Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2014.gada 26.maijā (prot. Nr.30 9.§)
Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 4. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jaunatnes konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā un sniegt Ministru kabinetam ieteikumus par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikā;

3.2. sniegt valsts pārvaldes iestādēm ieteikumus jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, tajā skaitā:

3.2.1. par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas, kas saistīti ar jaunatnes mērķa grupu atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu kompetencei, īstenojot jaunatnes politiku;

3.2.2. par nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;

3.3. sniegt pašvaldību iestādēm ieteikumus jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. veidot darba grupas padomes ieteikumu sagatavošanai;

4.2. ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4.3. uzaicināt uz padomes sēdēm ar padomdevēja tiesībām ekspertus un amatpersonas konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai ar jaunatnes politiku saistītajos jautājumos.

III. Padomes sastāvs

5. Padomi vada izglītības un zinātnes ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 380)

5.1 Padomes priekšsēdētāja vietnieku no šo noteikumu 6.14. un 6.15. apakšpunktā minēto pārstāvju vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē padome. Padomes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir līdz attiecīgā pārstāvja pilnvaru termiņa beigām.

(MK 20.08.2019. noteikumu Nr. 380 redakcijā)

6. Padomes sastāvā ir:

6.1. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

6.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

6.3. Kultūras ministrijas pārstāvis;

6.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;

6.5. Veselības ministrijas pārstāvis;

6.6. Aizsardzības ministrijas pārstāvis;

6.7. biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;

6.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

6.9. Valsts izglītības satura centra pārstāvis;

6.10. biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienības "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" pārstāvis;

6.11. biedrības "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība" pārstāvis;

6.12. Jaunsardzes pašpārvaldes pārstāvis;

6.13. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;

6.14. četri tādu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits nav mazāks par 200;

6.15. astoņi tādu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits ir mazāks par 200.

7. Šo noteikumu 6.14. un 6.15. apakšpunktā minēto pārstāvju izvirzīšanu dalībai padomē konkursa kārtībā organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izveido konkursa komisiju.

8. Padomes personālsastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

9. Šo noteikumu 6. punktā minēto padomes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi pēc padomes personālsastāva apstiprināšanas.

10. Ja šo noteikumu 6. punktā minēto institūciju pārstāvji darbu padomē pārtrauc vai minētās organizācijas dalībai padomē deleģē citu pārstāvi, attiecīgās organizācijas pārstāvis iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā padomes priekšsēdētājam adresētu iesniegumu izmaiņu veikšanai padomes personālsastāvā atbilstoši šo noteikumu 8. punktam.

11. Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem.

IV. Padomes darbības kārtība un lēmumu pieņemšana

12. Padomes priekšsēdētājs vai – viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks:

12.1. plāno un organizē padomes darbu;

12.2. apstiprina padomes kārtējā gada darba plānu;

12.3. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

12.4. sasauc un vada padomes sēdes;

12.5. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotos dokumentus;

12.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 46; MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 380)

13. Padomes sekretariāta pienākumus pilda Izglītības un zinātnes ministrijas norīkota amatpersona. Padomes sekretariāts:

13.1. kārto padomes lietvedību;

13.2. materiāltehniski nodrošina padomes darbu;

13.3. pēc padomes priekšsēdētāja norādījumiem sagatavo padomes sēžu darba kārtību un ievieto to Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē;

13.4. protokolē padomes sēdes un noformē protokolus;

13.5. reizi gadā sagatavo pārskatu par padomes darbību un ievieto to Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

14. Padomes priekšsēdētājs padomes sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes priekšsēdētājs var sasaukt padomes ārkārtas sēdes.

15. Padomes priekšsēdētājs nosaka padomes sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās sēdes nosūta (elektroniski vai papīra formā pēc padomes locekļa pieprasījuma) padomes locekļiem informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un darba kārtībā ietveramajiem jautājumiem.

16. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

17. Padomes locekļi:

17.1. informē padomi par viņu pārstāvētās iestādes vai organizācijas viedokli padomes sēdē izskatāmajā jautājumā;

17.2. informē viņu pārstāvēto iestādi par padomes sagatavotajiem dokumentu un lēmumu projektiem;

17.3. piedalās padomes izveidotajās darba grupās, kā arī ieteikumu sagatavošanā.

18. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu sagatavo 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, viņa viedokli noformē rakstiski un pievieno sēdes protokolam. Padomes sekretariāts pirms padomes sēdes protokola parakstīšanas elektroniski nosūta protokola projektu padomes sēdes dalībniekiem saskaņošanai. Padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks. Protokols, sēdē izskatāmie dokumenti un materiāli ir publiski pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 46; MK 20.08.2019. noteikumiem Nr. 380)

19. Padomes loceklis ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms padomes sēdes drīkst elektroniski nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus par padomes sēdes darba kārtības precizēšanu, kā arī ierosināt jebkura padomes locekļa kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā. Ja padomes loceklis ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas skar cita padomes locekļa kompetenci, Izglītības un zinātnes ministrija pirms padomes sēdes saskaņo šā jautājuma iekļaušanu ar padomes locekli, kura kompetencē ir ierosinātais darba kārtības jautājums.

V. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumus Nr. 985 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 190. nr.; 2009, 103. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 26.05.2014.Stājas spēkā: 04.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2014. OP numurs: 2014/107.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266624
{"selected":{"value":"24.08.2019","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.08.2019","iso_value":"2019\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-23.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2014","iso_value":"2014\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2014.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.08.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)