Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 100.§)
Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma
11.panta trešo daļu un 17.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka naturalizācijas iesnieguma (turpmāk – iesniegums) pieņemšanas un izskatīšanas kārtību, institūcijas, kas izvērtē tās personas atbilstību Pilsonības likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem, kura vēlas naturalizēties, kā arī kārtību, kādā tiek atzīts, ka notiesājošs spriedums ir ticis pieņemts, neievērojot taisnīgas tiesas vai soda samērīguma principu.

2. Iesniegumu pieņem un izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde).

3. Persona, kura vēlas naturalizēties, iesniedz pārvaldes teritoriālajā nodaļā personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegumu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

3.1. apliecinājumu par legāla iztikas avota esību;

3.2. fotogrāfiju (3 x 4 cm);

3.3. vienu (ja nepieciešams, vairākus) no šādiem dokumentiem, kas apliecina personas pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā:

3.3.1. darba devēja izziņu par nodarbinātību;

3.3.2. dokumentu par pabalsta saņemšanu;

3.3.3. izglītības iestādes izziņu;

3.3.4. pašvaldības amatpersonas apliecinājumu, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3.5. dokumentus, kas pierāda, ka persona noteiktajā laikposmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā;

3.4. ja persona ir citas valsts pilsonis, – izziņu par sodāmību, ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr. 702; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 521)

4. Ja personai ir tiesības uz samazinātu valsts nodevas likmi vai persona ir atbrīvota no valsts nodevas samaksas, tā papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentu, kas apliecina personas tiesības maksāt samazinātu valsts nodevas likmi, vai dokumentu, kas apliecina personas tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.

5. Ja persona ir nepilsonis vai bezvalstnieks, tā, aizpildot iesniegumu, paraksta apliecinājumu, ka tai nav citas valsts pilsonības.

6. Ja persona, kura naturalizējas vai kura ir ieguvusi Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, lūdz uzņemt pilsonībā savu bērnu līdz 15 gadu vecumam, tā aizpilda iesniegumu par bērna naturalizāciju (2.pielikums) un:

6.1. uzrāda bērna dzimšanas apliecību, ja pārvaldes teritoriālā nodaļa citādi nevar pārliecināties par bērna pārstāvības tiesībām;

6.2. iesniedz šo noteikumu 3.3.3. vai 3.3.4.apakšpunktā minēto dokumentu vai, ja nepieciešams, citu dokumentu, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā;

6.3. iesniedz šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu, ja tas ir nepieciešams.

7. Ja pārvalde konstatē, ka šo noteikumu 6.punktā minētās personas bērnam varētu būt izveidojusies tiesiska saikne ar citu valsti (dzimis, dzīvojis, viens no vecākiem ir citas valsts pilsonis), kas nav minēta Pilsonības likuma 12.panta otrajā daļā, persona iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka tās bērns nav citas valsts pilsonis, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

8. Ja persona kādā citā valstī ir notiesāta par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas kvalificējams kā noziedzīgs nodarījums arī Latvijā iesnieguma izskatīšanas laikā, taču kompetenta starptautiska organizācija vai starptautiska tiesa ir atzinusi, ka šis spriedums ticis pieņemts, neievērojot taisnīgas tiesas vai soda samērīguma principus, persona, iesniedzot pārvaldē iesniegumu, uzrāda atbilstošo starptautiskās organizācijas vai starptautiskās tiesas nolēmumu.

9. Pārvalde pēc iesnieguma un šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta personu uz latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi, ja saskaņā ar Pilsonības likumu personai jākārto minētās pārbaudes.

10. Persona, kura saskaņā ar Pilsonības likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktu ir atbrīvojama no latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes, papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem:

10.1. uzrāda invaliditātes apliecību vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu (ja tādi ir personas rīcībā);

10.2. iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu atzinumu, ja persona ir ar II grupas invaliditāti, kas noteikta progresējošas psihiskas slimības dēļ, vai ar II un III grupas invaliditāti, kas noteikta kurlmēmuma vai abpusēja kurluma dēļ.

11. Persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi ir noteikta atvieglota pārbaudes kārtība, papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda invaliditātes apliecību vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu (ja tādi ir personas rīcībā) un iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu atzinumu, uz kura pamata attiecīgajai personai ir piešķiramas tiesības uz atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā.

12. Persona, kura saskaņā ar Pilsonības likuma 21.panta pirmās daļas 2.punktu ir atbrīvojama no latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes, papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda apliecību par vispārējo pamatizglītību un dokumentu, kas apliecina, ka tā ir ieguvusi pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas.

13. Ja persona papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda vienu no dokumentiem, kas minēts Pilsonības likuma 21.panta otrajā daļā un dod tiesības pārvaldē nekārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi, pārvalde personu nosūta tikai uz Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi.

14. Uzskatāms, ka persona saskaņā ar Pilsonības likuma 17.panta pirmo daļu ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, ja tā ir:

14.1. nokārtojusi latviešu valodas prasmes pārbaudi vai uzrādījusi šo noteikumu 10., 12. vai 13.punktā minētos dokumentus;

14.2. nokārtojusi Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi vai uzrādījusi šo noteikumu 10. vai 12.punktā minētos dokumentus;

14.3. iesniegusi šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu, ja tas ir nepieciešams.

15. Lai pārbaudītu personas atbilstību Pilsonības likuma 11. pantā un 17. panta otrajā daļā minētajām prasībām, pārvalde rakstiski pieprasa informāciju no šādām iestādēm:

15.1. Valsts robežsardzes (ja personas deklarētā dzīvesvieta ir pierobežā), Satversmes aizsardzības biroja, Drošības policijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas un Muitas kriminālpārvaldes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Militārās policijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām prasībām;

15.2. Militārās izlūkošanas un drošības dienesta – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajām prasībām;

15.3. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 4. punktā minētajām prasībām;

15.4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 5. punktā un 17. panta otrajā daļā minētajām prasībām;

15.5. Ārlietu ministrijas (saistībā ar materiālās palīdzības piešķiršanu personai, kura nonākusi ārkārtas situācijā ārvalstī), Valsts ieņēmumu dienesta, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 7. punktā minētajām prasībām;

15.6. Ārlietu ministrijas – par personas atbilstību Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 5. punktā paredzētajam izņēmumam, ja persona uzrādījusi šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.702 redakcijā)

15.1 Pārvalde nepieprasa:

15.1 1. šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto informāciju, ja persona ir dzimusi pēc 1990. gada 4. maija vai 1990. gada 4. maijā bija nepilngadīga;

15.1 2. šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minēto informāciju no Ārlietu ministrijas (saistībā ar materiālās palīdzības piešķiršanu personai, kura nonākusi ārkārtas situācijā ārvalstī), ja persona ir citas valsts pilsonis, un no Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, ja Iedzīvotāju reģistrā nav iekļautas ziņas par personas bērnu.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.702 redakcijā)

16. Pārvalde ir tiesīga rakstiski pieprasīt informāciju no citām valsts pārvaldes iestādēm, ja ir nepieciešams pārliecināties par personas atbilstību Pilsonības likuma nosacījumiem.

17. Šo noteikumu 15.punktā minētā iestāde atbildi uz pārvaldes pieprasījumu sniedz 15 dienu laikā, bet, ja atzinuma sniegšanai ir nepieciešama papildu pārbaude, – sešu mēnešu laikā.

18. Ja persona nav tiesīga iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā Pilsonības likuma 9.panta ceturtajā daļā minētā nosacījuma dēļ, pārvalde personu uzaicina iesniegt paziņojumu par atteikšanos no savas iepriekšējās pilsonības un ekspatriācijas atļauju vai pilsonības zaudēšanu apliecinošu dokumentu.

19. Pārvalde mēneša laikā pēc tam, kad konstatēts, ka nepastāv šķēršļi personas uzņemšanai Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, uzaicina personu dot solījumu par uzticību Latvijas Republikai.

20. Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut ziņas par personu Ministru kabineta rīkojuma projektā par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā šādos gadījumos:

20.1. ja nav uzrādīti vai iesniegti šo noteikumu 3., 4. vai 6.punktā minētie dokumenti vai iesniegumā vai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst Pilsonības likumā noteiktajām prasībām, vai persona nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētos nosacījumus;

20.2. pēc personas lūguma;

20.3. persona iesnieguma izskatīšanas laikā ir ieguvusi Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā vai par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

20.4. ir pagājis gads pēc personas informēšanas par nepieciešamību iesniegt šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu un persona to nav izdarījusi bez attaisnojoša iemesla;

20.5. ir pagājuši seši mēneši pēc personas informēšanas par nepieciešamību dot solījumu par uzticību Latvijas Republikai un persona to nav izdarījusi bez attaisnojoša iemesla;

20.6. persona neierodas uz latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi un divu mēnešu laikā neiesniedz dokumentus, kas apliecina, ka tā neieradās uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ;

20.7. persona trīs reizes nenokārto vai atsakās kārtot latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi;

20.8. bērns, kurš naturalizējas saskaņā ar Pilsonības likuma 15.pantu, ir sasniedzis 15 gadu vecumu, pirms Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.

21. Pārvalde pieņem lēmumu par naturalizācijas atteikumu, ja:

21.1. persona naturalizācijas procesā sniegusi nepatiesas ziņas;

21.2. konstatēts, ka nav likumīga pamata naturalizācijai vai tas ir zudis;

21.3. konstatēts, ka uz personu attiecas Pilsonības likuma 11.panta pirmās daļas 4.punktā minētais ierobežojums un tā triju mēnešu laikā no pārvaldes paziņojuma dienas nav iesniegusi prokuratūrā pieteikumu pārbaudes lietas ierosināšanai par fakta konstatēšanu attiecībā uz sadarbību ar bijušās LPSR Valsts drošības komiteju;

21.4. persona, kārtojot latviešu valodas prasmes vai Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi, ir pārkāpusi pārbaudes kārtošanas noteikumus;

21.5. šo noteikumu 15. punktā minētā iestāde ir konstatējusi, ka uz personu attiecas Pilsonības likuma 11. panta pirmās daļas 1., 2., 5. vai 7. punktā minētais ierobežojums.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 521)

22. Ja persona atbilst visiem Pilsonības likuma 12.pantā minētajiem nosacījumiem, pārvalde sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā un informē par to personu.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumus Nr.521 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 105.nr.).

24. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.1001
Naturalizācijas iesniegums

(Iesniegums aizpildāms salasāmi. Nav pieļaujami labojumi vai svītrojumi)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes _______________________ nodaļai

Iesniegts _____ gada. ___. ____________ 

Reģistrācijas Nr. _____________

1. Identifikācijas dati:

1.1. personas kods 
1.2. vārds (vārdi) 
1.3. uzvārds 
1.4. dzimtais uzvārds 
1.5. visi iepriekšējie vārdi, uzvārdi 
 

(ja tie mainīti)


1.6. dzimšanas vieta 
 

(valsts, administratīvā vienība, pilsēta/apdzīvotā vieta)


1.7. tautība (ja persona vēlas to norādīt) 
1.8. pašreizējā valstiskā piederība 
 

(ja ir vēl citas pilsonības, norādiet)

1.9. e-pasts (ja persona vēlas saņemt informāciju par to, ka ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, tikai uz norādīto e-pastu, neizmantojot drošu elektronisko parakstu)

 

2. Dzīvesvietas adreses pēdējo piecu gadu laikā

 
 
 
 
 

3. Latvijas pilsonību vēlos iegūt saskaņā ar Pilsonības likuma 12.pantu

4. Izglītība:

4.1.  pamata  vidējā  augstākā

4.2. ja izglītība ir iegūta latviešu mācību valodā, norādiet mācību iestādes nosaukumu un beigšanas datumu

