībā apgādājamais atradās (pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma);

7.3. laulātā nāves gadījumā:

7.3.1. laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

7.3.2. laulātā miršanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu).

8. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgajām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par personu ar I invaliditātes grupu vai apgādājamais bērns ir kļuvis par bērnu ar invaliditāti un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija viņam ir sniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, pievieno šādus dokumentus:

8.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditāti atvasinājumu (uzrāda oriģinālu);

8.2. ja apgādnieks kļuvis par personu ar I invaliditātes grupu:

8.2.1. izziņu par apgādnieka apgādībā esošajām personām;

8.2.2. apgādājamā personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu), ja apgādājamais ir bērns;

8.3. ja apgādājamais kļuvis par personu ar I invaliditātes grupu:

8.3.1. apgādājamā personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu);

8.3.2. dokumentu, kas pamato, kā apgādībā apgādājamais atrodas;

8.4. ja apgādājamais bērns ir kļuvis par bērnu ar invaliditāti un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija viņam ir sniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību:

8.4.1. apgādājamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

8.4.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību atvasinājumu (uzrāda oriģinālu);

8.5. ja laulātais kļuvis par personu ar I invaliditātes grupu, – laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu).

(MK 19.09.2023. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

9. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem un šo noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem dokumentiem pievieno dokumentus, kuri pievienoti rakstiskajam iesniegumam par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, un citus dokumentus, kas pamato apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

IV. Noslēguma jautājums

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumus Nr. 331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 80. nr.; 2013, 189. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr. 340

(Pielikums MK 19.09.2023. noteikumu Nr. 534 redakcijā)

Prasības apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai

1. Apdrošināšanas atlīdzības apmēra aprēķināšanas kārtība

1.1. Cietušās personas fiziska trauma

 

1. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai par tās sāpēm un garīgajām ciešanām fiziskas traumas dēļ nosaka, pieņemot, ka nemateriālie zaudējumi šai personai ir nodarīti apmērā, kurš aprēķināms, izmantojot šādu formulu:

 

A = B + (P1 x C + P2 x C + ... + Pn x C), kur

 

A – kopējais apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas fizisku traumu (euro);

 

B – minimālo mēneša darba algu* summa, kas noteikta atbilstoši šā pielikuma 2. punktam;

 

P1 ... Pn – katram miesas bojājumam piemērojamais koeficients procentos atbilstoši šā pielikuma 3. nodaļai;

 

C – bāzes koeficients (10 minimālo mēneša darba algu* apmērā).

 

2. Minimālo mēneša darba algu* summu atbilstoši miesas bojājumu smaguma pakāpei (B) nosaka šādi:

2.1. ja cietušajai personai ir smagi miesas bojājumi, pieņem, ka tā ir 25 minimālo mēneša darba algu* apmērā;

2.2. ja cietušajai personai ir vidēja smaguma miesas bojājumi, pieņem, ka tā ir 15 minimālo mēneša darba algu* apmērā;

2.3. ja cietušajai personai ir viegli miesas bojājumi, pieņem, ka tā ir piecu minimālo mēneša darba algu* apmērā;

2.4. ja cietušajai personai ir maznozīmīgi miesas bojājumi vai ir miesas bojājumi, kuru smaguma pakāpe nav noteikta, pieņem, ka tā ir vienas minimālās mēneša darba algas* apmērā.

 

3. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības kopējo apmēru par cietušās personas sāpēm un garīgajām ciešanām fiziskas traumas dēļ, ņem vērā miesas bojājumus un to smaguma pakāpi, ko nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 340 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" 5. punktā minētajiem dokumentiem.

 

1.2. Cietušās personas sakropļojums, invaliditāte

 

4. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai par tās sāpēm un garīgajām ciešanām sakropļojuma vai invaliditātes dēļ nosaka šādā apmērā:

4.1. ja cietušajai personai ir audu bojājumi – redzamas rētas un (vai) pigmentācija, sejas un (vai) ķermeņa daļas asimetrija (bez funkcionāliem traucējumiem), – vienas minimālās mēneša darba algas* apmērā;

4.2. ja cietušajai personai ir audu bojājumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, – triju minimālo mēneša darba algu* apmērā;

4.3. ja cietusī persona kļuvusi par personu ar I invaliditātes grupu, – 10 minimālo mēneša darba algu* apmērā;

4.4. ja cietusī persona kļuvusi par personu ar II invaliditātes grupu, – piecu minimālo mēneša darba algu* apmērā;

4.5. ja cietusī persona kļuvusi par personu ar III invaliditātes grupu, – triju minimālo mēneša darba algu* apmērā;

4.6. ja cietusī persona ir bērns, kurš ir kļuvis par bērnu ar invaliditāti, – 10 minimālo mēneša darba algu* apmērā.

