Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1342

Rīgā 2013.gada 19.novembrī (prot. Nr.61 29.§)
Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
11.panta 2.3 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, bet kura neprot valsts valodu, Kriminālprocesa likuma 11.panta 2.1 un 2.2 daļā minētajos gadījumos nodrošina tulka palīdzību, kā arī palīdzības apjomu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz izdevumu atlīdzināšanas kārtību tulkam, ja viņš tulko, pildot dienesta vai darba pienākumus procesa virzītāja iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

3. Samaksu par tulka pakalpojumiem aprēķina par pilnām stundām.

4. Sniedzot tulka pakalpojumus ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas tulka praktizēšanas vieta, izmanto tehniskos līdzekļus (telefonkonference, videokonference).

II. Tulkojumu veidi un samaksas apmērs

5. Valsts nodrošina personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, bet kura neprot valsts valodu (turpmāk – persona), tulka pakalpojumus (mutisku tulkojumu) tikšanās laikā ar aizstāvi, lai veiktu šādas darbības:

5.1. sagatavotos pratināšanai izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.2. sagatavotos pratināšanai kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.3. sagatavotos pratināšanai iztiesāšanā;

5.4. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.5. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.6. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību iztiesāšanā;

5.7. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.8. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.9. sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu iztiesāšanā;

5.10. sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.11. sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā;

5.12. sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu iztiesāšanā;

5.13. sastādītu dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā;

5.14. sastādītu apelācijas sūdzību;

5.15. sastādītu kasācijas sūdzību.

6. Valsts sedz izdevumus par tulkojuma nodrošināšanu šo noteikumu 5.punktā minēto darbību veikšanai, paredzot ne vairāk par divām stundām katrai darbībai. Ja pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas nolēmums tiek atcelts pilnībā vai daļā un krimināllieta nosūtīta jaunai izskatīšanai, valsts sedz izdevumus par tulkojuma nodrošināšanu šo noteikumu 5.14. un 5.15.apakšpunktā minētās darbības veikšanai, paredzot ne vairāk par divām stundām katrai darbībai.

7. Ja persona tiekas ar aizstāvi, lai veiktu vairākas šo noteikumu 5.punktā minētās darbības, un tās ir norādītas šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā, bet tulkošanas gaitā nav precizēts laiks, kas tika izmantots katrai atsevišķai šo noteikumu 5.punktā minētajai darbībai, laiku aprēķina proporcionāli vienādās daļās par katru šo noteikumu 5.punktā minēto darbību.

8. Izdevumus, kas saistīti ar tulkojuma nodrošināšanu šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos, atlīdzina procesa virzītāja iestāde, ieslodzījuma vieta vai iestāde, kas administrē tiesas budžetu, no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz paziņojumu par tulkojuma nodrošināšanu (1.pielikums) (turpmāk – paziņojums) un rēķinu.

9. Tulkojuma nodrošināšanai paredzētajā laikā ieskaita arī laiku, ko tulks, kas ieradies procesa virzītāja vai ieslodzījuma vietas administrācijas norādītajā laikā un vietā, pavada, gaidot personas tikšanos ar aizstāvi, līdz brīdim, kad tulkam paziņo par tikšanās atlikšanu no tulka neatkarīgu iemeslu dēļ.

10. Par laiku, ko tulks pavada, gaidot personu vai viņas aizstāvi, kurš nav ieradies procesa virzītāja vai ieslodzījuma vietas administrācijas noteiktajā laikā un vietā, tulkam kompensē izdevumus ne vairāk kā 50 % apmērā no stundas likmes.

11. Ja tikšanās atlikta, tāpēc ka persona uz to nav ieradusies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojusi procesa virzītājam par neierašanos, procesa virzītājs samazina tulkojuma nodrošināšanai paredzēto stundu skaitu atbilstoši laikam, ko tulks pavadījis, gaidot personu vai viņas aizstāvi.

III. Citi ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie izdevumi un to apmērs

12. Ja tulka pakalpojumi tiek nodrošināti ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas tulka praktizēšanas vieta, un tos nav iespējams nodrošināt, izmantojot tehniskos līdzekļus, tulkam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus šādā apmērā:

12.1. ja tulks izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumus šo noteikumu 22. un 23.punktā noteiktajā kārtībā sedz atbilstoši attālumam starp praktizēšanas vietu un tulkojuma sniegšanas vietu, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu, bet ne vairāk par 10 litriem uz 100 kilometru nobraukuma;

12.2. ja tulks izmanto sabiedrisko transportlīdzekli (izņemot taksometru), ceļa izdevumus sedz atbilstoši izdevumus apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem.

