Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1243

Rīgā 2013.gada 5.novembrī (prot. Nr.58 32.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam
Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu (turpmāk – finansējums), kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, un pieļaujamo projekta iesniedzēja līdzfinansējuma likmi. Minētais līdzfinansējums var izpausties arī kā ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs;

1.2. atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtību.

2. Finansējumu piešķir Jaunatnes likumā noteiktā mērķa sasniegšanai.

II. Atklāta projektu konkursa organizēšana

3. Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) ikgadējā jaunatnes politikas valsts programmā noteiktās prioritātes, atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamos rādītājus, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) izstrādā un ministrija saskaņo atklāta projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums) un tā pielikumus.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

4. Aģentūra saskaņoto nolikumu ievieto savā tīmekļa vietnē un nosūta ministrijai ievietošanai ministrijas tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

5. Nolikumā norāda:

5.1. atklāta projektu konkursa mērķi, atbalstāmās aktivitātes un pieejamo finansējumu;

5.2. projekta iesniedzējam izvirzītās prasības;

5.3. viena projekta iesniedzēja iesniedzamo projektu skaitu, projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par 30 dienām no dienas, kad nolikums publicēts aģentūras tīmekļa vietnē;

5.4. projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

5.5. projekta iesniegumam pievienojamos dokumentus;

5.6. piešķirtā finansējuma maksājumu kārtību un tā izlietojuma nosacījumus;

5.7. maksimālo finansējuma apmēru, ko piešķir viena projekta īstenošanai, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms);

5.8. atbilstības un kvalitātes kritērijus atbilstoši atklāta projektu konkursa mērķim, kā arī projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši kritērijiem;

5.9. attiecināmo izmaksu pozīcijas un limitu, kā arī projekta īstenošanas periodu (ja attiecināms);

5.10. projekta īstenošanas termiņu;

5.11. projekta finansējuma sadales kritērijus, ja ir vairāki projektu konkursa uzvarētāji.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64; MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

III. Projekta iesnieguma noformēšana un iesniegšana

6. Projekta iesniedzējs iesniedz aģentūrā rakstisku projekta iesniegumu, pievienojot tam citus nolikumā norādītos dokumentus.

7. Projekta iesniegumu iesniedz aģentūrā elektroniska dokumenta formā.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 727 redakcijā; sk. 54. punktu)

8. Iesniedzot projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi. Par projekta iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad iesniegums saņemts aģentūrā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 727)

9. Aģentūra reģistrē projekta iesniegumu atbilstoši lietvedības kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Projektu iesniedzēju un projektu iesniegumu vērtēšana

10. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma vērtēšanas posmi:

10.1. vērtēšana atbilstoši atbilstības kritērijiem. Tās mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes kritēriju pārbaudei;

10.2. vērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

12. (Svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

13. Projekta iesniegumus atbilstoši nolikumā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūras izveidota konkursa komisija. Konkursa komisijas nolikumu pēc saskaņošanas ar ministriju apstiprina aģentūras direktors.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

14. Konkursa komisija sastāv no vismaz trim komisijas locekļiem, un tās sastāvā var iekļaut pārstāvjus no valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, ievērojot atklāta projektu konkursa specifiku. Komisijas darbā var piesaistīt ekspertus bez balsstiesībām.

15. (Svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

16. (Svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

17. (Svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

V. Lēmuma pieņemšana

18. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc konkursa komisijas vērtējuma saņemšanas atbilstoši tam pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Ar lēmuma pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

19. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā iegūtais vērtējums ir zemāks par 60 procentpunktiem no kvalitātes kritēriju kopējā punktu skaita, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

20. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, ievērojot projektu konkursam paredzēto finansējuma apmēru.

21. Ja projektu konkursam paredzētais finansējums attiecīgajā projektu konkursā netiek izlietots pilnā apjomā, aģentūra par to informē ministriju, un ministrija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

21.1. organizēt projektu konkursa otro kārtu;

21.2. pārdalīt projektu konkursam paredzēto finansējumu citam projektu konkursam vai citai aktivitātei ikgadējās jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros;

21.3. neizmantotos finanšu līdzekļus no projektu konkursam paredzētās finansējuma summas pārskaitīt atpakaļ valsts budžetā.

