Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.62

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.9, 5.§)
Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 11.02.2014. saistošo noteikumu Nr.96 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto ielu un laukumu nosaukuma zīmes, ēku, telpu grupu numura zīmes un virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

2. Ielu un laukumu nosaukuma zīmes un ēku, telpu grupu numura zīmes aizliegts izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm, fasādes dekoriem un citām dekoratīvām arhitektoniskām detaļām.

3. Ja ielu un laukumu nosaukuma zīmi vai ēku, telpu grupu numura zīmi nav iespējams izvietot šajos noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vietas fotofiksāciju un iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt izvietošanu šajos noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments norāda vietu attiecīgās zīmes izvietošanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

4. Ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju, virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (zīmēm jābūt nesabojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem), teksta informācijas aktualizāciju un tās atbilstību Valsts valodas likuma prasībām.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

5. Ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektiem tekstu veido, izmantojot fontu "Neue Helvetica77 Bold Condensed" (1.pielikums). Zīmēs izvietojamo teksta informāciju var izgatavot arī no gaismu atstarojoša vai gaismu izstarojoša materiāla.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

II. Ielu un laukumu nosaukuma zīmju izvietošanas pamatprincipi un kārtība

6. Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju izvietošanu pie ēkas vai žoga atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ielai vai laukumam piegulošā stūra zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

6.1 Ielas vai laukuma nosaukuma zīmē norādītajam nosaukumam jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

7. Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina ielu un laukumu nosaukuma zīmju izgatavošanu un ielu un laukumu nosaukuma zīmju uzstādīšanu uz norāžu stabiem par pašvaldības līdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

8. Lai saņemtu ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, ielai vai laukumam piegulošā zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēršas Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldē, iesniegumā norādot:

8.1. personas vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu;

8.2. personas kodu vai juridiskas personas reģistrācijas numuru;

8.3. ēkas, būves, uz kuras izvietos ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, adresi;

8.4. kontakttālruni;

8.5. ēkas, būves vai zemesgabala, uz kura izvietos ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, kadastra apzīmējumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

9. Pēc ielas vai laukuma nosaukuma zīmes saņemšanas persona to izvieto nedēļas laikā.

10. Ja ielai vai laukumam piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti, šo noteikumu 3. un 4.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošas ielu un laukumu nosaukuma zīmes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas, būves vai žoga. Pie ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, izvieto izliektas ielas vai laukuma nosaukuma zīmes no metāla atbilstoši 4.pielikumā noteiktajam paraugam.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

11. Ja ielas vai laukuma nosaukums ir kultūrvēsturiski skaidrojams, pie ēkas vai būves, ja to pieļauj ēkas vai būves arhitektoniskais risinājums, zem ielas vai laukuma nosaukuma zīmes var izvietot 5.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošu ielas vai laukuma nosaukuma skaidrojuma plāksni.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

12. Ielas un laukuma nosaukuma skaidrojuma plāksnes tekstu apstiprina Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukuma komisija.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

13. Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde izgatavo ielas un laukuma nosaukuma skaidrojuma plāksnes un izsniedz tās ēkas vai būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kurš tās izvieto nedēļas laikā pēc saņemšanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

14. Ja ielai vai laukumam piegulošais stūra zemesgabals nav iežogots un ēka atrodas tālāk par 9 m no ielas vai arī ielai vai laukumam piegulošie stūra zemesgabali nav apbūvēti, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, izvērtējot konkrētās vietas situāciju, izvieto ielu un laukumu nosaukuma zīmes katrā krustojumā:

14.1. pie ceļa zīmju stabiem, ja to pieļauj normatīvie akti;

14.2. pie norāžu stabiem atbilstoši noteikumu 6.pielikumā noteiktajam paraugam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

15. Ja ielai vai laukumam piegulošā stūra zemesgabalā ēka nav iežogota, ielas vai laukuma nosaukuma zīmi izvieto pie ēkas vai būves 2,5 m augstumā no zemes un 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra noteikumu 7.pielikumā noteiktajā veidā, izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto.

16. Ja stūra zemesgabals ir iežogots, ielas vai laukuma nosaukuma zīmi izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 m–0,5 m attālumā no stūra.

17. Noteikumu 14.punktā noteiktās prasības neattiecas uz Rīgas vēsturiskā centra teritoriju un aizsardzības zonu, kurā ielas vai laukuma nosaukuma zīmes uz norāžu stabiem izvieto tā, lai to izvietojums netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

18. Ja pieņemts lēmums par ielas vai laukuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, attiecīgās ielas vai laukuma nosaukuma zīmes izvietošanu vai maiņu veic trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja klimatisko apstākļu dēļ nav iespējama jaunu ielu vai laukumu nosaukuma zīmju izvietošana uz norāžu stabiem minētajā termiņā, to veic, tiklīdz tas ir iespējams.

