Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1194

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 113.§)
Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
17.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu (turpmāk – maksa) valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās (turpmāk – medību platība).

2. Zemes tiesiskais valdītājs, kura valdījumā atrodas valstij piekrītošās vai piederošās medību platības (turpmāk – valdītājs), nosaka gada maksu medību platībām, uz kurām medību tiesības iznomā citām juridiskajām vai fiziskajām personām (turpmāk – nomnieks).

3. Lai noteiktu maksas apmēru, valdītājs novērtē medību platības atbilstību 1., 2., 3., 4. un 5.bonitātei atkarībā no pārnadžiem pieejamās ziemas barības bāzes un tās izmantošanas iespējām.

4. Izmantojot Meža valsts reģistrā reģistrētos meža inventarizācijas datus un informāciju par ārpus meža zemes esošu zemi, medību platību novērtējumu bonitātēs (1.pielikums) nosaka, ņemot vērā:

4.1. meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījumu novērtēšanas grupās (2.pielikums);

4.2. mežaudžu sadalījumu meža tipa grupās (3.pielikums);

4.3. mežaudžu sadalījumu vecuma grupās (4.pielikums).

5. Valdītājs maksu nosaka šādi:

5.1. saskaņā ar izcenojumiem maksas noteikšanai (5.pielikums) aprēķina novērtētās medību platības cenu atbilstoši pieejamai ziemas barības bāzei, dzīvnieku sugai un bonitātei, izmantojot šādu formulu:

C = P x c, kur

C – novērtētās medību platības cena (euro) atbilstoši dzīvnieku sugai un bonitātei;

P – novērtētā medību platība attiecīgajā bonitātē (ha);

c – cena par vienu hektāru attiecīgajā bonitātē ((euro)/ha);

5.2. aprēķina kopējo novērtētās medību platības cenu konkrētajai dzīvnieku sugai, izmantojot šādu formulu:

X = C1 + C2 + C3 + C4 + C5, kur

X – kopējā novērtētās medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai;

C1 – novērtētā medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai 1.bonitātes medību platībās;

C2 – novērtētā medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai 2.bonitātes medību platībās;

C3 – novērtētā medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai 3.bonitātes medību platībās;

C4 – novērtētā medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai 4.bonitātes medību platībās;

C5 – novērtētā medību platības cena (euro) konkrētai dzīvnieku sugai 5.bonitātes medību platībās;

5.3. aprēķina maksas apmēru, izmantojot šādu formulu:

M = X1 + X2 + X3 + X4, kur

M – maksa gadā (euro);

X1 – kopējā novērtētās medību platības cena (euro) par pieejamo ziemas barības bāzi alnim;

X2 – kopējā novērtētās medību platības cena (euro) par pieejamo ziemas barības bāzi staltbriedim;

X3 – kopējā novērtētās medību platības cena (euro) par pieejamo ziemas barības bāzi stirnai;

X4 – kopējā novērtētās medību platības cena (euro) par pieejamo ziemas barības bāzi mežacūkai.

6. Ja attiecīgā medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur saskaņā ar vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem ir noteikti medību ierobežojumi, valdītājs nosaka maksas atvieglojumu:

6.1. maksu samazinot par 25 % par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā šīs sugas dzīvnieka medīšana ir aizliegta;

6.2. maksu samazinot par 10 % par katru pārnadžu sugu, ja attiecīgajā medību platībā noteikti šīs sugas dzīvnieku (aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu) medību sezonas ierobežojumi.

6.1 Ja medību platība atrodas militārā poligona teritorijā, valdītājs nosaka maksas atvieglojumu, samazinot šo noteikumu 5. punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto maksu par 50 procentiem.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 507 redakcijā)

7. Nomnieks ir tiesīgs saņemt maksas atvieglojumus:

7.1. ja izglītības iestāde organizē medības mācību procesa īstenošanai saskaņā ar akreditētu izglītības programmu par medību saimniecību un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju. Šādos gadījumos aprēķināto maksu samazina par 90 %;

7.2. ja medību tiesības tiek iznomātas, lai veiktu medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātnisko izpēti saskaņā ar Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētiem projektiem vai citiem no valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem, un medību tiesību iznomāšanas mērķis ir saskaņots ar Zemkopības ministriju. Šādos gadījumos aprēķināto maksu samazina par 90 %.

