Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Rīgā 2014.gada 25.martā (prot. Nr.18 2.§)
Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta otro daļu un Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka institūciju, kura veic būvizstrādājumu tirgus (ražošanas un tirdzniecības vietas, būvlaukumi) uzraudzību, kā arī nosaka uzraudzības kārtību, bet būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula (ES) Nr. 305/2011), – arī kārtību, kādā izvirza prasības būvizstrādājuma atbilstībai, pieprasa un saņem būvizstrādājumu paraugus, veic laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes, un gadījumus, kad izdevumus par attiecīgu ekspertīžu veikšanu sedz būvizstrādājuma ražotājs, importētājs vai izplatītājs.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.69 redakcijā)

2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos būvniecības jomā un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.69 redakcijā)

II. Būvizstrādājumu tirgus uzraudzība

2.1 Centrs veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību:

2.1 1. būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, – saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula (EK) Nr. 765/2008), un šajos noteikumos noteikto kārtību;

2.1 2. būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, – saskaņā ar regulu (EK) Nr. 765/2008 un šajos noteikumos noteikto kārtību;

2.1 3. būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, – pārbaudot šo noteikumu 30.8 2. apakšpunktā norādītās dokumentācijas esību saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību;

2.1 4. stiegrojuma tēraudam – pārbaudot šo noteikumu IV3 nodaļā minēto prasību ievērošanu saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 680)

3. Lai veiktu būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, centram papildus tiesībām, kas Būvniecības likumā noteiktas tirgus uzraudzības iestādei, ir tiesības:

3.1. sniegt norādījumus attiecīgajam uzņēmējam regulas (ES) Nr. 305/2011 2. panta 18. punkta izpratnē (turpmāk – uzņēmējs) par nepieciešamajām darbībām neatbilstību novēršanai pēc būvizstrādājumu pārbaužu veikšanas;

3.2. apmeklēt būvlaukumus;

3.3. pieprasīt un saņemt no atbilstības novērtēšanas institūcijām un paziņotajām institūcijām regulas (ES) Nr. 305/2011 39. panta izpratnē informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar ekspertējamā būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu vai ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanu un pārbaudi.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.69)

4. Regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 4. punktā, 11. panta 6. punktā, 13. panta 4. punktā un 14. panta 2. punktā, kā arī šo noteikumu 30.2 4., 30.8 2. un 30.10 4. apakšpunktā minētos dokumentus nodrošina valsts valodā.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 69; MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 680; MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 615)

5. Centrs regulas (ES) Nr. 305/2011 56. panta 1. punktā un regulas (EK) Nr. 765/2008 19. panta 1. punktā un 27. panta 1. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī ja ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka būvizstrādājums, uz kuru attiecas šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, neatbilst normatīvo aktu vai attiecīgā standarta prasībām, veic būvizstrādājuma paraugu ņemšanu un ekspertīzi saskaņā ar kārtību, kas noteikta šo noteikumu IV nodaļā.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.69)

III. Būvizstrādājumu tirgus uzraudzība būvlaukumos

6. Lai nodrošinātu būvizstrādājumu tirgus uzraudzību būvlaukumā:

6.1. centrs, konstatējot būvizstrādājumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā, veic regulā (ES) Nr. 305/2011, regulā (EK) Nr. 765/2008, Preču un pakalpojumu drošuma likumā un Būvniecības likumā noteiktās darbības un par atklātajām neatbilstībām rakstiski informē attiecīgo būvinspektoru un būvdarbu veicēju;

6.2. būvinspektors par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas pārbaudes laikā konstatētajām būvizstrādājuma neatbilstībām informē centru, rakstiski sniedzot informāciju par būvizstrādājumu, kā arī citu tā rīcībā esošo informāciju par būvizstrādājuma piegādātāju un ražotāju;

6.3. atbildīgais būvdarbu vadītājs:

6.3.1. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai tādu būvizstrādājumu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;

6.3.2. pēc centra vai būvinspektora pieprasījuma uzrāda piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.69)

IV. Būvizstrādājumu paraugu ņemšana un ekspertīze

7. Centrs šo noteikumu 5. punktā minētajos gadījumos ņem būvizstrādājumu paraugus (turpmāk – paraugi) būvizstrādājumu atrašanās vietā (turpmāk – paraugu ņemšanas vieta). Būvlaukumā esošie būvizstrādājumu paraugi tiek ņemti, ja tie ir identificējami un nav iebūvēti.

