Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

1.pants. 2013.gada 22.maijā Leipcigā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. Nolīguma 10.pantā paredzēto saistību izpildi attiecībā uz autopārvadājumu atļauju izmantošanas nosacījumu ievērošanu koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 21.novembrī

 

Latvijas Republikas valdības
un
Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes
NOLĪGUMS
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padome (turpmāk - "Līgumslēdzējas Puses"), tiecoties veicināt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem starp un tranzītā cauri abu valstu teritorijām, ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis tiek izmantots pārvadājumiem, bet transportlīdzeklis tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas saskaņā ar attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē:

a) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots un tiek lietots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju.

(5) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(6) Termins "kabotāža" nozīmē pasažieru vai kravu pārvadājumus starp diviem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.

2. pants

Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs uz, no vai tranzītā cauri otras valsts teritorijai vai starp otru valsti un trešo valsti.

3. pants

Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.

4. pants

Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no šo institūciju izvirzītiem pārstāvjiem.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Jebkuru jautājumu saistībā ar šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu risina Kopējā komisija.

(3) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir:

Latvijas pusei - Satiksmes ministrija,

Bosnijas un Hercegovinas pusei - Infrastruktūras un enerģijas ministrija.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants

Regulārie pārvadājumi

(1) Regulāros pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām iepriekš kopīgi apstiprina abu valstu kompetentās institūcijas. Šie regulārie pārvadājumi tiek organizēti pēc savstarpīguma principa. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izsniedz atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

(2) Regulāru pārvadājumu atļauju saņemšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai kopā ar ieteikumu.

(3) Atļauju lieto tikai tas pārvadātājs, kam tā ir izsniegta, un to nedrīkst nodot citam pārvadātājam. Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī visu brauciena laiku un to jāuzrāda pēc jebkuru pilnvarotu kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

6. pants

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir definēti un tiek veikti saskaņā ar Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS) prasībām.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

7. pants

Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji veic kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī uz/no trešajām valstīm, saņemot Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas. Tranzīta kravu pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām tiek veikti bez atļaujām. Kopējā komisija var vienoties par citu pārvadājumu veikšanas režīmu.

(2) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(3) Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji saskaņotu skaitu atļauju kravu pārvadājumiem.

8. pants

Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām, gadījumos, ja pakalpojumi ir pāradresēti;

c) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

d) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc tā salabošanas;

e) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

f) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

g) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikāliem, kino, cirka vai sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

h) bēru transportam;

i) pasta transportam kā sabiedriskam pakalpojumam;

j) tikko īpašumā iegūta transportlīdzekļa pirmajam braucienam;

k) pārceļotāju mantu pārvadāšanai.

(2) Kopējā komisija var mainīt šī panta pirmajā daļā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu veidu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, veicot iepriekš minētos pārvadājumus.

IV CITI NOTEIKUMI

9. pants

Kabotāža

Kabotāža ir aizliegta, ja nav izsniegta speciāla otras valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

10. pants

Pārkāpumi

(1) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

1) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

2) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(2) Kompetentā institūcija, kas piemērojusi šādas sankcijas, informē otras valsts kompetento institūciju, kas to ierosinājusi.

(3) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot otras valsts, kurā pārkāpums ticis izdarīts, tiesas vai kompetentās institūcijas.

(4) Kompetentās institūcijas paziņo viena otrai par piemērotajām sankcijām.

11. pants

Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu apkalpes locekļi drīkst uz laiku ievest bez nodokļu maksāšanas un bez ievešanas atļaujas nelielu daudzumu personīgo mantu atkarībā no viņu uzturēšanās ilguma otras valsts teritorijā.

Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.

12. pants

Bīstamu un ātri bojājošos kravu pārvadājumi

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) prasībām.

13. pants

Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

14. pants

Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Nolīguma stāšanās spēkā un darbības laiks

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

(2) Līgumslēdzējas Puses, savstarpēji vienojoties, var veikt grozījumus vai papildinājumus šajā Nolīgumā, kas tiek noformēti kā atsevišķi Protokoli. Šie Protokoli kļūst par neatņemamu šī Nolīguma sastāvdaļu un stājas spēkā šī Nolīguma 15.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība tiek izbeigta sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

Parakstīts Leipcigā, 2013.gada 22.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, bosniešu, serbu, horvātu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Bosnijas un Hercegovinas
Ministru padomes vārdā
Satiksmes ministrs
Anrijs Matīss
Komunikāciju un transporta ministrs
Damir Hadžić

 

AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia
and
the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
on international transport by road

The Government of the Republic of Latvia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (hereinafter called "the Contracting Parties") desiring to promote transport of passengers and goods by vehicles between and in transit through the territories of both countries, have agreed as follows:

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. The term "home country" means the territory of a Contracting Party in which a vehicle is registered.

