Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.704

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 93.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121., 168.nr.; 2010, 137.nr.; 2011, 131.nr.; 2012, 133.nr.) šādus grozījumus:

1.1.izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības pedagogiem, kuriem tarifikācijā ir noteikta darba slodze (stundu skaits nedēļā), mēneša darba samaksu aprēķina, reizinot mēneša darba algas likmi ar faktisko darba slodzi nedēļā un iegūto reizinājumu dalot ar to stundu skaitu nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.";

1.2. izteikt 21.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. ar 75,6 - par 756 stundām gadā;";

1.3. aizstāt 26.punkta otrajā teikumā skaitli "20" ar skaitli "30";

1.4. izteikt 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem par viņu veikto pedagoģisko darbu šo piemaksu nosaka no zemākās pedagoga darba algas likmes, neieskaitot viņu amatalgu.";

1.5. svītrot 34.punktā vārdus "kā mācību stundas";

1.6. svītrot 37.punktā vārdu "mācību";

1.7. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pedagoga darba slodzē ieskaitāma arī rakstu darbu labošana:

39.1. izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas:

39.1.1. valodā, literatūrā un matemātikā - līdz sešām stundām par vienu darba likmi nedēļā (līdz 240 stundām gadā profesionālās izglītības iestādēs);

39.1.2. citos vispārizglītojošos mācību priekšmetos - līdz vienai darba stundai nedēļā (līdz 40 stundām gadā profesionālās izglītības iestādēs) par vienu darba likmi;

39.2. profesionālās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas (solfedžo, mūzikas literatūru, kultūras, mākslas, dizaina vēsturi, mākslas valodas pamatus) - vienu stundu par vienu darba likmi nedēļā (40 stundas gadā).";

1.8. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Izglītības iestādēs, kas īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, pedagogiem, kuri strādā ar šiem izglītojamiem un kuriem ir normatīvajos aktos noteiktā izglītība, nosaka piemaksu līdz 10 procentiem par attiecīgajām mācību priekšmetu stundām.";

1.9. izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.836

Pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes

1.tabula

Nr. p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (euro)

1.

Rektors

1410,07

2.

Profesors

1175,29

3.

Prorektors

940,52

4.

Asociētais profesors

940,52

5.

Dekāns

940,52

6.

Docents

752,70

7.

Katedras vadītājs

752,70

8.

Prodekāns

601,87

9.

Lektors

601,87

10.

Asistents

480,93

2.tabula

Nr. p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (euro)

1. Direktors koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.1. 1001 un vairāk

1410,07

1.2. no 501 līdz 1000

1128,34

1.3. līdz 500

987,47

2. Direktora vietnieks koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
2.1. 1001 un vairāk

916,33

2.2. no 501 līdz 1000

732,78

2.3. līdz 500

641,72

3. Studiju daļas vadītājs koledžā, kurā ir šāds izglītojamo skaits:
3.1. 1001 un vairāk

825,27

3.2. no 501 līdz 1000

660,21

3.3. līdz 500

577,69

4. Docents

752,70

5. Lektors

601,87

6. Katedras vadītājs, nodaļas vadītājs

601,87

7. Asistents

480,93

3.tabula

Nr. p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (euro)

1. Izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.1. 2601 un vairāk

1374,49

1.2. no 2401 līdz 2600

1309,04

1.3. no 2201 līdz 2400

1246,44

1.4. no 2001 līdz 2200

1186,68

1.5. no 1801 līdz 2000

1129,76

1.6. no 1601 līdz 1800

1077,11

1.7. no 1401 līdz 1600

1025,89

1.8. no 1201 līdz 1400

976,09

1.9. no 1001 līdz 1200

933,40

1.10. no 801 līdz 1000

893,56

1.11. no 601 līdz 800

843,76

1.12. no 401 līdz 600

795,39

1.13. no 251 līdz 400

761,24

1.14. no 151 līdz 250

737,05

1.15. no 101 līdz 150

715,70

1.16. līdz 100

700,05

2. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks, direktora vietnieks metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāja vietnieks izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
2.1. 2601 un vairāk

963,28

2.2. no 2401 līdz 2600

917,75

2.3. no 2201 līdz 2400

873,64

2.4. no 2001 līdz 2200

830,96

2.5. no 1801 līdz 2000

792,54

2.6. no 1601 līdz 1800

754,12

2.7. no 1401 līdz 1600

718,55

2.8. no 1201 līdz 1400

684,40

2.9. no 1001 līdz 1200

660,21

2.10. no 801 līdz 1000

631,76

2.11. no 601 līdz 800

614,68

2.12. no 401 līdz 600

574,84

2.13. no 251 līdz 400

564,88

2.14. no 151 līdz 250

556,34

2.15. no 101 līdz 150

547,81

2.16. līdz 100

532,15

3. Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā

516,50

Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Visu tipu internātskolu, speciālās izglītības iestāžu, sociālās korekcijas izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu (ar dienesta viesnīcu) vadītājiem un viņu vietniekiem (izņemot šīs tabulas 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos gadījumus, kā arī arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošu koledžas struktūrvienību vadītājus un viņu vietniekus) mēneša darba algas likmi nosaka par divām pakāpēm augstāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam.