8. Centra amatpersona paraugus ņem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā.

9. Paraugu ņemšanas procedūrā piedalās uzņēmējs vai būvdarbu veicējs, no kura precēm tiek ņemti paraugi, viņa pilnvarota persona vai cita materiāli atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgā persona), bet neatliekamos gadījumos vai gadījumos, ja atbildīgā persona atsakās piedalīties paraugu ņemšanas procedūrā, – divas pieaicinātās personas.

10. Par paraugu ņemšanu sastāda paraugu ņemšanas aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un atbildīgajai personai). Ja paraugu ņemšanas procedūrā ir piedalījušās divas pieaicinātās personas, attiecīgo paraugu ņemšanas akta eksemplāru triju darbdienu laikā pēc tā sastādīšanas nosūta pa pastu uz atbildīgās personas juridisko adresi.

11. Paraugu ņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

11.1. paraugu ņemšanas akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

11.2. centra adrese un tālruņa numurs;

11.3. parauga ņemšanas vietas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, fiziskajām personām – vārds, uzvārds un adrese;

11.4. parauga ņemšanas pamatojums;

11.5. parauga apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, paraugu daudzums vai vienību skaits;

11.6. parauga uzglabāšanas noteikumi, ja tādi ir;

11.7. parauga derīguma termiņš, ja tāds ir;

11.8. parauga pārdošanas cena parauga ņemšanas laikā un vietā, ja nepieciešams;

11.9. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

11.10. aktam pievienoto dokumentu kopiju saraksts, ja tādas ir;

11.11. cita informācija, ja tā ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgā būvizstrādājuma standarta prasībām vai normatīvajiem aktiem būvniecības jomā;

11.12. centra amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

11.13. atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts vai pieaicināto personu vārds, uzvārds, adrese un paraksts.

12. Paraugus (ja to pieļauj paraugu izmēri un veids) iepako tā, lai paraugi netiktu bojāti, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Paraugiem vai to iepakojumiem piestiprina etiķeti, kurā norādīts šo noteikumu 11.9. apakšpunktā minētais identifikācijas kods. Etiķeti paraksta personas, kas piedalās paraugu ņemšanas procedūrā.

13. Centrs ir atbildīgs par to, lai paraugi līdz nodošanai ekspertīzei netiktu bojāti vai samainīti.

14. Paraugus uzglabā atbilstoši paraugam ņemtās preces uzglabāšanas noteikumiem, ja tie ir norādīti.

15. Paraugu nodod ekspertīzei kopā ar centra sastādītu ekspertīzes pieteikumu. Pieteikumā norāda, ko nepieciešams noskaidrot ekspertīzē.

16. Par paraugu nodošanu ekspertīzei centrs un ekspertīzes veicējs (laboratorijas darbinieks vai eksperts) sastāda paraugu nodošanas aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un ekspertīzes veicējam). Paraugu nodošanas aktā norāda šādu informāciju:

16.1. paraugu nodošanas akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

16.2. centra adrese un tālruņa numurs;

16.3. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja tāds ir, adrese, tālruņa numurs un laboratorijas vadītāja vai eksperta paraksts;

16.4. paraugu apraksts, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, to daudzums vai vienību skaits;

16.5. iepakojuma un iepakojuma apzīmogojuma (plombas) stāvoklis (ir vai nav bojāts);

16.6. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

16.7. centra amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts.

17. Ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) sniedz rakstiskas atbildes uz ekspertīzes pieteikumā uzdotajiem jautājumiem, kā arī norāda, vai ekspertīzes dēļ ir radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un kuru dēļ paraugi var radīt risku cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai vai neatbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

18. Par ekspertīzes rezultātu objektivitāti ir atbildīga persona, kura parakstījusi ekspertīzes atzinumu. Ja ekspertīzes atzinums sastādīts, pamatojoties uz testēšanas pārskata rezultātiem, par testēšanas rezultātiem ir atbildīga persona, kura parakstījusi testēšanas pārskatu. Ekspertīzes veicējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) noformēšanas iesniedz centrā divus ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) eksemplārus.

19. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, pēc ekspertīzes veikšanas centrs pieņem atpakaļ no ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) ekspertīzei nodotos paraugus un sastāda paraugu pieņemšanas aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un ekspertīzes veicējam).

20. Paraugu pieņemšanas aktā norāda šādu informāciju:

20.1. paraugu pieņemšanas akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

20.2. centra adrese un tālruņa numurs;

20.3. ekspertīzes veicēja (laboratorijas vai eksperta) nosaukums, reģistrācijas numurs, ja tāds ir, adrese, tālruņa numurs un laboratorijas vadītāja vai eksperta paraksts;

20.4. paraugu apraksts, paraugu identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, to daudzums vai vienību skaits;

20.5. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

20.6. centra amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts.

21. Ja ekspertīzes laikā paraugi nav izlietoti vai iznīcināti, centrs triju darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma sastādīšanas rakstiski informē uzņēmēju vai būvdarbu veicēju par parauga (vai tā neizlietoto daļu) atdošanu, izņemot gadījumu, ja centrs atzīst paraugu par iznīcināmu.

22. Centrs paraugus atzīst par iznīcināmiem, ja ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka paraugi neatbilst drošuma, normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām vai, veicot ekspertīzi, radušies bojājumi, kas pazemina paraugu drošumu, pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un kuru dēļ paraugi var radīt risku cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai.

23. Par paraugu (vai to neizlietoto daļu) atdošanu uzņēmējam vai būvdarbu veicējam tiek sastādīts paraugu atdošanas akts divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un uzņēmējam vai būvdarbu veicējam).

24. Paraugu atdošanas aktā norāda šādu informāciju:

24.1. paraugu atdošanas akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

24.2. centra adrese un tālruņa numurs;

24.3. paraugu ņemšanas vietas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; fiziskajām personām – vārds, uzvārds un adrese;

24.4. paraugu (vai to neizlietoto daļu) apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, daudzums vai vienību skaits;

24.5. paraugam piešķirtais identifikācijas kods;

24.6. centra amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

24.7. tā uzņēmēja vai būvdarbu veicēja vārds, uzvārds un paraksts, no kura precēm ņemti paraugi un kam tiek atdoti paraugi.

25. Ja uzņēmējs vai būvdarbu veicējs atsakās pieņemt atpakaļ šo noteikumu 21. punktā minētos paraugus (vai to neizlietotās daļas), centrs tos iznīcina.

26. Par šo noteikumu 22. un 25. punktā minēto paraugu (vai to neizlietoto daļu) iznīcināšanu centrs sastāda paraugu iznīcināšanas aktu. Paraugu iznīcināšanas aktā norāda šādu informāciju:

26.1. paraugu iznīcināšanas akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

26.2. centra adrese;

26.3. centra amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

26.4. paraugu iznīcināšanas pamatojums (šo noteikumu 21. un 22. punkts);

26.5. ekspertīzes atzinuma (testēšanas pārskata) numurs un datums;

26.6. iznīcināmo paraugu apraksts, identifikācijas pazīmes, ja tādas ir, daudzums vai vienību skaits;

26.7. paraugiem piešķirtais identifikācijas kods.

27. Izdevumus, kas saistīti ar parauga laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, paraugu pārvietošanu no paraugu ņemšanas vietas līdz ekspertīzes veicējam un atpakaļ vai līdz paraugu iznīcināšanas vietai, kā arī ar paraugu iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz centrs.

28. Ja ekspertīzes atzinumā (testēšanas pārskatā) norādīts, ka paraugi neatbilst normatīvo aktu prasībām vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, uzņēmējs piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas samaksā centram šo noteikumu 27. punktā minētos izdevumus.

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā šo noteikumu 27. punktā minētos izdevumus atlīdzina ražotājs, pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, kurš pirmais laidis tirgū tādu būvizstrādājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izplatītājs atlīdzina centra izdevumus par būvizstrādājuma ekspertīzi, ja attiecīgā būvizstrādājuma ražotājs, pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nav reģistrēts Latvijā.

