Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.157

Rīgā 2014.gada 25.martā (prot. Nr.18 7.§)
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
67.2 panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) tiek iesniegta un no tās saņemta informācija, kā arī sistēmā iekļautās informācijas apjomu un apstrādes kārtību.

2. Institūcijas un personas to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei nodrošina, lai tiktu ievērota šajos noteikumos minēto ziņu sniegšanas kārtība, sniedzamo ziņu pilnība un autentiskums.

3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs) ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no institūcijām un personām, kuras lieto sistēmu, sistēmas darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Sistēmai sniedzamā informācija

4. Institūcijas un personas iesniedz sistēmā šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatē, ka:

4.1. nepilngadīgā dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ;

4.2. nepilngadīgais ir pamests vai atrodas tādos apstākļos, kas ir bīstami nepilngadīgajam, var kaitēt viņa dzīvībai, veselībai vai attīstībai;

4.3. nepilngadīgais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

4.4. nepilngadīgais ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas varētu izraisīt prettiesisku rīcību;

4.5. nepilngadīgais ir patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes, viesģimenes, bērnu aprūpes iestādes, sociālās korekcijas izglītības iestādes;

4.6. nepilngadīgais apdraud savu veselību un attīstību, piemēram, lietojot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;

4.7. nepilngadīgā darbības vai bezdarbības dēļ nodarīts kaitējums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība vai kriminālatbildība;

4.8. nepilngadīgā vecāks, aizbildnis vai audžuvecāks ir saukts pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par rīcību, kas izraisījusi vai varētu izraisīt šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētos apstākļus;

4.9. persona uzturas bērnu aprūpes iestādē pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības uz sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, vai persona turpina atrasties ieslodzījuma vietā (audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem) pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas (turpmāk – pilngadīga persona);

4.10. nepilngadīgajam izstrādāta atbalsta programma.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 163)

5. Sistēmā iesniedz šādu informāciju:

5.1. par nepilngadīgo:

5.1.1. vārds (vārdi);

5.1.2. uzvārds;

5.1.3. personas kods;

5.1.4. ārvalsts piešķirtais identifikācijas numurs;

5.1.5. dzimšanas datums;

5.1.6. miršanas datums;

5.1.7. dzimums;

5.1.8. valstiskā piederība un tās veids;

5.1.9. tautība;

5.1.10. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.1.11. faktiskās dzīvesvietas adrese;

5.1.12. relatīvi nemainīgas ārienes pazīmes, tajā skaitā ādas krāsa;

5.1.13. mainīgas ārienes pazīmes;

5.1.14. pārvaldītās valodas;

5.1.15. sejas pretskata fotoattēls;

5.1.16. sejas profila fotoattēls;

5.1.17. norāde par pilngadības sasniegšanu;

5.2. par nepilngadīgā vai pilngadīgas personas izglītošanos:

5.2.1. izglītības iestādes nosaukums;

5.2.2. klase (grupa), kurā nepilngadīgais vai pilngadīga persona mācās;

5.2.3. datums, kad nepilngadīgais vai pilngadīga persona uzņemts izglītības iestādē;

5.2.4. datums, kad nepilngadīgais vai pilngadīga persona atskaitīts no izglītības iestādes;

5.2.5. tās izglītības programmas nosaukums, kuru apgūst nepilngadīgais vai pilngadīga persona;

5.2.6. ziņas par izglītības iestādes apmeklētību;

5.2.7. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.3. par nepilngadīgā ģimenes ārstu vai pediatru:

5.3.1. vārds (vārdi);

5.3.2. uzvārds;

5.3.3. ģimenes ārsta vai pediatra personas kods vai identifikators;

5.3.4. specialitātes koda atšifrējums;

5.3.5. kontaktinformācija;

5.4. par nepilngadīgā invaliditāti:

5.4.1. datums, līdz kuram noteikta invaliditāte;

5.4.2. norāde uz kustību traucējumu esību;

5.4.3. norāde uz redzes traucējumu esību;

5.4.4. norāde uz dzirdes traucējumu esību;

5.4.5. norāde uz psihisko traucējumu esību;

5.4.6. norāde uz citu traucējumu esību;

5.5. par nepilngadīgā gūtiem ienākumiem:

5.5.1. ienākumu gūšanas laikposms;

5.5.2. ienākumu gūšanas veids;

5.5.3. ienākumu gūšanas vieta;

5.5.4. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.6. par nepilngadīgā interesēm un ieradumiem:

5.6.1. interešu apraksts;

5.6.2. ziņas par ubagošanu:

5.6.2.1. ubagošanas laikposms;

5.6.2.2. tās vietas adrese, kurā konstatēta ubagošana;

5.6.2.3. ubagošanas vieta;

5.6.3. atrašanās patvaļīgā prombūtnē;

5.6.4. klaiņošana;

5.6.5. citi ieradumi;

5.6.6. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.7. par noziedzīgu nodarījumu, kurā cietis nepilngadīgais, ja ir saņemta procesa virzītāja atļauja visas šajā apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai:

5.7.1. kriminālprocesa numurs;

5.7.2. kriminālprocesa statuss;

5.7.3. iestāde, tiesa un struktūrvienība, kuras lietvedībā atrodas kriminālprocess;

