Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2013, 189. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minēto valstu sarakstu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija).";

1.2. papildināt 3. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai bakalaura studijām var pieteikties ārzemnieks, kurš līdz dokumentu iesniegšanai stipendijas saņemšanai ir pabeidzis vismaz vienu pilnu studiju gadu.";

1.3. papildināt 5. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Stipendiju diviem akadēmiskiem gadiem var piešķirt latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām maģistra programmā. Ar studentu tiek slēgta vienošanās uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.";

1.4. izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Ministrija līdz kārtējā kalendāra gada beigām nosaka stipendijas apmēru nākamajam studiju gadam - vismaz 498,01 euro mēnesī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura studijām un maģistra studijām un vismaz 668,75 euro mēnesī doktorantūras studijām.

7. Stipendiju saskaņā ar studiju plānu piešķir:

7.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, bakalaura studiju programmā vai maģistra studiju programmā studējošam - līdz 10 mēnešiem gadā;

7.2. doktorantam - līdz 11 mēnešiem gadā;

7.3. latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures maģistra studiju programmā studējošam - līdz diviem akadēmiskiem gadiem, slēdzot vienošanos uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.";

1.5. aizstāt 10. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "līdz 1. martam" ar vārdiem un skaitli "līdz 31. janvārim";

1.6. aizstāt 10.5. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. maijs" ar skaitli un vārdu "1. aprīlis";

1.7. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ārzemnieks aģentūrā iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu, kam ir pievienoti šādi dokumenti:

12.1. dzīvesgaitas apraksts (CV);

12.2. motivācijas vēstule (norādītas arī darbības ārpus studijām, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu);

12.3. apliecinātas diplomu kopijas, tai skaitā diplomu pielikumi vai līdzvērtīgi dokumenti vai sekmju izraksts (iesniedz, ja studijas nav pabeigtas);

12.4. divas iepriekšējā studiju posma akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstules, kas datētas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas;

12.5. attiecīgās Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstule, kas apstiprina iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā;

12.6. studiju darba plāns stipendijas saņemšanas periodam;

12.7. sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi;

12.8. pases kopija.";

1.8. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūras izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija), piešķirot noteiktu punktu skaitu. Komisijas sastāvā iekļauj divus aģentūras pārstāvjus, divus ministrijas pārstāvjus un vienu Latvijas Studentu apvienības deleģētu pārstāvi. Aģentūra, ja nepieciešams, komisijas darbā piesaista ekspertus.";

1.9. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Komisija stipendijas piešķir konkursa kārtībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, kas ir ne mazāks kā 11 punkti, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. minimālais obligātais atbalsta apjoms, kas noteikts starptautiskos līgumos;

20.2. studējošiem no vienas valsts nepiešķir vairāk kā 10 procentus no kopējā pieejamā stipendiju finansējuma apjoma attiecīgajam gadam;

20.3. ja diviem vai vairākiem ārzemniekiem, kuri pretendē uz stipendiju, pēc kvalitātes vērtēšanas ir vienāds punktu skaits, priekšroka dodama vispirms doktorantūras, tad maģistrantūras studentiem;

20.4. ja stipendiju finansējums studijām netiek sadalīts, izpildot šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētos nosacījumus, stipendiju piešķir ārzemniekam, kuram kvalitātes vērtēšanas kritērijos ir nākamais augstākais punktu skaits, neņemot vērā noteikto valstu kvotu;

20.5. priekšroka dodama rezerves kandidātu sarakstā iekļautiem pretendentiem ar augstāku punktu skaitu, neņemot vērā noteikto valstu kvotu.";

1.10. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Komisija dod priekšroku attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas nominētajiem kandidātiem, ja viņi ir ieguvuši šo noteikumu 20. punkta ievaddaļā noteikto punktu skaitu, ievērojot šo noteikumu 20.2. apakšpunktu.";

