Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 61.§)
Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Detektīvdarbības likuma
3.panta trešo daļu un 13.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk – licence) un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai (turpmāk – sertifikāts), kā arī pagarina sertifikāta darbības laiku un anulē licenci un sertifikātu;

1.2. valsts nodevas apmēru par licences un sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta darbības laika pagarināšanu un maksāšanas kārtību.

2. Licenci un sertifikātu izsniedz Valsts policija. Licences un sertifikāta izsniegšanai Valsts policija izveido licencēšanas komisiju (turpmāk – komisija).

3. Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina Valsts policijas priekšnieks. Komisijas lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

II. Licences izsniegšana

4. Lai saņemtu licenci (1.pielikums), individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība iesniedz komisijai iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumā norāda:

4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski);

4.2. personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība – informāciju attiecīgi par personālsabiedrību pārstāvēttiesīgiem biedriem un kapitālsabiedrības valdes locekļiem (turpmāk – vadītāji) (vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

4.3. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno psihiatra un narkologa atzinumu par vadītāja vai individuālā komersanta veselības stāvokli.

6. Pirms šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu.

7. Ja mainās komisijā iesniegtā informācija saistībā ar licences saņemšanu, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība triju darbdienu laikā par to paziņo komisijai un iesniedz šo izmaiņu faktu apliecinošu dokumentu.

8. Saņemot šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, komisija piecu darbdienu laikā pārbauda, vai:

8.1. tajā norādītas visas nepieciešamās ziņas un tam pievienoti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti;

8.2. valsts nodevas maksājums ir ieskaitīts valsts budžetā.

9. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 4.punktā minētās ziņas vai iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti, vai valsts budžetā nav ieskaitīts valsts nodevas maksājums, komisija šo noteikumu 8.punktā minētajā termiņā informē individuālo komersantu, personālsabiedrību vai kapitālsabiedrību par:

9.1. nepilnīgi aizpildītu šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, trūkstošajiem šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem vai nesamaksāto valsts nodevu;

9.2. termiņu (ne mazāku par piecām darbdienām), kura laikā nepieciešams novērst šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētos trūkumus.

10. Ja komisijas noteiktajā termiņā šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētie trūkumi nav novērsti, komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

11. Komisija pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda, vai uz individuālo komersantu, personālsabiedrību vai kapitālsabiedrību, vai to vadītājiem neattiecas Detektīvdarbības likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi.

12. Ja komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas neinformē individuālo komersantu, personālsabiedrību vai kapitālsabiedrību par atteikumu izsniegt licenci (izņemot gadījumu, ja likumā noteiktajā kārtībā pagarināts iesnieguma izskatīšanas termiņš), uzskatāms, ka komisija individuālajam komersantam, personālsabiedrībai vai kapitālsabiedrībai ir izsniegusi licenci detektīvdarbības veikšanai, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

13. Ja iestājas šo noteikumu 12.punktā minētie nosacījumi, komisija pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz licenci individuālajam komersantam, personālsabiedrībai vai kapitālsabiedrībai.

14. Samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta.

15. Licencē norāda:

15.1. licences numuru;

15.2. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

15.3. licences izdošanas datumu.

16. Ja ir mainījies individuālā komersanta, personālsabiedrības vai kapitālsabiedrības nosaukums, mainīta juridiskā adrese vai nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai sabojāta izsniegtā licence, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība piecu darbdienu laikā par to rakstiski paziņo komisijai un iesniedz iesniegumu licences saņemšanai (2.pielikums). Iesniegumā norāda šo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā minēto informāciju un iemeslu atkārtotai licences vai licences dublikāta izsniegšanai. Komisija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas atkārtoti izsniedz licenci vai licences dublikātu.

17. Pirms šo noteikumu 16.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā noteikto valsts nodevu par atkārtotu licences vai licences dublikāta izsniegšanu.

18. Komisija pirms atkārtotas licences vai licences dublikāta izsniegšanas pārbauda, vai valsts budžetā ir ieskaitīts valsts nodevas maksājums par atkārtotu licences vai licences dublikāta izsniegšanu.

19. Valsts policija savā mājaslapā internetā nodrošina publiski pieejamu informāciju par individuālo komersantu, personālsabiedrību vai kapitālsabiedrību, kurai izsniegta vai anulēta licence, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, licences numuru, licences izsniegšanas vai anulēšanas datumu.

20. Ja licence ir saņemta citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, detektīvdarbības pakalpojumus sniedz bez komisijas izsniegtās licences. Par citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī saņemto licenci pirms pakalpojumu sniegšanas Latvijas Republikas teritorijā detektīvdarbības pakalpojumu sniedzējs rakstiski paziņo komisijai, iesniedzot attiecīgās licences kopiju un tās tulkojumu valsts valodā. Komisija, ja nepieciešams, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), sadarbojas ar licences izsniedzējvalsti, lai pārliecinātos par detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanas likumību.

