Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.82

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 16.§)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu,
Medību likuma 15.panta otro daļu, 23.panta pirmo daļu un
29.panta septītās daļas 4.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām – apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu;

1.2. valsts nodevu par mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju;

1.3. valsts nodevu par mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, kā arī par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā;

1.4. valsts nodevu par to postījumu apjoma noteikšanu un to zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki;

1.5. valsts nodevas maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām ir šādas:

2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai (vienā apliecinājumā iekļaujot ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas):

2.1.1. galvenajā cirtē, izņemot šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minēto, ja cirsmu platība ir:

2.1.1.1.  0,5 hektāri vai mazāka, – 30,00 euro;

2.1.1.2.  0,51 līdz 1,00 hektārs, – 50,00 euro;

2.1.1.3. lielāka par 1,00 hektāru, – 70,00 euro;

2.1.2. kopšanas cirtē (izņemot kopšanas cirtē jaunaudzēs) vai izlases cirtē (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma), ja cirsmu platība ir:

2.1.2.1. 1,00 hektārs vai mazāka, – 20,00 euro;

2.1.2.2. lielāka par 1,00 hektāru, – 30,00 euro;

2.1.3. sanitārajā cirtē, kopšanas cirtē jaunaudzēs un rekonstruktīvajā cirtē – 5,00 euro;

2.1.4. pārējās cirtēs – 30,00 euro;

2.2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu – 15,00 euro;

2.3. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai – 50,00 euro;

2.4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 15,00 euro;

2.5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 15,00 euro.

(Grozīts ar MK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 749)

3. Valsts nodevas likmes medību jomā ir šādas:

3.1. par mednieku eksāmenu teorijā – 35,00 euro;

3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 euro;

3.3. par medību vadītāja eksāmenu – 35,00 euro;

3.4. par mednieka apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;

3.5. par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;

3.6. par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 30,00 euro;

3.7. par medību atļaujas izsniegšanu: 

3.7.1. jebkura dzimuma un vecuma aļņa (Alces alces), aļņu buļļa un staltbriežu (Cervus elaphus) buļļa nomedīšanai – 15,00 euro;

3.7.2. staltbriežu (Cervus elaphus) govs vai teļa, aļņu (Alces alces) govs vai teļa, medņa (Tetrao urogallus), rubeņa (Tetrao tretrix) un vilka nomedīšanai (Canis lupus) – 7,50 euro;

3.8. par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā:

3.8.1. ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena, – 30,00 euro;

3.8.2. ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām, – 70,00 euro;

3.8.3. ja atļauja derīga visu medību sezonu, – 200,00 euro.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 226; MK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 749)

4. Valsts nodevas likme par to postījumu apjoma noteikšanu un to zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki, ir 14,23 euro.

5. Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas likmi 15,00 euro apmērā.

(MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

6. Lai apliecinātu piederību šo noteikumu 5. punktā minētajam statusam, persona pirms mednieka sezonas kartes saņemšanas uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

7. Maksājumus valsts budžetā veic:

7.1. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

7.2. Valsts meža dienestā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts meža dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina;

7.3. izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 768)

7.1 Ja persona šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojumu saņem tiešsaistē, valsts nodevu maksā šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajā kārtībā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

7.2 Valsts nodeva maksājama pirms pakalpojuma saņemšanas.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

8. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā Meža valsts reģistrā ir reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes un kurš ir noslēdzis vienošanos ar Valsts meža dienestu par valsts nodevu samaksu vienu reizi kalendāra gadā, valsts nodevu par šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu izsniegšanu maksā šo noteikumu 7.1. vai 7.3. apakšpunktā minētajā kārtībā kā kopēju maksājumu par kārtējo gadu. Maksājuma summu nosaka atbilstoši iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitam. Ja nepieciešams, maksājuma summu palielina par nesamaksātās valsts nodevas summu, ja iepriekšējā gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva, vai maksājuma summu samazina par pārmaksātās valsts nodevas summu, ja iepriekšējā gadā faktiski izsniegts mazāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva. Maksājums valsts budžetā veicams līdz kārtējā gada 31. janvārim.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

9. Šo noteikumu 8. punktā minētā maksājuma noteikšanai Valsts meža dienests līdz kārtējā gada 25. janvārim sagatavo meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pārskatu par tam iepriekšējā gadā izsniegtajiem šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajiem apliecinājumiem, sertifikātiem un atzinumiem. Pārskatā norāda šādu informāciju:

9.1. kārtējais gads, par kuru veicams maksājums;

9.2. izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaits, par kuru aprēķināts iepriekšējā gada maksājums;

9.3. par iepriekšējo gadu aprēķinātā summa;

9.4. iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaits;

9.5. par iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu skaitu aprēķinātā summa;

9.6. summa, par kuru palielināma vai samazināma kārtējā gada maksājuma summa;

9.7. kopsumma, kas maksājama par kārtējo gadu.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

9.1 Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kas valsts nodevu maksā šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā, Meža valsts reģistrā pēc stāvokļa iepriekšējā gada 30. decembrī vairs nav reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes un atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajam pārskatam iepriekšējā gadā ir izsniegts vairāk apliecinājumu, sertifikātu un atzinumu, nekā par tiem samaksāta valsts nodeva, nesamaksātā valsts nodevas summa samaksājama šo noteikumu 8. punktā minētajā termiņā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā samaksāto valsts nodevu neuzskaita turpmāko valsts nodevu pakalpojumu segšanai, ja Meža valsts reģistrā pēc stāvokļa iepriekšējā gada 30. decembrī nav reģistrēti vismaz 1000 hektāru meža zemes. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs valsts nodevas pārmaksu var atgūt likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

9.3 Valsts meža dienests šo noteikumu 9. punktā minēto pārskatu 2022. gadā sagatavo līdz 31. janvārim. Maksājums valsts budžetā veicams līdz 2022. gada 10. februārim.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

9.4 Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam par šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētās mednieka sezonas kartes izsniegšanu piemēro šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto nodevas likmi un 5. punktā minētos atvieglojumus atbilstoši līdz 2022. gada 31. decembrim spēkā esošajai šo noteikumu redakcijai.

(MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 82Pieņemts: 11.02.2014.Stājas spēkā: 14.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 13.02.2014. OP numurs: 2014/32.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264364
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2015","iso_value":"2015\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2015.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-19.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"