5.7.4. iestāde un struktūrvienība, kura pieņēmusi lēmumu par nepilngadīgā atzīšanu par cietušo noziedzīga nodarījuma dēļ;

5.7.5. datums, ar kuru nepilngadīgais ir atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā;

5.7.6. noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

5.7.7. apstākļi, kādos izdarīts noziedzīgs nodarījums un kādos cietis nepilngadīgais;

5.7.8. norāde, ka nepilngadīgais ir cietis vardarbīgā nodarījumā;

5.7.9. norāde, ka nepilngadīgais ir cietis no vardarbības ģimenē;

5.7.10. norāde, ka noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav zināma;

5.7.11. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums un laiks;

5.7.12. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vieta;

5.7.13. noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas saikne ar nepilngadīgo;

5.7.14. nepilngadīgajam sniegtās palīdzības veids;

5.7.15. nodarītā kaitējuma raksturs;

5.7.16. ziņas par nepilngadīgā pārstāvi:

5.7.16.1. vārds (vārdi);

5.7.16.2. uzvārds;

5.7.16.3. personas kods;

5.7.16.4. ārvalsts piešķirtais identifikācijas numurs;

5.7.16.5. dzimšanas datums;

5.7.16.6. valstiskā piederība;

5.7.16.7. kontaktinformācija;

5.7.16.8. datums, ar kuru persona atzīta par nepilngadīgā pārstāvi;

5.8. par vardarbību, kas tika vērsta pret nepilngadīgo, izņemot šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minēto gadījumu:

5.8.1. vardarbības veids;

5.8.2. konstatēto vardarbības pazīmju apraksts;

5.8.3. datums, kurā tika konstatēta vardarbība;

5.8.4. laikposms, kurā tika veikta vardarbība;

5.8.5. vardarbības izdarīšanas vieta;

5.8.6. vardarbības izdarīšanas vietas adrese;

5.8.7. cietušās personas un vardarbības veicēja savstarpējo attiecību raksturojums;

5.8.8. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.9. par nepilngadīgajam vai pilngadīgai personai sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību vai sociālo problēmu risināšanu laikā, kad persona atrodas ieslodzījuma vietā (audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem):

5.9.1. nepilngadīgā vai pilngadīgas personas atrašanās patversmē vai krīzes centrā;

5.9.2. nepilngadīgajam vai pilngadīgai personai piešķirtie pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

5.9.3. nepilngadīgajam vai pilngadīgai personai sniegtie citi sociālie pakalpojumi (piemēram, dienas centri, konsultatīvā palīdzība);

5.9.4. par nepilngadīgajam vai pilngadīgai personai sniegto palīdzību sociālo problēmu risināšanā, atrodoties ieslodzījuma vietā (audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem);

5.9.1 par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā esošu nepilngadīgo:

5.9.1 1. nepilngadīgā saskarsme ar vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām nepilngadīgais ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, un sadarbība ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju;

5.9.1 2. nepilngadīgā fiziskā un psihosociālā attīstība;

5.9.2 par izstrādāto atbalsta programmu nepilngadīgajam, kuram konstatētas saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi:

5.9.2 1. informācija par speciālistu, kurš izstrādājis atbalsta programmu (iestāde, amats, kontaktinformācija);

5.9.2 2. konstatētās uzvedības problēmas;

5.9.2 3. informācija par atbalsta programmu;

5.10. par nepilngadīgā atrašanos profilaktiskajā uzskaitē:

5.10.1. pašvaldības profilaktiskajā uzskaitē;

5.10.2. Valsts policijas profilaktiskajā uzskaitē;

5.10.3. nepilngadīgajam likumpārkāpējam izstrādātā uzvedības sociālās korekcijas programma;

5.11. par nepilngadīgā saskari ar tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar palīdzības sniegšanu vai aizturēšanu:

5.11.1. iestādes un struktūrvienības nosaukums;

5.11.2. datums un laiks;

5.11.3. iemesls;

5.11.4. rezultāts;

5.12. par administratīvā pārkāpuma lietvedību saistībā ar nepilngadīgā izdarīto pārkāpumu:

5.12.1. iestāde un struktūrvienība, kas sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu;

5.12.2. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

5.12.3. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

5.12.4. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums;

5.12.5. tā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija, par kuru sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols;

5.12.6. pazīme, ka pārkāpums izdarīts apreibinošu vielu iespaidā;

5.12.7. lietotās apreibinošās vielas veids;

5.12.8. administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros pieņemtais lēmums:

5.12.8.1. iestāde un struktūrvienība, kas pieņēma lēmumu;

5.12.8.2. datums, kad pieņemts lēmums;

5.12.8.3. lēmuma numurs;

5.12.8.4. lēmuma veids;

5.12.8.5. lēmumā norādītā administratīvā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija;

5.12.9. piemērotā administratīvā soda veids un apmērs;

5.12.10. piemērotie audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi;

5.12.11. administratīvā pārkāpuma faktisko apstākļu apraksts;

5.12.12. ja nepilngadīgais nav sasniedzis administratīvās atbildības vecumu – šo noteikumu 5.12.11. apakšpunktā minētā informācija;

