Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2014.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 4.§)
Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
7.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas (turpmāk – deklarācija) veidlapas paraugu (pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību.

2. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) deklarācijā norāda šādus mikrouzņēmuma rādītājus par katru ceturksni:

2.1. apgrozījumu (ieņēmumus);

2.2. darbiniekus un darbinieku ienākumus pa mēnešiem.

3. Nodokļa maksātājs, kurš atbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 1. punktā un 2. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, aizpilda deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 15. un 16. rindu.

4. Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ceturkšņa apgrozījumā neiekļauj pievienotās vērtības nodokļa daļu.

5. Deklarācijā nodokļa aprēķina summas norāda euro un centos.

6. Deklarācijas 4. rindā norāda ceturksni, par kuru deklarāciju iesniedz.

7. Deklarācijas 5. rindā nodokļa maksātājs norāda mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu, kas no gada sākuma nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteikto kritēriju (turpmāk – apgrozījuma kritērijs) – 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījumu, kura kopsumma no gada sākuma pārsniedz 100 000 euro, bet nodokļa maksātājs piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļu.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.362 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

8. Nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, deklarācijas 5. rindā apgrozījumu neuzrāda.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

9. Deklarācijas 5. rindā neuzrāda personālsabiedrības peļņas daļu.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

10. Ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa, nodokļa maksātājs izvēles laukā izdara attiecīgu atzīmi.

11. Deklarācijas 6. rindā nodokļa maksātājs norāda ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas no kalendāra gada sākuma pārsniedz apgrozījuma kritēriju – 100 000 euro, ja netiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa, vai ceturkšņa apgrozījumu, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, kā arī no personālsabiedrības saņemto peļņas daļu:

11.1. ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis apgrozījuma kritēriju kādā no pirmajiem trim ceturkšņiem, tā ceturkšņa deklarācijā, kurā apgrozījums no gada sākuma ir pārsniedzis apgrozījuma kritēriju, norāda starpību starp nodokļa maksātāja apgrozījumu no gada sākuma un 100 000 euro, bet turpmāko ceturkšņu deklarācijās šajā rindā norāda attiecīgā ceturkšņa apgrozījumu;

11.2. ja mikrouzņēmums kādā no iepriekšējiem taksācijas gada ceturkšņiem ir piemērojis Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļu, bet ceturksnī, par kuru tiek iesniegta deklarācija, ir pārsniegts minētajā normā noteiktais ierobežojums un apgrozījums no gada sākuma ir pārsniedzis likumā apgrozījumam noteikto ierobežojumu, ceturkšņa deklarācijas un turpmāko taksācijas gada ceturkšņu deklarācijās šajā rindā norāda attiecīgā ceturkšņa apgrozījumu;

11.3. ja deklarācijas 6. rindā norāda apgrozījumu saistībā ar to, ka taksācijas gadā ir nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, kā arī norāda uz mikrouzņēmumu attiecināmo personālsabiedrības peļņas daļu, nodokļa maksātājs izvēles laukā izdara attiecīgu atzīmi.

12. Ja nodokļa maksātājs uzsāk saimniecisko darbību pēc kalendāra gada sākuma, mikrouzņēmuma apgrozījuma kritēriju saimnieciskās darbības uzsākšanas gadam aprēķina, nosakot apgrozījuma kritēriju mēnesim (100 000 euro dala ar 12) un to reizinot ar mēnešu skaitu līdz kalendāra gada beigām, kuros mikrouzņēmums būs nodokļa maksātājs (sākot ar mēnesi, kurā mikrouzņēmums reģistrēts).

13. Deklarācijas 7. rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus (arī prombūtnē esošus), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus (turpmāk – darbinieks), un katra darbinieka ienākumus katrā ceturkšņa mēnesī. Darbiniekam nerezidentam norāda vārdu un uzvārdu, bet ailē "Personas kods vai reģistrācijas kods" – personas kodu vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu reģistrācijas numuru. Deklarācijas 7. rindas ailēs "Mēneša ienākums" norāda attiecīgā ceturkšņa katra mēneša ienākumus (I ceturksnī norāda janvāra, februāra un marta ienākumus, II ceturksnī – aprīļa, maija un jūnija ienākumus, III ceturksnī – jūlija, augusta un septembra ienākumus, bet IV ceturksnī – oktobra, novembra un decembra ienākumus):

13.1. par mikrouzņēmuma īpašnieku, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu mikrouzņēmumā, – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam izņemtos līdzekļus no mikrouzņēmuma un citu naudā vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes;

13.2. par darbinieku – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī aprēķināto darba algu un citus gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma.

