Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.116

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 19.§)
Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus komersantu reģistrācijai un atkārtotai reģistrācijai būvkomersantu reģistrā (turpmāk – reģistrs), izslēgšanai no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, par reģistrācijas darbībām maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Komersantu reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – reģistra iestāde).

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 802)

3. Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā.

4. Komersants var iesniegt iesniegumu reģistra iestādē elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv, ja:

4.1. identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli;

4.2. būvspeciālists, identificējoties atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam, speciālajā tiešsaistes formā apliecina, ka ir nodarbināts pie konkrētā komersanta, ja komersants iesniedz iesniegumu, kas satur ziņas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar būvspeciālistu;

4.3. speciālā tiešsaistes formā sagatavoto iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

II. Komersanta reģistrācijas nosacījumi

5. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja:

5.1. tas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu personu, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā (turpmāk – būvspeciālists), vai komersanta valdes loceklis ir būvspeciālists;

5.2. tā nodarbinātais būvspeciālists vienlaikus kā būvspeciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā (turpmāk – būvkomersanti).

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

6. Reģistrējoties reģistrā, šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz personālsabiedrībām, kuru vismaz viens biedrs ir būvkomersants, un individuālajiem komersantiem, kas ir būvspeciālisti.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

7. Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē reģistrācijas iesniegumu (1. pielikums).

8. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbauda iesniegumā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par komersanta reģistrāciju, ja komersants atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un ir samaksājis valsts nodevu;

8.2. par komersanta reģistrācijas atlikšanu, ja:

8.2.1. nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.1. vai 27.2. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva;

8.2.2. reģistrācijas iesniegumā nav būvspeciālista paraksta vai nav apliecinājuma atzīmes, ja iesniegums iesniegts, aizpildot speciālo tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmā;

8.2.3. elektroniski iesniegtais reģistrācijas iesniegums nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

8.2.4. iesniegumam nav pievienots pārstāvību apliecinošs dokuments;

8.2.5. atkārtotas reģistrācijas gadījumā nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva, ievērojot šo noteikumu 26. punktu;

8.3. par atteikumu reģistrēt komersantu reģistrā, ja komersants neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

9. Ja komersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas nav novērsis tajā norādītos trūkumus, reģistra iestāde atsaka reģistrēt komersantu reģistrā.

III. Reģistra ziņu saturs un aktualizācija

10. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

10.1. reģistrācijas iesniegumā norādītā informācija;

10.2. joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvkomersants veic komercdarbību;

10.3. informācija par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk – ikgadējā informācija):

10.3.1. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.2. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms;

10.3.3. vidējais būvniecībā nodarbināto skaits;

10.4. informācija par reģistra iestādes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz būvkomersantu;

10.5. informācija par būvkomersanta pieļautajiem šo noteikumu pārkāpumiem un būvniecībā konstatētajiem pārkāpumiem, kas ir fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un paziņoti reģistra iestādei;

10.6. atzīme par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par Valsts ieņēmumu dienesta konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

10.7. atzīme par reģistrācijas atjaunošanu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

10.8. būvkomersanta klase;

10.9. informācija par būvkomersanta ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām;

10.10. informācija par būvkomersanta dalību Latvijas Republikā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa 94.1);

10.11. informācija par spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre;

10.12. informācija par būvkomersanta pieredzi būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos, ietverot objekta adresi (nosaukumu), pasūtītāju, izpildes sākuma un beigu datumu, būves platību.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

11. Šo noteikumu 10.5. apakšpunktā minēto informāciju par administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem būvniecībā pašvaldība vai tiesa paziņo reģistra iestādei pēc tam, kad kļuvis neapstrīdams tās lēmums vai stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums.

(11.1 punkts stājas spēkā 31.12.2018. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 31.12.2018.; sk. 32.1 punktu)

11.2 Šo noteikumu 10.8., 10.9., 10.10., 10.11. un 10.12. apakšpunktā minēto informāciju būvkomersants iesniedz elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2017., sk. 32.2 punktu)

12. Būvkomersants reizi gadā līdz 31. maijam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju (2. pielikums).

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

12.1 Sniedzot ikgadējo informāciju, būvkomersants:

12.1 1. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par attiecīgajā gadā sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants, līguma izpildei uz darba līguma pamata nodarbinot būvspeciālistu vai līguma izpildi uzticot valdes loceklim, kas ir būvspeciālists;

12.1 2. kopējā sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.139 redakcijā)

13. Reģistra iestāde 20 darbdienu laikā pēc ikgadējās informācijas saņemšanas papīra dokumenta formā vai 10 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv un identifikācijai izmantojot šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētos personas identifikācijas līdzekļus, vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