5.13. par nepilngadīgā iesaisti kriminālprocesā, tiesas procesu, sodu un piespiedu līdzekļiem:

5.13.1. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

5.13.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

5.13.3. kriminālprocesa numurs;

5.13.4. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

5.13.5. personas kriminālprocesuālais statuss;

5.13.6. drošības līdzekļi:

5.13.6.1. piemērotā drošības līdzekļa veids;

5.13.6.2. drošības līdzekļa piemērošanas datums;

5.13.6.3. drošības līdzekļa atcelšanas datums;

5.13.7. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

5.13.8. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

5.13.9. prokurora priekšraksts par sodu:

5.13.9.1. prokuratūras nosaukums;

5.13.9.2. lēmuma pieņemšanas datums;

5.13.9.3. soda izpildes datums;

5.13.10. prokurora lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības:

5.13.10.1. prokuratūras nosaukums;

5.13.10.2. lēmuma pieņemšanas datums;

5.13.10.3. datums, kad lēmums stājas spēkā pilnā apmērā;

5.13.11. kriminālvajāšanas uzsākšana;

5.13.12. tiesas nolēmums:

5.13.12.1. tiesas nosaukums;

5.13.12.2. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

5.13.12.3. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

5.13.12.4. tiesas nolēmuma veids;

5.13.13. piemērotais pamatsods;

5.13.14. piemērotais papildsods;

5.13.15. piemērotie audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi;

5.13.16. piemērotie medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

5.13.17. ja nepilngadīgais nav sasniedzis kriminālatbildības vecumu – šo noteikumu 5.13.1., 5.13.2., 5.13.3., 5.13.4., 5.13.7., 5.13.8., 5.13.15. un 5.13.16. apakšpunktā minētā informācija;

5.14. par pilngadīgu personu, kas iesaistījusi nepilngadīgo darbībās, par kuru izdarīšanu paredzēta kriminālatbildība:

5.14.1. vārds (vārdi);

5.14.2. uzvārds;

5.14.3. dzimšanas datums;

5.14.4. personas kods;

5.14.5. ārvalsts piešķirtais identifikācijas numurs;

5.14.6. personas saikne ar nepilngadīgo;

5.14.7. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.15. par nepilngadīgajam piespriesto brīvības atņemšanas sodu:

5.15.1. soda izpildes sākuma datums;

5.15.2. soda izpildes beigu datums;

5.15.3. pamats atbrīvošanai no soda izpildes;

5.15.4. soda izpildes institūcijas nosaukums;

5.15.5. soda izpildes institūcijas adrese;

5.15.6. soda izpildes gaita brīvības atņemšanas iestādē (raksturojums):

5.15.6.1. iesaistīšana resocializācijas programmās;

5.15.6.2. iesaistīšana nodarbinātības pasākumos;

5.15.6.3. iesaistīšana brīvā laika pavadīšanas pasākumos;

5.15.6.4. soda izciešanas režīma pārkāpumi, par kuriem piemērots sods;

5.15.6.5. piemērotie pamudinājumi;

5.16. par nepilngadīgo – probācijas klientu:

5.16.1. Valsts probācijas dienesta funkcija, kuras ietvaros nepilngadīgais ir probācijas klients;

5.16.2. laikposms, kurā nepilngadīgais ir probācijas klients;

5.16.3. probācijas klienta statusa zaudēšanas iemesls;

5.16.4. probācijas klienta lietas vadītāja kontaktinformācija;

5.16.5. izvērtēšanas ziņojums, ja par nepilngadīgo tāds ir sniegts;

5.16.6. pienākumi, ja nepilngadīgajam uzraudzības ietvaros tādi ir uzlikti;

5.16.7. probācijas programma, ja nepilngadīgais tajā ir iesaistīts;

5.17. par papildsodu – policijas kontrole:

5.17.1. papildsoda izpildes sākuma datums;

5.17.2. papildsoda izpildes beigu datums;

5.17.3. Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības nosaukums;

5.17.4. tās amatpersonas kontaktinformācija, kura sastādījusi lēmumu par ierobežojumu noteikšanu un kontrolē ierobežojumu ievērošanu;

5.17.5. noteiktie ierobežojumi;

5.17.6. policijas kontroles atcelšanas datums;

5.18. par personu, kas sniegusi informāciju saistībā ar nepilngadīgo:

5.18.1. personas saikne ar nepilngadīgo;

5.18.2. informācijas sniegšanas datums;

5.18.3. iestāde un struktūrvienība, kurai tika sniegta informācija;

5.18.4. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.19. par nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimeni:

5.19.1. personas dati:

5.19.1.1. vārds (vārdi);

5.19.1.2. uzvārds;

5.19.1.3. dzimšanas datums;

5.19.1.4. personas kods;

5.19.1.5. ārvalsts piešķirtais identifikācijas numurs;

5.19.1.6. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.19.1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese;

5.19.2. ārpusģimenes aprūpes iestāde:

5.19.2.1. iestādes nosaukums;

5.19.2.2. iestādes reģistrācijas numurs;

5.19.2.3. adrese;

5.19.3. vecāku saskarsmes un aizgādības tiesību izmantošanas kārtība;