 

1.3. Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāve

 

5. Apdrošināšanas atlīdzību par sāpēm un garīgajām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ nosaka 30 minimālo mēneša algu* apmērā.

 

1.4. Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā I grupas invaliditāte vai apgādājamais bērns, kuram noteikta invaliditāte

 

6. Apdrošināšanas atlīdzību par sāpēm un garīgajām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par personu ar I invaliditātes grupu vai apgādājamais bērns ir kļuvis par bērnu ar invaliditāti, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir sniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, nosaka 20 minimālo mēneša algu* apmērā.

 

2. Papildu nosacījumi apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai

 

7. Nosakot apdrošināšanas atlīdzību, ņem vērā nodarītā kaitējuma smagumu un sekas, kā arī citus būtiskus apstākļus. Aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību, konkrēto gadījumu salīdzina ar citiem līdzīgiem gadījumiem un nosaka līdzīgu apdrošināšanas atlīdzības apmēru, ja iespējama konkrētā gadījuma salīdzināšana ar citu līdzīgu gadījumu. Ja nav iespējama konkrētā gadījuma salīdzināšana, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nosaka atlīdzības apmēru individuāli.

 

8. Ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs konstatē papildu faktorus (piemēram, politrauma (vienlaikus vairāku ķermeņa anatomisko apvidu bojājumi); ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā vienīgais vai abi apgādnieki, vienīgais apgādājamais vai visi apgādājamie; noteikto invaliditātes grupu piešķir uz mūžu), tad, izvērtējot katru individuālo gadījumu, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs saskaņā ar šā pielikuma 1. nodaļu aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību palielina par 5–10 % par katru konstatēto faktoru.

 

9. Nosakot apdrošināšanas atlīdzību, vienlaikus ņem vērā faktorus, kas var samazināt saskaņā ar šā pielikuma 1. nodaļu aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību par nemateriālajiem zaudējumiem.

 

10. Ja cietušajai personai ir nodarīti nemateriālie zaudējumi, kas atbilst vismaz diviem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 19. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem nemateriālo zaudējumu veidiem, par kuriem veicamas izmaksas, tad, nosakot kopējo apdrošināšanas atlīdzību par nemateriālajiem zaudējumiem, summē apdrošināšanas atlīdzības, kas atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšnodaļai aprēķinātas par katru attiecīgo nemateriālo zaudējumu veidu.

 

11. Ja trešajai personai ir nodarīti nemateriālie zaudējumi, kas atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 19. panta otrās daļas 3. un 4. punktā noteiktajiem nemateriālo zaudējumu veidiem, par kuriem veicamas izmaksas, tad, aprēķinot kopējo apdrošināšanas atlīdzību apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves gadījumā, ja iepriekš jau veikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu un cietušās personas nāve iestājusies gada laikā pēc ceļu satiksmes negadījuma, trešajai personai veic piemaksu 10 minimālo mēneša algu* apmērā.

 

3. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti atbilstoši miesas bojājumam

 

Nr.
p. k.

Miesas bojājums

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti**

I. Mugurkauls

1.Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, izņemot krustu kaulu un astes kaulu: 
1.1.viena–divu skriemeļu

15

1.2.triju–piecu skriemeļu

30

1.3.sešu skriemeļu un vairāk

40

2.Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums

5

3.Krustu kaula lūzums

10

4.Astes kaula skriemeļu lūzums

10

II. Pleca locītava, augšdelms, apakšdelms, plauksta

5.Lāpstiņas lūzums un (vai) atslēgas kaula lūzums

10

6.Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums (izņemot ieraduma mežģījumu): 
6.1.cīpslu, locītavu kapsulu plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums

5

6.2.lielā paugura lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu

10

6.3.lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums–mežģījums

15

7.Augšdelma kaula lūzums: 
7.1.jebkurā līmenī

15

7.2.dubultlūzums

20

8.Augšdelma traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: 
8.1.lāpstiņas, atslēgas kaula vai tā daļas amputācija

80

8.2.augšdelma amputācija jebkurā līmenī

70

8.3.vienīgās ekstremitātes amputācija augšdelma līmenī

90

9.Elkoņa locītavas bojājums: 
9.1.apakšdelma pronācijas mežģījums

5

9.2.kaula fragmentu atrāvums, arī epikondiļu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums

5

9.3.spieķa un elkoņa kaula lūzums, apakšdelma mežģījums

10

9.4.augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (triju kaulu lūzums)

20

10.Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu: 
10.1.viena kaula lūzums, mežģījums

5

10.2.abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums

10

11.Apakšdelma traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: 
11.1.apakšdelma amputācija jebkurā līmenī

70

11.2.eksartikulācija elkoņa locītavā

70

11.3.vienīgās ekstremitātes amputācija apakšdelma līmenī

90

12.Plaukstas locītavas traumatisks bojājums: 
12.1.apakšdelma viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums

5

12.2.apakšdelma abu kaulu lūzums

10

12.3.plaukstas perilunārs mežģījums

15

13.Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums: 
13.1.viena kaula (izņemot laivveida kaulu)

5

13.2.divu kaulu un vairāk, laivveida kaula

10

14.Plaukstas traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: 
14.1.delnas amputācija plaukstas pamata kaulu līmenī vai plaukstas locītavā

60

14.2.vienīgās plaukstas amputācija

90

15.Pirmā pirksta bojājums: 
15.1.naga plātnītes atrāvums

2

15.2.lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslas (cīpslu) kapsulas pārrāvums, cīpslu, locītavas, kaula panarīcijs

5

16.Bojājums, kam seko pirmā pirksta amputācija: 
16.1.naga falangas līmenī

10

16.2.starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums)

15

16.3.pamata falangas, metakarpālā kaula–pamata falangas locītavas līmenī

20

16.4.ar metakarpālo kaulu vai tā daļu

25

17.Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums: 
17.1.naga plātnītes atrāvums

2

17.2.lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslu plīsums, cīpslu, locītavas, kaulu panarīcijs

3

18.Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums, kam seko: 
18.1.amputācija naga falangas līmenī, falangas zudums

5

18.2.amputācija vidusfalangas līmenī (divu falangu zudums)

10

18.3.amputācija pamata falangas līmenī, pirksta zudums

12

18.4.pirksta amputācija ar metakarpālā kaula daļu

20

III. Iegurnis, augšstilbs, apakšstilbs, pēda

19.Iegurņa kaulu lūzums: 
19.1.viena kaula lūzums

10

19.2.divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums

15

19.3.triju kaulu un vairāk lūzums, divu vai triju savienojumu plīsums

20

20.Gūžas locītavas bojājums (ja konstatēti vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko): 
20.1.kaula fragmentu atrāvums

5

20.2.izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums

10

20.3.gūžas locītavas mežģījums

15

20.4.gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums

30

21.Augšstilba lūzums: 
21.1.jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu

25

21.2.augšstilba dubultlūzums

30

22.Augšstilba traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: 
22.1.vienas ekstremitātes amputācija jebkurā līmenī

70

22.2.vienīgās ekstremitātes amputācija

90

23.Ceļa locītavas bojājums: 
23.1.ar punkciju apstiprināta hemartroze

5

23.2.kaula fragmentu atrāvums, epikondiļu lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu pārrāvums, mežģījums

5

23.3.ceļa kauliņa (patella), starpkondiļu izauguma, kaulu kondiļa lūzums

10

23.4.augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu

20

24.Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru: 
24.1.mazā liela kaula lūzums, kaulu fragmentu atrāvumi

5

24.2.lielā liela kaula lūzums, fibulas dubultlūzums

10

24.3.abu kaulu vai tibijas dubultlūzums jebkurā līmenī

15

25.Apakšstilba traumatiska amputācija vai smags bojājums (ja konstatēti vairāki apakšstilba vai ceļa locītavas bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko), kam seko: 
25.1.apakšstilba amputācija jebkurā līmenī

70

25.2.eksartikulācija ceļa locītavā

70

25.3.vienīgās ekstremitātes amputācija jebkurā apakšstilba līmenī

90

26.Pēdas locītavas bojājums: 
26.1.ar punkciju apstiprināta hemartroze

5

26.2.vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums

5

26.3.divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums

10

26.4.abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu (triju potīšu lūzums), lielā liela kaula intraartikulārs lūzums

15

27.Ahileja cīpslas bojājums: 
27.1.ārstējot konservatīvi

5

27.2.izdarot operāciju

15

28.Pēdas mežģījums un pēdas kaulu lūzumi: 
28.1.viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža kaulu un velteņkaulu)