8. Lai saņemtu maksas atvieglojumu šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos, nomnieks iesniedz valdītājam iesniegumu. Iesniegumā norāda nomnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskā persona) vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru (juridiskā persona), adresi, tālruņa numuru, nomas līguma numuru, nomas līguma noslēgšanas datumu un maksas atvieglojuma saņemšanas pamatojumu, kā arī:

8.1. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktu, iesniegumam pievieno akreditētu izglītības programmu par medību saimniecību (kopiju);

8.2. ja maksas atvieglojums piešķirams saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu, iesniegumam pievieno izziņu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, kuru izsniegusi tā valsts institūcija, kas piešķīrusi finansējumu medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajai izpētei, izņemot gadījumu, ja medību platībās tiek īstenoti Medību saimniecības attīstības fonda padomes akceptētie projekti. Izziņā norāda projekta nosaukumu un projekta īstenošanas laiku.

9. Ja valdītājs, izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, valdītājs aprēķina maksas atvieglojumu un sagatavo attiecīgajam nomas līgumam pievienojamu papildu vienošanos, kurā norāda maksas atvieglojuma apmēru.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumus Nr.409 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2013, 154.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1194
Medību platību novērtējums bonitātēs

Nr.
p.k.

Zemes novērtēšanas grupa

Meža tipu grupa

Mežaudzes vecuma grupa

Bonitātes

alnis

staltbriedis

stirna

mežacūka

1.

1.

      
1.1.

I

1

1.

1.

2.

3.

1.2. 

2

5.

3.

3.

5.

1.3. 

3

5.

2.

2.

5.

1.4. 

4

5.

2.

2.

5.

1.5.

II

1

1.

1.

2.

3.

1.6. 

2

5.

4.

4.

4.

1.7. 

3

4.

1.

1.

3.

1.8. 

4

4.

1.

1.

3.

1.9.

III

1

1.

1.

1.

3.

1.10. 

2

2.

3.

3.

3.

1.11. 

3

2.

1.

1.

3.

1.12. 

4

2.

1.

1.

3.

1.13.

IV

1

4.

3.

4.

1.

1.14. 

2

4.

5.

4.

3.

1.15. 

3

4.

3.

3.

2.

1.16. 

4

4.

2.

2.

1.

1.17.

V

1

4.

2.

1.

2.

1.18. 

2

4.

4.

5.

3.

1.19. 

3

3.

2.

3.

2.

1.20. 

4

3.

2.

3.

2.

1.21.

VI

1

4.

2.

5.

2.

1.22. 

2

2.

3.

4.

2.

1.23. 

3

2.

2.

4.

2.

1.24. 

4

2.

2.

4.

2.

1.25.

VII

1

1.

2.

1.

1.

1.26. 

2

3.

3.

4.

2.

1.27. 

3

2.

2.

3.

2.

1.28. 

4

2.

2.

3.

2.

1.29.Sūnu purvi

5.

5.

5.

5.

2.

2.

     
2.1. Priežu audzes līdz 10 gadu vecumam

2.

4.

2.2.Zāļu un pārejas purvi

2.

2.

2.

3.

3.

3.

     
3.1. Egļu audzes līdz 10 gadu vecumam

4.

3.

4.

4.

3.2.Pļavas, ganības

3.

4.

4.

4.

     
4.1. Izcirtumi, meža lauces

5.

4.

4.

5.

4.2.Meža dzīvnieku barošanas lauces

3.

3.

3.

3.

4.3.Iznīkušas mežaudzes, pārplūstoši klajumi, bebru applūdinājumi

5.

5.

5.

5.

4.4.Kvartālstigas, meliorācijas kadastrā reģistrēti grāvji, regulētas ūdensteces, trases (dzelzceļa, gāzesvada, naftasvada, ūdensvada, telekomunikāciju trases, elektrotrases)

2.

2.

2.

2.

5.

5.

Virsāji

5.

5.

4.

5.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1194
Meža zemes un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījums novērtēšanas grupās

Nr.
p.k.

Zemes novērtēšanas grupa

Meža/ārpus meža zemes esoša zeme

Meža un ārpus meža zemes esošas zemes iedalījums

1.

1.

Meža zemeMežaudzes (izņemot 2. un 3.novērtēšanas grupā minētās). Sūnu purvi
2.

2.

Meža zemePriežu audzes līdz 10 gadu vecumam (stirnai, mežacūkai). Zāļu purvi, pārejas purvi
3.

3.

  
3.1. Meža zemeEgļu audzes līdz 10 gadu vecumam
3.2. Ārpus meža zemes esoša zemeLauksaimniecībā izmantojamā zeme – pļavas, ganības (stirnai, mežacūkai)
4.

4.

Meža zemeIzcirtumi, iznīkušas mežaudzes, lauces, meža dzīvnieku barošanas lauces, pārplūstoši klajumi, kvartālstigas, meliorācijas kadastrā reģistrēti grāvji, regulētas ūdensteces, gāzesvada trases, naftasvada trases, ūdensvada trases, telekomunikāciju trases, dzelzceļa trases, elektrotrases
5.

5.

