Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.90

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.19, 32.§)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, 15.panta trešo daļu, 39.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Rīgas pilsētas teritorijas sadalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību un kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

2. Rīgas pilsētā atkritumu apsaimniekošana notiek, ievērojot šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):

2.1. novēršot atkritumu rašanās cēloņus;

2.2. samazinot radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;

2.3. veicinot atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;

2.4. atkārtoti izmantojot pienācīgi sagatavotus atkritumus;

2.5. veicinot atkritumu pārstrādi;

2.6. veicot atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;

2.7. veicot atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;

2.8. nodrošinot slēgto izgāztuvju un atkritumu poligona kārtu rekultivāciju.

3. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

3.1. atkritumu tvertņu novietošanas vieta – atkritumu tvertņu novietne vai nekustamā īpašuma teritorijā iekārtots laukums sadzīves atkritumu tvertņu novietošanai;

3.2. identificēta tvertne – Rīgas pilsētas atkritumu radītāju informatīvajā sistēmā (turpmāk arī – PARIS) reģistrēta atkritumu tvertne, kura ir aprīkota ar integrētu radiofrekvenču identifikācijas (RFID) mikroshēmu tvertnes atpazīšanai un kuras dizains (forma) ir saskaņots ar Rīgas pilsētas būvvaldes vides dizaina speciālistu;

3.3. Rīgas pilsētas atkritumu poligons – Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apglabāšanas poligons "Getliņi".

4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments:

4.1. plāno, organizē un kontrolē ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. izveido un uztur PARIS;

4.3. izskata sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

5. Rīgas pilsētas teritorijā ir trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas:

5.1. Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija;

5.2. Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija;

5.3. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvā teritorija.

6. Pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotājus, kuri veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu katrā no atkritumu apsaimniekošanas zonām.

II. Rīgas pilsētas atkritumu radītāju informatīvā sistēma (PARIS)

7. PARIS tiek reģistrēti visi Rīgas pilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un pārvaldnieki – personas, kuras slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

8. PARIS satur informāciju par:

8.1. sadzīves atkritumu radītājiem;

8.2. personām, kuras noslēgušas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu;

8.3. personām, kuras veic nekustamo īpašumu teritoriju kopšanu;

8.4. atkritumu tvertņu laukumiem un novietošanas vietām (tai skaitā to globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) datiem);

8.5. atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotajām atkritumu tvertnēm: to piederību, daudzumu, tipu, lielumu un atkritumu veidu, kādam tās paredzētas;

8.6. atkritumu tvertņu iztukšošanas biežumu, tajās savākto atkritumu veidu, apjomu;

8.7. specializētajiem transportlīdzekļiem, to piederību, parametriem, kustības maršrutiem.

9. PARIS tās lietotājiem nodrošina šādas iespējas:

9.1. saņemto sūdzību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu reģistrēšanu, noslēgto līgumu izpildes un atkritumu apsaimniekotāju darbības kontroli;

9.2. vēstuļu sagatavošanu;

9.3. kopsavilkumu un atskaišu sagatavošanu.

III. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja un pārvaldnieka pienākumi

10. Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā publiskās un privātās partnerības vai iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

11. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam ir šādi pienākumi:

11.1. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja, ar kuru noslēgts noteikumu 10.punktā minētais līgums, sniegtajiem pakalpojumiem;

11.2. pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieprasījuma rakstveidā sniegt ziņas par iedzīvotāju, kuri uz tiesiska pamata dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, skaitu, citām personām, kā arī komersantiem, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, par šķiroto sadzīves atkritumu veidiem un daudzumu, kā arī informēt par vietu, kur izvietotas viņu nekustamajos īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem paredzētās atkritumu tvertnes;