2. The term "host country" means the territory of a Contracting Party in which a vehicle is being used in transport operations but other than the vehicle's country of registration.

3. The term "carrier" means a physical or legal person who is authorized in accordance with the respective national laws and regulations of the Contracting Parties to perform international transport of passengers or goods by road.

4. The term "vehicle" means

a) in the carriage of passengers - any power driven road vehicle which is adapted for carriage of passengers, has more than nine seats, including the driver's seat, and is registered in the territory of one of the Contracting Parties,

b) in the carriage of goods - any power driven road vehicle which is registered in the territory of either Contracting Party and adapted and normally used for goods transport. For the purposes of this Agreement the term "vehicle" also applies to any trailer or semitrailer, coupled to any vehicle disregarding the place of registration of trailer or semitrailer as well as to any combination of road vehicles.

5. The term "regular service" means passenger transport along routes and according to schedules agreed in advance and whereby passengers may enter or exit the vehicle at predetermined stops.

6. The term "cabotage" means the transport of passengers or goods between two points within the territory of one Contracting Party carried out by a carrier of the other Contracting Party.

Article 2

Scope

This Agreement applies to international road transport operations of passengers and goods performed by a carrier of one Contracting Party to, from or in transit through the territory of the host country or between the territory of the host country and a third country.

Article 3

Compliance with national legislation

Carriers and their staff must comply with national laws and provisions in force in the territory of the host country while performing road transport operations within the host country's territory.

Article 4

Joint Committee and competent authorities

1. For the application of the provisions of this Agreement, the competent authorities of both Parties shall establish a Joint Committee, which is formed from the delegates designated by these authorities.

2. This Joint Committee shall meet at the request of competent authorities of the either Contracting Party at meetings that will be held alternately in the territories of the Contracting Parties.

3. Any issue concerning the interpretation or the application of this Agreement shall be solved by the Joint Committee.

4. Under this Agreement, the competent authorities shall be:

- For the Latvian side - the Ministry of Transport of the Republic of Latvia.

- For Bosnian and Herzegovinian side - the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina.

II PASSENGER TRANSPORT

Article 5

Regular services

1. Regular services operated between the territories of the Contracting Parties or in transit through them shall be approved jointly by their competent authority in advance. These regular services shall be established on reciprocity basis. Competent authority of the each Contracting Party shall issue the permits for the section of the itinerary operated in its territory.

2. Carriers must address applications for authorizations for regular services to the competent authority of their home country. If that competent authority approves the application, it forwards the said application to the competent authority of the host country along with a recommendation.

3. The authorization shall be used only by the carrier to whom it is issued and shall not be transferable. The authorization must be kept in the vehicle during the whole journey and must be produced at the request of any authorized control officials.

Article 6

Occasional and shuttle services

Occasional and shuttle services are defined and shall be performed in accordance with the provisions of the Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus (Interbus Agreement).

III GOODS TRANSPORT

Article 7

Regime of permits

1. Carriers shall perform goods transport between the territories of the Contracting Parties, as well as to/from third countries, on the basis of permits granted by the competent authorities of the Contracting Parties. The transit transport of goods through the territory of the Host country shall be carried out without permits. The Joint Committee may agree on another regime of transport performance.

2. The permit shall be used only by the carrier to whom it is issued and shall not be transferable. The permit must be kept in the vehicle during the whole journey and must be produced at the request of any authorized control officials.

3. The competent authorities of both Contracting Parties shall annually exchange a jointly approved number of permits for goods transport.

Article 8

Exemptions from permit requirements

1.The following categories of transport shall be exempted from permit requirements:

a) transport by vehicles whose Total Permissible Laden Weight (TPLW), including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3,5 tonnes;

b) transport on an occasional basis, to or from airports, in cases where services are diverted;

c) transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles;

d) unladen runs by a vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair, of the vehicle that had broken down;

e) transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and humanitarian aid;

f) transport of works and objects of art for fairs and exhibitions for non-commercial purposes;

g) transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, film, sports or circus performances, fair or fetes, and those intended for radio recordings, or for film or television production;

h) funeral transport;

i) mail transports as public service;

j) first unladen run of newly purchased vehicles;

k) transport of household removal goods.