Meža zemeVirsāji
6.Zeme, kurai nenosaka bonitāti  
6.1. Meža zemeSmiltāji, ceļi, dabiskās brauktuves, mineralizētās joslas, grāvji, kanāli, sēklu ieguves plantācijas, rekultivācijas zemes, ūdenskrātuves, rekreācijas platības, kokmateriālu krautuves vietas, cita speciālas nozīmes meža zeme.
Alnim, staltbriedim – priežu audzes līdz 10 gadu vecumam
6.2.Ārpus meža zemes esoša zemeKokaudzētavas, tīrumi, augļu dārzi, ogulāji, ezeri, upes, pagalmi, karjeri un cita ārpus meža zemes esoša zeme. Alnim, staltbriedim – lauksaimniecībā izmantojama zeme (pļavas, ganības)
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1194
Mežaudžu sadalījums meža tipu grupās

Nr.
p.k.

Meža tipu grupa

Meža tipi

1.

I

Priežu sils, priežu mētrājs, priežu grīnis, priežu slapjais mētrājs, priežu purvājs, priežu viršu ārenis, priežu viršu kūdrenis
2.

II

Priežu lāns, priežu damaksnis, priežu slapjais damaksnis, priežu mētru ārenis, priežu šaurlapju ārenis, priežu vēris, priežu gārša, priežu slapjais vēris, priežu slapjā gārša, priežu platlapju ārenis, platlapju gārša
3.

III

Priežu niedrājs, priežu mētru kūdrenis, priežu šaurlapju kūdrenis, priežu dumbrājs, priežu liekņa
4.

IV

Egļu damaksnis, egļu vēris, egļu gārša, egļu slapjais damaksnis, egļu slapjais vēris, egļu šaurlapju ārenis, egļu platlapju ārenis, egļu audzes pārējos meža tipos
5.

V

Bērzu damaksnis, bērzu vēris, bērzu gārša, bērzu slapjais damaksnis, bērzu slapjais vēris, bērzu šaurlapju ārenis
6.

VI

Bērzu audzes pārējos meža tipos
7.

VII

Apšu damaksnis, apšu vēris, apšu gārša, apšu audzes pārējos meža tipos

Piezīme. Pārējo koku sugu mežaudzes atbilstoši augšņu auglības grupai un augšņu rindai iedala minētajās meža tipu grupās, ievērojot šādu principu:
lapegle, citas priedes – atbilstoši priedei;
baltegle, citas egles – atbilstoši eglei;
papele, cietie lapu koki – atbilstoši apsei;
pārējie mīkstie lapu koki – atbilstoši bērzam.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1194
Mežaudžu sadalījums vecuma grupās

Nr.
p.k.

Vecuma grupa

Mežaudzes

1.

1.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, baltalkšņu, melnalkšņu, ozolu, ošu audzes līdz 20 gadu vecumam
2.

2.

Priežu, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 21–40 gadu vecumā. Baltalkšņu audzes, sākot ar 21 gada vecumu
3.

3.

Priežu audzes 41–80 gadu vecumā, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes 41–60 gadu vecumā
4.

4.

Priežu audzes, sākot ar 81 gada vecumu, egļu, bērzu, apšu, melnalkšņu, ozolu un ošu audzes, sākot ar 61 gada vecumu

Piezīme. Pārējo koku sugu mežaudzes iedala vecuma grupās, ievērojot šādu principu:
lapegle, citas priedes – atbilstoši priedei;
baltegle, citas egles – atbilstoši eglei;
pārējie mīkstie lapu koki – atbilstoši bērzam.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1194
Izcenojumi maksas noteikšanai

Nr.
p.k.

Bonitāte

Cena par 1 ha (euro)

1.Ziemas barības bāzes novērtējums alnim
1.1.

1.

0,16

1.2.

2.

0,13

1.3.

3.

0,10

1.4.

4.

0,07

1.5.

5.

0,06

2.Ziemas barības bāzes novērtējums staltbriedim
2.1.

1.

0,20

2.2.

2.

0,17

2.3.

3.

0,14

2.4.

4.

0,11

2.5.

5.

0,09

3.Ziemas barības bāzes novērtējums stirnai
3.1.

1.

0,13

3.2.

2.

0,10

3.3.

3.

0,07

3.4.

4.

0,06

3.5.

5.

0,03

4.Ziemas barības bāzes novērtējums mežacūkai
4.1.

1.

0,14

4.2.

2.

0,11

4.3.

3.

0,09

4.4.

4.

0,07

4.5.

5.

0,04

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1194Pieņemts: 29.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 01.11.2013. OP numurs: 2013/214.15
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261505
{"selected":{"value":"08.09.2023","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.09.2023","iso_value":"2023\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.09.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)