11.3. nodrošināt un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu novietošanas vietas (izņemot 11.5.apakšpunktā minētos gadījumus), raugoties, lai tās ir pieejamas nekustamā īpašuma iedzīvotājiem un sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, kā arī to, ka sadzīves atkritumi tiek novietoti tikai atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotajās atkritumu tvertnēs. Atkritumu tvertņu novietošanas vietas, kas nav atkritumu tvertņu novietnes, izbūvējamas uz noblietētas zemes, asfaltēta vai bruģēta laukuma, katrai tvertnei paredzot vismaz 2 m2;

11.4. ja nav iespējams nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotajām atkritumu tvertnēm, dienās, kad tiek veikta sadzīves atkritumu savākšana, atkritumu tvertnes no atkritumu tvertņu laukumiem jāpārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī jānodrošina, lai pēc sadzīves atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās;

11.5. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo stāvvadu regulāru apkopi un atkritumu tvertņu telpu tīrību;

11.6. sadzīves atkritumu uzglabāšanai izmantot tikai noteiktajam sadzīves atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas, kuras nodrošinājis atkritumu apsaimniekotājs. Atkritumu tvertņu novietošanas vietā drīkst novietot tikai pašvaldībai (noteikumu 54.punktā noteiktajā pārejas periodā – atkritumu apsaimniekotājam) piederošas un identificētas tvertnes (atbilstoši noteikumu 55.punktā noteiktajam termiņam);

11.7. vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu novietošanu, ņemot vērā paredzamo vai faktiski radīto sadzīves atkritumu veidu un daudzumu;

11.8. nodrošināt atkritumu tvertņu saglabāšanu, kā arī uzturēt tvertnes tīras un lietošanas kārtībā;

11.9. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu tvertņu izvietošana nav iespējama, par atkritumu tvertņu izvietošanu jāvienojas ar blakus esošā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai pārvaldniekiem jānoslēdz vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (tvertņu lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama (piemēram, Vecpilsētā), nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu rast risinājumu;

11.10. ja nepieciešams, noteikt lielgabarīta atkritumu novietošanas vietu, laiku un daudzumu, kā arī noslēgt ar atkritumu apsaimniekotāju atsevišķu līgumu par lielgabarīta atkritumu izvešanu.

12. Atkritumu tvertņu novietojums publiskajā telpā vai redzamā vietā kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās saskaņojams ar Rīgas pilsētas būvvaldi un ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

13. Atkritumu tvertņu novietošanas vietas ielu sarkano līniju robežās un pazemē ierīkojamas, saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi.

IV. Sadzīves atkritumu valdītāja pienākumi

14. Ikviena Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, iestādes, organizācijas un komersanta pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā:

14.1. ievietojot savus radītos sadzīves atkritumus atkritumu tvertņu laukumā vai atkritumu tvertņu novietošanas vietā izvietotā atkritumu tvertnē, kas uz noslēgtā līguma ar atkritumu apsaimniekotāju pamata ir tā rīcībā (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus);

14.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksājot par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, pārvaldniekiem vai arī pilnvaroto personu;

14.3. sadzīves atkritumu novietošanai izmantojot tikai noteiktajam sadzīves atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas;

14.4. veicot sadzīves atkritumu šķirošanu to rašanās vietā, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošinājis atkritumu tvertnes sadzīves atkritumu dalītai savākšanai.

15. Nešķiroti sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo maisos un maisi ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

16. Sadzīves atkritumus aizliegts:

16.1. dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās;

16.2. novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos vai citās pilsētas vietās ārpus to savākšanai vai apglabāšanai paredzētajām vietām;

16.3. cieši sablīvēt un iesaldēt atkritumu tvertnēs.

17. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, kā arī bīstamos atkritumus, šķidrus un lielgabarīta atkritumus, infekciozos atkritumus, būvgružus un citus remontdarbu un būvju nojaukšanas atkritumus.

18. Būvdarbu pasūtītājs nodrošina atsevišķu konteineru būvgružiem un citiem remontdarbu un būvju nojaukšanas atkritumiem, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai pārvaldnieku konteinera novietošanas vietu.

