Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.620

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 79.§)
Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
42.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas, novērošanas, kā arī meteoroloģisko iekārtu (turpmāk – iekārta) drošības prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību.

2. Iekārtu tehniskā ekspluatācija ir viena no aeronavigācijas pakalpojumu sastāvdaļām.

3. Noteikumi attiecas uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs), kas sniedz sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģiskos pakalpojumus saskaņā ar Komisijas 2011.gada 17.oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (turpmāk – regula Nr. 1035/2011).

4. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai informācija par iekārtu stāvokli un visām to ekspluatācijas laikā veiktajām izmaiņām tiktu publicēta informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka aeronavigācijas informācijas publicēšanas kārtību.

5. Iekārtas iedala šādās grupās:

5.1. automatizētās gaisa satiksmes vadības sistēmas un gaisa satiksmes vadības centru aprīkojums;

5.2. novērošanas sistēmas;

5.3. radionavigācijas un instrumentālās gaisa kuģa nosēšanās sistēmas;

5.4. aviācijas mobilo un stacionāro elektrosakaru sistēmas;

5.5. specializētās aviācijas datu apstrādes sistēmas un datu pārraides tīkli;

5.6. pakalpojumu sniedzēja speciālo automašīnu aviācijas frekvenču diapazona radiostacijas;

5.7. lidostu iekšējo radiosakaru tīkli, kas nodrošina lidlauka gaisa satiksmes vadības dispečeru darbu;

5.8. aviācijas meteoroloģisko novērojumu sistēmas.

6. Civilās aviācijas lidlaukos iekārtas uzstāda atbilstoši regulas Nr. 1035/2011 III un V pielikumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.821)

7. Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai izmanto iekārtas, kas reģistrētas valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) iekārtu valsts reģistrā un kurām ir derīga Civilās aviācijas aģentūras izsniegta iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecība (1.pielikums).

8. Civilās aviācijas aģentūra veic iekārtu izmantošanas un tehniskās ekspluatācijas valsts uzraudzību.

9. Pakalpojumu sniedzējs var izmantot apakšuzņēmēja iekārtu ekspluatācijas pakalpojumus uz līguma pamata.

9.1 Iekārtu, tajā skaitā šo noteikumu 9. punktā minēto iekārtu, pārbaudes lidojumu organizē pakalpojumu sniedzējs.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.821 redakcijā)

II. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcija

10. Pakalpojumu sniedzējs izstrādā iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju (2.pielikums) un apstiprina to Civilās aviācijas aģentūrā.

11. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcija ir rokasgrāmata, kas satur detalizētu informāciju par pakalpojumu sniedzēja atbildību, ekspluatējot iekārtas, kā arī iekārtu drošību un to uzturēšanas kārtību.

12. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju sagatavo vismaz divos oriģināleksemplāros. Viens instrukcijas eksemplārs ar visiem tajā izdarītajiem grozījumiem atrodas Civilās aviācijas aģentūrā, otrs – pie pakalpojumu sniedzēja.

13. Pakalpojumu sniedzējs iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju izstrādā tā, lai tajā būtu ērti izdarīt grozījumus un tā ietvertu lappušu un labojumu reģistrācijas sistēmu.

14. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju paraksta pakalpojumu sniedzēja par iekārtas ekspluatāciju atbildīgā persona.

15. Pakalpojumu sniedzēja sagatavotos iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijas grozījumus apstiprina Civilās aviācijas aģentūra.

16. Pakalpojumu sniedzējs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijas vai tās grozījumu apstiprināšanu un iesniegumam pievieno iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijas vai tās grozījumu projektu.

17. Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijas vai tās grozījumu apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt instrukciju vai tās grozījumus pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pieņemto lēmumu paziņo pakalpojumu sniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

18. Lai nodrošinātu iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā esošās informācijas precizitāti, Civilās aviācijas aģentūra var nosūtīt pakalpojumu sniedzējam rakstisku norādījumu izdarīt tajā nepieciešamos grozījumus.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju vai tās grozījumus, ja tie neatbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

III. Iekārtu pieņemšana ekspluatācijā

20. Pakalpojumu sniedzējs pirms jaunu objektu būvniecības vai esošo objektu rekonstrukcijas, kuros paredzēts izvietot iekārtas (turpmāk – objekts), kā arī pirms iekārtu nomaiņas izstrādā darbības plānu un visu nepieciešamo dokumentāciju.

21. Pieņemot ekspluatācijā jaunus objektus un iekārtas, pakalpojumu sniedzējs noformē aktu par iekārtas atbilstības verificēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā (3.pielikums).

22. Pēc šo noteikumu 20.punktā minēto dokumentu sagatavošanas pakalpojumu sniedzējs:

22.1. normatīvajos aktos par radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujām noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju radiosakaru raidošajām iekārtām;

22.2. šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā reģistrē iekārtu un saņem iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību.

23. Pirms šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētās atļaujas saņemšanas pakalpojumu sniedzējs pieprasa Civilās aviācijas aģentūrai iedalīt nepieciešamo radiofrekvenci radiosakaru raidošajām iekārtām.

IV. Iekārtu reģistrācija un iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību izsniegšana

24. Lai reģistrētu iekārtu un saņemtu iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību, pakalpojumu sniedzējs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

24.1. iekārtas nosaukums, tips, ražotāja piešķirtais numurs, izgatavotājvalsts, ražotāja nosaukums, iekārtas uzstādīšanas vieta un koordinātas, radiosakaru raidošo iekārtu darba frekvences;

24.2. iekārtas īpašnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

24.3. iekārtas nomnieka (ja tāds ir) nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese.

25. Pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 24.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

25.1. radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja;

25.2. akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

25.3. iekārtas verificēšanas deklarācija un tehniskā dokumentācija atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību 6.panta prasībām (iekārtas verificēšanas akts);

25.4. noformēta iekārtas tehniskā pase (4.pielikums);

25.5. dokumenti, kas apliecina, ka pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem speciālistiem ir pietiekama kvalifikācija, lai ekspluatētu iekārtas;

25.6. iekārtas tehniskās pārbaudes protokols pirms pārbaudes lidojumu veikšanas un iekārtas regulēšanas protokols (ja šādas pārbaudes ir paredzētas). Pārbaudes lidojums ir iekārtu darbības pārbaude, kuru, uzturot sakarus lidojuma laikā, veic atbilstoši sagatavota gaisa kuģu apkalpe ar īpaši šim nolūkam paredzētu gaisa kuģi. Pārbaudes lidojumu var veikt komersants, kas atbilst šo noteikumu VI nodaļas prasībām;

25.7. pārbaudes lidojuma akts, kurā fiksēti šo noteikumu 25.6.apakšpunktā minētā pārbaudes lidojuma rezultāti (ja šādas pārbaudes ir paredzētas);

25.8. objekta zemesgabala izmantošanu apstiprinoši juridiskie dokumenti (ja nepieciešams);

25.9. iekārtas drošības novērtējums atbilstoši regulas Nr. 1035/2011 II pielikuma 3. punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.821)

26. Lai saņemtu iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību jebkura veida radionavigācijas, novērošanas un meteoroloģiskajiem objektiem, papildus šo noteikumu 25.punktā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

26.1. publikācijas projekts ar informāciju, kas paredzēta iekļaušanai aeronavigācijas informācijas publikācijā par ieviešamo iekārtu;

26.2. signāla aizseguma leņķu diagramma (telpa, kurā radiosignālu uztveršana ir apgrūtināta) novērošanas sistēmām, azimuta un tāluma mērīšanas radiobākām;

26.3. darbības tāluma grafiks ar galvenajām trasēm (novērošanas sistēmām);

26.4. lidlauka radiolokatora redzamības zonas shēma gaidīšanas zonā un pieejas zonā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.821)

27. Ja iesniegumā par iekārtas reģistrāciju un iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības saņemšanu sniegtās ziņas neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav pievienoti šo noteikumu 25. un 26.punktā minētie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pakalpojumu sniedzējam 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus.

28. Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par iekārtas reģistrāciju un iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības izsniegšanu vai atteikumu reģistrēt iekārtu un izsniegt iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

29. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iekārtu un izsniegt iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību, ja pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 27.punktā minētajā termiņā neiesniedz precizēto informāciju vai pieprasītos dokumentus.

30. Ja Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu reģistrēt iekārtu, tā piešķir iekārtai valsts reģistrācijas numuru un iekļauj šo noteikumu 24.punktā minēto informāciju zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu reģistrā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.821)

31. Iekārtas valsts reģistrācijas numurs sastāv no 10 zīmēm (1., 2., 3.zīme – iekārtas kods, 4., 5., 6.zīme – iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības numurs, 7., 8.zīme – reģistrācijas mēnesis, 9., 10.zīme – reģistrācijas gada pēdējie divi cipari).

32. Civilās aviācijas aģentūra iekārtu reģistrācijai izmanto šādus iekārtu kodus:

32.1. primārais novērošanas radiolokators (PSR) un sekundārais novērošanas radiolokators (SSR) – 101;

32.2. sekundārais novērošanas radiolokators (SSR) – 102;

32.3. multilaterācijas sistēmas – 103;

32.4. tāluma un azimuta mērīšanas sistēmas – ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR), doplera ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (DVOR) un tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) – 111;

32.5. tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) – 112;

32.6. azimuta mērīšanas iekārtas – ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR) – 113;

32.7. doplera ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (DVOR) – 114;

32.8. gaisa satiksmes vadības automatizētās sistēmas – 120;

32.9. instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS) – 141;

32.10. aviācijas mobilo sakaru sistēmas – ultraīsviļņi (UĪV) – 151, īsviļņi (ĪV) – 152;

32.11. aviācijas stacionāro sakaru sistēmas – 160, 161;

32.12. aviācijas satelītu mobilo sakaru sistēmas – 170;

32.13. radio pievadstacijas – 180;

32.14. radiomarķieri – 190;

32.15. radiopeilētāji – 200;

32.16. mācību trenažieri – 210;

32.17. meteoroloģisko novērojumu sistēmas – 220;

32.18. satelītu navigācijas sistēmas – 230;

32.19. citas iekārtas – 240.

33. Iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību izsniedz:

33.1. jaunām iekārtām – uz izgatavotāja noteikto ekspluatācijas laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

33.2. ekspluatācijā bijušām iekārtām – uz laiku, kas nav ilgāks par izgatavotāja noteikto ekspluatācijas laiku.

34. Pēc iekārtas tehniskā stāvokļa izvērtēšanas Civilās aviācijas aģentūra iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību var izsniegt uz īsāku termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 33.punktā, ja:

34.1. iekārtai ir mainītas atsevišķas detaļas un to ražotāja noteiktais derīguma termiņš ir īsāks par iekārtas derīguma termiņu;

34.2. pārbaudes laikā konstatēts, ka iekārta tās fiziskā stāvokļa vai tehnisko parametru nolietošanās dēļ nav gatava ilgtspējīgai darbībai.

35. Pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā 15 dienas pirms iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības derīguma termiņa beigām var iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par apliecības derīguma termiņa pagarināšanu. Iesniegumam pievieno:

35.1. informāciju par iekārtas tehnisko stāvokli;

35.2. informāciju par iekārtas ekspluatācijas laikā notikušajiem iekārtas darbības atteices gadījumiem un veiktajām korekcijām;

35.3. pēdējā pārbaudes lidojuma aktu – iekārtām, kurām nepieciešams veikt regulārus pārbaudes lidojumus;

35.4. spēkā esošu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju (radiosakaru raidošajām iekārtām);

35.5. iekārtas drošības novērtējumu.

36. Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības derīguma termiņa pagarināšanu pieņem šo noteikumu 27., 28. un 29.punktā noteiktajā kārtībā.

