Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 19.§)
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus komersantu reģistrācijai un atkārtotai reģistrācijai būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), izslēgšanai no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, par reģistrācijas darbībām maksājamās valsts nodevas apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

2. Komersantu reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – reģistra iestāde).

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 802)

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā.

4. Komersants iesniegumu reģistra iestādē iesniedz, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un parakstot ar elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē bis.gov.lv.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

II. Komersanta reģistrācijas nosacījumi

5. Komersants reģistrējas reģistrā, ja tas vēlas sniegt būvniecības pakalpojumus (NACE  2. redakcija – F sadaļa "Būvniecība" un M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 71. nodaļas "Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze" 71.1 grupa "Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas", ciktāl šajā grupā norādītie pakalpojumi attiecas uz būvju projektēšanu, tehnisko apsekošanu, būvekspertīzi vai inženierkonsultāciju sniegšanu būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

7. Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. komersanta veids un firma (nosaukums);

7.2. komersanta reģistrācijas numurs;

7.3. informācija par ārvalsts komersantu (mītnes valsts, reģistrācijas numurs mītnes valstī, dibināšanas datums, ārvalsts juridiskā adrese, ārvalsts reģistra nosaukums);

7.4. publiskojamā kontaktinformācija (komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietnes adrese);

7.5. kontaktinformācija saziņai ar reģistra iestādi (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piekrišana, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi);

7.6. būvspeciālists (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, darba līguma numurs, datums un termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku), pienākumu izpildes uzsākšanas datums);

7.7. specialitāte un darbības sfēra;

7.8. informācija par valsts nodevas maksājumu (maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums, maksājuma datums, maksājuma identifikācijas numurs);

7.9. informācija par iesniedzēju (iesniedzēja vārds, uzvārds).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

8. Reģistra iestāde piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda tajā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par komersanta reģistrāciju, ja komersants atbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām un ir samaksājis valsts nodevu;

8.2. par komersanta reģistrācijas atlikšanu, ja:

8.2.1. nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.1. vai 27.2. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva;

8.2.2. iesniegumā ir norādīts būvspeciālists, bet nav būvspeciālista apliecinājuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar komersantu;

8.2.3. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

8.2.4. iesniedzējam nav tiesību pārstāvēt komersantu vai iesniegumam nav pievienots pārstāvību apliecinošs dokuments;

8.2.5. atkārtotas reģistrācijas gadījumā nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva, ievērojot šo noteikumu 26. punktu;

8.3. par komersanta reģistrācijas atteikumu, ja komersants neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

9. Ja komersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas nav novērsis tajā norādītos trūkumus, reģistra iestāde atsaka reģistrēt komersantu reģistrā.

III. Reģistra informācijas saturs un aktualizācija

(Nodaļas nosaukums MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

10. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

10.1. iesniegumā norādītā informācija;

10.2. joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvkomersants veic komercdarbību;

10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk – ikgadējā informācija):

10.3.1. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.3.2. neto apgrozījums (ārvalstu būvkomersantam – Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījums);

10.3.3. kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli);

10.3.4.(svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.3.5. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.4. informācija par reģistra iestādes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz būvkomersantu;

10.5. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.6. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.7. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.8. būvkomersanta klase;

10.9. informācija par būvkomersanta ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām;

10.10. informācija par būvkomersanta dalību Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā (NACE 2. redakcija – S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa 94.1);

10.11. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre;

10.12. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

10.13. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā;

10.14. kods (NACE 2. redakcija).

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594; MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 215; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

11. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

11.1 Informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" 3. pielikumu par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā Sodu reģistrā reģistrētajiem būvkomersanta pārkāpumiem reģistra iestāde saņem elektroniski tiešsaistes režīmā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā; punkts stājas spēkā 31.12.2018., sk. 32.1 punktu)

11.2 Šo noteikumu 10.9., 10.10., 10.11. un 10.13. apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants iesniedz, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

11.3 No Valsts ieņēmumu dienesta automātiski tiešsaistē tiek saņemta un reģistrā iekļauta šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētā ikgadējā informācija.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

11.4 Būvkomersants, kuram Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskats nav jāiesniedz, reģistra iestādei reizi gadā laikposmā no 1. maija līdz 31. augustam iesniedz šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto ikgadējo informāciju, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

12.1 (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

13. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

13.1 Reģistra iestāde pēc šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētās ikgadējās informācijas saņemšanas līdz 30. septembrim veic valsts nodevas aprēķināšanu par šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētās ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un to paziņo būvkomersantam būvniecības informācijas sistēmā. Būvkomersants valsts nodevu samaksā līdz 30. novembrim. Ja būvkomersants valsts nodevu nav samaksājis noteiktajā termiņā vai samaksājis nepilnā apmērā, reģistra iestāde pieņem lēmumu atteikt šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētās ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

14. Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas informēt reģistra iestādi, iesniedzot šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu, ja:

14.1. būvkomersants nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar būvspeciālistu vai pagarinājis ar būvspeciālistu noslēgtā darba līguma termiņu;

14.2. būvkomersanta valdes loceklis uzsācis vai pārtraucis veikt būvspeciālista pienākumus;

14.3. mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par būvspeciālistiem;