19. Lielgabarīta atkritumus novieto nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka norādītā vietā.

20. Aizliegts bojāt vai iznīcināt atkritumu tvertnes.

21. Mājsaimniecībā radušies bioloģiski noārdāmie atkritumi ir ievietojami kopējā sadzīves atkritumu tvertnē, ja nekustamajā īpašumā nav nodrošināta iespēja šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus.

22. Kompostēt kritušās lapas un nopļauto zāli atļauts nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka ierādītā vietā.

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

23. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums atkritumu apsaimniekošanu veikt tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un noslēgto līgumu prasības, kā arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai (atkritumu izvešanas grafiku ievērošana, šķiroto sadzīves atkritumu tvertņu uzstādīšana pēc pirmā pieprasījuma, kā arī iedzīvotāju izglītošana par sadzīves atkritumu šķirošanu) un attiecīgajos publiskās un privātās partnerības vai iepirkuma procedūras dokumentos ietvertās prasības.

24. Atkritumu apsaimniekotājs sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izmanto šim nolūkam paredzētos specializētos transportlīdzekļus, kuri aprīkoti ar:

24.1. pašvaldībai piederošām globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīcēm, kas pašvaldībai nodrošina datu pieejamību tiešsaistes režīmā;

24.2. ierīcēm datu nolasīšanai no identificēto tvertņu integrētajām RFID mikroshēmām.

25. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:

25.1. atbilstoši publiskās un privātās partnerības vai iepirkuma ietvaros apstiprinātam parauglīgumam slēgt līgumus par sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un norēķinu kārtību ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, pārvaldniekiem vai pilnvarotajām personām attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā;

25.2. saskaņot atkritumu tvertņu novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku;

25.3. nodrošināt atkritumu tvertņu labošanu, dezinfekciju (ne retāk kā divas reizes gadā) un nomaiņu;

25.4. nodrošināt šķiroto sadzīves atkritumu dalīto apsaimniekošanu, ja to pieprasa pašvaldība vai nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks;

25.5. iesniegt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā pārskatu (atbilstoši departamenta noteiktajai formai) par iepriekšējā mēnesī savāktajiem sadzīves atkritumu veidiem un to daudzumu līdz nākamā mēneša 10.datumam.

26. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina:

26.1. atkritumu tvertņu identificēšanu;

26.2. nešķiroto sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

26.2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 reizi nedēļā;

26.2.2. nedzīvojamās ēkās – 2 reizes mēnesī;

26.2.3. individuālās dzīvojamās mājās – 2 reizes mēnesī;

26.3. atkritumu tvertņu novietošanas vietu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja sadzīves atkritumi ir novietoti tikai atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotajās atkritumu tvertnēs;

26.4. Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu ar operatīvo informāciju par izstrādātajiem sadzīves atkritumu savākšanas specializētā transportlīdzekļa maršrutiem un izmaiņām tajos;

26.5. nekustamo īpašumu īpašnieku, tiesisko valdītāju un pārvaldnieku informēšanu par jauna šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas veida ieviešanu, kā arī par attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

27. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības nesavākt atkritumu tvertņu novietošanas vietās esošos atkritumus, kuri neatrodas atkritumu tvertnēs:

27.1. ja atkritumi atkārtoti tiek novietoti ārpus atkritumu tvertnēm, atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu tvertņu uzstādīšana vai izmaiņu izdarīšana tvertņu iztukšošanas grafikā);

27.2. ja 27.1.apakšpunktā minēto vienošanos nav iespējams panākt, atkritumu apsaimniekotājam par to jāinformē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas sniedz rekomendāciju problēmas risinājumam.

28. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības sniegt citus ar atkritumu apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus, papildus vienojoties ar atkritumu radītāju.

29. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina no pašvaldības iznomāto tvertņu labošanu, dezinfekciju (vismaz divas reizes gadā) un bojāto tvertņu nomaiņu pret citām pašvaldības piedāvātajām tvertnēm.