III. Sertifikāta izsniegšana un darbības laika pagarināšana

21. Lai saņemtu sertifikātu (3.pielikums), fiziskā persona iesniedz komisijai iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumā norāda:

21.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

21.2. deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja sertifikātu vēlas saņemt elektroniski);

21.3. darba pieredzes ilgumu tiesībaizsardzības iestādēs, ja fiziskā persona ir ieņēmusi amatu kādā tiesībaizsardzības iestādē, kā arī attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes nosaukumu;

21.4. sertifikāta saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

22. Šo noteikumu 21.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

22.1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem;

22.2. izglītības dokumenta (diploma) kopiju, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu tiesību zinātnēs (ja fiziskā persona nav ieņēmusi amatu kādā no tiesībaizsardzības iestādēm);

22.3. psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

23. Fiziskā persona, kura vēlas pagarināt sertifikāta darbības laiku, 30 dienas pirms sertifikāta darbības laika beigām iesniedz komisijai iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumā norāda šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.4.apakšpunktā minēto informāciju un iesniegumam pievieno šo noteikumu 22.1. un 22.3.apakšpunktā minētos dokumentus.

24. Sertifikāta darbības laiku pagarina uz pieciem gadiem.

25. Ja fiziskā persona šo noteikumu 23.punktā minētajā termiņā nav iesniegusi iesniegumu sertifikāta darbības laika pagarināšanai, sertifikāts saņemams vispārējā kārtībā.

26. Pirms šo noteikumu 21. un 23.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas fiziskā persona samaksā par sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu noteikto valsts nodevu.

27. Ja mainās komisijā iesniegtā informācija saistībā ar sertifikāta saņemšanu vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu, fiziskā persona triju darbdienu laikā par to paziņo komisijai un iesniedz šo izmaiņu faktu apliecinošu dokumentu.

28. Saņemot šo noteikumu 21. un 23.punktā minēto iesniegumu, komisija piecu darbdienu laikā pārbauda, vai:

28.1. tajā norādītas visas nepieciešamās ziņas un tam pievienoti visi šo noteikumu 22. un 23.punktā minētie dokumenti;

28.2. valsts nodevas maksājums ir ieskaitīts valsts budžetā.

29. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 21. un 23.punktā minētās ziņas, iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 22. un 23.punktā minētie dokumenti vai valsts budžetā nav ieskaitīts valsts nodevas maksājums, komisija šo noteikumu 28.punktā minētajā termiņā informē personu par nepilnīgi aizpildītu šo noteikumu 21. vai 23.punktā minēto iesniegumu, trūkstošajiem šo noteikumu 22. vai 23.punktā minētajiem dokumentiem vai nesamaksāto valsts nodevu.

30. Komisija pēc šo noteikumu 21. un 23.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda, vai uz fizisko personu neattiecas Detektīvdarbības likumā noteiktie sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi.

31. Komisija pēc šo noteikumu 30.punktā minētās pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta darbības laika pagarināšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu vai pagarināt tā darbības laiku.

32. Samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta.

33. Sertifikātā norāda:

33.1. sertifikāta numuru;

33.2. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

33.3. sertifikāta izdošanas datumu;

33.4. sertifikāta darbības laiku.

34. Sertifikāta darbības laiku nosaka ar dienu, kad komisija ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai lēmumu par sertifikāta darbības laika pagarināšanu.

35. Ja ir mainījies fiziskās personas vārds vai uzvārds vai ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai sabojāts izsniegtais sertifikāts, fiziskā persona piecu darbdienu laikā par to rakstiski paziņo komisijai un iesniedz iesniegumu sertifikāta saņemšanai (4.pielikums). Iesniegumā norāda šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.4.apakšpunktā minēto informāciju un iemeslu atkārtotai sertifikāta vai sertifikāta dublikāta izsniegšanai un iesniegumam pievieno fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem. Komisija piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas atkārtoti izsniedz sertifikātu vai sertifikāta dublikātu.

36. Pirms šo noteikumu 35.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas fiziskā persona samaksā noteikto valsts nodevu par atkārtotu sertifikāta vai sertifikāta dublikāta izsniegšanu.

37. Komisija pirms atkārtotas sertifikāta vai sertifikāta dublikāta izsniegšanas pārbauda, vai valsts budžetā ir ieskaitīts valsts nodevas maksājums par atkārtotu sertifikāta vai sertifikāta dublikāta izsniegšanu.

38. Valsts policija savā mājaslapā internetā nodrošina publiski pieejamu informāciju par fizisko personu, kurai izsniegts vai anulēts sertifikāts, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, tā izdošanas datumu, darbības laiku vai sertifikāta anulēšanas datumu.

IV. Licences un sertifikāta anulēšana

39. Komisija pieņem lēmumu par licences vai sertifikāta anulēšanu, ja uz individuālo komersantu, personālsabiedrību vai kapitālsabiedrību, to vadītājiem vai fizisko personu ir attiecināmi Detektīvdarbības likumā noteiktie licences un sertifikāta anulēšanas nosacījumi. Lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un pieņemto lēmumu paziņo attiecīgi individuālajam komersantam, personālsabiedrībai, kapitālsabiedrībai vai fiziskajai personai.