30. Ja uzņēmējs šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā un termiņā nesamaksā šo noteikumu 27. punktā minētos izdevumus, centrs minētos izdevumus piedzen civilprocesuālā kārtībā.

IV1. Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti

(Nodaļa MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.1 Būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecināmi šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti, atbilstību novērtē saskaņā ar vienu no šo noteikumu 2. pielikumā norādītajām atbilstības novērtēšanas sistēmām, kas noteikta attiecīgajā standartā.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.2 Būvizstrādājuma ražotājam ir šādi pienākumi:

30.2 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādus būvizstrādājumus, kas ir derīgi paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst Būvniecības likumā  būvei noteiktajām būtiskajām prasībām (turpmāk – būtiskās prasības) un šo noteikumu 1. pielikumā minētajam standartam;

30.2 2. nodrošināt, ka uz būvizstrādājuma ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja izstrādājuma izmēra vai rakstura dēļ tas nav iespējams, nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.2 3. novērtēt būvizstrādājuma atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā minētā standarta prasībām;

30.2 4. katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.2 4.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.2 4.2. būvizstrādājuma identifikācija elements;

30.2 4.3. Latvijas valsts standarts, kuram būvizstrādājums atbilst;

30.2 4.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.2 4.5. paredzētais izmantojums;

30.2 4.6. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, ja tāda ir iesaistīta;

30.2 4.7. vārds, uzvārds un amats personai, kas ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu;

30.2 4.8. izdošanas vieta un datums;

30.2 5. pēc centra pamatota pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi;

30.2 6. pēc centra pieprasījuma veikt nepieciešamās darbības, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt attiecīgā ražotāja tirgū laistie būvizstrādājumi.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 275)

30.3 Būvizstrādājuma importētājam, ražotāja pilnvarotajam pārstāvim un izplatītājam ir šādi pienākumi:

30.3 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādus būvizstrādājumus, kas ir derīgi paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst būtiskajām prasībām un šo noteikumu 1. pielikumā minētajam standartam;

30.3 2. nodrošināt, ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 30.2 2. un 30.2 4. apakšpunktā minētās prasības;

30.3 3. pēc centra pamatota pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi;

30.3 4. pēc centra pieprasījuma veikt nepieciešamās darbības, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt to tirgū piedāvātie būvizstrādājumi.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.4 Atbilstības novērtēšanas institūcijas veic trešās puses uzdevumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām atbilstības novērtēšanas sistēmām.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.5 Ja, veicot ražotnes un ražošanas procesa sākotnējo kontroli, atbilstības novērtēšanas institūcija konstatē, ka ražotājs nav nodrošinājis būvizstrādājuma atbilstību standarta un normatīvo aktu prasībām, kas uz to ir attiecināmi, tā pieprasa, lai ražotājs veic koriģējošus pasākumus, un neizsniedz sertifikātu.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.6 Ja, veicot uzraudzību, atbilstības novērtēšanas institūcija konstatē, ka būvizstrādājuma tehniskās vai fizikālās īpašības vairs nav tādas pašas kā izstrādājuma tipam, tā pieprasa, lai ražotājs veic koriģējošus pasākumus un, ja nepieciešams, atsauc vai anulē sertifikātu.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.7 Ja netiek veikti koriģējoši pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, atbilstības novērtēšanas institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc attiecīgos sertifikātus.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

IV2. Atbilstības prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas, šo noteikumu 1. pielikumā minētie Latvijas valsts standarti un stiegrojuma tērauda standarti

(Nodaļa MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

30.8 Būvizstrādājuma ražotājam ir šādi pienākumi:

30.8 1. nodrošināt, ka uz būvizstrādājuma ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja izstrādājuma izmēra vai rakstura dēļ tas nav iespējams, nodrošina, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.8 2. katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.8 2.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.8 2.2. būvizstrādājuma identifikācijas elements;

30.8 2.3. tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir;

30.8 2.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.8 2.5. paredzētais izmantojums.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

30.9 Būvizstrādājuma importētāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja un izplatītāja pienākums ir nodrošināt, ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 30.8 punktā noteiktās prasības.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