VI. Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana

30. Rīgas pilsētā ir atļauti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:

30.1. atkritumu nogādāšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā;

30.2. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti;

30.3. nešķiroto sadzīves atkritumu tvertņu vietas;

30.4. izmantojot atkritumu stāvvadus.

31. Sadzīves atkritumu savākšanas veidu nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku.

32. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums nodrošināt:

32.1. sadzīves atkritumu tvertnes pietiekamā daudzumā, rūpējoties, lai tās tiktu savlaicīgi iztukšotas un nebūtu pārpildītas;

32.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos sadzīves atkritumus, šim nolūkam pasūtot attiecīgas atkritumu tvertnes atkritumu apsaimniekotājam;

32.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma beigām.

33. Pēc pārejas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošām atkritumu tvertnēm pašvaldība nodrošina atkritumu apsaimniekotājus ar nepieciešamo tvertņu skaitu.

34. Visi Rīgas pilsētas teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi nogādājami Rīgas pilsētas atkritumu poligonā. Izņēmums no šiem noteikumiem ir pieļaujams gadījumā, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina tādu atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanu ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem pirms to apglabāšanas, kuras garantē augstāku vides aizsardzības mērķu sasniegšanas pakāpi (piemēram, ievērojami lielāks atdalītais atkārtoti izmantojamo vai pārstrādājamo atkritumu daudzums, ievērojami labāka atdalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitāte u.c.), salīdzinot ar Rīgas pilsētas atkritumu poligonā uzstādītajām iekārtām, kurās tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, un nav saskatāmi citi saistībā ar vides aizsardzību vai pašvaldības teritorijas attīstību izrietoši šķēršļi izņēmuma piemērošanai. Lēmumu par atļaujas sniegšanu darbību veikšanai ar sadzīves atkritumiem pirms to nodošanas apglabāšanai Rīgas pilsētas atkritumu poligonā pieņem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Ja pašvaldība pieņem atkritumu apsaimniekotājam labvēlīgu lēmumu, pašvaldība precizē maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru atbilstoši faktiski apglabāšanai nodotajam sadzīves atkritumu daudzumam.

35. Rīgas pilsētas atkritumu poligona apsaimniekotājs vienu reizi ceturksnī iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam informāciju par poligonā no Rīgas pilsētas teritorijas ievesto sadzīves atkritumu veidiem un daudzumu.

VII. Dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

36. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt sadzīves atkritumu dalīto vākšanu, kā arī līdz 2015.gada 1.janvārim atteikties no sadzīves atkritumu dalītas vākšanas.

37. Sadzīves atkritumu radītāji savus sadzīvē radītos šķirotos sadzīves atkritumus novieto atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotās šķiroto sadzīves atkritumu dalītai vākšanai paredzētās tvertnēs.

38. Šķirotajam papīram un kartonam, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt sausam un bez citu atkritumu piejaukuma, stiklam un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

39. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto sadzīves atkritumu dalīto savākšanu un to nodošanu otrreizējai pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai.

40. Ja atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka šķiroto sadzīves atkritumu tvertnē ir novietoti vairāk nekā 30% nešķiroto atkritumu, tas šādu dalīto atkritumu tvertni neiztukšo un nekavējoties informē nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka pārstāvi un dokumentē faktu, sastādot aktu par tvertnes satura neatbilstību atkritumu veidam. Pēc minētā akta parakstīšanas atkritumi no attiecīgās tvertnes tiek izvesti kā nešķiroti sadzīves atkritumi. Izmaksas, kas saistītas ar šādas tvertnes iztukšošanu, sedz persona, kuras lietošanā tvertne ir nodota.

41. Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2015.gada 1.janvārim rada šķirotu sadzīves atkritumu dalītas vākšanas iespēju visā Rīgas pilsētas teritorijā, pakāpeniski nodrošinot ne mazāk kā vienu atkritumu tvertni katram šķiroto sadzīves atkritumu veidam teritorijā ar 250 līdz 500 iedzīvotājiem.

