Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.891

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 92.§)
Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija, kā arī kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem (turpmāk – kompensācija) izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru.

II. Saimnieciskās darbības ierobežojumi, par kuriem pienākas kompensācija

1.1 Šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās kompensācijas primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam vai meža tiesiskajiem valdītājiem, meža apsaimniekotājiem vai to apvienībām piešķir saskaņā ar Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulu (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 327, 21.12.2022.) (turpmāk – Komisijas regula 2022/2472).

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

1.2 Šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās kompensācijas citiem zemes lietotājiem piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L, 2023/2831, 15.12.2023.) (turpmāk – Komisijas regula 2023/2831).

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

2. Kompensāciju piešķir par šādiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuras nav Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), un mikroliegumos, kuros atbalsttiesīgā platība nekvalificējas kompensācijas saņemšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem:

2.1. aizliegta uzaršana un kultivēšana;

2.2. aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

3. Kompensāciju piešķir par šādiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuras nav Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), un mikroliegumos, kuros atbalsttiesīgā platība nekvalificējas kompensācijas saņemšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem:

3.1. aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība;

3.2. aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, kailcirtē vai kopšanas cirtē.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

III. Kompensācijas izmaksas nosacījumi, kārtība un apmērs

4. Kompensāciju aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijās piešķir, ja kopējā aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritoriju platības summa ir lielāka par 0,1 hektāru vienas zemes vienības robežās.

5. Ja ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē, kailcirtē vai kopšanas cirtē, kompensāciju piešķir, ja mežaudze sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

6. Kompensācijas apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir:

6.1. lauksaimniecības zemēs – 140 euro;

6.2. meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida visa gada laikā:

6.2.1. ja aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība, – 196 euro;

6.2.2. ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, – 196 euro;

6.2.3. ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, – 145 euro;

6.2.4. ja aizliegta koku ciršana kailcirtē, – 52 euro.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

7. Kompensācijas apmēru aprēķina proporcionāli teritorijas lielumam, par kuru piešķirama kompensācija, un izmaksā no valsts vai pašvaldības budžeta atbilstoši šim mērķim valsts vai pašvaldības budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

8. Kompensāciju nepiešķir par saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas pieminekļu – aizsargājamo koku un aizsargājamo akmeņu – teritorijās, kā arī ja kopējā atbalstam pieteiktā platība lauksaimniecībā izmantojamā zemē vai meža zemē ir mazāka par 0,1 hektāru.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

8.1 Kompensācijas par šo noteikumu 2. punktā noteiktajiem ierobežojumiem primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem piešķir, ievērojot Komisijas regulas 2022/2472 33. panta nosacījumus.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

8.2 Kompensācijas par šo noteikumu 3. punktā noteiktajiem ierobežojumiem piešķir, ievērojot Komisijas regulas 2022/2472 45. panta nosacījumus.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

8.3 Kompensācijas par šo noteikumu 2. un 3. punktā noteiktajiem ierobežojumiem citiem zemes lietotājiem piešķir saskaņā ar Komisijas regulas 2023/2831 nosacījumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

8.4 Atbalstu par mikroliegumiem lauksaimniecības un meža zemēs atbilstoši Komisijas regulas 2022/2472 33. un 45. pantam maksā, ja šīs platības nepārsniedz 24 403 ha jeb 5 % no noteiktajām Natura 2000 teritorijām, kuras ietilpst Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna teritoriālajā tvērumā.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

8.5 Kompensāciju attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā ar citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

IV. Iesniegums kompensācijas saņemšanai, tā pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

9. Iesniegumu kompensācijas saņemšanai (turpmāk – iesniegums) (pielikums) zemes īpašnieks iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai, ja īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidojusi pašvaldība, pašvaldības domē vai pašvaldības pilnvarotā pašvaldības institūcijā (turpmāk – atbildīgā institūcija).

10. Iesniegumu par konkrēto gadu iesniedzējs iesniedz atbildīgajā institūcijā no attiecīgā gada 1. jūlija līdz attiecīgā gada 1. oktobrim.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

11. Iesniegumu var iesniegt atbildīgajā institūcijā klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

11.1 Atbildīgā institūcija novērtē atbalsta pretendentu uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilstoši Komisijas regulas 2022/2472 un Komisijas regulas 2023/2831 nosacījumiem. De minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

11.2 Ja atbalsta pretendents vienlaikus darbojas vienā vai vairākās Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja atbalsta pretendents nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 2. punktu darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

11.3 Atbilstoši Komisijas regulas 2023/2831 nosacījumiem atbalsta pretendents aizpilda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma) sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, izdrukā to un pievieno iesniegumam vai atbalsta iesniegumā norāda sistēmā aizpildītās veidlapas identifikācijas numuru.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

12. Ja iesniegumā nav norādīta šo noteikumu pielikumā ietvertā informācija vai tam nav pievienoti šo noteikumu pielikumā noteiktie dokumenti, vai ja iesniedzējs nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par kompensējamo īpašumu par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni, vai ja iesniedzējs nav samaksājis naudas sodu par pārkāpumiem vides jomā vai noteiktajā termiņā nav atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus, atbildīgā institūcija nosaka iesniedzējam saprātīgu termiņu līdz trim mēnešiem tās norādīto trūkumu novēršanai vai, ja šo noteikumu 8.2 punktā minētajām kompensācijām nav stimulējošas ietekmes, atbilstoši Komisijas regulas 2022/2472 6. panta 2. punktam. Ja atbildīgās institūcijas norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, atbildīgā institūcija izdod administratīvo aktu par atteikumu piešķirt kompensāciju.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

12.1 Ja kompensāciju piešķir saskaņā ar Komisijas regulu 2022/2472, atbalstu nepiešķir atbalsta saņēmējam, uz kuru attiecas Komisijas regulas 2022/2472 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

12.2 Šo noteikumu 8.2 punktā minētās kompensācijas nepiešķir atbalsta saņēmējam, kas atbilst Komisijas regulas 2022/2472 2. panta 59. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

13. Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju atbildīgā institūcija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma par kompensācijas piešķiršanu diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

14. Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

16. Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu atbildīgā institūcija nodrošina attiecīgā atbalsta izmaksu, ja valsts vai pašvaldības budžetā šim mērķim ir piešķirti līdzekļi.