37. Pakalpojumu sniedzējam aizliegts ekspluatēt iekārtu, ja:

37.1. ir konstatēta iekārtas neatbilstība ražotāja vai tehniskajā pasē noteiktajiem raksturlielumiem;

37.2. saņemti ražotāja vai civilās aviācijas starptautisko organizāciju norādījumi par iekārtas funkcionalitātes defektiem;

37.3. pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu par iekārtas vai tās daļas ekspluatācijas pārtraukšanu;

37.4. noticis negadījums, pēc kura iekārta nenodrošina atbilstību izgatavotāja vai tehniskajā pasē noteiktajām prasībām, un iekārta ir jāatjauno vai jāremontē;

37.5. iekārtu demontē, lai uzstādītu citā vietā vai norakstītu.

38. Šo noteikumu 37.punktā minētās iekārtas ekspluatāciju atjauno, ja pakalpojumu sniedzējs novērš iemeslu, kura dēļ iekārtas ekspluatācija tika apturēta.

V. Iekārtu tehniskā apkope, remonts un drošības uzturēšanas pārbaude

39. Katras iekārtas tehnisko apkopi, remontu un pārbaudes veic atbilstoši tās tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā noteiktajai procedūrai.

40. Pakalpojumu sniedzējs izstrādā tā ekspluatācijā esošo iekārtu tehniskās apkopes plānu. Plānā precīzi paredz tehniskās apkopes kārtību un secību.

41. Pakalpojumu sniedzējs, veicot iekārtas tehnisko apkopi, remontu un pārbaudi, ievēro iekārtas ražotāja noteikto kārtību. Ja ražotājs to nav noteicis, iekārtas tehniskās apkopes, remonta un pārbaužu kārtību nosaka pakalpojumu sniedzējs iekārtas tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā.

42. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai visi iekārtu tehniskās apkopes darbi tiktu reģistrēti iekārtu tehnisko apkopju un remontu uzskaites žurnālā (5.pielikums). Žurnālā norāda tehniskās apkopes darbu izpildes apjomu un iekārtu darbspēju.

43. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai pārbaudes lidojums tiktu veikts šādos posmos:

43.1. pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas;

43.2. pirms iekārtas testēšanas;

43.3. pēc iekārtas remontdarbiem (ja nepieciešams);

43.4. ja ir saņemti ziņojumi par iekārtas darbības traucējumiem un pieņemts lēmums par tehniskajām pārbaudēm.

43.1 Papildus šo noteikumu 43. punktā noteiktajiem pārbaudes lidojumu veikšanas posmiem pārbaudes lidojumu veic:

43.1 1. reizi sešos mēnešos instrumentālās nosēšanās sistēmām (ILS CAT I/II) un ar tām saistītajām tāluma mērīšanas aprīkojuma (DME) iekārtām;

43.1 2. reizi 12 mēnešos azimuta mērīšanas sistēmām – ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāku (VOR), doplera ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāku (DVOR) un tāluma mērīšanas aprīkojuma (DME) iekārtām.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.821 redakcijā)

44. Iekārtas tehniskajā pasē atzīmē tehniskās apkopes un veiktos remontus, kā arī visus iekārtas darbības atteices gadījumus.

VI. Pārbaudes lidojumu veikšanas kārtība

(Nodaļa MK 23.12.2014. noteikumu Nr.821 redakcijā)

45. Pārbaudes lidojumu var veikt komersants, kurš:

45.1. reģistrēts Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai trešajā valstī un kuram ir derīga Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) vai jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atļauja veikt pārbaudes lidojumu;

45.2. saņēmis Civilās aviācijas aģentūras apliecinājumu par atbilstību pārbaudes lidojumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.

46. Lai saņemtu šo noteikumu 45.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu, komersants iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par apliecinājuma saņemšanu (6. pielikums). Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas:

46.1. gaisa kuģu ekspluatanta apliecību un ar to saistīto darbību specifikācijas;

46.2. trešo personu apdrošināšanas polisi;

46.3. licenci, kas piešķir tiesības izpildīt pārbaudes lidojumus un vienošanos par citu personu piesaisti (ja tāda ir);

46.4. ekspluatanta valsts civilās aviācijas uzraugošās iestādes apstiprinājumu, kurā norādīts ekspluatants, kas atbild par pārbaudes lidojumu veikšanu, ja gaisa kuģis tiek nomāts ar apkalpi;

46.5. pārbaudes lidojumu veikšanas gaisa kuģa reģistrācijas un lidotspējas dokumentus;

46.6. pārbaudes lidojumu veikšanas iekārtas atbilstības un uzstādīšanas dokumentus;

46.7. pārbaudes lidojumu veikšanas iekārtas pēdējās pārbaudes dokumentu;

46.8. pārbaudes lidojumos iesaistītā personāla apmācības programmas un novērtēšanas dokumentus;

46.9. dokumentus, kas apstiprina pārbaudes lidojumu dokumentu uzturēšanas un glabāšanas kārtību organizācijā un ISO 9001:2008 sertifikātu (ja tāds ir);

46.10. reģistrācijas valsts aviācijas uzraugošās iestādes atļauju veikt pārbaudes lidojumus;

46.11. pārbaudes lidojumu veicēja komersanta un apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības, ja komersants vai apakšuzņēmējs reģistrēts ārpus Latvijas Republikas;

46.12. Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA), Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts atļauju veikt pārbaudes lidojumu.

47. Dokumentus apliecinājuma saņemšanai iesniedz valsts valodā. Dokumentu tulkojumu apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

48. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta pieprasījumu Drošības policijai sniegt atzinumu par to, vai komersants, kas plāno veikt pārbaudes lidojumu, atbilst valsts drošības interesēm. Pieprasījumam pievieno šo noteikumu 46. punktā minēto dokumentu kopijas.

49. Drošības policija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu par to, vai komersants, kas plāno veikt pārbaudes lidojumu, atbilst vai neatbilst valsts drošības interesēm.