13. Ja tulka pakalpojumi tiek nodrošināti ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas tulka praktizēšanas vieta, un tos nav iespējams nodrošināt, izmantojot tehniskos līdzekļus, tulkam normatīvajos aktos par komandējuma izdevumu atlīdzināšanu noteiktajā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem sedz izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu, ja tulkam nav iespēju atgriezties savā dzīvesvietā tajā pašā dienā vai laikus ierasties procesa virzītāja noteiktajā vietā un laikā.

IV. Tulka pakalpojumu nodrošināšanas kārtība

14. Lai nodrošinātu tulka pakalpojumus šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos, persona vai viņas aizstāvis iesniedz procesa virzītājam iesniegumu par tulkojuma nodrošināšanu. Iesniegumā norāda:

14.1. ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods, procesuālais statuss, faktiskās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs);

14.2. ziņas par aizstāvi (aizstāvja vārds, uzvārds, personas kods, prakses vieta, tālruņa numurs);

14.3. tulkojuma mērķi atbilstoši šo noteikumu 5.punktam;

14.4. valodu, kādā nodrošināms tulkojums;

14.5. vēlamo tulkojuma nodrošināšanas datumu, laiku un vietu.

15. Pēc personas vai viņas aizstāvja iesnieguma saņemšanas par tulkojuma nodrošināšanu procesa virzītājs izvērtē, kādā apjomā persona ir izmantojusi tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem, un:

15.1. ja persona tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem nav izmantojusi – veic darbības, lai nodrošinātu tulka pakalpojumus, nosaka tikšanās datumu, laiku un vietu un informē par to personu un viņas aizstāvi;

15.2. ja persona tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem ir izmantojusi pilnībā – pieņem lēmumu par iesnieguma noraidīšanu;

15.3. ja persona tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem ir izmantojusi daļēji – pieņem lēmumu par iesnieguma daļēju noraidīšanu, norādot, kādā apjomā persona ir izmantojusi tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem, un veic darbības, lai nodrošinātu tulka pakalpojumus, kā arī nosaka tikšanās datumu, laiku un vietu un informē par to personu un viņas aizstāvi.

16. Šajos noteikumos minētos iesniegumus procesa virzītājs izskata un lēmumus pieņem, kā arī sūdzības par procesa virzītāja pieņemtajiem lēmumiem izskata Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Ja personai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, procesa virzītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc personas vai viņas aizstāvja iesnieguma saņemšanas to pārsūta ieslodzījuma vietas administrācijai ar lūgumu nodrošināt tulkojumu, norādot, kādā apjomā persona izmantojusi tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja persona tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem ir izmantojusi pilnībā, procesa virzītājs lūgumu ieslodzījuma vietas administrācijai nenosūta.

18. Ieslodzījuma vietas administrācija pēc šo noteikumu 17.punktā minētā procesa virzītāja lūguma saņemšanas organizē tulka tikšanos ar personu un viņas aizstāvi, nosakot tikšanās datumu, laiku un vietu un informējot par to personu un viņas aizstāvi. Pēc tulka pakalpojumu sniegšanas ieslodzījuma vietas administrācija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē procesa virzītāju par tulkojuma nodrošināšanu un to, kādā apjomā persona izmantojusi tiesības uz tulkojumu saskaņā ar šiem noteikumiem.

19. Ja persona vai viņas aizstāvis nevar ierasties procesa virzītāja vai ieslodzījuma vietas administrācijas noteiktajā laikā un vietā, viņš par to laikus informē procesa virzītāju vai ieslodzījuma vietas administrāciju.

20. Tulks, persona un viņas aizstāvis uzreiz pēc tulkošanas paraksta paziņojumu. Ja tulka pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot tehniskos līdzekļus, tulks aizpilda un paraksta paziņojumu un nosūta to pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti.

V. Kārtība, kādā veicama samaksa par tulkojuma nodrošināšanu un sedzami ar to saistītie izdevumi

21. Lai saņemtu samaksu par tulka pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, tulks 10 darbdienu laikā pēc tulkošanas iesniedz procesa virzītājam vai, ja tulka pakalpojumi tika sniegti personai, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, – ieslodzījuma vietas administrācijai paziņojumu.

22. Lai tiktu segti šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētie izdevumi, tulks paziņojumā norāda kopējo nobraukumu kilometros – attālumu no tulka praktizēšanas vietas līdz tulkošanas vietai un atpakaļ – saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

23. Ja tulkojuma nodrošināšanas vieta (attiecīgā apdzīvotā vieta) nav minēta šo noteikumu 2.pielikumā, tulks šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto izdevumu segšanai paziņojumā norāda kopējo nobraukumu kilometros – faktisko attālumu no tulka praktizēšanas vietas līdz tulkojuma nodrošināšanas vietai un atpakaļ – atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotai nobraukto kilometru kontrolierīcei (mērierīcei).