13.1. iekļaut ikgadējo informāciju reģistrā;

13.2. atlikt uz laiku līdz 10 darbdienām ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteiktā valsts nodeva nav samaksāta vai samaksāta nepilnā apmērā;

13.3. atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, ja būvkomersants nav novērsis šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

14. Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas informēt reģistra iestādi, iesniedzot iesniegumu par ziņu izmaiņām reģistrā (3. pielikums), ja:

14.1. būvkomersants izbeidzis vai nodibinājis darba tiesiskās attiecības ar būvspeciālistu vai pagarinājis ar būvspeciālistu noslēgtā darba līguma termiņu;

14.2. būvkomersanta valdes loceklis uzsācis vai pārtraucis veikt būvspeciālista pienākumus;

14.3. mainījusies cita reģistrā norādītā informācija par būvspeciālistiem;

14.4. mainījusies būvkomersanta kontaktinformācija.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

14.1 Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, būvkomersants ar reģistra iestādi sazinās elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Reģistra iestāde var elektroniski sazināties ar komersantu un nosūtīt elektronisko dokumentu komersantam, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

15. Šo noteikumu 5.2. apakšpunkts attiecas uz ikvienu būvkomersanta nodarbināto būvspeciālistu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

16. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iekļauj iesniegumā norādīto informāciju reģistrā vai pieņem lēmumu atteikt informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta norādītais būvspeciālists neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām.

17. Reģistra iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu. Reģistrā automātiski tiek iekļauta informācija no Uzņēmumu reģistra par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

IV. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana un izslēgšana no reģistra

18. Reģistra iestāde aptur būvkomersanta reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja saņemts attiecīgs būvkomersanta iesniegums. Šajā laikposmā būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

19. Būvkomersantam ir tiesības uz reģistrācijas apturēšanu uz laiku, kas kopumā nepārsniedz sešus mēnešus 12 mēnešu periodā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

20. Lai atjaunotu būvkomersanta reģistrāciju, būvkomersants līdz šo noteikumu 18. punktā noteiktā termiņa beigām iesniedz reģistra iestādē iesniegumu par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā (3. pielikums) un informāciju par būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (2. pielikums), ja nepieciešams.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

21. Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu būvkomersanta saimnieciskā darbība ir apturēta, būvkomersanta reģistrācija reģistrā tiek apturēta līdz brīdim, kamēr Uzņēmumu reģistrs nav veicis ierakstu par saimnieciskās darbības atjaunošanu.

22. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja:

22.1. reģistra iestāde konstatē, ka būvkomersants vairs neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām;

22.2. būvkomersants šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav iesniedzis ikgadējo informāciju;

22.3. (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41);

22.4. būvkomersants sniedzis reģistra iestādei nepatiesas ziņas;

22.5. saņemts būvkomersanta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

22.6. saņemts būvkomersanta iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienīgo vai visiem būvspeciālistiem vai saņemta Valsts ieņēmumu dienesta informācija par to, ka būvkomersants ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar vienīgo vai visiem būvspeciālistiem;

22.7. saņemts būvkomersanta iesniegums vai Uzņēmumu reģistra informācija par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas;

22.8. būvkomersants izslēgts no komercreģistra.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

23. Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.4., 22.5., 22.6. vai 22.7.apakšpunktā minēto faktu iestāšanos.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

24. Būvkomersantu izslēdz no reģistra, izdarot reģistrā automātisku atzīmi, pēc šo noteikumu 22.8. apakšpunktā minēto ziņu saņemšanas būvniecības informācijas sistēmā no Uzņēmumu reģistra.

25. Reģistra iestādes lēmumu komersants var apstrīdēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 802 redakcijā)

26. Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti. Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja reģistrā nav iekļauta ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus reģistrācijas iesniegumam (1. pielikums) iesniedz ikgadējo informāciju par attiecīgo gadu (2. pielikums) un samaksā šo noteikumu 27.3. apakšpunktā noteikto valsts nodevu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 139; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 41)

V. Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā

27. Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas darbībām reģistrā ir šāds:

27.1. par komersanta reģistrāciju reģistrā – 70 euro;

27.2. par komersanta atkārtotu reģistrāciju reģistrā:

27.2.1. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3. vai 22.4.apakšpunktu, – 355 euro;

27.2.2. ja komersants izslēgts no reģistra saskaņā ar šo noteikumu 22.5., 22.6. vai 22.7. apakšpunktu, – 70 euro;

27.3. par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā, ja būvkomersanta pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms, izņemot arhitektūras jomu un būvniecības jomas inženierizpētes un projektēšanas specialitātes, iepriekšējā kalendāra gadā bijis:

27.3.1. no 0 līdz 50 000 euro – 100 euro;

27.3.2. no 50 001 līdz 500 000 euro – 500 euro;

27.3.3. no 500 001 līdz 1 000 000 euro –1000 euro;

27.3.4. no 1 000 001 līdz 5 000 000 euro – 2000 euro;

27.3.5. no 5 000 001 līdz 10 000 000 euro – 3000 euro;

27.3.6. vairāk par 10 000 000 euro – 5000 euro.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

28. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, pirms šo noteikumu 27. punktā minēto darbību veikšanas vai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas maksājuma moduli.