50. Ja Drošības policija objektīvu iemeslu dēļ nevar sniegt šo noteikumu 49. punktā minēto atzinumu noteiktajā laikā, tā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 48. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas rakstiski informē Civilās aviācijas aģentūru par atzinuma sniegšanai nepieciešamā termiņa pagarināšanu, bet ne ilgāk kā līdz vienam mēnesim no šo noteikumu 48. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas.

51. Ja Drošības policija šo noteikumu 49. punktā noteiktajā laikā nav sniegusi atzinumu vai šo noteikumu 50. punktā noteiktajā laikā nav informējusi Civilās aviācijas aģentūru par termiņa pagarināšanu, vai noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu, uzskatāms, ka no valsts drošības interešu viedokļa komersants var veikt pārbaudes lidojumu.

52. Civilās aviācijas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu izsniegt apliecinājumu par atbilstību pārbaudes lidojumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā vai atteikt izsniegt apliecinājumu.

53. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt izsniegt apliecinājumu par atbilstību pārbaudes lidojumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja:

53.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 46. punktā minētos dokumentus;

53.2. šo noteikumu 46. punktā minētie dokumenti neatbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas "Radionavigācijas iekārtu pārbaudes rokasgrāmatas" (doc 8071) prasībām. Civilās aviācijas aģentūra publicē mājaslapā internetā (www.caa.lv) Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentu "Radionavigācijas iekārtu pārbaudes rokasgrāmatas" (doc 8071);

53.3. ir saņemts valsts drošības iestāžu atzinums, ka komersants neatbilst valsts drošības interesēm.

54. Civilās aviācijas aģentūra, pieņemot lēmumu izsniegt apliecinājumu par atbilstību pārbaudes lidojumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, var noteikt šādus ierobežojumus:

54.1. pieprasīt, lai pārbaudes lidojums neatkarīgi no tā, kur atrodas iekārta, tiktu uzsākts no valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka;

54.2. pirms pārbaudes lidojuma uzsākšanas pārbaudīt gaisa kuģi;

54.3. noteikt, ka pārbaudes lidojumu laikā gaisa kuģī atrodas Civilās aviācijas aģentūras pilnvarota persona;

54.4. noteikt pārbaudes lidojuma laiku vai saskaņot pārbaudes lidojuma laiku ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pārbaudes lidojuma uzsākšanas;

54.5. pieprasīt nodot pārbaudes lidojuma veikšanas ierakstu kopijas.

55. Civilās aviācijas aģentūra apliecinājumu par atbilstību pārbaudes lidojumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem, ņemot vērā šo noteikumu 46. punktā minēto dokumentu derīguma termiņus.

56. Pārbaudes lidojumus, ievērojot vizuālo lidojumu noteikumus, veic:

56.1. dienā, kad redzamība nav mazāka par 2000 metriem un apakšējās mākoņu robežas augstums nav mazāks par 500 pēdām, augstumā, kas nav mazāks par 150 pēdām virs šķēršļiem;

56.2. naktī, kad redzamība nav mazāka par 5000 metriem un apakšējās mākoņu robežas augstums nav mazāks par 1200 pēdām, augstumā, kas nav mazāks par 500 pēdām virs šķēršļiem.

57. Civilās aviācijas aģentūras lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620
Iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības paraugs

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

MINISTRY OF TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

Iekārtu ekspluatācijas derīguma
APLIECĪBA
Nr.

Equipment Operational Validity
CERTIFICATE
No

 

(iekārtas nosaukums/name of the equipment)

 

(iekārtas tips/type of the equipment)

 

(iekārtas numurs/manufacturer’s serial No)


1. Valsts reģistrācijas numurs, uzstādīšanas vieta
State registration No, installation place
 
2. Izgatavotājs (valsts, firma, gads)
Manufacturer (country, company, year)
 
3. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas numurs un izsniegšanas datums
Equipment utilisation permission No and date of issue
 
4. Apliecības izsniegšanas pamats
Basis for the issue of the certificate
 
5. Iekārtas atbilstība šo noteikumu prasībām
Equipment`s compliance with the requirements of this regulation
 
6. Apliecības pirmreizējās izsniegšanas datums
Date of initial issue
 
7. Šī apliecība ir izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620 "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju"
This certificate is issued pursuant to the Cabinet Regulation No. 620 "Regulation of the Safety Requirements and Technical Operation of the Communication, Navigation and Surveillance Equipment" adopted on 20 August 2013
8. Iekārta uzskatāma par derīgu ekspluatācijai, ja tās ekspluatācija un tehniskā apkope notiek saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un to veic īpaši apmācīts personāls, kuram ir atļauja veikt attiecīgos darbus.
Pēc apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām tās derīguma termiņš ir jāpagarina
The equipment can be operated provided that the operation and maintenance is carried out in accordance with documentation provided by the manufacturer, and if the personnel have undergone a special training course and are permitted to work with corresponding equipment type.
This certificate is subject to periodic renewal upon its expiration
9. Izsniegšanas datums
Date of issue
 
10. Apliecība derīga līdz
Date of expiration
 
11. Iekārtas ekspluatācijas nosacījumi
Requirements for operational use
 

Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības
nodaļas vadītājs
   
Head of Aviation Telecommunications
Oversight Section
 

Z.v.


12. Apliecības derīguma termiņš pagarināts līdz
Renewed until
 
13. Apliecības derīguma termiņa pagarināšanas pamats
Basis for renewal
 

Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības
nodaļas vadītājs
   
Head of Aviation Telecommunications
Oversight Section
 

Z.v.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620
Sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā iekļaujamā informācija

I. Vispārīgā informācija

1. Instrukcijas mērķis un tajā ietverto jautājumu loks.

II. Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana

2. Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot uz zemes izvietotās sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģiskās iekārtas (turpmāk – iekārta).