2. The Joint Committee is entitled to amend the list of transport categories exempted from the permit requirements set out in paragraph 1 of the present Article, and to agree upon documents to be carried on the board when performing the above mentioned transports.

IV OTHER PROVISIONS

Article 9

Cabotage

Cabotage is prohibited, unless a special permit of the competent authority of the host country has been granted.

Article 10

Infringements

1. In the event that a carrier or the staff on board of a vehicle registered in one Contracting Party have not observed the legislation in force on the territory of the host country, or the provisions of this Agreement or the conditions mentioned in the permit, the competent authority of the home country could, at the demand of the competent authority of the host country, take the following measures:

a) to issue a warning for the carrier who committed the infringement;

b) to cancel or withdraw temporarily the permits allowing the carrier to perform transports in the territory of the Contracting Party where the infringement was committed.

2. The competent authority, which has adopted such a measure, shall notify the competent authority of the host country, which had proposed it.

3. The provisions of this Article shall not exclude the lawful sanctions which may be applied by the courts or administration authorities of the country where the infringement was committed.

4. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other about taken measures.

Article 11

Taxation

1. The vehicles which are temporarily imported, during transport of passengers or goods under the present Agreement, into the territory of the host country in accordance with the customs and fiscal legislation in force in that territory on temporary basis shall be exempted from all the duties regarding vehicle ownership.

2. Lubricants and fuel contained in the standard tanks of the vehicles, as well as spare parts intended for the repair service of a damaged vehicle performing international transport, shall be exempted from all the import duties in the territory of the host country. Non-used spare parts as well as replaced old parts shall be exported or treated in accordance with customs regulations of the Host country.

3. When performing transport operations under this Agreement, the crew members are allowed to import temporarily duty-free and without requiring import license the reasonable quantity of personal effects, depending on the duration of their stay in the territory of the Host country.

When performing transport operations under this Agreement vehicles registered in the territory of one Contracting Party, shall be exempted, according to the reciprocity principle, from the taxes and charges levied on the circulation or possession of vehicles and from taxes and charges levied on transport operations carried out in the territory of the Host country. However, this exemption shall not apply to the payment of road tolls, road user charges or other similar charges which are not other or more burdensome than road tolls, road user charges or other similar charges and connected requirements to which the carriers of the Host country may be subjected.

Article 12

Carriage of Dangerous or Perishable Goods

Vehicles carrying dangerous or perishable goods must be fitted out and equipped in accordance with the requirements of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to Be Used for Such Carriage (ATP).

Article 13

Weights and dimensions

1. With respect to the weights and dimensions of vehicles, each Contracting Party undertakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party conditions which are more restricted than those imposed on vehicles registered within its own territory.

2. If weights and dimensions of the vehicle with or without load used in transport operations exceed the maximum permissible limits being in force in the territory of the host country, a special permit issued by the competent authority of that country is needed.

The carrier should fully comply with the requirements specified in such permit.

Article 14

International obligations

The provisions of this Agreement shall not affect the rights or obligations of the two Contracting Parties contained in International Conventions, Agreements and Regulations which apply to them.

V FINAL PROVISIONS

Article 15

Entry into force and duration

1. The Agreement shall come into force on the thirtieth day of the receipt of the last diplomatic Note by which the Contracting Parties notify each other that their respective constitutional requirements have been fulfilled.

2. The Contracting Parties, on the base of mutual agreement, can make changes and supplements to this Agreement, which will be legalised by separate Protocols. These Protocols become an integral part of this Agreement and will enter into force according to the paragraph 1 of the Article 15 of this Agreement.

3. In case any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation.

4. This Agreement shall remain in force unless it is terminated through diplomatic channels by one of the Contracting Parties. In that case, the termination of the Agreement shall take effect six months after the other Contracting Party has been notified about it.

Done in two originals at Leipzig, on 22 May, 2013, each in the Latvian, Bosnian, Serbian, Croatian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Latvia
For the Council of Ministers of
Bosnia and Herzegovina
Minister of Transport
Anrijs Matīss
Minister of Communications and Transport
Damir Hadžić
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.10.2013.Stājas spēkā: 22.11.2013.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 21.11.2013. OP numurs: 2013/227.6
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
262083
22.11.2013
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"