29. Ja reģistra iestāde pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai pieņem lēmumu atteikt ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā un izslēgt būvkomersantu no reģistra, valsts nodevu neatmaksā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

30. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.139 redakcijā)

31. Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnā apmērā, ja iesniedzējs nav komersants un nevar pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, nodeva samaksāta par reģistrācijas darbībām, kas nav valsts nodevas objekts, komersants jau ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, kā arī ja komersants atsauc reģistrācijas iesniegumu. Ja samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā tas paredzēts šo noteikumu 27. punktā, iesniedzējam atmaksā summas daļu, kas pārsniedz valsts nodevas apmēru.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Šo noteikumu 12. punktā norādīto iesniegumu ar ikgadējo informāciju (2. pielikums) par 2013. gadu būvkomersants iesniedz līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par komersanta reģistrāciju, un būvniecības pakalpojumu apjomus norāda latos.

32.1 Šo noteikumu 11.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 31. decembrī.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā; minētais grozījums iekļauts noteikumu redakcijā uz 31.12.2018.)

32.2 Šo noteikumu 11.2 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

(MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

33. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.211)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.211; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.139)

Iesniegums
komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma)

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs

3. Informācija par ārvalsts komersantu

Ārvalsts komersanta mītnes valsts

Reģistrācijas numurs mītnes valstī

Ārvalsts reģistra nosaukums

Dibināšanas datums

Ārvalsts juridiskā adrese

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta nerezidenta pastāvīgai pārstāvniecībai piešķirtais reģistrācijas kods

4. Publiskojamā kontaktinformācija

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi)

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

Mājaslapas adrese

5. Kontaktinformācija saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
   

6. Būvspeciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta numurs

Darba līgums1

Būvspeciālista pienākumu izpildes uzsākšanas datums

numurs

datums

termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku)

Piezīme.
1 Darba līguma datus var neaizpildīt, ja individuālais komersants ir būvspeciālists vai būvspeciālists ir valdes sastāvā.

7. Sertificēšanas joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvspeciālists nodarbināts2

Vārds, uzvārds

Sertificēšanas joma (norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)

Specialitāte un darbības sfēra (norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)

Būvspeciālista paraksts3

Piezīmes.
2 Ja komersants nenorāda sertificēšanas jomu vai darbības sfēru, kurā nodarbina būvspeciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas sertificēšanas jomas, kas iekļautas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātā, vai darbības sfēras, kas iekļautas būvspeciālista sertifikāta pielikumā.
3 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums Maksājuma datums Maksājuma identifikācijas numurs
   

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" ______. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas, tajā skaitā personas datu, apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu

(amats, vārds, uzvārds)


Paraksts3

Datums

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums MK 24.03.2015. noteikumu Nr.139 redakcijā)

Informācija par būvkomersanta darbību 20__. gadā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  


 

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra vai mītnes valsts piešķirtais
reģistrācijas numurs
                     
 

3. Komercdarbību būvniecībā raksturojošas ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu (apjomu norāda, neskaitot pievienotās vērtības nodokli)

3.1. kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ieskaitot apakšuzņēmēju līgumu summas)1

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________ euro

 

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________ euro

 

Latvijas Republikā
________ euro

 

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

 

Latvijas Republikā
________ euro

 

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

 

3.2. pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (līgumu summa par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kurus izpildījis pats būvkomersants, līguma izpildei uz darba līguma pamata nodarbinot būvspeciālistu vai līguma izpildi uzticot valdes loceklim, kas ir būvspeciālists)1

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________ euro

 

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________ euro

 

Latvijas Republikā
________ euro

 

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

 

Latvijas Republikā
________ euro

 

Ārpus Latvijas Republikas
________ euro

 

4. Vidējais būvniecībā nodarbināto skaits _______________

Projektēšana (tai skaitā inženierizpēte)
______________

 

Būvdarbi (tai skaitā būvuzraudzība, būvekspertīze)
______________

 

Latvijas Republikā
________

 

Ārpus Latvijas Republikas
________

 

Latvijas Republikā
________

 

Ārpus Latvijas Republikas
________

 

5. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar juridisko adresi) Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Mājaslapas adrese
       

6. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
   

7. Valsts nodeva

Maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums Maksājuma datums Maksājuma identifikācijas numurs
     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas, tajā skaitā personas datu, apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
  (amats, vārds, uzvārds)


 

Paraksts2  


 

Datums                    
  (diena)   (mēnesis)   (gads)

Piezīmes.