5.19.4. nepilngadīgā likumisko pārstāvju vai audžuģimenes gūtie ienākumi:

5.19.4.1. nodarbinātības laikposms;

5.19.4.2. ienākumu gūšanas veids;

5.19.4.3. ienākumu gūšanas vieta;

5.19.4.4. šo noteikumu 15. punktā minētā norāde;

5.19.5. nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei piešķirtā pensija, pabalsts un atlīdzība:

5.19.5.1. informācijas sagatavošanas datums;

5.19.5.2. piešķirtā pakalpojuma veids;

5.19.5.3. pakalpojuma saņemšanas sākuma datums;

5.19.5.4. piešķirtā pakalpojuma apmērs;

5.19.5.5. izmaksai nosūtītā naudas summa;

5.19.5.6. naudas summas izmaksas mēnesis, gads;

5.19.5.7. pakalpojuma saņemšanas beigu datums;

5.19.6. sociālie pakalpojumi, ko pašvaldība piešķīrusi nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei;

5.19.7. nepilngadīgā vecāka, aizbildņa vai audžuvecāka saukšana pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46., 167., 167.2, 170.2, 171., 172., 172.1, 172.2, 172.4, 173. un 174.4 pantā minēto pārkāpumu:

5.19.7.1. iestāde un struktūrvienība, kura sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu;

5.19.7.2. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

5.19.7.3. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

5.19.7.4. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums;

5.19.7.5. tā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija, par kuru sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols;

5.19.7.6. administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros pieņemtais lēmums:

5.19.7.6.1. iestāde un struktūrvienība, kas pieņēmusi lēmumu;

5.19.7.6.2. lēmuma pieņemšanas datums;

5.19.7.6.3. lēmuma numurs;

5.19.7.6.4. lēmuma veids;

5.19.7.6.5. lēmumā norādītā administratīvā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija;

5.19.7.7. piemērotā administratīvā soda veids un apmērs;

5.19.8. ja vecāki, aizbildnis, audžuvecāks, bērnu aprūpes iestādes vadītājs vai to pilnvarota pilngadīga persona sodīta par vecāku pienākumu nepildīšanu saistībā ar nepilngadīgā pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība, – šo noteikumu 5.1. un 5.12.11. apakšpunktā minētā informācija;

5.19.9. kriminālprocess, kurā nepilngadīgā vecākam, aizbildnim vai audžuvecākam piemērota policijas uzraudzība, ar brīvības atņemšanu vai pārvietošanās brīvības ierobežošanu saistīts drošības līdzeklis vai celta apsūdzība, un tiesas nolēmums un sods:

5.19.9.1. kriminālprocesa numurs;

5.19.9.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

5.19.9.3. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

5.19.9.4. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

5.19.9.5. piemērotā drošības līdzekļa veids;

5.19.9.6. drošības līdzekļa piemērošanas datums;

5.19.9.7. drošības līdzekļa atcelšanas datums;

5.19.9.8. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

5.19.9.9. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

5.19.9.10. tās prokuratūras nosaukums, kuras prokurors pieņēma lēmumu par priekšrakstu par sodu;

5.19.9.11. datums, kad pieņemts lēmums par priekšrakstu par sodu;

5.19.9.12. soda izpildes datums;

5.19.9.13. tās prokuratūras nosaukums, kuras prokurors pieņēma lēmumu par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības;

5.19.9.14. datums, kad pieņemts lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības;

5.19.9.15. datums, kad lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības stājas spēkā pilnā apmērā;

5.19.9.16. informācija par kriminālvajāšanas uzsākšanu;

5.19.9.17. tās tiesas nosaukums, kura pieņēma tiesas nolēmumu;

5.19.9.18. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

5.19.9.19. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

5.19.9.20. tiesas nolēmuma veids;

5.19.9.21. piemērotais pamatsods;

5.19.9.22. piemērotais papildsods;

5.19.10. par nepilngadīgā vecāku – probācijas klientu:

5.19.10.1. Valsts probācijas dienesta funkcija, kuras ietvaros nepilngadīgā vecāks ir probācijas klients;

5.19.10.2. laikposms, kurā nepilngadīgā vecāks ir probācijas klients;

5.19.10.3. probācijas klienta statusa zaudēšanas iemesls;

5.19.10.4. probācijas klienta lietas vadītāja kontaktinformācija;

5.19.11. veiktais sociālais darbs, lai sekmētu bērnu aprūpes iestādē esoša nepilngadīgā atgriešanos ģimenē;

5.20. par nepilngadīgā dzīvesvietas apmeklējumu:

5.20.1. apmeklējuma datums;

5.20.2. apmeklētās dzīvesvietas adrese;

5.20.3. apmeklējumu veikusī iestāde;

5.20.4. darbinieks, kurš apmeklējis nepilngadīgā dzīvesvietu:

5.20.4.1. vārds (vārdi);

5.20.4.2. uzvārds;

5.20.4.3. kontaktinformācija;

5.20.5. norāde, vai darbinieks ir iekļuvis apmeklētajā dzīvesvietā;

5.20.6. piezīmes par dzīvesvietas apmeklējumu;

5.21. par personām, kuras uzturas nepilngadīgā faktiskajā dzīvesvietā:

5.21.1. vārds (vārdi);

5.21.2. uzvārds;

5.21.3. dzimšanas datums;

5.21.4. personas kods;

5.21.5. ārvalsts piešķirtais identifikācijas numurs;

5.21.6. personas saikne ar nepilngadīgo;

5.21.7. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.21.8. kriminālprocess, kurā personai ir celta apsūdzība, tiesas process un sods par Krimināllikuma 71., 71.1, 71.2, 72., 73., 74., 74.1, 75., 76., 77., 77.1, 78., 79. pantā, 80. panta otrajā daļā, 86., 87., 88., 89.1, 90., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 130.1, 131., 132., 133., 133.1, 134., 136. pantā, 143. panta otrajā daļā, 145. panta trešajā daļā, 147. panta otrajā daļā, 148. panta trešajā daļā, 150. panta trešajā daļā, 152., 153., 154., 154.1, 159., 160., 161., 162., 162.1, 163.1, 164., 165., 165.1, 166., 167., 168., 168.1, 169., 169.1, 170., 171., 172., 173., 174., 176., 183., 184. pantā, 185. panta otrajā daļā, 224., 225., 227. pantā, 230. panta otrajā daļā, 231. pantā, 251. panta otrajā daļā, 252. panta trešajā daļā, 253., 253.1 pantā, 268. panta otrajā un trešajā daļā, 269., 270. pantā, 272.1 panta otrajā daļā, 279. panta trešajā daļā, 294. pantā, 301. panta otrajā daļā, 310. panta otrajā daļā, 311. pantā, 317. panta otrajā daļā, 338., 340. pantā vai 355. panta pirmajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu:

5.21.8.1. kriminālprocesa numurs;

5.21.8.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

5.21.8.3. noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

5.21.8.4. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

5.21.8.5. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

5.21.8.6. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

5.21.8.7. tiesas nosaukums;

5.21.8.8. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

5.21.8.9. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

5.21.8.10. tiesas nolēmuma veids;

5.21.8.11. piemērotais pamatsods;

5.21.8.12. piemērotais papildsods;

5.21.9. šo noteikumu 15.punktā minētā norāde;

5.22. no bāriņtiesām:

5.22.1. no aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistra;

5.22.2. no audžuģimeņu lietu reģistra;

5.22.3. no adopcijas lietu reģistra;

5.22.4. no aizbildnības lietu reģistra;

5.22.5. no lietu alfabētiskā reģistra;

5.22.6. no reģistrācijas žurnāliem, kuros reģistrē:

5.22.6.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniski pieņemtos lēmumus un bāriņtiesas lēmumus;

5.22.6.2. bāriņtiesas lēmumus adopcijas lietās;

5.22.6.3. iesniegumus, to izskatīšanas un izpildes dokumentus bāriņtiesas kompetences jautājumos;

5.22.6.4. saņemto korespondenci;

5.22.6.5. nosūtīto korespondenci;

5.22.6.6. lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo nepilngadīgo ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

5.22.6.7. lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu;

5.22.6.8. lietas par nepilngadīgā mantas pārvaldīšanu;

5.22.6.9. lietas par viesģimenes statusa piešķiršanu;

5.22.6.10. lietas par vecāka aprūpē esoša nepilngadīgā nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī;

5.22.6.11. lietas par nepilngadīgā vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu;

5.22.6.12. lietas par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

5.22.6.13. lietas par vecāku domstarpībām nepilngadīgo audzināšanas jautājumos;

5.22.6.14. lēmumus par vecāku aprūpē esoša nepilngadīgā nosūtīšanu pie speciālista konsultācijas saņemšanai;

5.22.6.15. lietas par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

5.22.6.16. pēc tiesas pieprasījuma pieņemtos lēmumus un lietas;

5.22.6.17. lietas par atzinuma došanu par personas spēju pienācīgi aprūpēt nepilngadīgo, kas atrodas audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē Latvijā;

5.22.6.18. lietas par atļaujas došanu nepilngadīgajam šķērsot valsts robežu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni;

5.22.6.19. informāciju par personai izsniegto apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 163)

6. Šo noteikumu 5.10., 5.20. un 5.22. apakšpunktā minētajai informācijai var pievienot foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

7. Par bērnu raksturojošu informāciju uzskatāma šo noteikumu 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.14., 5.18., 5.19.4. un 5.21. apakšpunktā minētā informācija.

III. Informācijas apstrādes kārtība

8. Šajā punktā minētās institūcijas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas iegūšanas, iesniedz sistēmā šādu informāciju:

8.1. Valsts policija – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.10.2., 5.10.3., 5.11., 5.12.12., 5.13.17., 5.14., 5.18., 5.19.1., 5.19.4., 5.19.8., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7. un 5.21.9. apakšpunktā minēto informāciju;

8.2. bāriņtiesa – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.14., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.3., 5.19.4., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7., 5.21.9. un 5.22. apakšpunktā minēto informāciju. Bāriņtiesa šo noteikumu 5.20.apakšpunktā minēto informāciju ievada sistēmā tikai tad, ja ir ierosināta administratīvā lieta par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu;