14. Darbiniekam aprēķināto samaksu par atvaļinājumu vai slimības naudu norāda pārskata mēnesī, par kuru tā tiek aprēķināta.

15. Ja darbinieks kādā no pārskata mēnešiem negūst ienākumu no mikrouzņēmuma, deklarācijas 7. rindas ailē "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī norāda skaitli "0".

16. Ja darbiniekam kādā no pārskata mēnešiem mikrouzņēmums kompensē komandējuma vai darba brauciena izdevumus un kompensācija ir atbilstoša normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, šo kompensāciju deklarācijas 7. rindas ailes "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī nenorāda kā personas gūto ienākumu no mikrouzņēmuma.

17. Mikrouzņēmumu nodokli deklarācijas 8. rindā aprēķina, deklarācijas 5. rindā norādīto mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi deviņu procentu apmērā.

17.1 (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

18. Mikrouzņēmumu nodokli deklarācijas 9. rindā aprēķina, deklarācijas 6. rindā norādīto mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma un uz mikrouzņēmumu attiecināmās personālsabiedrības peļņas daļas summu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 procentu apmērā.

19. Deklarācijas 10. rindā norāda visu darbinieku visu ceturkšņa mēnešu ienākumu daļu, kas pārsniedz 720 euro, kopējo summu. To aprēķina atsevišķi katram darbiniekam katrā ceturkšņa mēnesī, atskaitot no darbinieka ienākuma 720 euro, summējot ienākuma pārsnieguma daļu un saskaitot visu darbinieku mēneša ienākumu pārsnieguma daļas. Nosakot deklarācijas 10. rindā norādāmo lielumu, neņem vērā to ceturkšņa mēnesi, kurā darbiniekam ienākums ir bijis 720 euro vai mazāks.

20. Deklarācijas 12. rindā norāda, par cik darbiniekiem pārsniegts piecu darbinieku skaits ceturksnī. Darbinieku skaita pārsniegumu 12. rindā nenorāda, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļa:

20.1. darbinieku skaitā iekļauj darbiniekus, kas mikrouzņēmumā nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. Darbinieku skaitā neiekļauj darbiniekus, kas ir prombūtnē vai no darba atstādināti;

20.2. ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļu, 12. rindā izdara atzīmi attiecīgajā izvēles laukā, apstiprinot, ka tiek izmantotas minētajā likuma panta daļā noteiktās tiesības;

20.3. ja ceturksnī mikrouzņēmumā nav vairāk par pieciem darbiniekiem, deklarācijas 12., 13. un 14. rindu neaizpilda. Ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļu, deklarācijas 13. un 14. rindu neaizpilda;

20.4. ja mikrouzņēmums kādā no iepriekšējiem taksācijas gada ceturkšņiem ir piemērojis Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļu, bet ceturksnī, par kuru tiek sniegta deklarācija, darbinieku skaits ir pārsniedzis likuma attiecīgajā normā noteiktos ierobežojumus, ceturkšņa deklarācijā aizpilda 12., 13. un 14. rindu, bet 12. rindas attiecīgajā izvēles laukā neizdara atzīmi par to, ka tiek izmantotas Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.1 daļā noteiktās tiesības.

21. Deklarācijas 13. rindā norāda papildus piemērojamo mikrouzņēmumu nodokļa likmi, ja mikrouzņēmumā strādā vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī. Mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, deklarācijas 12. rindā norādīto darbinieku skaita pārsniegumu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa papildu likmi divu procentu apmērā.