16.1 De minimis atbalsta piešķiršana un uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.2 Ja atbildīgā institūcija personai kompensāciju piešķir saskaņā ar Komisijas regulu 2022/2472, tā publicē informāciju par piešķirtajām kompensācijām saskaņā ar Komisijas regulas 2022/2472 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktu un 3. punktu.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.3 Atbildīgā institūcija informāciju par piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 2022/2472 vai Komisijas regulu 2023/2831 glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts šajos noteikumos minētajiem atbalsta pasākumiem. Atbalsta saņēmējs informāciju par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.4 Piešķirot de minimis atbalstu, atbildīgā institūcija pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados (skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas) piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas 2023/2831 2. panta 2. punkta nosacījumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.5 Šajos noteikumos paredzētās kompensācijas attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.6 Ja pārkāptas Komisijas regulas 2022/2472 vai Komisijas regulas 2023/2831 prasības, persona atmaksā atbildīgajai institūcijai saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu. Atmaksu veic kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

16.7 Kompensāciju piešķir līdz Komisijas regulas 2022/2472 63. panta 4. punktā un 64. pantā un Komisijas regulas 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

V. Kompensācijas izmaksu reģistrācijas kārtība

17. Atbildīgā institūcija izveido un uztur kompensāciju izmaksu reģistru (elektronisko datubāzi). Reģistrā par katru kompensācijas izmaksas gadījumu ietver vismaz šādu informāciju:

17.1. ziņas par kompensācijas saņēmēju: par fizisku personu – vārds, uzvārds un personas kods, par juridisku personu – nosaukums un reģistrācijas numurs;

17.2. nekustamā īpašuma nosaukums un zemes vienības kadastra apzīmējums;

17.3. aizsargājamā teritorija;

17.4. saimnieciskās darbības ierobežojums, par kuru saņemta kompensācija;

17.5. platība (hektāros), par kuru saņemta kompensācija;

17.6. datums, kad saņemts iesniegums;

17.7. datums, kad pieņemts lēmums par kompensācijas piešķiršanu;

17.8. kompensācijas izmaksas datums.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Iesniegumu par 2013.gadu atbalsta pretendents iesniedz atbildīgajā institūcijā līdz 2013.gada 1.novembrim.

19. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 7.punktā minētā kompensācija izmaksājama latos:

19.1. lauksaimniecības zemēs – 30,92 lati par hektāru;

19.2. meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida visa gada laikā:

19.2.1. ja aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība, – 110,34 lati par hektāru;

19.2.2. ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, – 110,34 lati par hektāru;

19.2.3. ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, – 89,96 lati par hektāru;

19.2.4. ja aizliegta koku ciršana kailcirtē, – 30,22 lati par hektāru.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra
noteikumiem Nr. 891

(Pielikums MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 426 redakcijā)

Iesniegums kompensācijas saņemšanai
  
 

(Dabas aizsardzības pārvaldei/pašvaldības domei/
pašvaldības pilnvarotai pašvaldības institūcijai)

  
  
  

(iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods;
juridiskai personai – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs)

 
  
  

(iesniedzēja adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese
(ja iesniegumu iesniedz elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti))

 
Iesniegums kompensācijas saņemšanai

Saskaņā ar likumu "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās" lūdzu piešķirt kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu par lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība) vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, kailcirtē vai kopšanas cirtē) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kuri nav Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000).

 

(īpaši aizsargājamā dabas teritorija, funkcionālā zona vai mikroliegums, kurā atrodas zeme)

 

(novads, pagasts vai pilsēta)

 

(zemes īpašuma nosaukums)

 

(zemes vienības kadastra apzīmējums)

 

(zemes platība, hektāri)
 
(De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai identifikācijas numurs (ja attiecināms)) 

 

Norēķinu konta numurs kredītiestādē

 

Ar šo iesniegumu apliecinu, ka:

1) zemes īpašnieka īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas zemesgrāmatā:

 

(zemesgrāmatas nosaukums un nodalījuma numurs)

2) zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju īpašumiem ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par zemes kadastrālo uzmērīšanu un Civillikumā noteiktajām prasībām;

3) ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, – iesniegums iesniegts visu kopīpašnieku vārdā;

4) par zemesgabalu šajā gadā nav piešķirta kompensācija no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem;

5) meža zemes platībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta;

6) par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par kompensējamo īpašumu;

7) ja zemes īpašniekam vai mantiniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja zemes īpašnieka vai mantinieka vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, – normatīvajos aktos par pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā naudas sods ir samaksāts un videi un mežam nodarītie zaudējumi ir atlīdzināti.

 Iesniegumam pievienotas šādu dokumentu kopijas (atzīmēt ar x):
 - pilnvara zemes īpašnieka pilnvarotai personai

 
 - pilnvara kopīpašnieku pilnvarotai personai 

un norādīts

 
 De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai identifikācijas numurs (ja attiecināms) 
   
   

(fiziskai personai – vārds, uzvārds;
juridiskai personai – pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  
  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 891Pieņemts: 17.09.2013.Stājas spēkā: 02.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 01.10.2013. OP numurs: 2013/191.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260422
{"selected":{"value":"05.07.2024","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2024","iso_value":"2024\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2013","iso_value":"2013\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2013.-04.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"