8.3. pašvaldības policija – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.10.1., 5.10.3., 5.11., 5.12.12., 5.14., 5.18., 5.19.1., 5.19.4., 5.19.8., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7. un 5.21.9. apakšpunktā minēto informāciju;

8.4. pašvaldības sociālais dienests – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.10.3., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.4., 5.19.6., 5.19.11., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7. un 5.21.9. apakšpunktā minēto informāciju;

8.5. Valsts probācijas dienests – šo noteikumu 5.1.11., 5.1.15., 5.2., 5.5., 5.6., 5.8., 5.16., 5.19.4., 5.19.10., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7. un 5.21.9. apakšpunktā minēto informāciju;

8.6. Ieslodzījuma vietu pārvalde – šo noteikumu 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.5., 5.6.1., 5.6.5., 5.6.6., 5.8., 5.9.1, 5.9.2, 5.14., 5.15. un 5.18. apakšpunktā minēto informāciju;

8.7. sociālās korekcijas izglītības iestāde – šo noteikumu 5.6.1., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6. un 5.8. apakšpunktā minēto informāciju par iestādē esošajiem bērniem;

8.8. Sociālās integrācijas valsts aģentūra – šo noteikumu 5.9.2. apakšpunktā minēto informāciju par nepilngadīgajam piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem valsts sociālās aprūpes centrā un šo noteikumu 5.9.3. apakšpunktā minēto informāciju par valsts budžeta finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem, kuru piešķiršana ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras kompetencē;

8.9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.14.1., 5.14.2., 5.14.3., 5.14.4., 5.19.1.1., 5.19.1.2., 5.19.1.3., 5.19.1.4., 5.19.1.6., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4. un 8.21.7. apakšpunktā minēto informāciju.

8.10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 5.19.5. apakšpunktā minēto informāciju;

8.11. Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.6. apakšpunktā minēto informāciju;

8.12. Nacionālais veselības dienests – šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto informāciju;

8.13. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto informāciju;

8.14. bērnu aprūpes iestāde – šo noteikumu 5.9.1 un 5.19.3. apakšpunktā minēto informāciju par iestādē esošu nepilngadīgo;

8.15. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.2.1., 5.2.2. un 5.9.2 apakšpunktā minēto informāciju par nepilngadīgo, kurš saņēmis Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas sniegto pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 163)

9. Ārstniecības personas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc šo noteikumu 5.8.2. apakšpunktā minētās informācijas iegūšanas atbilstoši to tehniskajām iespējām ievada šo informāciju sistēmā manuāli vai nosūta Valsts policijai.

10. Šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas atbilstoši to tehniskajām iespējām informāciju sistēmā iesniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā, ievadot attiecīgo informāciju manuāli, to kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību.

11. Centrs, izmantojot informācijas sistēmu sasaistes līdzekļus, nodrošina šo noteikumu 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.15., 5.1.16., 5.7., 5.12.1., 5.12.2., 5.12.3., 5.12.4., 5.12.5., 5.12.6., 5.12.7., 5.12.8., 5.12.9., 5.12.10., 5.12.11., 5.13.1., 5.13.2., 5.13.3., 5.13.4., 5.13.5., 5.13.6., 5.13.7., 5.13.8., 5.13.9., 5.13.10., 5.13.11., 5.13.12., 5.13.13., 5.13.14., 5.13.15., 5.13.16., 5.16., 5.17., 5.19.7., 5.19.9., 5.19.10. un 5.21.8. apakšpunktā minētās informācijas atspoguļošanu sistēmā no citām informācijas sistēmām.

12. Lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu sistēmā datu pārraides tiešsaistes režīmā, to manuāli ievadot, kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām, centrs slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 8. punktā minētajām institūcijām un personām.

13. Ja attiecīgās informācijas iesniegšana sistēmā ietilpst vairāku šo noteikumu 8. punktā minēto institūciju kompetencē, katra no institūcijām pārbauda, vai informācija par nepilngadīgo jau ir iesniegta sistēmā. Ja informācija nav iesniegta, attiecīgā institūcija nodrošina tās iesniegšanu. Ja informācija ir iesniegta, attiecīgā institūcija, ja nepieciešams, to papildina.

14. Ja šo noteikumu 8. punktā minēto institūciju rīcībā nonāk sistēmā iesniedzama informācija, tajā skaitā ārvalstu kompetento institūciju sniegtā informācija, bet šīs informācijas iesniegšana neietilpst institūcijas kompetencē, attiecīgo informāciju nosūta tai institūcijai, kuras kompetencē ir šīs informācijas iesniegšana sistēmā.