22. Aģentūra var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar šādiem nosacījumiem:

22.1. (svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95);

22.2. precizēt projekta iesnieguma budžetu (piemēram, labot aritmētiskās kļūdas, detalizēt iekļautās pozīcijas, svītrot neattiecināmās izmaksas). Precizējot projekta iesniegumu, budžeta attiecināmo izmaksu kopsumma nevar tikt palielināta;

22.3. precizēt projekta aktivitāšu aprakstu, tai skaitā svītrot konkursa nolikumā norādītās neatbalstāmās aktivitātes;

22.4. novērst projekta iesniegumā norādītajā informācijā pretrunas, kas neietekmē projekta iesnieguma vērtējumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64; MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

23. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina lēmumā noteikto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc projekta iesniedzēja informācijas saņemšanas par minēto nosacījumu izpildi izskata to un, ja lēmumā noteiktie nosacījumi ir izpildīti noteiktajā termiņā, sagatavo atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja lēmumā noteiktie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

24. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā)

25. Paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem publicē aģentūras un ministrijas tīmekļa vietnēs.

26. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

VI. Līguma par projekta īstenošanu sagatavošana un noslēgšana

27. 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu vai pēc šo noteikumu 23. punktā minētā atzinuma sagatavošanas aģentūra piedāvā projekta iesniedzējam slēgt līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) vai saskaņā ar Jaunatnes likuma 12. panta 4.1 daļā noteikto – vienošanos un līgumu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

28. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav noslēgts līgums vai atbilstoši Jaunatnes likuma 12. panta 4.1 daļā noteiktajam – vienošanās.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

29. Ja projekta iesniedzējs atsakās slēgt līgumu, aģentūra piedāvā slēgt līgumu tam projekta iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu attiecīgajā konkursā un kura pieprasītais finansējums projekta īstenošanai nepārsniedz aģentūrai pieejamo attiecīgajam konkursam paredzēto finansējumu.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

30. Līgumā iekļauj šādu informāciju:

30.1. projekta īstenošanas pamatnosacījumi;

30.2. aģentūras un projekta īstenotāja pienākumi un tiesības;

30.3. finanšu līdzekļu maksājumu nosacījumi;

30.4. pārskatu iesniegšanas kārtība;

30.5. finansējuma izlietojuma nosacījumi;

30.6. neizmantotā vai neattiecināmā finansējuma atmaksas kārtība;

30.7. līguma termiņš, līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

30.8. strīdu izskatīšanas kārtība;

30.9. publicitātes nosacījumi;

30.10. cita informācija, kuru aģentūra un projekta iesniedzējs uzskata par būtisku;

30.11. projekta īstenošanas posmu darbu saturs un to izpildes termiņi, izmaksas un sasniedzamie rezultāti (ja attiecināms);

30.12. termiņš, kādā iesniedzams projekta iesniegums (darbu saturs) par projekta īstenošanas otro posmu, un projekta iesnieguma izvērtēšanas kārtība (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64; MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

31. Noslēdzot līgumu, projekta iesniedzējs iegūst projekta īstenotāja statusu un nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši līgumam.

VII. Maksājumu noteikumi, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

32. Aģentūra maksājumus projekta īstenotājam veic, ievērojot šādus nosacījumus:

32.1. ja projekta īstenotājs savas iepriekšējās līgumsaistības ar aģentūru ir veicis, ievērojot līguma nosacījumus un termiņus, – 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas veic avansa maksājumu 90 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma;

32.2. ja projekta īstenotājs iepriekšējā gada laikā no nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa savas iepriekšējās līgumsaistības ar aģentūru pildījis, neievērojot līguma nosacījumus un termiņus, – 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas veic avansa maksājumu 60 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma;

32.3. jaunatnes organizāciju darbības atbalsta projektos atbilstoši Jaunatnes likuma 12. panta 4.1 daļā noteiktajam aģentūra maksājumus projekta īstenotājam veic šādā kārtībā:

32.3.1. ja projekta īstenotājs iepriekšējā gada laikā no nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa savas iepriekšējās līgumsaistības ar aģentūru pildījis, ievērojot līguma nosacījumus un termiņus, – 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas aģentūra veic pirmo avansa maksājumu 80 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma un 10 darbdienu laikā pēc projekta starpposma pārskata apstiprināšanas aģentūra veic otro avansa maksājumu 20 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma;

32.3.2. ja projekta īstenotājs iepriekšējā gada laikā no nolikumā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa savas iepriekšējās līgumsaistības ar aģentūru pildījis, neievērojot līguma nosacījumus un termiņus, – 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas aģentūra veic pirmo avansa maksājumu 60 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma un 10 darbdienu laikā pēc projekta starpposma pārskata apstiprināšanas aģentūra veic otro avansa maksājumu 40 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma;