40. Komisijas pieņemto lēmumu par licences vai sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam. Valsts policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Minētā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

V. Valsts nodevas apmērs par licences un sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta darbības laika pagarināšanu un maksāšanas kārtība

41. Par licences un sertifikāta, to dublikāta un atkārtotu licences un sertifikāta izsniegšanu, kā arī sertifikāta darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

41.1. par licences izsniegšanu – 284,57 euro;

41.2. par sertifikāta izsniegšanu – 142,29 euro;

41.3. par licences vai sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 7,11 euro;

41.4. par atkārtotu licences vai sertifikāta izsniegšanu – 4,27 euro;

41.5. par sertifikāta darbības laika pagarināšanu – 14,23 euro.

42. Ja licence vai sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 41.1., 41.2. un 41.5.apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

43. Valsts nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

44. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumus Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.; 2011, 202.nr.).

46. Šo noteikumu 41. un 42.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

47. Līdz 2013.gada 31.decembrim par licences un sertifikāta, to dublikāta un atkārtotu licences un sertifikāta izsniegšanu, kā arī sertifikāta darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

47.1. par licences izsniegšanu – 200 latu;

47.2. par sertifikāta izsniegšanu – 100 latu;

47.3. par licences vai sertifikāta dublikāta izsniegšanu – pieci lati;

47.4. par atkārtotu licences vai sertifikāta izsniegšanu – trīs lati;

47.5. par sertifikāta darbības laika pagarināšanu – 10 latu.

48. Ja licence vai sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 47.1., 47.2. un 47.5.apakšpunktā minēto valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.633
Speciālā atļauja (licence) detektīvdarbības veikšanai (paraugs)

Piezīmes.

1. Speciālās atļaujas (licences) izmērs – A4, fons – krēmkrāsā (krāsas kods – FFFBF0), teksts – melnā krāsā (krāsas kods – 000000).

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.633
Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
 

Valsts policijas licencēšanas komisijai

  
 

(adrese,

  
 

elektroniskā pasta adrese)


Individuālā komersanta,
personālsabiedrības vai
kapitālsabiedrības nosaukums
 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

Lūdzu (vajadzīgo atzīmēt):

 

izsniegt speciālo atļauju (licenci)

 
  izsniegt atkārtotu speciālo atļauju (licenci) Nr.___ sakarā ar 
 

(norādīt izsniegšanas iemeslu)

  izsniegt speciālās atļaujas (licences) Nr.___ dublikātu sakarā ar 
 

(norādīt izsniegšanas iemeslu)

Personālsabiedrību pārstāvēttiesīgie biedri vai kapitālsabiedrības valdes locekļi:

Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods (vai personas dzimšanas datums, ja kods nav piešķirts)

Speciālo atļauju (licenci) vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

papīra formā

elektroniska dokumenta veidā

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

 psihiatra un narkologa atzinumus par personālsabiedrību pārstāvēttiesīgo biedru vai kapitālsabiedrības valdes locekļu veselības stāvokli uz ______ lp.

psihiatra un narkologa atzinumu par individuālā komersanta veselības stāvokli uz ______ lp.

citu dokumentu:

 kopiju uz ___lp.

(dokumenta nosaukums)

 
 kopiju uz ___lp.

(dokumenta nosaukums)

 


 

Komersants

 

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

   
  

(paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.633
Sertifikāts detektīvdarbības veikšanai (paraugs)

(priekšpuse)

(otra puse)

Piezīmes.

1. Sertifikāta izmērs ir 100 x 75 mm, fons – gaiši brūnā krāsā (krāsas kods – D2691E), vieta detektīva vārdam, uzvārdam un personas kodam vai dzimšanas datumam, sertifikāta izdošanas datumam un derīguma termiņa beigu datumam – baltā krāsā (krāsas kods – FFFFFF), teksts – melnā krāsā (krāsas kods – 000000). Sertifikāts ir laminēts.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.633
Iesnieguma paraugs detektīva sertifikāta saņemšanai
 

Valsts policijas licencēšanas komisijai

  
 

(adrese,

  
 

elektroniskā pasta adrese)


Vārds, uzvārds 
Personas kods
(vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums detektīva sertifikāta saņemšanai

Lūdzu (vajadzīgo atzīmēt):

 

izsniegt detektīva sertifikātu

 

pagarināt detektīva sertifikāta Nr.___ derīguma termiņu

 
izsniegt atkārtotu detektīva sertifikātu Nr.___ sakarā ar 
 

(norādīt izsniegšanas iemeslu)

 
izsniegt detektīva sertifikāta Nr.___ dublikātu sakarā ar 
 

(norādīt izsniegšanas iemeslu)

Darba pieredzes ilgums tiesībaizsardzības iestādēs*

 

(norādīt darba pieredzes ilgumu un tiesībaizsardzības iestādes nosaukumu)

Sertifikātu vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

papīra formā

elektroniska dokumenta veidā

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

fotogrāfiju (3 x 4 cm)

izglītības dokumenta (diploma) kopiju uz __ lp.

psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli uz __ lp.

   
(datums) (paraksts)

Piezīmes.

1. * Norāda, pildot iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 27.08.2013.Stājas spēkā: 30.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 29.08.2013. OP numurs: 2013/168.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259355
30.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)