14.4. mainījusies būvkomersanta kontaktinformācija.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

14.1 (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

15. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

16. Reģistra iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas iekļauj reģistrā tajā norādīto informāciju vai pieņem lēmumu atteikt informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta norādītais būvspeciālists neatbilst normatīvajos aktos par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību noteiktajām prasībām.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

17. Reģistra iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu. Reģistrā automātiski tiek iekļauta informācija no Uzņēmumu reģistra par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

IV. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana un izslēgšana no reģistra

18. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

19. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

20. (Svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

21. Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu būvkomersanta saimnieciskā darbība ir apturēta, būvkomersanta reģistrācija reģistrā tiek apturēta līdz brīdim, kamēr Uzņēmumu reģistrs nav veicis ierakstu par saimnieciskās darbības atjaunošanu.

22. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja:

22.1. (svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378);

22.2. nav saņemta šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētā ikgadējā informācija vai līdz šo noteikumu 13.1 punktā noteiktajam termiņam nav samaksāta šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva, vai tā samaksāta nepilnā apmērā;

22.3. (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41);

22.4. būvkomersants sniedzis reģistra iestādei nepatiesu informāciju;

22.5. saņemts būvkomersanta šo noteikumu 4. punktā minētais iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

22.6. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594);

22.7. (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594);

22.8. būvkomersants izslēgts no komercreģistra vai izbeidzis saimniecisko darbību.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

23. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 22.2. vai 22.4. apakšpunktā minēto faktu iestāšanos.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

24. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, izdarot reģistrā automātisku atzīmi, pēc šo noteikumu 22.8. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas būvniecības informācijas sistēmā no Uzņēmumu reģistra.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

25. Reģistra iestādes lēmumu komersants var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

26. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Ja reģistrā nav iekļauta šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētā ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus iesniegumam iesniedz šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto ikgadējo informāciju par attiecīgo gadu un samaksā valsts nodevu par minētās informācijas iekļaušanu reģistrā. Valsts nodevas apmēru nosaka atbilstoši šo noteikumu 27.3. apakšpunktam, aprēķinot to no būvkomersanta neto apgrozījuma kalendāra gadā, par kuru iesniedz šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto ikgadējo informāciju.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

V. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā

27. Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas darbībām reģistrā ir šāds:

27.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā – 70 euro;

27.2. par komersanta atkārtotu reģistrāciju reģistrā:

27.2.1. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.2. vai 22.4. apakšpunktu, – 355 euro;

27.2.2. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.5. apakšpunktu, – 70 euro;

27.3. par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta neto apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā bijis:

27.3.1. no 0 līdz 50 000 euro – 100 euro;

27.3.2. no 50 001 līdz 500 000 euro – 500 euro;

27.3.3. no 500 001 līdz 1 000 000 euro –1000 euro;

27.3.4. no 1 000 001 līdz 5 000 000 euro – 2000 euro;

27.3.5. no 5 000 001 līdz 10 000 000 euro – 3000 euro;

27.3.6. vairāk par 10 000 000 euro – 5000 euro.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

27.1 Būvkomersanti, kuri noslēguši darba koplīgumu nozarē Darba likumā noteiktajā kārtībā, pēc koplīguma spēkā stāšanās maksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu 50 procentu apmērā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

27.2 Ārvalsts būvkomersants šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles neto apgrozījuma vai no Latvijā reģistrētās ārvalstu komersanta filiāles ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas norādīti uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavotajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā; sk. 35. punktu)

27.3 Būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksāt no kopējiem ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja tas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir atsevišķi norādījis ieņēmumus par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

28. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, pirms šo noteikumu 27. punktā minēto darbību veikšanas vai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas maksājuma moduli.

29. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai pieņem lēmumu atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

30. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.139 redakcijā)

31. Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnā apmērā, ja iesniedzējs nav komersants un nevar pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja nodeva samaksāta par reģistrācijas darbībām, kas nav valsts nodevas objekts, ja komersants jau ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, kā arī ja komersants atsauc reģistrācijas iesniegumu. Ja samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā tas paredzēts šo noteikumu 27. punktā, iesniedzējam atmaksā summas daļu, kas pārsniedz valsts nodevas apmēru.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

32. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

32.1 Šo noteikumu 11.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 31. decembrī.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

32.2 (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 594)

33. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.211)

34. Ja komersanti 2017. gadā sniedza būvniecības pakalpojumus, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komersantam ir tiesības sniegt, nenodarbinot būvspeciālistu, iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā un ikgadējo informāciju tie iesniedz līdz 2018. gada 1. martam.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 594 redakcijā)

35. Šo noteikumu 27.2 un 27.punktu piemēro aprēķiniem par 2018. gadu un turpmākajiem pārskata gadiem.

(MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr. 116
Iesniegums
komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr. 116
Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā

(Pielikums svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr. 116
Iesniegums
par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 378)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 116Pieņemts: 25.02.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 07.03.2014. OP numurs: 2014/48.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264822
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2019","iso_value":"2019\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2019.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2018","iso_value":"2018\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2018.-30.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2017","iso_value":"2017\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2015","iso_value":"2015\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2015.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-02.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"