32.4. projektos, kas apstiprināti tāda atklāta projektu konkursa ietvaros, kurā vienam projektam pieejamā maksimālā summa nepārsniedz 10 000 euro, aģentūra 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas veic maksājumu 100 % apmērā no projektam piešķirtā finansējuma.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64; MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 501; MK 10.10.2023. noteikumiem Nr. 567)

33. Aģentūra 30 darbdienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas veic noslēguma maksājumu, izņemot šo noteikumu 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētos gadījumus, vai izraksta rēķinu par neattiecināmo izmaksu vai neizlietotā finansējuma atmaksāšanu.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 95 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 501)

34. Attiecināmas ir šādas projekta izmaksu pozīcijas:

34.1. projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas (tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un ārpakalpojumā piesaistītais personāls), kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas Latvijā;

34.2. transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela vai gāze, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi);

34.3. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

34.4. telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas;

34.5. kancelejas un biroja preču izmaksas;

34.6. sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas;

34.7. ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču izmaksas;

34.8. pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, ja tas paredzēts nolikumā;

34.9. iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un priekšmetu iegādes izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

34.10. amortizācijas izmaksas, ja tā attiecināma uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu;

34.11. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

34.12. vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumi, ievērojot attiecīgajos normatīvajos aktos par komandējumiem noteiktās izdevumu normas;

34.13. ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas;

34.14. ar dalību starptautiskajos radniecīgas darbības jomas sadarbības tīklos saistītās izmaksas, ja tas paredzēts nolikumā.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64; MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

35. Ja nolikumā paredz projekta iesniedzēja līdzfinansējumu, kas var būt līdz 20 procentpunktiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tas var tikt izteikts kā:

35.1. ieguldījums natūrā, ko veido iekārtas, kas atrodas projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā un ir nodotas projekta iesniedzējam lietošanā uz projekta īstenošanas laiku, vai materiāli, ko projekta iesniedzējs piešķir projekta ietvaros noteikto mērķu sasniegšanai;

35.2. brīvprātīgs darbs, tai skaitā pētniecība un profesionāla rakstura darbības, par kurām projekta ietvaros netiek saņemta atlīdzība;

35.3. ieguldītie naudas līdzekļi.

36. Izmaksas ir attiecināmas, ja:

36.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts līgumā;

36.2. tās ir saistītas ar projekta mērķi un atbalstāmajām aktivitātēm un ir paredzētas apstiprinātā projekta budžetā;

36.3. tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

36.4. tās ir saprātīgas un atbilstošas pareizas finanšu pārvaldības principiem (īpaši attiecībā uz izdevīgumu, izmaksu lietderību un atbilstošas vidējām tirgus cenām);

36.5. tās ir faktiski apmaksātas līdz projekta pārskata iesniegšanai aģentūrā (izņemot ieguldījumus natūrā) un iekļautas projekta pārskatos;

36.6. tās ir uzskaitītas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas un pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

37. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums, kas izteikts kā ieguldījums natūrā vai brīvprātīgs darbs, nepārsniedz 10 procentpunktus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

38. Ieguldījums natūrā vai brīvprātīgais darbs projekta ietvaros ir uzskatāms par attiecināmiem izdevumiem, ja:

38.1. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgais darbs ir plānots un norādīts projekta iesniegumā;

38.2. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgais darbs ir veikts projekta īstenošanas laikā;

38.3. ieguldījums natūrā vai brīvprātīgais darbs ir tieši saistīts ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

38.4. iekārtas vai materiāli ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem (piemēram, rēķins, čeks, līgumā noteikts maksājums) vai citiem grāmatvedības dokumentiem, kuru pierādījumu vērtība ir līdzvērtīga rēķiniem;

38.5. brīvprātīga darba (tai skaitā izpētes vai profesionāla rakstura darbības) novērtējumu naudas izteiksmē nosaka proporcionāli darbā pavadītajam laikam un stundas vai dienas vidējā atalgojuma likmei par līdzvērtīgu darbu pie projekta iesniedzēja vai atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējām tirgus cenām valstī;

38.6. ieguldījums natūrā nav iegādāts par cita veida publiskā finanšu atbalsta līdzekļiem;

38.7. ieguldījumu natūrā vai brīvprātīga darba vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt naudas izteiksmē un auditēt.