III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība

19. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.

20. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

21. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

22. Ēkas numura zīmi izgatavo atbilstoši 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam, norādot tajā šādu informāciju:

22.1. ielas nosaukumu;

22.2. ēkas numuru;

22.3. (svītrots ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155);

22.4. (svītrots ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155).

23. Mainoties noteikumu 22.punktā minētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas numura zīmi atbilstoši šo noteikumu prasībām.

24. Pie ēkām Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izvieto ēkas numura zīmes atbilstoši 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

25. Pie ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, izvieto mazizmēra izliektas ēkas numura zīmes no metāla atbilstoši 10.pielikumā noteiktajam paraugam. Pie ēkām, kas nav iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā var izvietot lielizmēra izliektas ēkas numura zīmes no metāla atbilstoši 10.pielikumā noteiktajam paraugam.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

26. Ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas pie ēku, kas nav iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, fasādēm:

26.1. uz daudzdzīvokļu mājām ar pieciem un vairāk stāviem izvieto ēkas numura zīmes, kas ir iekšēji vai ārēji izgaismotas un atbilst šo saistošo noteikumu 9. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam;

26.2. uz ēkām, kurās atrodas izglītības iestādes un sabiedriskas iestādes, kā arī uz publiskām ēkām un būvēm izvieto ēkas numura zīmes, kas atbilst šo saistošo noteikumu 9. vai 11.pielikumā noteiktajam paraugam.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

26.1 Iekšēji vai ārēji izgaismotām ēkas numura zīmēm jābūt izgaismotām diennakts tumšajā laikā. Ja ēkas numura zīmes apgaismo ielu apgaismojums vai teritorijas labiekārtojuma apgaismojums, tad papildu apgaismojumu ēkas numura zīmēm var neierīkot. Iekšēji izgaismotai ēkas numura zīmei drīkst ierīkot aizsargrežģi, kas neaizsedz tajā norādīto informāciju. Iekšēji izgaismotu ēkas numura zīmi izvieto tā, lai tās izgaismojums nespīd konkrētās ēkas numura zīmei blakus esošajos logos.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

27. Izvietojot izgaismotu ēkas numura zīmi, elektropiegādes kabeļi uz ēkas fasādes nedrīkst būt redzami. Elektroapgādes kabeļus ir atļauts pievadīt caur speciāliem pievadpaneļiem, kuru krāsa atbilst fasādes krāsai.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

28. Ēkas numura zīmi izvieto noteikumu 7.pielikumā noteiktajā veidā, t.i., 2,5 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra, uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese.

29. Ja ēka atrodas pie divu ielu krustojuma, ēkas numura zīmes izvieto uz abām fasādēm, kas vērstas pret ielu.

30. Ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas numura zīmi izvieto uz ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

31. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

32. Ja atsevišķi stāvošas ēkas garums ir 40 m un vairāk, ēkas numura zīmi izvieto abos ēkas galos 2,5 m augstumā no zemes, 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

33. Iekšpagalmos un mikrorajonos ēkas numura zīmi papildus izvieto pie fasādes, kas redzama no piebraucamā ceļa, labajā pusē (skatoties virzienā uz ēkas fasādi) 2,5 m augstumā no zemes, 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra.

33.1 Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm, atbilstoši 15.pielikumā norādītajam paraugam.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

34. Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var izvietot pie žoga.

35. Dvīņu mājām un rindu mājām ēkas numura zīmi izvieto pie katras ieejas ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

36. Ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

IV. Telpu grupu numura zīmju izvietošanas kārtība

37. Telpu grupai (dzīvokļa un nedzīvojamām telpām), kurai piešķirta adrese, numura zīmi izvieto uz visām telpu grupas ieejas durvīm.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

38. Par telpu grupas numura zīmes un 39.punktā minētās numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu prasībām atbildīgs ēkas, telpu grupas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

39. Noteikumu 12.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošas kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā šo noteikumu 12.pielikumā noteiktajā veidā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.

40. Telpu grupu numura zīmes izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

V. Virziena rādītāji uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem

41. Rīgas valstspilsētas pašvaldība izvieto noteikumu 13.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošus virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

42. Pie viena ielu un laukumu nosaukuma norāžu staba atļauts izvietot ne vairāk kā piecus noteikumu 14.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošus virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem.