VIII. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

42. Līguma par sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, savākšanu noslēgšanas pienākums personai rodas nākamajā mēnesī pēc īpašuma, valdījuma, lietojuma, nomas vai pārvaldīšanas tiesību uz nekustamo īpašumu iegūšanas.

43. Rīgas pilsētas pašvaldība nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma publiskās un privātās partnerības vai iepirkuma rezultātiem. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina visu darbību, kas nepieciešamas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izpildes nodrošināšanai (tai skaitā šajos noteikumos noteikto pienākumu īstenošana), izpildi par maksu, ko noteikusi pašvaldība. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pieprasīt no atkritumu radītājiem papildu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tikai gadījumā, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums.

44. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

44.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Rīgas pilsētas pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

44.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu Rīgas pilsētas atkritumu poligonā;

44.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

45. Ne biežāk kā vienu reizi gadā atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības iesniegt pašvaldībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un lūgt pašvaldību grozīt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

46. Pašvaldība mēneša laikā pēc noteikumu 45.punktā minētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas lemj par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv.

47. Apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, ja pašvaldības lēmumā nav noteikts citādi.

IX. Atbildība par noteikumu neievērošanu

48. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

49. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

49.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas inspektori;

49.2. policijas darbinieki saskaņā ar likumu "Par policiju".

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

50. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

50.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

50.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

50.3. nogādā bīstamos atkritumus interneta vietnē http://www.atkritumi.lv minētajās speciāli aprīkotajās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

50.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

XI. Noslēguma jautājumi

51. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītajam vai pārvaldniekam ir pienākums Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam:

51.1. rakstveidā paziņot par maksāšanas pienākuma rašanos;

51.2. sniegt ziņas par atkritumu tvertņu novietošanas vietām reģistrēšanai PARIS.

52. Specializētie transportlīdzekļi jāpielāgo noteikumu 24.punktā minētajām prasībām līdz 2016.gada 1.janvārim.

53. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums pārejas periodā līdz 2018.gada 1.janvārim par saviem līdzekļiem nepieciešamā daudzumā nodrošināt un izvietot sadzīves atkritumu (tai skaitā dalīti savākto atkritumu) savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamās atkritumu tvertnes.

54. Līdz 2018.gada 1.janvārim Rīgas pilsētas pašvaldība pakāpeniski veic Rīgas pilsētas teritorijā izvietoto atkritumu tvertņu nomaiņu pret Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošām identificētām atkritumu tvertnēm, kuras no pašvaldības nomā un apsaimnieko atkritumu apsaimniekotāji.

55. Atkritumu tvertņu novietošanas vietās izvietotās atkritumu apsaimniekotājiem piederošās atkritumu tvertnes līdz 2016.gada 1.janvārim jāpielāgo identificētām tvertnēm atbilstošām prasībām.

56. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.5 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi".

57. Noteikumi, izņemot 34. un 43.punktu, stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

58. Noteikumu 34.punkts stājas spēkā nākamā mēnesī pēc tam, kad Rīgas pilsētas atkritumu poligona operators ir publicējis paziņojumu oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" interneta vietnē par to, ka šajā poligonā tiek uzsākta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai.

59. Noteikumu 43.punkts stājas spēkā pēc tam, kad pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.90 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistošajos noteikumos noteikts Rīgas pilsētas teritorijas sadalījums atkritumu apsaimniekošanas zonās, kas atbilst Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju administratīvajam iedalījumam, noteikti nekustamo īpašumu īpašnieku, tiesisko valdītāju un pārvaldnieku, atkritumu valdītāju, atkritumu apsaimniekotāju, kā arī pašvaldības pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Dokumentā reglamentēta šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteiktas prasības atkritumu konteineriem un atkritumu tvertņu novietošanas vietām, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā nosakāma maksa un veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atbildību par atkritumu apsaimniekošanas prasību neievērošanu.