5

28.2.velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums

10

28.3.triju un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava)

15

29.Pēdas amputācija: 
29.1.metatarsofalangeālās locītavas līmenī (visu pirkstu zudums)

30

29.2.pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī

40

29.3.velteņkaula, papēža kaula (pēdas zudums)

50

30.Vienas pēdas pirksta (pirkstu) falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu pārrāvumi: 
30.1.viena pirksta

3

30.2.divu–triju pirkstu

5

30.3.četru–piecu pirkstu

10

31.Pirmā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija: 
31.1.naga falangas līmenī (naga falangas zudums)

5

31.2.pamata falangas līmenī (pirksta zudums)

10

32.Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija: 
32.1.viena–divu pirkstu naga vai vidusfalangas līmenī

5

32.2.viena–divu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums)

10

32.3.triju–četru pirkstu naga vai vidusfalangas līmenī

15

32.4.triju–četru pirkstu pamata falangu līmenī (pirkstu zudums)

20

IV. Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma

33.Galvaskausa kaulu lūzums: 
33.1.velves kaulu ārējās plātnītes lūzums

5

33.2.velves

15

33.3.pamatnes

20

33.4.velves un pamatnes

25

34.Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi: 
34.1.epidurāla hematoma

10

34.2.subdurāla intracerebrāla hematoma

15

34.3.subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma

20

35.Galvas smadzeņu trauma: 
35.1.galvas smadzeņu satricinājums

5

35.2.galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asinsizplūdums

15

35.3.svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus)

20

36.Nervu sistēmas bojājums, kas radījis: 
36.1.augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi

20

36.2.paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi)

30

36.3.monopleģiju (vienas ekstremitātes paralīzi), amnēziju (atmiņas zudumu)

50

36.4.tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, plānprātību (demenci), afāziju

70

36.5.hemi-, para- vai tetraplēģiju, dekortikāciju

80

36.6.viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifēru bojājumu

10

37.Traumatisks muguras smadzeņu bojājums (jebkurā līmenī): 
37.1.satricinājums, sasitums

5

37.2.saspiedums, hematomielija

10

37.3.pilnīgs muguras smadzeņu pārrāvums

80

38.Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums): 
38.1.traumatisks pleksīts

10

38.2.pinumu daļējs pārrāvums

20

38.3.pinumu pilnīgs pārrāvums

30

39.Nervu pārrāvums: 
39.1.viena nerva pārrāvums pirkstu locītavas līmenī

3

39.2.viena nerva pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī

5

39.3.viena nerva pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

10

39.4.divu nervu un vairāk pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

20

39.5.viena nerva pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

25

39.6.divu nervu un vairāk pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

30

V. Redzes orgāni

40.Vienas acs akomodācijas paralīze

15

41.Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)

15

42.Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās

10

43.Vienas acs pulsējošs eksoftalms

20

44.Vienas acs asaru izvadceļu ievainojums, kas rada funkcijas traucējumu

5

45.Acs (acu) ievainojums, kas radījis abu vai vienīgās redzīgās acs pilnīgu redzes zudumu

80

46.Neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) gūtās traumas dēļ

10

47.Orbītas lūzums, pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums

10

48.Acs ievainojums, kas radījis paliekošu redzes asuma pazemināšanos, kas konstatēts ne agrāk kā trīs mēnešus pēc traumas

15

VI. Dzirdes orgāni

49.Auss gliemežnīcas bojājums, kam seko: 
49.1.auss gliemežnīcas skrimšļa lūzums, othematoma

5

49.2.auss gliemežnīcas zudums

20

50.Paliekoša dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma, kas konstatēta ne agrāk kā trīs mēnešus pēc traumas

15

51.Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas dēļ (bez dzirdes pazemināšanās)

5

VII. Elpošanas orgāni un elpošanas sistēma

52.Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums

5

53.Svešķermenis krūšu kurvja dobumā, traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatisks pleirīts: 
53.1.vienpusējs

5

53.2.abpusējs

10

54.Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kam seko: 
54.1.plaušu daļas, daivas izņemšana

25

54.2.pilnīga vienas plaušas izņemšana

50

55.Krūšu kaula lūzums

5

56.Ribas lūzums

3 (par katras ribas lūzumu, bet kopā ne vairāk kā 15)

57.Caururbjošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums: 
57.1.bez krūšu kurvja orgānu bojājuma