3. Iekārtu darbības nodrošināšana.

4. Pakalpojumu sniedzēja personāla apmācība par iekārtu tehnisko ekspluatāciju.

5. Pakalpojumu sniedzēja komercdarbības uzraudzība.

6. Aeronavigācijas datu ieraksti.

7. Lidojumu nodrošināšanai paredzēto aeronavigācijas pakalpojumu iekārtu ieslēgšana un izslēgšana.

8. Pakalpojumu pieejamības un nepārtrauktības nodrošināšana:

8.1. iekārtu drošas darbības garantēšana;

8.2. iekārtu rezervēšana;

8.3. iekārtu pārslēgšana uz rezervi;

8.4. pakalpojumu sniedzēja kvalitātes vadības sistēma;

8.5. pakalpojumu sniedzēja drošības vadības sistēma;

8.6. iekārtu ekspluatācijas dienestu un citu dienestu personāla darbības ar iekārtām neparedzētās situācijās.

III. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas organizēšana

9. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas struktūrvienības izveidošana, uzturēšana un kontrole.

10. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas plānošana.

11. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanas pamats un plāna saturs.

12. Tehniskā personāla apmācība, pārkvalifikācija un patstāvīga darba uzsākšana.

13. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas dienesta dežūrmaiņu darba organizēšana.

14. Ziņošanas kārtība par aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kā arī par atgadījumiem, kuri attiecas uz lidojumu drošību un ir saistīti ar iekārtu darbības traucējumiem.

15. Iekārtu darbības atteices un sakaru pārtraukuma izmeklēšanas kārtība.

16. Datu sagatavošana pakalpojumu sniedzēja gada pārskata ziņojumam par iekārtu darbu.

17. Iekārtu darbspējas operatīvā kontrole.

IV. Iekārtu ekspluatācijas uzsākšana, ekspluatācijas termiņa pagarināšana un ekspluatācijas pārtraukšana

18. Iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas plānošana un organizēšana.

19. Iekārtu objektu (turpmāk – objekts) un iekārtu pieņemšana ekspluatācijā.

20. Iekārtu modifikācija.

21. Jauno un rekonstruējamo objektu projektēšana un specifiskās tehniskās prasības šiem objektiem.

22. Iekārtu ekspluatācijas termiņa pagarināšana.

23. Iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana.

V. Iekārtu tehniskā apkope

24. Iekārtu tehniskās apkopes organizēšana un plānošana.

25. Iekārtu tehniskās apkopes reglamenta sastādīšanas metodika.

26. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas dokumentu sadalījuma saraksts.

27. Izmantojamā degviela, smērviela un speciālie šķīdumi.

28. Līnijkabeļu būvju tehniskā apkope.

29. Radiosakaru līdzekļu antenu un augstfrekvences kabeļu sistēmas tehniskā apkope.

30. Speciālo tehnisko līdzekļu tehniskā apkope.

31. Objektu elektroapgādes sistēmu tehniskā apkope.

32. Iekārtu tehniskā ekspluatācija bīstamos meteoroloģiskajos apstākļos.

33. Iekārtu metroloģiskais nodrošinājums.

34. Datortehnikas un automatizēto sistēmu aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu.

35. Datortehnikas un automatizēto sistēmu informācijas nesēju glabāšanas kārtība.

VI. Iekārtu remonts

36. Iekārtu remonta organizēšana un plānošana.

37. Antenu un augstfrekvences kabeļu sistēmu un līnijkabeļu būvju remonts.

VII. Iekārtu tehniskās pārbaudes pirms pārbaudes lidojumiem

38. Iekārtu tehniskās pārbaudes pirms pārbaudes lidojumiem.

VIII. Iekārtu drošība

39. Iekārtu drošības rādītāji.

40. Iekārtu darbības atteices un defektu uzskaite un izvērtēšana.

41. Iekārtu darbības atteices un drošības izvērtēšana par iepriekšējo ekspluatācijas periodu.

IX. Materiāltehniskais nodrošinājums

42. Materiāltehniskā nodrošinājuma organizēšana.

43. Iekārtu, materiālu un rezervju glabāšana.

44. Darba aizsardzība objektos.

45. Ugunsdrošība objektos.

X. Pakalpojumu sniedzēja darbības nodrošināšanai izmantojamo dokumentu veidlapu paraugi

46. Operatīvais žurnāls, kurā iekļauta šāda informācija:

46.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

46.2. atbildīgās struktūrvienības nosaukums;

46.3. objekta nosaukums;

46.4. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

46.5. detalizētas ziņas par personām, kuras atrodas objektā;

46.6. objekta un dežūras pieņemšana, objekta gatavība darbam un dežūras nodošana;

46.7. iekārtu ieslēgšanas un izslēgšanas laiks un jebkurš traucējums iekārtas darbībā;

46.8. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja rīkojumi un norādījumi, kas saņemti dežūras laikā;

46.9. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja veiktās objekta pārbaudes.

47. Akts par fiksēto laiku, kad iekārtām, objektiem un aviācijas sakaru kanāliem jāpāriet uz rezerves iekārtām. Aktā iekļauj šādu informāciju:

47.1. iekārtas vai objekta sakaru kanāla nosaukums:

47.1.1. kas ir rezervēts (pamatsistēma);

47.1.2. ar kādiem līdzekļiem rezervēts;

47.2. normatīvais laiks (sekundēs):

47.2.1. ieslēgšanas laiks;

47.2.2. laiks, pārejot uz rezerves iekārtām;

47.2.3. laiks, pārejot uz rezerves elektroenerģijas avotu.

48. Gada ziņojums par pakalpojumu sniedzēja iekārtu darbību. Ziņojumā iekļauj informāciju par katras iekārtas darbību iepriekšējā gadā. Obligāti norāda iekārtas kopējo nostrādi, darbības atteiču skaitu un bezatteiču darbības raksturojumu.

49. Iekārtas verificēšanas deklarācija atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 10.marta Regulai (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību.