22. Ja mikrouzņēmumā strādā vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī, 14. rindā aprēķina mikrouzņēmumu nodokli par darbinieku skaita pārsnieguma daļu, deklarācijas 13. rindā norādīto nodokļa likmi reizinot ar deklarācijas 5. un 6. rindā norādīto kopsummu.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

23. Deklarācijas 15. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni, ko aprēķina, summējot deklarācijas 8., 9., 11. un 14. rindā norādīto.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

24. Deklarācijas 16. rindā norāda deklarācijas 15. rindā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni. Aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju, 16. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja mikrouzņēmumam taksācijas periodā (kalendāra gadā) apgrozījuma nav bijis. Ja IV ceturkšņa deklarācijas un taksācijas perioda (kalendāra gada) I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15. rindā norādītā mikrouzņēmumu nodokļa kopsumma ir mazāka par 50 euro, aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju, 16. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli, ko aprēķina, no 50 euro atskaitot I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15. rindā norādīto mikrouzņēmumu nodokļa summu.

25. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina atbildīgā persona, norādot vārdu, uzvārdu un deklarācijas parakstīšanas datumu.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumus Nr. 819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 149. nr.; 2011, 182. nr.; 2013, 183. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 30.06.2015. noteikumu Nr.362 redakcijā)

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
1. Mikrouzņēmuma juridiskā forma (vajadzīgo atzīmēt ar "X")
  Individuālais komersants   Individuālais uzņēmums,
t. sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība
Saimnieciskās darbības veicējs,
kas reģistrēts VID
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
2. Mikrouzņēmuma reģistrācijas kods vai personas kods fiziskai personai (individuālajam komersantam – reģistrācijas kods)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

3. Mikrouzņēmuma (arī individuālā komersanta) nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)
4. Par |___|___|___|___| . gada |___| ceturksni
5. Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kas no gada sākuma nepārsniedz 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja apgrozījuma kopsumma no gada sākuma pārsniedz100 000 euro, bet tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

  Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa
6. Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma pārsniedz 100 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, kā arī personālsabiedrības peļņas daļa*
|___|___|___|___|___|___| , |___|___|
  Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss

  Apgrozījumā ir uzrādīta personālsabiedrības peļņas daļa

7.
Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no mikrouzņēmuma
Nr. p.k. vārds uzvārds personas kods vai reģistrācijas kods mēneša ienākums
I II III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis 9 procentu apmērā no ceturkšņa apgrozījuma, kas no gada sākuma nepārsniedz 100 000 euro, vai no apgrozījuma, ja apgrozījums no gada sākuma pārsniedz 100 000 euro un tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa (5. r. x 9 %)
|___|___|___|___|___|___| , |___|___|
9. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma pārsnieguma daļas, uz mikrouzņēmumu attiecināmās personālsabiedrības peļņas daļas, kā arī no apgrozījuma, ja maksātājs taksācijas periodā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (6. r. X 20 %)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
10. Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa, kas pārsniedz 720 euro mēnesī)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
11. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu ceturksnī (10. r. x 20 %)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
12. Mikrouzņēmuma darbinieku skaits, kas pārsniedz piecus darbiniekus ceturksnī
 
 
  Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļa  
13. Papildus piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī (12. r. X 2 %)
|___|___| %
14. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu ceturksnī, ja mikrouzņēmumā ir vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī ((5. r. + 6. r.) x 13. r.)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
15. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (8. r. + 9. r. + 11. r. + 14. r.)
|___ |___|___|___|___|___|, |___|___|
16. Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15. r.) vai aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 5. daļa
|___ |___|___|___|___|___|, |___|___|
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības.

Atbildīgā persona

 
(vārds, uzvārds)
       
(paraksts**)     (datums**)

Piezīmes.

1. * Mikrouzņēmumu nodokļa likuma pārejas noteikumu 2. punkts.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 190Pieņemts: 08.04.2014.Stājas spēkā: 16.04.2014. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 75 (5135), 15.04.2014.OP numurs: 2014/75.10
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
  • Skaidrojumi
265640
{"selected":{"value":"04.07.2015","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.07.2015","iso_value":"2015\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-03.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2014","iso_value":"2014\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.07.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)