43. Rīgas valstspilsētas pašvaldība lemj par virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas nepieciešamību un skaitu, nodrošina to izgatavošanu un uzstādīšanu, izvērtējot:

43.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām un iederību pilsētvidē;

43.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;

43.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;

43.4. esošo virziena rādītāju daudzumu pie ielu un laukumu nosaukuma norāžu staba;

43.5. vai tas nerada apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, netraucē transportlīdzekļu vai gājēju redzamību.

(Grozīts ar Rīgas domes 11.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.96; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

44. Par šo saistošo noteikumu 2., 4., 6.1, 9., 10., 15.–16., 21., 24.–33., 35.–37., 40. punktā noteikto prasību neievērošanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 100 redakcijā)

45. Par virziena rādītāja uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem patvaļīgu izvietošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 100 redakcijā)

46. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam ir tiesības uzdot personai izpildīt šajos noteikumos noteikto pienākumu vai pārtraukt veikt darbības, par kuru nepildīšanu vai veikšanu persona tiek saukta pie administratīvās atbildības.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

47. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

47.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas inspektori;

47.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

47.3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta amatpersonas.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 155; Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 100; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

47.1 Šo saistošo noteikumu 47. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 100 redakcijā)

47.2 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta amatpersona. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktoram.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīra ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

VII. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 1999.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.46 "Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, Nr.372).

49. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

50. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs piecu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas demontē noteikumu 8., 9., 10. un 11.pielikumā noteiktajam paraugam neatbilstošas vai šo noteikumu prasībām neatbilstoši izvietotas ēku numura zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.155)

50.1 Ja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc savas iniciatīvas ir mainījusi ēkas adresi, uz ēkas (izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) fasādes ir atļauts izvietot pagaidu numura zīmi no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla (piemēram, ielaminēta papīra) atbilstoši 8.pielikumā noteiktajām numura zīmes vizuālajām prasībām un izmēriem, pirms tam saskaņojot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pagaidu numura zīmes risinājumu. Pagaidu ēkas adreses numura zīmes lietošanas laiks nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu no Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments lēmuma pieņemšanas.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 66)

51. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izvieto ēku numura zīmes pie ēkām, kurām piešķirta adrese, bet zīmes nav izvietotas.

52. Ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas demontē noteikumu 12.pielikumā noteiktajam paraugam neatbilstošas vai šo noteikumu prasībām neatbilstoši izvietotas kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes un izvieto tās atbilstoši šo noteikumu prasībām.

53. Rīgas valstspilsētas pašvaldība piecu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas veic noteikumiem neatbilstošu ielu un laukumu nosaukuma zīmju uz norāžu stabiem un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem nomaiņu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 143)

54. Ēkas numura zīmes, kas uzstādītas no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 1.augustam, nav jāmaina.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Burtu, ciparu paraugs uzrakstiem ielu un laukumu nosaukuma zīmēs, ēku, telpu grupu numura zīmēs un norādēs uz infrastruktūras un tūrisma objektiem

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

3.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Ielas vai laukuma nosaukuma zīme no metāla vai plastikāta

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

4.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Izliekta ielas vai laukuma nosaukuma zīme no metāla

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

5.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Ielas vai laukuma nosaukuma skaidrojuma plāksnes un tās izvietojuma paraugs

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
6.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Ielu vai laukumu nosaukuma norāžu staba paraugs

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
7.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Ielas vai laukuma nosaukuma zīmes, ēkas un kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmju izvietojums pie ēkas

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
8.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Mazizmēra ēkas numura zīme no metāla vai plastikāta

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

9.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Lielizmēra ēkas numura zīme no metāla vai plastikāta

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

10.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Mazizmēra izliekta ēkas numura zīme no metāla

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

Lielizmēra izliekta ēkas numura zīme no metāla

11.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Iekšēji izgaismota ēkas numura zīme no metāla vai plastikāta

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

12.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Kāpņu telpā esošo telpu grupu numura zīmes paraugs

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
13.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem paraugs

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
14.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem paraugs

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
15.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.62
Slēgtā, iežogotā teritorijā esošo ēku numuru informatīvā zīme no metāla vai plastikāta

(Pielikums Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.155 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 22.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 27.12.2013. OP numurs: 2013/251.42
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263350
{"selected":{"value":"07.07.2022","content":"<font class='s-1'>07.07.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.07.2022","iso_value":"2022\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-06.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2014","iso_value":"2014\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.07.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)