50. Akts par iekārtas tehnisko stāvokli. Aktā iekļauj šādu informāciju:

50.1. sastādīšanas datums;

50.2. personas, kas piedalījušās iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšanā (amats, vārds un uzvārds);

50.3. novērtējamās iekārtas nosaukums, ražotāja piešķirtais numurs, iekārtas izlaiduma gads un ražotāja noteiktais kalpošanas ilgums;

50.4. kopējais nostrādes ilgums;

50.5. veiktie remonti;

50.6. nostrādes ilgums pēc pēdējā plānotā remonta;

50.7. galveno sastāvdaļu tehniskais stāvoklis;

50.8. atzinums par iekārtas tehnisko stāvokli.

51. Iekārtu uzskaites un pārvietošanas žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

51.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

51.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

51.3. iekārtas nosaukums, ražotāja nosaukums un ražotāja piešķirtais numurs;

51.4. datums, kad uzsākta iekārtas ekspluatācija;

51.5. iekārtas atrašanās vietas nosaukums;

51.6. iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības numurs un derīguma termiņš;

51.7. iekārtas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas numurs.

52. Iekārtu tehnisko apkopju un remontu grafiks. Grafikā iekļauj informāciju par plānotajām iekārtu tehniskajām apkopēm un remontiem.

53. Pakalpojumu sniedzēja kabeļu dokumentācija. Dokumentācijā iekļauj:

53.1. šādu pamatinformāciju:

53.1.1. kabeļa iekšējās uzskaites numurs;

53.1.2. trases garums (metros);

53.1.3. kabeļa garums (metros), tajā skaitā gruntī, zem ūdens un kanalizācijas sistēmā;

53.1.4. kabeļa tips;

53.1.5. kabeļa ielikšanas gads;

53.1.6. informācijas ieraksta datums;

53.1.7. atbildīgās amatpersonas paraksts;

53.2. kabeļa līdzstrāvas parametru mērījumu protokolu. Protokolā iekļauj šādu informāciju:

53.2.1. kabeļa tips;

53.2.2. kabeļa posma garums (metros);

53.2.3. mēraparāta tips un ražotāja piešķirtais numurs;

53.2.4. baterijas spriegums;

53.2.5. grunts (gaisa) temperatūra;

53.2.6. mērīšanas datums;

53.2.7. secinājums;

53.2.8. mērījumu veicēja vārds, uzvārds un paraksts;

53.3. sakaru un tālvadības kabeļu sarakstu.

54. Mēraparātu uzskaites un pārbaužu žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

54.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

54.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

54.3. mēraparāta nosaukums, tips, ražotāja piešķirtais numurs, izlaiduma gads;

54.4. tā objekta nosaukums, kurā atrodas mēraparāts;

54.5. pēdējās pārbaudes datums un nākamās pārbaudes datums.

55. Informācijas nesēju uzskaites žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

55.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

55.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

55.3. informācijas ieraksta ierīces nosaukums un numurs;

55.4. informācijas ieraksta datums un laiks (sākuma un beigu);

55.5. informācijas nodzēšanas aizkavēšana un norādījumi;

55.6. informācijas nesēja saņemšana noklausīšanās vajadzībām vai noklausīšanās atļaujas saņemšanai;

55.7. ierakstu izdarīšanas datums, laiks, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

56. Akts par atbildības sadalīšanu starp pakalpojumu sniedzēju un elektroapgādes iestādi par objekta elektroiekārtu ekspluatāciju. Aktā norāda objekta pieslēguma grafisko shēmu (ārējie avoti, transformatoru stacijas, automātiskās rezerves pieslēgšanas aparatūra, dīzeļģeneratori, patērētāji), konkrētus kabeļus un to punktus, kuros mainās atbildība par elektroenerģijas apgādi starp ārējās piegādes pakalpojumu sniedzējiem (energoapgādes nodaļu) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (objektu tehniskās ekspluatācijas nodaļu). Aktu paraksta atbildīgo nodaļu vadītāji.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620
Informācija, kas iekļaujama aktā par sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu atbilstības verificēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā

1. Uz zemes izvietotās sakaru, navigācijas, novērošanas vai meteoroloģiskās iekārtas (turpmāk – iekārta) nosaukums.

2. Komisija, kas piedalās iekārtas novērtēšanā un pieņem to ekspluatācijā (katra komisijas locekļa vārds, uzvārds un amats).

3. Iekārtas ražotājvalsts, ražošanas gads.

4. Iekārtas uzstādīšanas vieta.

5. Detalizēts iekārtas pārbaudes apraksts.

6. Iekārtas pārbaudes rezultāts (secinājums).

7. Komisijas locekļu vārds, uzvārds un paraksts.

8. Akta sastādīšanas datums.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620
Uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu tehniskās pases paraugs
 

(pakalpojumu sniedzēja nosaukums)


 

APSTIPRINU

   
 

(pakalpojumu sniedzēja galvenais tehnisko struktūrvienību vadītājs)

   
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

   
 

(gads, datums, mēnesis)

 

Z.v.

TEHNISKĀ PASE

     
 

(iekārtas nosaukums)

 

  Nr.    
 

(iekārtas ražotāja piešķirtais numurs)

 

     
 

(iekārtas izgatavošanas datums un gads)

 
     
 

(izgatavotājs – firma un valsts)

 
     
 

(pakalpojumu sniedzēja piešķirtais numurs)

 

(1.lapa)

1. Vispārīgie norādījumi

1.1. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas iepazīstieties ar iekārtas aprakstu un ekspluatācijas instrukciju.

1.2. Visi ieraksti tehniskajā pasē ir skaidri salasāmi, ierakstus izdara latviešu valodā ar zilu vai melnu pildspalvu (lodīšu vai tintes). Labojumi tehniskajā pasē nav pieļaujami.

1.3. Tehniskā pase ir paredzēta sistemātiskai visu ziņu ierakstīšanai par iekārtas kompleksa ekspluatācijas gaitu, tehnisko stāvokli, tehnisko apkopi, nostrādi, remontu un uzlabojumiem, kā arī īpašām atzīmēm.