IV3. Atbilstības prasības stiegrojuma tēraudam

(Nodaļa MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

30.10 Ražotājam ir šādi pienākumi:

30.10 1. Latvijas tirgū piedāvāt tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas ir derīgs paredzētajam izmantošanas veidam, atbilst vismaz vienam Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts nacionālajam standartam un atbilst šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām minimālajām prasībām;

30.10 2. nodrošināt, ka uz stiegrojuma tērauda ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja tas nav iespējams, nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.10 3. (svītrots ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 615);

30.10 4. katrai saražotajai stiegrojuma tērauda partijai pievienot:

30.10 4.1. inspicēšanas sertifikātu Nr. 3.1. atbilstoši standartam LVS EN 10204:2006 L "Metālu izstrādājumi. Inspicēšanas dokumentu tipi";

30.10 4.2. atbilstības novērtēšanas sertifikātu, kuru atbilstoši nacionālajam standartam ir izsniegusi sertificēšanas institūcija un kurš apliecina, ka ražotājs ir saņēmis tiesības ražot stiegrojuma tēraudu atbilstoši nacionālajam standartam.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

30.11 Importētāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja un izplatītāja pienākums ir piedāvāt Latvijas tirgū tikai tādu stiegrojuma tēraudu, kas atbilst šo noteikumu 30.10 punktā minētajām prasībām, un pievienot katrai stiegrojuma partijai visus šo noteikumu 30.10 4. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2018. noteikumiem Nr. 615)

V. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 701 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.).

32. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.213)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156

(Pielikums MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

Piemērojamo standartu saraksts
Nr. 
p. k.
NosaukumsAizstātā standarta nosaukumsStandartu līdzāspastāvēšanas laikposma beigu datums
1.LVS 203-2:2005 "Stikla materiāli būvniecībai. Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai. Tehniskie noteikumi"  
2.LVS 156-1:2022 "Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība""LVS 156-1:2017 "Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība""01.03.2024.
3.(Svītrots ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 680)  
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas

(Pielikums MK 10.02.2015. noteikumu Nr.69 redakcijā)

Nr. 
p. k.
Atbilstības novērtēšanas sistēmaRažotāja pienākumiAtbilstības novērtēšanas institūcijas pienākumi
1.1+

Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība.

Ražotnē, tirdzniecības vietās vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana

2.1

Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība

3.2+

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana.

Ražošanas procesa kontrole.

Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam

Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana.

Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība

4.3Ražošanas procesa kontroleBūvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana
5.4

Ražošanas procesa kontrole.

Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana

Nav
3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 156
Minimālās prasības stiegrojuma tēraudam

(Pielikums MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

1. Vispārīgā prasība

Stiegrojuma tēraudam, kura paredzētais lietošanas mērķis ir noteikts saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir šādas tehniskās klases: B400B, B500A, B500B, B500C, B550B.

2. Metināmība un ķīmiskais sastāvs

Visām metināma stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm tiek noteikti šādi metināmības raksturlielumi:

a) oglekļa ekvivalents;

b) atsevišķu ķīmisko elementu saturs.

Atsevišķo ķīmisko elementu satura un oglekļa ekvivalenta maksimālās vērtības nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās augšējās robežvērtības.

Oglekļa ekvivalenta vērtību Ceq aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

Ceq = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15, kur

ķīmisko elementu simboli norāda to saturu, izteiktu procentos no masas.

Ķīmiskais sastāvs

1. tabula

 

Nr.

 

 

p. k.

 

 

Testēšanas objekts

 

 

Ķīmisko elementu saturs un oglekļa ekvivalenta augšējās robežvērtības, % no masas

 

 

C*

 

 

S

 

 

P

 

 

N**

 

 

Cu

 

 

Ceq*

 

 

1..

 

 

Kausējuma analīze

 

 

0,220

 

 

0,050

 

 

0,050

 

 

0,012

 

 

0,800

 

 

0,500

 

 

2.

 

 

Izstrādājuma analīze

 

 

0,240

 

 

0,055

 

 

0,055

 

 

0,014

 

 

0,850

 

 

0,520

 

Piezīmes.