1.11. papildināt 22. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūra iesnieguma iesniedzējam lēmumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta viņa iesniegumā Latvijas stipendijas saņemšanai.";

1.12. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Aģentūra var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja aģentūra vai augstākās izglītības institūcija konstatē, ka stipendijas saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju stipendijas saņemšanai vai rupji pārkāpj augstākās izglītības institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, vai pilnībā nepilda akadēmiskās saistības.";

1.13. papildināt noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Aģentūra lemj par stipendijas neizmaksāšanu pilnā apmērā attiecīgajā studiju periodā, ja augstākās izglītības institūcija konstatē, ka ārzemnieks ir apguvis mazāk par 80 procentiem no apstiprinātajā studiju darba plānā noteiktā apjoma vai nav sekmīgi nokārtojis izvēlētos studiju kursus. Studiju plāns tiek apstiprināts pēc stipendijas saņemšanas, un to kopīgi apstiprina augstākās izglītības institūcija un stipendijas saņēmējs.";

1.14. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra
noteikumiem Nr.68

 

IESNIEGUMS
LATVIJAS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI
20.../20... akadēmiskajā gadā

APPLICATION FORM FOR THE LATVIAN SCHOLARSHIP
ACADEMIC YEAR 20.../20....

I. Personīgā informācija

Personal Data

Uzvārds

Surname

 

Fotogrāfija

Photo

Vārds

Name

 
Dzimšanas datums

Date of birth

 
Dzimums

Sex

  V

F   M  

Pilsonība

Nationality

 
Dzīvesvietas adrese

Residential address

 
Tālrunis

Phone

Fakss

Fax

E-pasts

E-mail

Persona, ar kuru var sazināties ārkārtas gadījumā, - vārds, uzvārds un adrese

Name and address of the person to be notified in case of emergency - name, surname and address

 
Tālrunis

Phone

Fakss

Fax

E-pasts

E-mail

 

II. Izglītība

Education

Augstākās izglītības institūcija un studiju programma

Higher education institution (HEI) and study programme

Ilgums

Duration

Vieta

Place

Iegūtie diplomi un grādi

Diplomas and degrees received

a) bakalaura līmeņa studijas/Bachelor level studies
       
       
b) maģistra līmeņa studijas/Master level studies
       
       
c) doktora līmeņa studijas/PhD level studies
       
       

 

III. Latvijā plānotās studijas

Planned Studies in Latvia

Augstākās izglītības institūcija Latvijā

Name of the higher education institution in Latvia

 
Studiju programma

Study programme

 
Plānotais stipendijas saņemšanas periods

Planned duration of receiving a scholarship

No .............................. līdz ..............................

From _ _ / _ _ / _ _ _ _ / to _ _ / _ _ / _ _ _ /

Iesniegumam pievienotie dokumenti (atzīmēt nepieciešamo):

The following documents shall be enclosed with the application form (please mark the appropriate):

1. Dzīvesgaitas apraksts

Curriculum Vitae (CV)

2. Motivācijas vēstule (norādītas arī darbības ārpus studijām, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu)

Letter of motivation (also including activities outside studies related to study field)

3. Apliecinātas diplomu kopijas, tai skaitā diplomu pielikumi vai līdzvērtīgi dokumenti vai sekmju izraksts (iesniedz, ja studijas nav pabeigtas)

Certified photocopies of diplomas, incl., diploma supplements or equivalent documents or a transcript of records (if studies are not finished yet)

4. Divas iepriekšējā studiju posma akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstules, kas datētas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas

Two letters of recommendation of the academic staff dated not earlier than six months prior to the date of submission of the application

5. Attiecīgās Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstule, kas apstiprina iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā

A letter of the relevant Latvian HEI confirming the possibility to study in the chosen study programme and the language of studies (Latvian or other EU official language)

6. Studiju plāns stipendijas saņemšanas periodam

Study or academic work plan for planned duration of receiving a scholarship

 
7. Sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi

Certificate or other document certifying the language proficiency required for studies

8. Pases kopija

Copy of passport

 

Visiem dokumentiem, kas nav latviešu vai angļu valodā, jābūt tulkotiem latviešu vai angļu valodā. Visiem tulkojumiem jābūt oficiāli apstiprinātiem.