24. Lai tiktu segti šo noteikumu 12.2.apakšpunktā un 13.punktā minētie izdevumi, tulks paziņojumam un rēķinam pievieno dokumentu oriģinālus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

25. Mēneša laikā pēc tam, kad šo noteikumu 21.punktā minētajā termiņā procesa virzītājs vai ieslodzījuma vietas administrācija saņēmusi paziņojumu, procesa virzītāja iestāde, ieslodzījuma vietas administrācija vai iestāde, kas administrē tiesas budžetu, pārskaita aprēķināto maksu paziņojumā norādītajā kredītiestādes kontā.

26. Ja procesa virzītājs vai ieslodzījuma vietas administrācija konstatē, ka iesniegtais paziņojums nav aizpildīts atbilstoši šiem noteikumiem, ir kļūdains un neprecīzs, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ tulkam kļūdu novēršanai vai precizēšanai. Ja procesa virzītājs vai ieslodzījuma vietas administrācija konstatē kļūdas aprēķinos, tā pārrēķina samaksas apmēru un mēneša laikā pārskaita aprēķināto summu paziņojumā norādītajā kredītiestādes kontā. Ja nepieciešams, par veikto pārrēķinu informē tulku.

27. Tulks paziņojumu un tam pievienotos dokumentus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var iesniegt procesa virzītājam vai ieslodzījuma vietas administrācijai elektroniski, ja minētie dokumenti noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti un šiem noteikumiem.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.novembra noteikumiem Nr.1342
Paziņojums par tulkojuma nodrošināšanu

Kriminālprocesa numurs

 
            
  
 

.

 

.

   

.

 

(dd.mm.gggg.)

 

 

 
Līgums Nr.  
   

Ziņas par tulku

vārds, uzvārds

personas kods

praktizēšanas vietas adrese

tālrunis, e-pasts

    
    

Ziņas par samaksas saņēmēju un kredītiestādes rekvizīti

samaksas saņēmējs (vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)

reģistrācijas numurs

PVN maksātāja numurs

kredītiestādes nosaukums

konta numurs

               
           
               

Ziņas par personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību

vārds, uzvārds

personas kods

procesuālais statuss

       

-

      
       

-

      
       

-

      
   

Ziņas par aizstāvi

vārds, uzvārds

personas kods

prakses vietas adrese

tālrunis

-

-

Tulkošanas izmaksas

tulkojuma mērķis

datums

valoda, uz kuru vai no kuras veikts tulkojums

laiks

stundu skaits

summa

no plkst.

līdz plkst.

lai sagatavotos pratināšanai izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sagatavotos pratināšanai kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sagatavotos pratināšanai iztiesāšanā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību iztiesāšanā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas nolēmumu iztiesāšanā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu izmeklēšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu kriminālvajāšanā pirmstiesas procesa laikā      
lai sastādītu rakstisku sūdzību par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu iztiesāšanā      
lai sastādītu dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā      
lai sastādītu apelācijas sūdzību      
lai sastādītu kasācijas sūdzību      

Kopā (bez PVN)

PVN

Kopsumma

 
 
 
  

Citi izdevumi

Ceļa izdevumi

ceļa (transporta) izdevumi saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem

datums

maršruts

nobraukums
 (km)

degvielas patēriņš (litri)

cena
(1 litrs)

summa

no kurienes

uz kurieni

personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads

       

sabiedriskais transportlīdzeklis

   

-

-

-

 

Izdevumi par naktsmītni

pilsētas nosaukums, viesnīcas (naktsmītnes) adrese

datums (no/līdz)

summa

   
     

Kopsumma

 
       
     

Pavisam samaksai

 
       

Ziņas par paziņojuma saņēmēju

iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai ieslodzījuma vietas administrācijas amatpersona
(amats, vārds, uzvārds)

tālrunis

paraksts

    
    
Pielikumā:  
 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

 
   
     

(datums)

 

(tulka pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

     
     

(datums)

 

(aizstāvja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

     
     

(datums)

 

(tulka vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.novembra noteikumiem Nr.1342
Attālumi starp apdzīvotām vietām Latvijā

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1342Pieņemts: 19.11.2013.Stājas spēkā: 07.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 06.12.2013. OP numurs: 2013/239.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
262621
07.12.2013
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"