1. * Atļauts palielināt oglekļa satura augšējo robežvērtību par 0,03 % (no masas) ar nosacījumu, ka oglekļa ekvivalenta robežvērtību samazina par 0,02 % (no masas).

2. ** Pieļaujamas augstākas slāpekļa satura robežvērtības ar nosacījumu, ka ir pietiekami palielināts ar slāpekli reaģētspējīgu elementu daudzums.

3. Mehāniskās īpašības

3.1. Stiepes īpašības

Prasības stiegrojuma tērauda stiepes īpašībām (Re, Rm/Re, Agt un Re, act./Re, nom.) norādītas 2. tabulā.

Tecēšanas robežas (Re) gadījumā piemēro augšējo tecēšanas robežu (ReH). Ja tecēšanas parādību nenovēro, jānosaka 0,2 % nosacītā tecēšanas robeža (Rp 0,2).

Stiepes īpašību raksturīgās vērtības atkarībā no tehniskās klases

2. tabula

Nr.

p. k.

Tehniskā klase

Tecēšanas robežspriegums, Re (N/mm2)

Stiprības robežsprieguma un tecēšanas robežsprieguma attiecība, Rm/Re (–)

Faktiskā tecēšanas robežsprieguma un nominālā tecēšanas robežsprieguma attiecība, Re, act./Re, nom.(–)

Relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes, Agt (%)

1.

B400B

400

≥ 1,08* 1,30≥ 5,0**
2.

B500A

500

≥ 1,05* 1,30≥ 2,5**
3.

B500B

500

≥ 1,08 1,30≥ 5,0
4.

B500C

500

≥ 1,15

1,30≥ 7,5
5.

B550B

550

≥ 1,08 1,30≥ 5,0

Piezīmes.

1. * Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Rm/Re raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1,02 (ieskaitot).

2. ** Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Agt raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1 % (ieskaitot).

3.2. Piemērotība liekšanai

Visām stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm jābūt piemērotām liekšanai.

Piemērotību liekšanai ir jāapstiprina saskaņā ar standarta LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" un standarta LVS EN ISO 15630-1:2011 "Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam. Testēšanas metodes. 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples" prasībām.

4. Viena metra svars un pielaides

Viena metra svara nominālo vērtību aprēķina, ņemot vērā nominālo šķērsgriezuma laukumu un izmantojot blīvuma vērtību 7,85 x 10-6 kg/mm3.

Pieļaujamās novirzes no nominālā viena metra svara nedrīkst pārsniegt ± 4,5 %.

5. Stiegrojuma tērauda virsmas profilējums

Stiegrojuma tēraudam, kas tiek izmantots saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir jānodrošina virsmas ribojums vai rievojums. Virsmas ribojumam un rievojumam jāatbilst standartā LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" norādītajām prasībām. Virsmas ribojumam papildus noteiktās prasības relatīvajam ribu laukumam norādītas 3. tabulā.

Minimālais relatīvais ribu laukums

3. tabula

 

Minimālais relatīvais ribu laukums,

 

 

fR (–)

 

 

d ≤ 6 mm

 

 

6 mm ≤ 12 mm

 

 

12 mm

 

 

0,035

 

 

0,040

 

 

0,056

 

6. Izmantoto simbolu salīdzinājums ar LVS EN 1992 standartu sēriju

4. tabula

Nr.

p. k.

Izmantotais simbols

LVS EN 1992

simbols

apraksts

simbols

1.

Agt

relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes

fyk

2.

Re

plūstamības robežspriegumi (plūstamības robeža)

εuk

3.

Rm

stiprības robežspriegumi (stiepes stiprība)

fy

4.

Rm/Re

stiprības un plūstamības robežspriegumu attiecība

ft/fy

5.

Rp0,2

0,2 % nosacītā plūstamības robeža

f0,2k

6.

d

nominālais diametrs

Ø

7.

fR

relatīvais ribu laukums

fR

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 156Pieņemts: 25.03.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 27.03.2014. OP numurs: 2014/62.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
265254
{"selected":{"value":"08.09.2023","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.09.2023","iso_value":"2023\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2018","iso_value":"2018\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2018.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2018","iso_value":"2018\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-04.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2017","iso_value":"2017\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2017.-17.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2015","iso_value":"2015\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2015.-23.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-24.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"