Dzīvesgaitas apraksta (CV) un motivācijas vēstules beigās jābūt parakstam un datumam.

Nepilnīgi aizpildīti iesniegumi vai iesniegumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa beigām, netiks izskatīti.

Iesniegtie dokumenti netiks atdoti atpakaļ.

All documents, which are not in Latvian or English, shall be translated into Latvian or English. All translations shall be officially certified.

Curriculum Vitae (CV) and a letter of motivation shall be dated and signed.

Any incomplete applications or applications handed in after the deadline will not be taken into consideration.

The submitted documents will not be returned.

Ar parakstu apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

I, the undersigned, certify that the information provided is complete and true.

     

(vieta un datums/place and date)

 

(paraksts/signature)

Papildu informāciju par Latvijas Republikas valdības piedāvātajām stipendijām ārzemniekiem, kā arī iesnieguma veidlapu interesenti var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships/latvian_scholarships

Additional information about the scholarships offered by the Government of the Republic of Latvia to foreigners, as well as the application form can be found on the website of the State Education Development Agency:
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships/latvian_scholarships

State Education Development Agency

1 Vaļņu Street

Rīga, LV-1050

LATVIA

E-mail: scholarships@viaa.gov.lv

Phone: +371 67814322";


1.15. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra
noteikumiem Nr.68

Stipendijas vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvā vērtēšana

Nr.
p.k.

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Vērtējums
Jā/nē

1.1.

Stipendijas piešķiršana paredzēta starptautiska līguma ietvaros vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem (apliecina pievienotā pases kopija)  

1.2.

Students iepriekšējās studijās vai studiju periodā ir bijis sekmīgs  

1.3.

Iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 12. punktā minētie dokumenti vai to apliecinātas kopijas  

2. Kvalitātes vērtēšana

Nr.
p.k.

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums*

Maksimālais punktu skaits

2.1.

Pretendenta sekmes iepriekšējā akadēmiskajā gadā vai atbilstoši diplomam**  

5

2.2.

Pretendenta studijām nepieciešamās valodas prasmes  

5

2.3.

Pamatojums, kā izvēlētās studijas Latvijā uzlabos pretendenta zināšanas, profesionālo prasmju pilnveidi, tai skaitā motivācija studēt Latvijā  

5

2.4.

Pretendenta veiktā ārpusstudiju darbība Latvijā un savā valstī, kas saistīta ar izvēlēto studiju jomu (prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskās konferencēs un starptautiskajos projektos u. tml.)  

5

2.5.

Pretendents pieteicies latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām***  

5

Kopā

 

25

Piezīmes.

1. * Vērtējums: 0 - nav; 1-2 - vāji; 3 - viduvēji; 4 - labi; 5 - izcili.

2. ** Sekmes tiek vērtētas atbilstoši katras valsts sekmju vērtēšanas sistēmai, piešķirot:

5 punktus, ja studenta sekmju vidējais rādītājs ir 91-100 %, apzīmējot ar 100% augstāko iespējamo studenta sekmju rādītāju;

4 punktus, ja studenta sekmju vidējais rādītājs ir 81-90 %;

3 punktus, ja studenta sekmju vidējais rādītājs ir 71-80 %;

2 punktus, ja studenta sekmju vidējais rādītājs ir 61-70 %;

1 punktu, ja studenta sekmju vidējais rādītājs ir 50-60 %.

3. *** Maksimālo vērtējumu saņem pretendents, kurš pieteicies kādā no minētajām studiju programmām (iespējamais punktu skaits - 5 vai 0)."

2. Šo noteikumu 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 11.02.2014.Stājas spēkā: 15.02.2014.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 14.02.2014. OP numurs: 2014/33.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
264381
15.02.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"