Saistošajos noteikumos paredzēts, ka līdz 2018.gada 1.janvārim pakāpeniski tiek veikta Rīgas pilsētas teritorijā izvietoto atkritumu tvertņu nomaiņa pret Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošām identificētām tvertnēm, kuras no pašvaldības nomās un apsaimniekos atkritumu apsaimniekotāji. Pašvaldības ieskatā šāds atkritumu tvertņu apsaimniekošanas modelis nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktību situācijās, kad mainās atkritumu apsaimniekotāji, kas sniedz pakalpojumus kādā no atkritumu apsaimniekošanas zonām. Tā kā pašvaldība plāno periodiski izsludināt iepirkuma procedūras atkritumu apsaimniekotāja izvēlei, kā rezultātā ir iespējama atkritumu apsaimniekotāja maiņa katrā no atkritumu apsaimniekošanas zonām, kā arī ņemot vērā pēdējā laikā vērojamās problēmas citās Latvijas pašvaldībās (piemēram, Carnikavas novadā 2013.gada vasarā), pašvaldības ieskatā atkritumu tvertņu parka esamība pašvaldības īpašumā rada iespēju atkritumu apsaimniekotāja nomaiņas procesu veikt vienkāršoti un neradīt nepamatotas neērtības atkritumu radītājiem.

Saistošie noteikumi nosaka, ka visi Rīgas pilsētas teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi nogādājami Rīgas pilsētas atkritumu poligonā. Izņēmums no noteikumiem ir pieļaujams gadījumā, ja atkritumu apsaimniekotājs nodrošina tādu atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanu ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem pirms to apglabāšanas, kuras garantē augstāku vides aizsardzības mērķu sasniegšanas pakāpi (piemēram, ievērojami lielāks atdalītais atkārtoti izmantojamo vai pārstrādājamo atkritumu daudzums, ievērojami labāka atdalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitāte u.c.), salīdzinot ar Rīgas pilsētas atkritumu poligonā uzstādītajām iekārtām, kurās tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, un nav saskatāmi citi saistībā ar vides aizsardzību vai pašvaldības teritorijas attīstību izrietoši šķēršļi izņēmuma piemērošanai. Lēmumu par atļaujas sniegšanu darbību veikšanai ar sadzīves atkritumiem pirms to nodošanas apglabāšanai Rīgas pilsētas atkritumu poligonā pieņem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Pašvaldības ieskatā šāds regulējums nodrošina saprātīgu līdzsvaru starp pašvaldības vēlmi nodrošināt maksimāli labvēlīgu vidi tās iedzīvotājiem (neradot jaunas vietas pašvaldības teritorijā vai tās tiešā tuvumā, kur tiek veiktas piesārņojošās darbības ar sadzīves atkritumiem) un atkritumu apsaimniekotāju vēlmi optimizēt izmaksas par atkritumu apglabāšanu, veicot dažādas darbības ar sadzīves atkritumiem pirms to nodošanas apglabāšanai, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu un poligona operatoram veicamos maksājumus. Pašvaldības ieskatā būtu atbalstāma tikai tādu tehnoloģiju izmantošana darbībās ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kuras nodrošina ievērojami labāku rezultātu sasniegšanu, salīdzinot ar tām, ko ikdienas darbībā plāno izmantot pašvaldības kapitālsabiedrība un kuru ekspluatācijas izmaksas tiks iekļautas tarifā, ko sedz atkritumu radītāji ar saviem maksājumiem atkritumu apsaimniekotājam.

Saistošajos noteikumos ir ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumi Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi."

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pienākums izdot saistošos noteikumus pašvaldībai uzlikts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā. Patlaban Rīgas pilsētā nav spēkā esoša normatīvā akta, kas noteiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 90Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 21.12.2013.Zaudē spēku: 04.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 20.12.2013. OP numurs: 2013/250.75
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263249
21.12.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"