1 Kopējā un pašu spēkiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomā norāda līgumu summas par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā gadā, daļēji vai pilnīgi izpildot līgumu.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3. pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116

(Pielikums MK 24.01.2017. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

Iesniegums
par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā
1. Komersanta veids un nosaukums (firma)  

 

2. Būvkomersanta reģistrācijas numurs                  

3. Izmaiņas publiskojamā kontaktinformācijā

Komersanta faktiskā adrese (nenorāda, ja sakrīt ar
juridisko adresi)
Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Mājaslapas adrese

4. Izmaiņas kontaktinformācijā saziņai ar būvkomersantu reģistra iestādi

Tālruņa numurs Elektroniskā pasta adrese Piekrītu, ka reģistra iestādes lēmumi par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā
tiks paziņoti uz norādīto elektroniskā pasta adresi
     Jā  

5. Informācija par būvspeciālistiem, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās attiecības

5.1. būvspeciālisti

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Darba līgums1 Būvspeciālista paraksts2
numurs datums termiņš (ja noslēgts uz noteiktu laiku)
           
           

Piezīmes.

1 Darba līguma datus var neaizpildīt, ja individuālais komersants ir būvspeciālists vai ja būvspeciālists ir valdes loceklis.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.2. sertificēšanas joma vai specialitāte un darbības sfēra, kurā būvspeciālists nodarbināts3

Vārds, uzvārds Sertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)

Piezīme.

3 Ja komersants nenorāda sertificēšanas jomu vai darbības sfēru, kurā nodarbina būvspeciālistu, tad būvkomersantu reģistrā tiek norādītas visas sertificēšanas jomas, kas iekļautas būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātā, vai darbības sfēras, kas iekļautas būvspeciālista sertifikāta pielikumā.

6. Informācija par būvspeciālistiem, kuri izbeiguši darba tiesiskās attiecības vai beiguši pildīt būvspeciālista pienākumus4

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Darba tiesisko attiecību
izbeigšanas datums
Būvspeciālista pienākumu izpildes beigšanas datums

Piezīme.

4 Ja ar vienīgo būvspeciālistu izbeigtas darba tiesiskās attiecības vai būvspeciālists atbrīvots no būvspeciālista pienākumu veikšanas, tad būvkomersantu izslēdz no būvkomersantu reģistra vai aptur būvkomersanta reģistrāciju, ja aizpildīts šā iesnieguma 8. punkts.

7. Izmaiņas sertificēšanas jomā vai specialitātē un darbības sfērā būvkomersantu reģistrā norādītajiem būvspeciālistiem

Vārds, uzvārds Sertifikāta numurs Sertificēšanas joma
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots līdz 2014. gada 1. oktobrim)
Darbības sfēra
(norāda, ja būvspeciālista sertifikāts izdots pēc 2014. gada 1. oktobra)
Datums, kad sākta pienākumu izpilde Datums, kad beigta pienākumu izpilde Būvspeciālista paraksts2
(ja joma vai sfēra tiek pievienota)

8. Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana vai atjaunošana

  APTURĒT5 reģistrāciju līdz                    
    (diena)   (mēnesis)   (gads)
  ATJAUNOT reģistrāciju

Piezīme.

5 Būvkomersantam ir tiesības apturēt reģistrāciju uz laiku, kas 12 mēnešu periodā kopumā nepārsniedz sešus mēnešus. Laikposmā, kad reģistrācija apturēta, būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 22.4. apakšpunktam tikšu izslēgts no būvkomersantu reģistra un varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu iesniegtās informācijas (tai skaitā personas datu) apstrādei un publicēšanai būvkomersantu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  

 

  (amats, vārds, uzvārds)
Paraksts2  

 

Datums                    
  (diena)   (mēnesis)   (gads)
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 116Pieņemts: 25.02.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 48 (5108), 07.03.2014.OP numurs: 2014/48.2
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tulkojums
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264822
{"selected":{"value":"01.05.2017","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2018","iso_value":"2018\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2017","iso_value":"2017\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2016","iso_value":"2016\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2016.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2015","iso_value":"2015\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2015.-16.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-02.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2017
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)