1.4. Ekspluatācijas laikā tehnisko pasi aizpilda personāls, kas veic iekārtas tehnisko ekspluatāciju.

(2.lapa)

2. Galvenie iekārtas tehniskie raksturojumi

Parametra nosaukums (iekārtas kompleksa raksturojums un ekspluatācijas apstākļi)

Raksturojums

Pielaide

     
     
     

(3.–6.lapa)

3. Iekārtas piegādes komplektācija (norāda visu komplektāciju, tai skaitā tehniskās ekspluatācijas dokumentāciju)

Iekārtas nosaukums

Apzīmējums

Skaits

Rūpnīcas piešķirtais numurs

Piezīmes

         
         
         

(7.–8.lapa)

4. Dati par ražotāja (komplektētāja) kompleksa pieņemšanas un nodošanas izmēģinājumiem (FAT)

Pārbaužu protokola numurs, datums  

5. Dati par iekārtas pārbaudēm, pieņemot to ekspluatācijā (SAT)

Pārbaužu protokola numurs, datums  

6. Garantija:

6.1. garantētais kalpošanas laiks  
6.2. resurss (kalpošanas laiks) līdz plānotajam remontam  
6.3. plānotais kalpošanas ilgums  

7. Ziņas par iekārtas frekvenču izmantošanas atļauju, iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības izsniegšanu un iekārtas valsts reģistrāciju:

7.1. iekārtas frekvenču izmantošanas atļaujas numurs un izsniegšanas datums
 
7.2. iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības numurs un izsniegšanas datums
 
7.3. iekārtas valsts reģistrācijas numurs un datums
 

(9.lapa)

8. Ziņas par glabāšanu

Datums

Glabāšanas apstākļi

Par glabāšanu atbildīgās personas uzvārds un paraksts

nodots glabāšanā

saņemts no glabāšanas

         
         
         

(10.lapa)

9. Ziņas par iekārtas konservāciju un konservācijas noņemšanu tehniskās ekspluatācijas laikā

Iekārtas nosaukums

Apzīmējums

Iekārtas ražotāja piešķirtais numurs

Konservācijas datums

Konservācijas metode

Konservācijas noņemšanas datums

Izpildītie darbi

Atbildīgās personas paraksts

               
               
               

(11.lapa)

10. Ziņas par iekārtas pārvietošanu tehniskās ekspluatācijas laikā

Iekārta uzstādīta/noņemta

Datums

Atbildīgā persona (vārds, uzvārds)

Atbildīgās personas paraksts

Piezīmes

         
         
         

(12.lapa)

11. Ziņas par iekārtas nodošanu tehniskajā ekspluatācijā konkrētai amatpersonai

Par ekspluatāciju atbildīgās personas amats

Par ekspluatāciju atbildīgās personas uzvārds

Numurs un datums rīkojumam par atbildīgās personas

Atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts

norīkošanu

atbrīvošanu

         
         
         

(13.–17.lapa)

12. Iekārtas nostrādes uzskaite ekspluatācijas laikā

(Šo sadaļu sagatavo uz tik lapām, cik gadu ir paredzēts ekspluatēt iekārtu kompleksu, norādot, ka nākamās lapas ir sadaļas turpinājums)

Mēnesis

____________.gads

____________.gads

Stundu skaits

Kopā no ekspluatācijas sākuma

Atbildīgās personas paraksts

Stundu skaits

Kopā no ekspluatācijas sākuma

Atbildīgās personas paraksts

Janvāris            
Februāris            
Marts            
Aprīlis            
Maijs            
Jūnijs            
Jūlijs            
Augusts            
Septembris            
Oktobris            
Novembris            
Decembris            

Kopā

           

(18.–21.lapa)

13. Atteiču un defektu reģistrācija

Datums

Atteices vai defekta apraksts

Bojātais elements

Atteice

Defekts

Nostrāde

no ekspluatācijas sākuma

līdz atteicei

līdz bojājumam

               
               
               
               

(22.–27.lapa)

14. Tehnisko apkopju uzskaite*

Datums

Tehniskās apkopes veids

Piezīmes par tehnisko stāvokli

Atbildīgās personas amats, uzvārds un paraksts

       
       
       

Piezīme. *Tabulā norāda tehniskās apkopes no TA-3 līdz TA-S

(28.–30.lapa)

15. Ziņas par iekārtas sastāvdaļu nomaiņu ekspluatācijas laikā

Nomainītā sastāvdaļa

Uzstādītā sastāvdaļa

Par nomaiņu atbildīgās personas amats, uzvārds un paraksts

nosaukums

numurs

nostrāde (stundas)

atteices iemesls

nosaukums

numurs

             
             
             

(31.lapa)

16. Ziņas par iekārtas plānoto remontu

Datums

Piezīmes

Atbildīgās personas amats, uzvārds un paraksts

     
     
     

(32.–33.lapa)

17. Īpašas atzīmes

Šajā nodaļā norāda ziņas par:

1) iekārtas nodošanu citiem komersantiem tehniskajai ekspluatācijai uz līguma pamata;

2) iekārtas reklamācijām un modifikāciju;

3) iekārtas pārdošanu un norakstīšanu;

4) citiem ar iekārtas tehnisko ekspluatāciju saistītiem īpašiem jautājumiem.

