Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/8

Carnikavā 2014.gada 16.aprīlī
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 16.aprīļa lēmumu (prot. Nr.9, 20.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 21.maija lēmumu (prot. Nr.14, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 2.1, 13.punktu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk tekstā kopā – Mājas dzīvnieki) īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par Noteikumu neievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas kārtību Carnikavas novadā.

2. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) un Carnikavas novada pašvaldības policija.

3. Carnikavas novada nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā nepieļauj klaiņojošu Mājas dzīvnieku uzturēšanos un par to nekavējoties informē Aģentūru vai Carnikavas novada pašvaldības policiju.

4. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā jebkura persona par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku nekavējoties informē Aģentūru vai Carnikavas novada pašvaldības policiju.

5. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja ir nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

6. Mājas dzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskajās vietās, izņemot speciāli tam paredzētās un apzīmētās vietās, kā arī tuvāk par 15 metriem no sabiedriskām ēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ir aizliegta. Personām, kas baro Mājas dzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība

7. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki tiek reģistrēti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku, kuriem ir implantēta mikroshēma, reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē var veikt Aģentūrā. Reģistrācijas maksu sedz Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs) saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra noteikto cenrādi.

9. Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošos Mājas dzīvniekus, kuriem nav implantēta mikroshēma, reģistrē Aģentūrā tās izveidotajā datu bāzē, viena mēneša laikā pēc to iegūšanas vai trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas. Izdevumus par reģistrāciju un žetona izgatavošanu sedz Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs), saskaņā ar Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

III. Mājas dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

10. Mājas dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir pienākums:

10.1. reģistrēt Mājas dzīvniekus atbilstošajās datu bāzēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

10.2. turēt tikai reģistrētus Mājas dzīvniekus;

10.3. veikt Mājas dzīvnieku vakcināciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.4. viena mēneša laikā paziņot Aģentūrai par Mājas dzīvnieka īpašnieka maiņu;

10.5. ārpus telpām valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā suņus turēt, ievērojot normatīvo aktu prasības;

10.6. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki piemēslo sabiedrisko ēku telpas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas;

10.7. ievērot Noteikumos minētos ierobežojumus un aizliegumus.

IV. Ierobežojumi un aizliegumi

11. Aizliegts atrasties ar suni, kurš ir bez pavadas un bīstamu suni, kurš ir bez pavadas un uzpurņa, daudzdzīvokļu māju koplietošanas teritoriju zaļajā zonā.

12. Aizliegts atrasties ar suni Carnikavas parka zaļajā zonā, bērnu spēļu laukumos un izglītības iestāžu teritorijās, kā arī citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts ar aizlieguma zīmi. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm.

13. Ar Mājas dzīvniekiem aizliegts apmeklēt iestādes, veikalus, izglītības iestādes, kapsētu, stadionu, kā arī sabiedriskos pasākumus, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši paredzēts vai atļauts.

V. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršana

14. Aģentūra organizē klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku izķeršanu un ievietošanu patversmē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā..

15. Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku Aģentūrā vai Carnikavas novada pašvaldības policijā, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par attiecīgā dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.

16. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) Mājas dzīvnieku no patversmes var saņemt 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas. Mājas dzīvnieka īpašniekam (turētājam), saņemot Mājas dzīvnieku patversmē, ir jāuzrāda dzīvnieka reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība un jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Mājas dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.

VI. Administratīvā soda piemērošana

17. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā..

18. Kontroli par Noteikumu ievērošanu veic un administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgi sastādīt Carnikavas novada pašvaldības policijas darbinieki.

19. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu, pamatojoties uz noformētajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

20. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt Noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

22. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada pašvaldības 22.08.2007. saistošie noteikumi Nr.2007/12 "Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/8 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punkts noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par mājdzīvnieku uzturēšanu;

1.2. Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu;

1.3. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 2.1 punkts noteic, ka pašvaldībām ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos noteikto mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem;

1.4. Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" nolikuma, kas apstiprināts ar Carnikavas novada domes 17.05.2006. lēmumu (protokols Nr.10, 26.§), 2.1.26.punktā noteiktas aģentūras funkcijas organizēt mājdzīvnieku reģistrāciju un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt un atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma un Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" normu prasībām aktualizēt ar suņu un kaķu turēšanu saistīto jomu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, sabiedrības vajadzības pēc saistošajos noteikumos reglamentētajiem pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" pakalpojumiem un par labturības prasības mājas (istabas) suņu un kaķu turēšanai, kā arī suņu un kaķu īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā tur suņus un kaķus;

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā:

5.1.1. pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kā pakalpojumu sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada pašvaldības policija kā kontroles par saistošo noteikumu ievērošanu veicēja;

5.1.3. Carnikavas novada dome un tās pilnvarotā amatpersona kā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" un Carnikavas novada pašvaldības policijas darbību pārraugoša institūcija;

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2014/8Pieņemts: 16.04.2014.Stājas spēkā: 28.05.2014.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 27.05.2014.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266578
28.05.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)