39. Par brīvprātīga darba veikšanu projekta ietvaros ar fizisku personu slēdzams rakstisks līgums.

40. Projekta ietvaros veicot brīvprātīgu darbu, grāmatvedības uzskaitē darba samaksas izdevumi netiek uzskaitīti.

41. Lai uz projektu attiecinātu brīvprātīga darba vērtību, nepieciešami darba veicēju detalizēti pārskati, kuros norādīts nostrādāto stundu skaits un aprakstīts šajā laikā paveiktais.

42. Neattiecināmās izmaksas ir:

42.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

42.2. projekta administratīvajam personālam un projekta īstenošanā iesaistītajam personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tai skaitā veselības apdrošināšana;

42.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

42.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

42.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

42.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

42.7. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

42.8. zemes un būvju iegādes izmaksas;

42.9. budžetā iekļautā sadaļa "Neparedzētas izmaksas";

42.10. jaunu būvju būvniecības izmaksas;

42.11. mehānisko transportlīdzekļu iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

VIII. Projekta īstenošanas uzraudzība

43. Projekta uzraudzību aģentūra nodrošina šādos veidos:

43.1. izlases veidā veic saturisko vai finanšu uzraudzības vizīti projekta īstenošanas vietā (ja nepieciešams, veic abas);

43.2. izvērtē projekta īstenotāja sagatavotos līgumā noteiktos pārskatus. Aģentūrai ir tiesības veikt līgumā noteikto pārskatu pārbaudi izlases veidā.

(Grozīts ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

44. Ja projekta īstenošanas laikā ir nepieciešams veikt izmaiņas projektā, projekta īstenotājs tās saskaņo ar aģentūru līgumā noteiktajā kārtībā.

45. Ja pēc projekta īstenošanas termiņa beigām aģentūra konstatē, ka projekta īstenotājs projekta finansējumu ir izlietojis atbilstoši projekta mērķiem, budžeta tāmei un līguma nosacījumiem, aģentūra veic noslēguma maksājumu līgumā noteiktajā kārtībā.

46. Ja pēc projekta īstenošanas paliek neizmantoti vai neattiecināti finanšu līdzekļi no piešķirtās finansējuma summas, projekta īstenotājs tos pārskaita atpakaļ aģentūrai līgumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

IX. Projekta īstenotāja pienākumi

47. Projekta īstenotājs nodrošina projekta ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu izmantošanu projektā paredzētajam mērķim trīs gadus pēc aģentūras noslēguma maksājuma veikšanas.

48. Projekta īstenotājs ar projektu saistītos dokumentus uzglabā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par attiecīgo dokumentu uzglabāšanas laiku, kā arī nodrošina Latvijas Republikas institūcijām pieeju minētajiem dokumentiem.

X. Informācijas pieprasīšana un sniegšana

49. Līdz lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai informāciju par projekta iesnieguma virzību ir tiesības saņemt tikai projekta iesniedzējam vai projekta iesniedzēja pilnvarotai personai.

50. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar sava projekta iesnieguma vērtēšanas kopsavilkumu tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par finansējuma piešķiršanu, lēmums par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu, lēmums par finansējuma atteikumu vai lēmums par projekta noraidīšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

51. Informācija par finansējuma saņēmēju (finansējuma saņēmēja nosaukums un juridiskā adrese), projekta nosaukumu, piešķirtā finansējuma apmēru, mērķi, kura ietvaros piešķirts finansējums atbilstoši šo noteikumu 2.punktam, un projekta īstenošanas vietu, kā arī kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm ir publiski pieejama informācija. Šī informācija ir pieejama aģentūras un ministrijas tīmekļa vietnēs pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par finansējuma piešķiršanu, lēmums par finansējuma piešķiršanu ar nosacījumu, lēmums par finansējuma atteikumu vai lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 64)

XI. Noslēguma jautājumi

53. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

54. Grozījumu šo noteikumu 7. punktā, kas paredz, ka projekta iesniegumu iesniedz aģentūrā elektroniska dokumenta formā, jaunatnes organizācijām, biedrībām, kuras nav ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā, un nodibinājumiem kā projekta iesniedzējiem piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

55. Grozījumu šo noteikumu 24. punktā, kas paredz, ka lēmumu par finansējuma piešķiršanu (vai piešķiršanu ar nosacījumu) projekta īstenošanai vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai nosūta projekta iesniedzējam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, jaunatnes organizācijām, biedrībām, kuras nav ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā, un nodibinājumiem kā projekta iesniedzējiem piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1243
Vērtēšanas kritēriji

(Pielikums svītrots ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 95)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1243Pieņemts: 05.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 07.11.2013. OP numurs: 2013/218.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261698
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2020","iso_value":"2020\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2020.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-20.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2017","iso_value":"2017\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"