 
 
 

5. Apliecinu, ka:

5.1. neesmu ar savu uzvedību vai darbībām radījis/radījusi draudus Latvijas valsts un sabiedriskajai drošībai, valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai neaizskaramībai;

5.2. neesmu vērsies/vērsusies pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai Latvijā pastāvošo valsts varu;

5.3. neesmu pēc 1990.gada 4.maija paudis/paudusi fašisma, šovinisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājis/musinājusi uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību;

5.4. neesmu saistīts/saistīta ar terorismu un nedarbojos pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā;

5.5. neesmu saistīts/saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

5.6. nedienu kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā (apliecinājums neattiecas uz personu, kura dien Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā vai tādas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu);

5.7. neesmu izvēlējies/izvēlējusies Latvijas Republiku par dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanas no PSRS (Krievijas) bruņotajiem spēkiem vai PSRS (Krievijas) iekšējā karaspēka pēc 1940.gada 17.jūnija (apliecinājums neattiecas uz personu, kura dienestā iesaukšanas vai iestāšanās dienā pastāvīgi dzīvoja Latvijā, uz personu, kura līdz naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienai ne mazāk kā 10 gadus ir laulībā ar Latvijas pilsoni, vai uz personu, kura 1940.gada 15.jūnijā bija Lietuvas vai 1940.gada 17.jūnijā bija Igaunijas pilsonis);

5.8. neesmu bijis/bijusi PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks/darbiniece (apliecinājums neattiecas uz personu, kura bija PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu vai administratīvi saimnieciskās struktūrvienības darbinieks);

5.9. neesmu Latvijā vai kādā citā valstī notiesāts/notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums arī Latvijā naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas laikā;

5.10. neesmu pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies/darbojusies pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās vai Latvijas komunistu savienībā;

5.11. esmu izpildījis/izpildījusi saistības pret valsti nodokļu vai kādu citu maksājumu veidā;

5.12. man nav tikusi atņemta Latvijas pilsonība pēdējo piecu gadu laikā;

5.13. visas manis sniegtās ziņas ir patiesas.

6. Norādiet citas ziņas (ja tādas ir), kas ir šķērslis Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā

 
 

7. Atzīme par valsts nodevas samaksu:  pamatlikme  samazināta  atbrīvots(-a)

8. Pievienoju šādus dokumentus:

 
 
 
 
 
 


____. gada __. _________________________  
  

(paraksts)


9. Apliecinājums

(Aizpilda tikai Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki)

Es, 

,

 

(vārds (vārdi), uzvārds)

 

 

apliecinu, ka neesmu citas valsts pilsonis (pavalstnieks).

____. gada __. _________________________  
  

(paraksts)


Iesniegumu pieņēma      
  

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.1001
Iesniegums par bērna naturalizāciju
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļai

Iesniegts ____. gada __. ________

Reģistrācijas Nr. ______________

  
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds)

  
 

(personas kods)

  
 

(dzīvesvietas adrese)

Lūdzu uzņemt manu bērnu, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā saskaņā ar Pilsonības likuma 15.pantu.

Bērna identifikācijas dati:

1. Personas kods 
2. Vārds (vārdi) 
3. Uzvārds 
4. Dzimtais uzvārds 
5. Dzimšanas vieta 
 

(valsts, administratīvā vienība, pilsēta/apdzīvotā vieta)

6. Tautība 
 

(ja persona to vēlas norādīt)

7. Pašreizējā valstiskā piederība 
 

(ja ir vēl citas pilsonības, norādiet)


____. gada __. _________________________  
  

(iesniedzēja paraksts)

 

Iesniegumu pieņēma      
  

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1001Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 01.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 01.10.2013. OP numurs: 2013/191.27
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
260437
{"selected":{"value":"07.09.2017","content":"<font class='s-1'>07.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.09.2017","iso_value":"2017\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2014","iso_value":"2014\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2014.-06.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2013","iso_value":"2013\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2013.-21.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.09.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"