Kontrolējošo amatpersonu atzīmes

Datums

Piezīmes

Atbildīgās personas amats, uzvārds un paraksts

     
     
     
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620
Iekārtu tehnisko apkopju un remontu uzskaites žurnāla paraugs
     
 

(pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

 
     
 

(struktūrvienības nosaukums)

 
     
 

(objekta nosaukums)

 

TEHNISKO APKOPJU UN REMONTU
UZSKAITES ŽURNĀLS

Sākts ______________.gada ______._______________________

Pabeigts ___________.gada ______._______________________

Datums

Izstrādājuma nosaukums, ražotāja piešķirtais numurs

Tehnisko apkopju1 un remonta veidi

Izpildītie darbi, atzinums par tehnisko stāvokli

Izpildītāja paraksts

Piezīmes

           
           
           
           
           

Piezīmes.
1. Žurnāls atrodas katrā iekārtas objektā vai tehniskās apkopes struktūrvienībā.
2. 1 Norāda tehniskās apkopes no TA-2 līdz TA-S.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.620

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.821 redakcijā)

Pārbaudes lidojumu pakalpojumu sniedzēja iesnieguma veidlapa

Flight Inspection Provider Application Form
Pieteikuma veidlapa komerciālā gaisa transporta (CAT) vai speciālo aviācijas darbu (AWO) ekspluatantam, kas veic pārbaudes lidojumus

Application form for Commercial Air Transport Operations (CAT) or Aerial Work Operations (AWO) by Flight Inspection Provider

1A. sadaļa/Section 1A

Aizpilda pieteicējs/To be completed by applicant

1. Komersanta oficiālais nosaukums. Komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts. Apakšuzņēmuma nosaukums, oficiālā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts, ja tas tiek izmantots:

Company′s registered name. Registration number, legal address, telephone, fax and e-mail. Subcontracting organisation′s name, legal address, telephone, fax and e-mail:

2. Komersanta pamatdarbības vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts:

Address of the principal place of business, telephone, fax and e-mail:

3. Pārbaudes lidojuma(-u) paredzētais uzsākšanas laiks:

Proposed start-up date of operation(s):

4. ICAO piešķirtais trīszīmju identifikators:

ICAO 3-letter designator for aircraft operating agency:

5. Atbildīgā vadītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts:

Operational management personnel including: name, surname, title, telephone, fax and e-mail:

1B. sadaļa/Section 1B

Aizpilda pieteicējs, atzīmējot (√) vajadzīgo/To be completed by applicant by ticking (√) the applicable box

6. Ekspluatants plāno veikt pārbaudes lidojumus, paceļoties no lidlauka/nosēžoties lidlaukā Latvijā.

Air Operator intends to conduct Flight Inspection flights taking off from/arriving to aerodromes in Latvia.

Ekspluatants plāno veikt pārbaudes lidojumus bez pacelšanās no lidlauka/nosēšanās lidlaukā Latvijā.

Air Operator intends to conduct Flight Inspection flights without take off from/arriving to aerodromes in Latvia.

7. Ekspluatants plāno veikt pārbaudes lidojumus šādām iekārtām:

Air Operator proposed Flight Inspection flights for the following types of equipment (check the applicable box):

PSR/SSR

VOR/DVOR

DME

ILS

Multilaterācijas sistēma/Multilateration system

citi /others (lūdzu norādīt/please, specify _________________________________________________________)

8. Darbībai paredzētās ģeogrāfiskās zonas un paredzētās nosēšanās vietas:

Geographic areas of intended operations and proposed landing places:

1C. sadaļa/section

Aizpilda pieteicējs/To be completed by applicant

9. Paziņot par dokumentācijas atrašanos gaisa kuģī vai nodrošināt ar atsevišķu dokumentāciju, kurā norādīta nacionālā un reģistrācijas zīme katram gaisa kuģim, kurš tiek ekspluatēts kā daļa no flotes, kas iekļauta gaisa kuģu ekspluatanta apliecībā (GKEA):

Provide location of documentation on board or provide separate documentation where individual aircraft nationality and registration marks are listed as part of the aircraft fleet operated under the AOC:

10. Norādīt šādu informāciju:

Provide the following information:

Gaisa kuģa tips (izgatavošanas datums, modelis, sērija vai pamatsērija):

Aircraft type (date of manufacture, model and series, or master series):

RVSM apstiprinājums (saņemts no ekspluatanta darbības valsts)

RVSM approval (as approved by the State of the Operator)

ETOPS apstiprinājums (saņemts no ekspluatanta darbības valsts)

ETOPS approval (as approved by the State of the Operator)

Trokšņa līmeņa sertifikāts (saņemts no ekspluatanta reģistrācijas valsts). Norādiet ICAO konvencijas 16. pielikuma sadaļu

Noise certification (as approved by the State of Registry). Annex 16 of ICAO, indicate chapter

Piezīmes

Remarks

11. Gaisa kuģī uzstādītās pārbaudes lidojumu veikšanas iekārtas tips (izgatavošanas datums, modelis, sērijas numurs, pēdējās pārbaudes datums):

Installed in the aircraft Flight Inspection system type (data of manufacture, model and series No, last calibration date):

12. Pārbaudes lidojumos iesaistītā personāla pēdējās apmācības un novērtēšanas datumi:

In Flight Inspection involved personnel last training and evaluation dates:

13. Pārbaudes lidojumu veikšanas komersanta dokumentu uzturēšanas un glabāšanas kārtība:

Flight Inspection organization documents keeping and saving process:

Paraksts:

Signature:

Datums:

Date:

Vārds, uzvārds un amats:

Name, surname, title:


2. sadaļa/Section 2

Aizpilda valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

To be completed by the CAA

Novērtēja

Evaluated by

__________________________________________________________________

Vārds, uzvārds/Name, surname

Līgumslēdzējas valsts izdotā GKEA atzīta par derīgu

Recognised as valid the AOC issued by Contracting State

Nav atbilstoša

Not accepted

CAA darbinieka paraksts

Signature of CAA representative

Datums

Date

Novērtēja

Evaluated by

__________________________________________________________________

Vārds, uzvārds/Name, surname

Atzīts par atbilstošu ICAO doc 8071

Recognised as valid the ICAO doc 8071

Nav atbilstošs

Not accepted

CAA darbinieka paraksts

Signature of CAA representative

Datums

Date

Piezīmes:

Remarks:

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 620Pieņemts: 20.08.2013.Stājas spēkā: 03.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 02.09.2013. OP numurs: 2013/170.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259457
{"selected":{"value":"07.01.2015","content":"<font class='s-1'>07.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.01.2015","iso_value":"2015\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2013","iso_value":"2013\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2013.-06.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)