3. Valsts dibināto izglītības atbalsta iestāžu vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šīs tabulas 1.8.apakšpunktu.

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (euro)

4.tabula

Nr.p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

   

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

1.

Izglītības metodiķis valsts dibinātā izglītības atbalsta iestādē

384,18

405,52

412,63

2.

Izglītības metodiķis

384,18

391,29

398,40

3.

Pedagogs

384,18

391,29

398,40

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.846

Izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas veidlapas

Veidlapa Nr.1

 

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

   
 

(vieta)

20____.gada________________

(Izglītības iestādes nosaukums)
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu tarifikācija Nr.____
(Finansējuma avots)

20__. gada ______________________

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds, personas kods

Amats

Pedagoga darba stāžs gados

Algas likme,
EUR

Mācību priekšmeti u.c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Klase, klašu grupa

Slodze nedēļā stundās

Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai, bibliotekāram, pagarinātās dienas grupas pedagogam u.c.

Piemaksas, EUR

Darba alga, EUR

Piezīmes

kontaktstunda

rakstu darbu labošana

gatavošanās mācību stundām

individuālais darbs ar izglītojamo

klases audzināšana

KOPĀ

stundu skaits likmēs

darba samaksa par stundām, EUR

amata likmju skaits

darba samaksa par amatu, EUR

par darba kvalitāti

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Sagatavotājs

 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

SASKAŅOTS

 

(iestādes nosaukums)

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

20____.gada________________

 Veidlapa Nr.2

 

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

   
 

(vieta)

20____.gada________________

(Izglītības iestādes nosaukums)
pirmsskolas pedagogu tarifikācija Nr. ____
(Finansējuma avots)

20___. gada ___________________________

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds, personas kods

Amats

Pedagoģiskais stāžs, gados

Algas likme, EUR

Grupa

Darba slodze nedēļā

pedagoģiskajam darbam ar izglītojamajiem

Darba samaksa par pedagoģisko darbu ar izglītojamiem,
EUR

Darba slodze nedēļā administrācijai, metodiķiem u.c.

Piemaksas, EUR

Darba alga mēnesī,

EUR

nodarbību vadīšana

nodarbību sagatavošana

nodarbību skaits kopā

nodarbību skaits likmēs

amata likmju skaits

darba samaksa par amatu, EUR

par darba kvalitāti

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Sagatavotājs

 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 Veidlapa Nr.3

 

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

   
 

(vieta)

20____.gada________________

(Izglītības iestādes nosaukums)
profesionālās izglītības pedagogu tarifikācija Nr.____
(Finansējuma avots)

20__. gada ______________________

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds, personas kods

Amats

Pedagoga darba stāžs gados

Algas likme,

EUR

Mācību priekšmeti u.c. izglītības programmās paredzētās nodarbības

Grupa

Slodze gadā stundās

Darba samaksa par stundām,
EUR

Piemaksas, EUR

Darba alga, EUR

Piezīmes

kontaktstundas

rakstu darbu labošana

gatavošanās mācību stundām

individuālais darbs ar izglītojamo

grupas audzināšana

KOPĀ

stundu skaits likmēs

par darba kvalitāti

par …

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         
                                         

Sagatavotājs

 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 Veidlapa Nr.4

 

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

   
 

(vieta)

20____.gada________________

(Izglītības iestādes nosaukums)
profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības pedagogu tarifikācija Nr.____
(Finansējuma avots)

20__. gada ______________________

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds, personas kods

Amats

Pedagoga darba stāžs gados

Algas likme,
EUR

Interešu izglītības programma

Grupa

Darba slodze nedēļā

Darba samaksa par stundām,
EUR

Darba slodze nedēļā administrācijai u.c.amatiem

Piemaksas, EUR

Darba samaksa,
EUR

Piezīmes

stundu skaits nedēļā

atbilstošo likmju skaits

amata vienību skaits

amatalga, EUR

par darba kvalitāti

par …

par …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 

Sagatavotājs

 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 Veidlapa Nr.5

 

APSTIPRINU

   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

   
 

(vieta)

20____.gada________________

(Izglītības iestādes nosaukums)
pedagogu amatu vienību saraksts
(Finansējuma avots)

20__. gada ______________________

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds,
personas kods

Amats

Pedagoga darba stāžs gados

Amata vienību (darba likmju) skaits

Algas likme, EUR

Darba samaksa, EUR

Piemaksa par darba kvalitāti, EUR

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, EUR

Piemaksa par darba apjoma palielināšanu, EUR

Piemaksa par ...

Darba alga mēnesī, EUR

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                       

Sagatavotājs

  ";
 

(vārds, uzvārds un tālrunis)

 

 

1.10. izteikt 3.pielikuma tabulas aiļu nosaukumus un pirmo punktu šādā redakcijā:

"Nr. p.k.

Amata nosaukums

Darba slodze stundās

nedēļā

gadā

1.

Skolotājs (izņemot šā pielikuma 2., 4., 5. un 6.punktā minētos gadījumus), izglītības iestādes koncertmeistars, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, sporta treneris izglītības iestādē, interešu izglītības pedagogs

21

756"

2. Šo noteikumu 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 704Pieņemts: 27.08.2013.Stājas spēkā: 01.09.2013.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 30.08.2013. OP numurs: 2013/169.60
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
259464
01.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)