15. Ja tiek iesniegta bērnu raksturojoša informācija, sistēmā pievieno norādi, kas raksturo informācijas avota uzticamību un tā pieejas tiešumu informācijai:

15.1. avota kods raksturo informācijas avota uzticamību, un to apzīmē ar attiecīgu burtu:

15.1.1. "A" – personīgi iegūta informācija, nav šaubu par informācijas avota autentiskumu, uzticamību un kompetenci vai arī, ja informāciju sniedz avots, kas agrāk pierādījis uzticamību visos gadījumos;

15.1.2. "B" – informāciju sniedz avots, no kura saņemtā informācija vairumā gadījumu iepriekš izrādījusies patiesa;

15.1.3. "C" – informāciju sniedz avots, no kura saņemtā informācija vairumā gadījumu iepriekš nav izrādījusies patiesa;

15.1.4. "X" – informācijas avota uzticamību nav iespējams novērtēt;

15.2. informācijas kods raksturo informācijas avota pieejas tiešumu informācijai, un to apzīmē ar attiecīgu ciparu:

15.2.1. "1" – informācija, par kuras precizitāti nav nekādu šaubu;

15.2.2. "2" – informācija ir personiski zināma personai, kas to sniedz, bet nav personiski zināma to ieguvušajam institūcijas darbiniekam vai amatpersonai;

15.2.3. "3" – informācija to sniedzošajai personai personiski nav zināma, un tā ir iegūta pastarpinātā veidā no citas personas, bet šo informāciju apstiprina cita institūcijas darbinieka vai amatpersonas rīcībā esošā informācija;

15.2.4. "4" – informācija nav personiski zināma personai, kas to sniedz, un tās ticamību nevar novērtēt.

16. Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, sociālās korekcijas izglītības iestāde, uzsākot informācijas apstrādi saistībā ar konkrēto nepilngadīgo, norāda sistēmā atzīmi par attiecīgās informācijas apstrādes uzsākšanu.

17. Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

18. Sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrāj informāciju par bērniem līdz pilngadības sasniegšanai vai līdz miršanas dienai, ja bērns miris pirms pilngadības sasniegšanas, un informāciju par šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētajām personām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai vai miršanas dienai, ja persona mirusi pirms 24 gadu vecuma sasniegšanas. Pēc minētā termiņa beigām centrs informāciju, izņemot bērnu raksturojošo informāciju, ievieto sistēmas arhīva datubāzē.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

19. Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, sociālās korekcijas izglītības iestāde, bērnu aprūpes iestāde, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija reizi gadā izvērtē sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrātās informācijas apstrādes lietderību. Ja institūcija secina, ka informācijas apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē vairs nav lietderīga, tā izdara sistēmā atzīmi par informācijas arhivācijas nepieciešamību.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

20. Centrs sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrāto informāciju ievieto sistēmas arhīva datubāzē tikai tādā gadījumā, ja sistēmā atzīmi par attiecīgās informācijas arhivēšanas nepieciešamību ir izdarījušas visas šo noteikumu 19. punktā minētās institūcijas.

21. Ja Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai sociālās korekcijas izglītības iestāde konstatē šo noteikumu 4. punktā minēto apstākļu iestāšanos pēc tam, kad informācija par attiecīgo nepilngadīgo sistēmā ir arhivēta, iepriekš uzkrātās informācijas atjaunošana aktuālajā datubāzē notiek automātiskā režīmā, attiecīgajai institūcijai ievadot sistēmā manuāli attiecīgā nepilngadīgā personas datus.

22. Centrs nekavējoties dzēš sistēmā uzkrāto informāciju šādos gadījumos:

22.1. aktuālajā datubāzē uzkrāto bērnu raksturojošo informāciju – personai sasniedzot pilngadību vai pirms pilngadības sasniegšanas, ja bērns ir miris, izņemot informāciju par šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto personu;

22.2. arhīva datubāzē uzkrāto informāciju – personai sasniedzot 24 gadu vecumu, izņemot šo noteikumu 22.3. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

22.3. arhīva datubāzē uzkrāto informāciju par šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētajām personām – personai sasniedzot 33 gadu vecumu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

23. Ja šo noteikumu 5. punktā minētā informācija sistēmā iesniegta kļūdaini, centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas vai ārstniecības personas oficiālu pieprasījumu, to dzēš no sistēmas.

IV. Informācijas saņemšanas kārtība

24. Centrs nodrošina piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus līdzekļus, pēc starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma noslēgšanas ar informācijas saņēmēju.

25. Piekļuvi sistēmā uzkrātajai aktuālajai informācijai piešķir:

25.1. Valsts policijai – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22.1., 5.22.2., 5.22.4., 5.22.5., 5.22.6.1., 5.22.6.6. un 5.22.6.10. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.2. bāriņtiesai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.17., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21. un 5.22. apakšpunktā minētajai informācijai. Piekļuvi šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minētajai informācijai piešķir bāriņtiesai atbilstoši noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušā nepilngadīgā deklarētās dzīvesvietas vai faktiskās dzīvesvietas adresei;

