Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.623

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 92.§)
Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanu un apliecību izsniegšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
31.panta trešo daļu un 32.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. sertificē personas, kurām ir tiesības sagatavot civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un izsniegt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības (turpmāk – apmācību sniedzēji);

1.2. izsniedz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecību.

2. Noteikumi attiecas uz apmācību sniedzējiem, kas sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un izsniedz gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības.

3. Kompetentā iestāde Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011) V pielikuma CC.GEN.001 punkta izpratnē ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

4. Lai sagatavotu civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un izsniegtu civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības, apmācību sniedzēji iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno:

4.1. dokumentus, kas apliecina apmācību sniedzēja atbilstību regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma CC apakšdaļas II sadaļas prasībām;

4.2. profesionālās pilnveides izglītības programmu, kas atbilst regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC daļas 1.papildinājumā noteiktajām prasībām.

5. Civilās aviācijas aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu:

5.1. izsniegt apstiprinājumu (2.pielikums), ka apmācību sniedzējs ir tiesīgs veikt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apmācību un izsniegt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības, ja apmācību sniedzējs atbilst regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma CC apakšdaļas II sadaļā noteiktajām prasībām;

5.2. atteikt apstiprinājuma izsniegšanu, ja apmācību sniedzējs nav iesniedzis šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus vai tiek konstatēts, ka tas neatbilst regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma CC apakšdaļas II sadaļā noteiktajām prasībām.

6. Apstiprinājumu izsniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot to uz apmācību sniedzēja elektroniskā pasta adresi, vai papīra dokumenta formā, ja apmācību sniedzējs izvēlējies šādu dokumenta saņemšanas veidu.

7. Civilās aviācijas aģentūra pēc šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā apstiprinājuma izsniegšanas savā tīmekļa vietnē publicē regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma CC apakšdaļas I sadaļas ARA.CC.100.punkta "C" apakšpunkta 2.punktā noteikto informāciju.

8. Apmācību sniedzējs, kas saņēmis šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto apstiprinājumu, civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklim, kurš sagatavots atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātajai profesionālās pilnveides izglītības programmai, izsniedz regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC.CCA.105.punkta un VI pielikuma II papildinājuma prasībām atbilstošu civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecību ar atsauces numuru, kas papildus regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma II papildinājuma 2.elementā noteiktajam sastāv no Civilās aviācijas aģentūras izsniegtā apstiprinājuma numura un apmācību sniedzēja piešķirtā apliecības kārtas numura.

9. Piecu darbdienu laikā pēc gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības izsniegšanas apmācību sniedzējs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:

9.1. izsniegtās gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības kopiju;

9.2. dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi;

9.3. civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa dzīvesvietas adresi, ja personas dzīvesvieta atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

10. Civilās aviācijas aģentūras inspektors, veicot inspekcijas, pieprasa civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklim uzrādīt regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC.GEN.030.punktā noteiktos dokumentus.

11. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu atzīt par nederīgu civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecību, ja šo noteikumu 10.punktā minētās inspekcijas laikā konstatēts, ka civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklis nav noteiktā laikā atjaunojis kvalifikāciju, tam nav derīgas veselības apliecības, kā arī regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC apakšsadaļas ARA.CC.105.punktā noteiktajos gadījumos.

12. Lēmumu par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības atzīšanu par nederīgu atceļ, ja civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklis gada laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētās inspekcijas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentus, kas apliecina, ka inspekcijas laikā konstatētās neatbilstības ir novērstas.

13. Šo noteikumu 12.punkts neattiecas uz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekli, kura apliecība atzīta par nederīgu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma ARA.CC.105.punkta nosacījumiem.

14. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklis 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības atzīšanas par nederīgu spēkā stāšanās nodod apliecību Civilās aviācijas aģentūrā.

15. Civilās aviācijas aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecībām, kas atzītas par nederīgām, norādot apliecības numuru un lēmuma par apliecības atzīšanu par nederīgu spēkā stāšanās datumu.

16. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Gaisa kuģa salona apkalpes loceklim, kurš apguvis attiecīgu profesionālās pilnveides izglītības programmu saskaņā ar Padomes 1991.gada 16.decembra Regulas (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā III pielikumu, izsniedz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecību, ja tas atbilst regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC daļas CC.TRA.225.punkta prasībām.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.623
Iesniegums
gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas un apliecību izsniegšanas apstiprinājuma saņemšanai

Iesniedzējs

 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese)

Apmācību norises vieta(-as)

 

(nosaukums, adrese)

Iesniedzamie dokumenti un informācija

1. Profesionālās pilnveides izglītības programma, kas atbilst Regulas Nr. 1178/2011 V pielikuma CC daļas 1.papildinājuma prasībām

2. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktoru saraksts

3. Mācību telpu apraksts un apmācībās izmantojamo biroja iekārtu saraksts

4. Apmācībās izmantojamo gaisa kuģa drošības un ārkārtas situācijas iekārtu un trenažieru saraksts un to apraksts

5. Apmācībās izmantojamās rokasgrāmatas

6. Apmācībās izmantojamās mācību metodikas apraksts

7. Dokumentētas procedūras, pēc kurām tiek noteikta apliecības pretendenta atbilstība noteiktajām prasībām

8. Dokumentētas procedūras apliecības izsniegšanai

9. Gaisa kuģa salona apkalpes locekļa apliecības paraugs, kas atbilst regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas VI pielikuma II papildinājumā noteiktajām prasībām

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts*)

Datums____________________________

Apstiprinājums elektroniskā dokumenta formā tiks nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi. Ja vēlaties to saņemt papīra dokumenta formā, lūdzu, norādiet veidu:

pa pastu klātienē

Piezīme. * Iesniegumu paraksta iesniedzēja paraksttiesīga persona. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.623
Apstiprinājuma paraugs

(A4 formāta lapa)

       
 

LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

REPUBLIC of LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

 
 

Apstiprinājums Nr.
Approval No.

Šis apstiprinājums izsniegts:
This approval is issued to:

(Komersanta nosaukums)
(Company Name)

Juridiskā adrese:
Business address:

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" apstiprina, ka minētais komersants atbilst Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, prasībām un ir tiesīgs veikt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību un izdot civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecības.

State Agency "Civil Aviation Agency" confirms, that the above mentioned company complies with the Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council requirements and is approved to provide cabin crew initial course and to issue cabin crew attestation.

Izsniegšanas vieta un datums:
Place and date of issue:

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" vārdā
On behalf of the State Agency "Civil Aviation Agency"

Direktors
Director

 
       

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 623Pieņemts: 20.08.2013.Stājas spēkā: 28.08.2013.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 166 (4972), 27.08.2013. OP numurs: 2013/166.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259300
28.08.2013
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva