Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16

Daugavpilī 2014.gada 27.martā (prot. Nr.8, 12.§)
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos lielgabarīta un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu;

1.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību un kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

2. Visa Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

3. Atkritumu apsaimniekotājs, šo noteikumu izpratnē ir persona, ar kuru pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā.

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, nogādājami apglabāšanai Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā "Cinīši" (turpmāk – atkritumu poligons), kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apsaimniekošanas vieta Daugavpils novada, Demenes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta atkritumu šķirošana un sagatavošana apglabāšanai.

5. Pienākums veikt maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi un šis pienākums izbeidzas ar minēto tiesību izbeigšanos.

6. Daugavpils pilsētā ir noteikti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:

6.1. izmantojot atkritumu tvertnes un marķētos atkritumu savākšanas maisus;

6.2. nogādājot atkritumus uz pašvaldības uzturētajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un laukumiem;

6.3. slēdzot vienreizēju līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju.

7. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Atkritumu valdītāju un radītāju pienākumi

8. Atkritumu valdītājs un radītājs:

8.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas organizēšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas vai nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums, izņemot gadījumus, ja atkritumu vākšanai izmanto atkritumu maisus;

8.2. iesaistās dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veic radīto atkritumu šķirošanu, nogādājot atdalītos atkritumus uz atkritumu dalītās savākšanas punktiem vai laukumiem;

8.3. par katru īpašumā vai valdījumā esošo īpašumu slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju uz termiņu kādu atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis līgumu ar pašvaldību, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

8.3.1. divas reizes nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir līdz 12 dzīvokļiem;

8.3.2. četras reizes nedēļā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

8.3.3. divas reizes mēnesī viena vai divu dzīvokļu mājā;

8.3.4. četras reizes nedēļā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbība ir pārtikas veikals, kafejnīca, vai kas nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi;

8.3.5. vienu reizi nedēļā citiem saimnieciskās darbības veicējiem un iestādēm;

8.3.6. vienu reizi mēnesī, izmantojot marķētos atkritumu savākšanas maisus, personai, kura dzīvojamā mājā patstāvīgi dzīvo viena (iesniedzot atkritumu apsaimniekotājam apliecinošu dokumentu);

8.3.7. katru dienu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un juridisko personu konteineri izvietoti ielu sarkanajās līnijās;

8.4. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu tvertņu izvietošanai, kā arī nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa netraucētu piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā. Ja atkritumu tvertnes izvietotas īpašumu pagalmos, kuriem nav nodrošināta specializētās tehnikas piekļuve, tvertņu iztukšošanas dienās tās no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

8.5. uztur kārtībā atkritumu tvertņu laukumus;

8.6. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā, nodrošinot atkritumu tvertņu piepildījumu un nepieļaujot to pārpildījumu;

8.7. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi, atkritumu tvertņu telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas laikā;

8.8. iesaistās citu pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 10.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

9. Atkritumu valdītājam un radītājam ir tiesības pieprasīt, lai atkritumu apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas līgumā paredz un nodrošina noteikumu 21.punktā minēto pienākumu izpildi.

10. Viena un divu dzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī to daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji, kuri nav nodrošināti ar atkritumu tvertnēm, ir tiesīgi vākt radītos atkritumus un līgumā noteiktajā kārtībā nodot apsaimniekotājam, izmantojot marķētos atkritumu maisus.

11. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

12. Saimnieciskās darbības veicējiem, kuri saimniecisko darbību veic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, atkritumu izvešanu veic saskaņā ar 8.3.1. – 8.3.3.punktos noteikto kārtību.

13. Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, atkritumu valdītājs informē par to atkritumu apsaimniekotāju, atkritumu apsaimniekošanas līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

14. Privātmāju īpašniekiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī trešo personu mantai.

15. To daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki, kuru pārvaldīšanas tiesības nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, papildus 8.punktā minētajiem pienākumiem, ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to pārvaldīšanā nodotajiem īpašumiem.

16. Publisko pasākumu organizētājam pēc atļaujas publiska pasākuma rīkošanai saņemšanas, ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām tvertnēm. Publiskos pasākumos, kuru plānotais dalībnieku skaits pārsniedz 200 cilvēkus, ir izvietojamas tvertnes dalīti vāktiem atkritumiem.

17. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 8 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

18. Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus to radītājs vai valdītājs:

18.1. atdala no citu veidu atkritumiem;

18.2. īslaicīgi uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

18.3. nogādā atkritumu apsaimniekotāja, tirdzniecības uzņēmumu vai pašvaldības speciāli izveidotajos bīstamo atkritumu savākšanas laukumos vai punktos.

19. Sadzīvē radušos lielgabarīta atkritumus to radītājs vai valdītājs savāc atsevišķi no citiem atkritumiem un nodrošina to nogādāšanu uz dalītās atkritumu savākšanas punktiem vai laukumiem – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu pārvadāšanu vienojoties atsevišķi, vai ievieto speciāli šim nolūkam paredzētajās atkritumu apsaimniekotāja atkritumu tvertnēs.

III. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

20. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

21. Atkritumu apsaimniekotājam, atbilstoši noteikumu 32.punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātajai atkritumu apsaimniekošanas maksai, ir pienākums:

21.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem un valdītājiem par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu (tajā skaitā sadzīvē radušos lielgabarīta un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu);

21.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;

21.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem, atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem, tajā skaitā savācot atkritumus, kas izkrituši no atkritumu tvertnēm iekraušanas procesā;

21.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu savākšanas tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

21.5. nodrošināt atkritumu valdītājus un radītājus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma atkritumu tvertnēm, nepieciešamā daudzumā. Marķēt savas atkritumu tvertnes;

21.6. nodrošināt iespēju iegādāties atbilstoša tilpuma marķētus atkritumu maisus;

21.7. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot atkritumu tvertņu pārvietošanu no to atrašanās vietas līdz specializētajam transportam un atpakaļ to atrašanās vietā, bet ne tālāk par 15 metriem vienā virzienā;

21.8. veikt atkritumu pārvadāšanu ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

21.9. uzturēt savā īpašumā esošās sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;

21.10. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši noslēgtajam līgumam.

21.11. veikt citus normatīvajos aktos un ar pašvaldību noslēgtajā līgumā noteiktos pienākumus.

IV. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

22. Daugavpils pašvaldības iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā šim nolūkam paredzētajos dalīto atkritumu savākšanas laukumos, punktos, iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantojot citus atkritumu apsaimniekotāja vai pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

23. Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu nodrošina pašvaldība. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un no tā izrietošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu.

24. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa), kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi ir savācami un nogādājami uz pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja uzturētajiem dalīto atkritumu savākšanas laukumiem vai punktiem. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

25. Atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgās atkritumu tvertnes nepieejamību trešajām personām.

V. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai

26. Nešķirotu sadzīves atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, izņemot noteikumu 27.punktā noteikto gadījumu.

27. Atkritumu tvertnes nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, izvietojamas speciāli šim nolūkam izveidotajos laukumos ar asfaltēto, betonēto vai bruģēto segumu.

28. Laukumu izveidošanu nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, mazo atkritumu tvertņu (urnu) uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās un citās publiskās vietās nodrošina pašvaldība.

29. Nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu poligonā vai uz pašvaldības norādīto sadzīves atkritumu šķirošanas vietu, nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekotājs.

VI. Aizliegumi atkritumu valdītājiem un radītajiem

30. Atkritumu valdītājiem un radītājiem ir aizliegts:

30.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

30.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos;

30.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

30.4. ievietot atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības, būvju nojaukšanas atkritumus un citus bīstamos atkritumus;

30.5. ievietot atkritumus citiem atkritumu valdītājiem piederošajās vai lietošanā nodotajās atkritumu tvertnēs;

30.6. jebkādā veidā bojāt lietošanā nodotās atkritumu tvertnes;

30.7. ievietot nešķirotus atkritumus tvertnēs, kas paredzētas dalītai atkritumu savākšanai;

30.8. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu tvertnēs;

30.9. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

31. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un kārtība, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

32. Atkritumu apsaimniekošanas maksa ir vienāda visiem atkritumu valdītājiem un radītajiem. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu.

33. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

33.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Daugavpils pilsētas pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

33.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

34. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma publicēšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības domes interneta mājas lapā, ja pašvaldības lēmumā nav noteikts citādi.

35. Kārtību kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosaka normatīvie akti un līgums, kurš noslēgts starp atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu valdītāja vai radītāja tiesības noteikt atkritumu izvešanas biežumu, ciktāl tas nav pretrunā ar noteikumu 8.3.apakšpunkta nosacījumiem, kā arī atkritumu valdītājam un radītajiem lietošanā nododamo konteineru skaitu un tilpumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošos noteikumus Nr.6 "Sadzīve atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis", 140 (2715), 01.10.2002.).

37. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 27.03.2014.Stājas spēkā: 08.05.2014.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 07.05.2014. OP numurs: 2014/86.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265991
{"selected":{"value":"07.05.2016","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2014","iso_value":"2014\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2014.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2014","iso_value":"2014\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2014.-25.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)