5

57.2.ar krūšu kurvja orgānu bojājumu

15

58.Balsenes un trahejas bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem

10

59.Balsenes un trahejas bojājums, kas rada elpošanas un runas traucējumus

20

VIII. Sirds un asinsvadu sistēma

60.Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums (bez funkcijas traucējumiem)

25

61.Lielo perifēro asinsvadu bojājums (bez asinsrites traucējumiem)

10

62.Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis sirds un asinsrites mazspēju

20

IX. Gremošanas sistēma

63.Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums: 
63.1.apakšžokļa mežģījums (izņemot ieraduma)

3

63.2.viena kaula lūzums

10

63.3.divu kaulu un vairāk lūzums, viena kaula dubultlūzums

15

64.Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis: 
64.1.žokļa daļas zudumu

40

64.2.žokļa pilnīgu zudumu

80

65.Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums, arī ar rētu veidošanos (neatkarīgi no lieluma)

5

66.Mēles traumatisks bojājums, kas radījis: 
66.1.mēles galiņa zudumu

10

66.2.mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī

15

66.3.mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī

30

66.4.mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgu mēles zudumu

70

67.Zoba zaudējums

3 (par katra zoba zaudējumu)

68.Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija, lai izņemtu svešķermeņus vai noteiktu diagnozi (bez funkcijas traucējumiem)

5

69.Barības vada traumatisks bojājums, kas radījis barības vada sašaurinājumu

40

70.Gremošanas orgānu traumatisks bojājums, kas radījis: 
70.1.kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju)

10

70.2.zarnu fistulu, rektovaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu

30

70.3.anus prenaturalis (kolostomu)

50

71.Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta traumas dēļ

10

72.Aknu traumatisks bojājums, kam seko: 
72.1.aknu sašūšana

30

72.2.daļēja aknu rezekcija

40

73.Žultspūšļa traumatisks bojājums, kam seko žultspūšļa izņemšana

15

74.Liesas traumatisks bojājums: 
74.1.subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās

5

74.2.liesas izņemšana

20

75.Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums, kam seko: 
75.1.nekroze, sašūšana, pēctraumatiska cista

20

75.2.kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekcija

30

75.3.gastroektomija

50

X. Uroģenitālā sistēma

76.Nieru traumatisks bojājums: 
76.1.nieres sasitums, subkapsulārs plīsums (bez operācijas)

5

76.2.nieres rezekcija

30

76.3.nieres izņemšana

60

77.Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums: 
77.1.bez funkcijas traucējuma

5

77.2.ar funkciju traucējumu

20

78.Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums (bez funkcijas traucējuma)

5

79.Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas radījis: 
79.1.viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu

15

79.2.abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā sēklinieka, vai daļēju dzimumlocekļa zudumu

100

79.3.dzemdes amputāciju traumas dēļ: 
79.3.1.vecumā līdz 40 gadiem

100

79.3.2.vecumā no 40 līdz 50 gadiem

80

79.3.3.vecumā virs 50 gadiem

50

80.Pilnīgs dzimumlocekļa zudums

100

XI. Mīkstie audi

81.Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā–sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas radījis kosmētisku defektu

10

82.Mīksto audu traumatisks bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas radījis rētu veidošanos

5

83.Neizņemti svešķermeņi

5

84.Muskuļu trūce, posttraumatisks periostīts, muskuļu plīsums

5

85.Traumatisks šoks vai traumas izraisīts hemorāģisks šoks

5

86.Grūtniecības pārtraukums

100

 

Piezīmes.
1. * Latvijas Republikā noteiktā minimālā mēneša darba alga, kāda bija spēkā ceļu satiksmes negadījuma dienā atbilstoši tiesību aktiem, kas nosaka minimālās mēneša darba algas apmēru valstī.

2. ** Šā pielikuma tabulas 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 49., 53., 54., 63., 66., 70., 72., 74., 75., 76., 77. punktā, 79.1. un 79.2. apakšpunktā minētos atlīdzības procentus nesummē.
3. Ja tiesu medicīnas eksperta atzinumā vai izrakstā(-os) no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes(-ēm) ir norādīti miesas bojājumi, kuri nav minēti šā pielikuma tabulā, kompensācijas procentus nosaka apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja speciālists – ārsts.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 340Pieņemts: 17.06.2014.Stājas spēkā: 11.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 10.07.2014. OP numurs: 2014/133.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
267451
{"selected":{"value":"22.09.2023","content":"<font class='s-1'>22.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.09.2023","iso_value":"2023\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-21.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"