25.3. pašvaldības policijai – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.3., 5.19.4., 5.19.6., 5.19.7., 5.19.8., 5.19.9., 5.19.10., 5.20., 5.21., 5.22.1., 5.22.2., 5.22.5., 5.22.6.1. un 5.22.6.6. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.3.1 pašvaldības administratīvajai komisijai – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.3., 5.19.4., 5.19.6., 5.19.7., 5.19.8., 5.19.9., 5.19.10., 5.20., 5.21., 5.22.1., 5.22.2., 5.22.5., 5.22.6.1. un 5.22.6.6. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.4. pašvaldības sociālajam dienestam – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.14., 5.15., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.3., 5.19.4., 5.19.5., 5.19.6., 5.20., 5.21.1., 5.21.2., 5.21.3., 5.21.4., 5.21.5., 5.21.6., 5.21.7., 5.21.9., 5.22.1., 5.22.2., 5.22.4. un 5.22.5. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.5. Valsts probācijas dienestam – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22.6.8., 5.22.6.10., 5.22.6.13., 5.22.6.14. un 5.22.6.18. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.6. Ieslodzījuma vietu pārvaldei – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.9.1, 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19.1., 5.19.2., 5.19.3., 5.19.4., 5.19.7., 5.19.8., 5.19.9., 5.19.10., 5.20. un 5.21. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.7. sociālās korekcijas izglītības iestādei par tajā esošajiem bērniem – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.10., 5.1.11., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.1., 5.6.3., 5.6.4., 5.6.5., 5.6.6., 5.8., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.19.1., 5.19.2. un 5.19.3. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.8. tiesībsargam – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.13., 5.1.17., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20. un 5.21. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.9. Labklājības ministrijai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.4., 5.9., 5.18., 5.19.1., 5.19.2. un 5.19.3. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.10. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.4., 5.9., 5.19.1., 5.19.2. un 5.19.3. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.11. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.9.2, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21. un 5.22. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.12. Valsts robežsardzei – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.13.6., 5.22.1.un 5.22.6.18. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.13. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.9.2., 5.22.1., 5.22.2. un 5.22.4. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.14. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11., 5.15.1., 5.15.2., 5.22.1., 5.22.2., 5.22.3. un 5.22.4. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.15. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.22.1., 5.22.4., 5.22.6.1., 5.22.6.6., 5.22.6.7. un 5.22.6.15. apakšpunktā minētajai informācijai;

25.16. bērnu aprūpes iestādei – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21. un 5.22. apakšpunktā minētajai informācijai. Piekļuvi šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minētajai informācijai bērnu aprūpes iestādei piešķir atbilstoši noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušā nepilngadīgā deklarētās dzīvesvietas vai faktiskās dzīvesvietas adresei.

(Grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 464; MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 163)

26. Valsts policijai, Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei piekļuvi sistēmā uzkrātajai arhivētajai informācijai piešķir atbilstoši šo noteikumu 25.1., 25.5. un 25.6. apakšpunktā attiecīgajai institūcijai noteiktajam informācijas apjomam.

27. Piekļuvi sistēmā pievienotajiem foto, video, audio un teksta materiāliem (datnēm) piešķir tām institūcijām, kurām ir piešķirtas piekļuves tiesības informācijai, kurai šie materiāli (datnes) ir pievienoti.

28. Šo noteikumu 25. punktā minētajām institūcijām var piešķirt piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai, kura nav minēta šo noteikumu 25. punktā saistībā ar konkrētas institūcijas kompetenci, ja institūcijas darbību regulējošajos ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas tās tiesības iepazīties ar attiecīgu informāciju, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais personas datu apstrādes mērķis.

29. Valsts un pašvaldību institūcijām, kuras nav minētas šo noteikumu 25. punktā, var piešķirt piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai, ja institūcijas darbību regulējošajos ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas tās tiesības iepazīties ar attiecīgu informāciju, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais personas datu apstrādes mērķis.

30. Šo noteikumu 25. un 29. punktā minētajām institūcijām pieeju sistēmā uzkrātajai informācijai piešķir centra priekšnieks, pamatojoties uz attiecīgās institūcijas vadītāja rakstisku iesniegumu.

31. Šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas ar sistēmas palīdzību automātiski vai manuāli var nosūtīt cita citai vai vienlaikus vairākām institūcijām paziņojumus vai informāciju par nepilngadīgo tiesību aizsardzības jautājumiem.

32. Institūcija, kura ir saņēmusi šo noteikumu 31. punktā minēto paziņojumu vai informāciju, ar sistēmas palīdzību informē institūciju, kura nosūtījusi paziņojumu vai informāciju, par darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz attiecīgo paziņojumu vai informāciju.

V. Noslēguma jautājumi

33. Šo noteikumu 5.2.6. apakšpunktā minēto informāciju Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz sistēmā, sākot ar 2014. gada 1. septembri.

34. Šo noteikumu 5.9.2. apakšpunktā minēto informāciju Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedz sistēmā, sākot ar 2014. gada 1. jūliju.

35. Šo noteikumu 5.18. apakšpunktā minēto informāciju Labklājības ministrijai izsniedz no sistēmas, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

36. Šo noteikumu 5.18. apakšpunktā minēto informāciju Ieslodzījuma vietu pārvaldei sāk izsniegt no sistēmas ne vēlāk kā ar 2017. gada 1. jūliju.

37. Piekļuvi šo noteikumu 5.7., 5.22.6.8., 5.22.6.10., 5.22.6.13., 5.22.6.14. un 5.22.6.18. apakšpunktā minētajai informācijai Valsts probācijas dienestam piešķir saskaņā ar šo noteikumu 25.5. apakšpunktu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 157Pieņemts: 25.03.2014.Stājas spēkā: 28.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 27.03.2014. OP numurs: 2014/62.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
265255
{"selected":{"value":"23.03.2018","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2018","iso_value":"2018\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2016","iso_value":"2016\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2016.-22.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2014","iso_value":"2014\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-19.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"