Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.47

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 52.§)
Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, kā arī finansējuma un līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Pašvaldības finansējums un līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts atbilstoši Pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmēram vai, izmantojot piesaistītos līdzekļus:

2.1. mājas energoaudita veikšanai, un veido 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 300 vai EUR 426,86 no euro ieviešanas dienas;

2.2. atsevišķas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celta pēc tipveida projekta, tehniskās paraugdokumentācijas (energoaudits, tehniskais apsekojums, mājas renovācijas tehniskais projekts) izstrādei, un veido 100% no paraugdokumentācijas izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 3666,67 vai EUR 5217,20 no euro ieviešanas dienas.

3. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājas energoaudita veikšanai var piešķirt, ja:

3.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība (sabiedrība), Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu vai arī ir dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmums par mājas pārvaldnieka pilnvarošanu energoaudita veikšanai;

3.2. ir iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu;

3.3. energoauditā tiek iekļauti tehniski iespējamie un ekonomiski pamatotie plānotie pasākumi mājas energoefektivitātes uzlabošanai, aptverot mājas norobežojošās konstrukcijas un iekšējās siltumapgādes sistēmas, kā arī tiek izstrādāts mājas energosertifikāts.

4. Pašvaldības finansējumu atsevišķas daudzdzīvokļu mājas, kas celta pēc tipveida projekta, tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei var piešķirt, ja:

4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība (sabiedrība), Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu vai arī ir dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmums par mājas pārvaldnieka pilnvarošanu renovācijas veikšanai;

4.2. ir iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmums par mājas renovācijas veikšanu;

4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tipa sērija atbilst Pašvaldības projektā "Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai" (PVS ID 3007) iekļautajām sērijām (informācija pieejama interneta vietnes www.rea.riga.lv sadaļā "REA projekti");

4.4. tiek plānota kompleksa renovācija, iekļaujot tehniski iespējamos un ekonomiski pamatotos energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus, kas aptver mājas norobežojošās konstrukcijas un iekšējās siltumapgādes sistēmas.

5. Ja divu gadu laikā pēc mājas tipveida projekta paraugdokumentācijas izstrādes (saskaņošanas datuma Rīgas pilsētas būvvaldē) nav uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija, Pašvaldības samaksātie līdzekļi par paraugdokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai ir jāatmaksā Pašvaldības budžetā 50% apmērā.

6. Iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģētikas aģentūra". Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoaudita veikšanu kopiju;

6.2. mājas inventarizācijas lietas kopiju.

7. Iesniegumu Pašvaldības finansējuma saņemšanai tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģētikas aģentūra". Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par mājas renovācijas veikšanu kopiju;

7.2. mājas inventarizācijas lietas kopiju.

8. Iesniegumi Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai un Pašvaldības finansējuma saņemšanai tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei tiek reģistrēti iesniegšanas secībā.

9. Pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai un Pašvaldības finansējumu tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei piešķir, ņemot vērā Pašvaldības budžeta iespējas.

10. Pēc 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" organizē energoaudita izstrādi un ir tā pasūtītāja. Par energoaudita veikšanu tiek slēgts trīspusējs līgums starp pasūtītāju, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvaroto personu un energoauditoru.

11. Pēc 7.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" organizē atsevišķas daudzdzīvokļu mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādi un ir tās pasūtītāja. Par paraugdokumentācijas izstrādi tiek slēgts trīspusējs līgums starp pasūtītāju, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvaroto personu un paraugdokumentācijas izstrādātāju.

12. Izstrādātā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju paraugdokumentācija pāriet tās pasūtītāja īpašumā pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem, tā tiek uzglabāta Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" mājaslapā www.rea.riga.lv īpaši izveidotā datubāzē, ir brīvi pieejama visiem interesentiem un izmantojama bez atlīdzības, ņemot vērā, ka:

12.1. paraugdokumentācija tiek ieteikta izmantošanai kā labākās prakses paraugs, sagatavojot analoga tipa daudzdzīvokļu māju renovāciju;

12.2. paraugdokumentācijas izmantotājiem ir tiesības pēc vajadzības veikt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus. Par izmainīto dokumentāciju atbildīgs ir izmaiņu veicējs.

13. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2011.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.141 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.47 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā sagatavoti, ņemot vērā līdz šim spēkā esošos saistošos noteikumus un iekļaujot prasības, kas paredzētas energoauditu atbalstam, un paredzot jaunu pašvaldības atbalsta veidu māju renovācijai – tehniskās paraugdokumentācijas (energoaudits, tehniskais apsekojums un mājas renovācijas tehniskais projekts) izstrādi 12 Rīgā visbiežāk sastopamām tipveida dzīvojamo māju sērijām. Šādas paraugdokumentācijas pieejamība atvieglos tehniskās dokumentācijas sagatavošanu renovācijai, kā arī veicinās iedzīvotāju izpratni par renovācijas pasākumiem, veidu un izmaksām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi sagatavoti sakarā ar paraugdokumentācijas izstrādei paredzēto līdzekļu piešķiršanu 2013.gadā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Piešķirti līdzekļi 2013.gadā Ls 44 000 apmērā 12 māju paraugdokumentācijas izstrādei.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ietekme būs tieša, jo tiks iesaistīti gan paraugdokumentācijas izpildītājs, gan būvfirmas un būvmateriālu ražotāji un piegādātāji. Izplatot dokumentāciju, tiks veicināts plašāks renovācijas process pilsētā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būs nepieciešams paraugdokumentācijas izpildītāja iepirkums, piemērotu māju atlase un procesa administrēšana.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Paraugdokumentācijas izstrādes uzraudzībai Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģētikas aģentūra" tiek veidota projekta "Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai" (PVS ID 3007) vadības grupa, kurā iekļauti pārstāvji no organizācijām, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas – valsts pārvaldes institūcijas, ar renovācijas procesu saistītās pašvaldības institūcijas, Rīgas Tehnisko universitāti, Dzīvokļu īpašnieku apvienību un Latvijas Energoefektivitātes asociāciju (LATEA). Saistošo noteikumu projekts tika izskatīts veidojamās projekta vadības grupas locekļu pirmajā sanāksmē 2013.gada 12.jūlijā, un projektā tika iekļauti to ieteiktie labojumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 07.11.2013.Zaudē spēku: 29.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 06.11.2013. OP numurs: 2013/217.29
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
261668
07.11.2013
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"