Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr.111

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskatu (1-MB)" (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums – investors (rezidents vai nerezidents), kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības) ieguvis līdzdalību, kas aptver 50% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, un kuru nekontrolē cits investors;

2.2. ārējie aktīvi un pasīvi – tiešās investīcijas un citi ārējie aktīvi un pasīvi (komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar citiem nerezidentiem), kā arī par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem aprēķinātie procenti un dividendes;

2.3. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kurš ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komercsabiedrību un kurš nav komercsabiedrības tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.4. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.5. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.6. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura pārstāvētā filiāle Latvijas Republikā ir komercsabiedrība;

2.7. tiešās investīcijas – komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar tiešo investoru, ārvalstu māsas uzņēmumu un tiešo investīciju uzņēmumu;

2.8. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā komercsabiedrībai tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī komercsabiedrības filiāle ārvalstīs.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda datu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajā iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņš

5. Pārskatu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi. Noteikumi neattiecas uz komercsabiedrību, kurai ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

6. Pārskatu sagatavo par kalendāro gadu un iesniedz Latvijas Bankai līdz 5. aprīlim pēc pārskata gada papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Ja pārskatā bijusi kļūda, pārskatu iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

8. Kā ilgtermiņa aktīvus un saistības pārskatā uzrāda aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet kā īstermiņa aktīvus un saistības – aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

9. Kā citus nerezidentus uzrāda tos nerezidentus, kuri nav komercsabiedrības tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

10. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro, bet īpatsvaru – veselos procentos.

11. Komercsabiedrības ieguldījumu tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā uzrāda atbilstoši tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitāla vērtībai, bet ne komercsabiedrības ieguldījuma bilances vērtībai.

12. Valsts kodu pārskatā uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda kā divu zīmju kodu saskaņā ar Eurostat Balance of Payments Vademecum (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

13. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pamatkapitāls" uzrāda informāciju par katru investoru atsevišķi.

14. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijās "Rezerves", "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" un "Pārskata gada nesadalītā peļņa" un pārskata 4.2. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus.

15. Ja komercsabiedrībai, aizpildot pārskatu, nav pieejama informācija par faktisko pārskata gada nesadalīto peļņu, pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pārskata gada nesadalītā peļņa" uzrāda operatīvos datus.

16. Pārskata 4.1. sadaļā "Informācija par tiešo investīciju uzņēmumu" un pārskata 4.2. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda informāciju par katru tiešo investīciju uzņēmumu atsevišķi un vienādā secībā.

17. Ja nav iespējams uzrādīt pilnu informāciju valstu dalījumā pārskata 1.5. sadaļā, pārējo šādu informāciju uzrāda 6. sadaļā "Papildinformācija", ailē "Rindas kods" norādot atbilstošo trīszīmju rindas kodu.

18. Atkāpjoties no šo noteikumu 10. punkta prasībām, pārskatā par 2013. gadu summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos latos, bet īpatsvaru – veselos procentos.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/4 "Par ""Ārējo ieguldījumu gada pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr. 149 (3097)).

20. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

21. Komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi un kurai, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu, pēdējo pārskatu par 2017. gadu saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedz Latvijas Bankai līdz 2018. gada 5. aprīlim.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.111

VSPARK 27002053

Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats (1-MB)

 

20_____. gads
 

Komercsabiedrības nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Pasta adrese

1. INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBU

1.1. PAŠU KAPITĀLS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pamatkapitāls

1010

   
Akcijas (daļas), kas tiešā veidā pieder tiešajam investoram (vairāk par 10%)

1011

   
Nerezidenta valsts kods  

101

   
 

101

   
Akcijas (daļas), kas pieder ārvalstu māsas uzņēmumam (mazāk par 10%)

1012

   
Nerezidenta valsts kods  

102

   
 

102

   
Akcijas (daļas), kas pieder tiešo investīciju uzņēmumam (mazāk par 10%)

1013

   
Nerezidenta valsts kods  

103

   
 

103

   
Akcijas (daļas), kas pieder citam nerezidentam (mazāk par 10%)

1014

   
Nerezidenta valsts kods  

104

   
 

104

   
Akciju emisijas uzcenojums

1020

   
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

1030

   
Rezerves

1040

   
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1050

   
Pārskata gada nesadalītā peļņa

1060

x

1.2. AUGSTĀKAIS KONTROLĒJOŠAIS MĀTES UZŅĒMUMS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Valsts kods1

A

B

1

Komercsabiedrības augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums

1070

 

1 Ja komercsabiedrībai nav augstākā kontrolējošā mātes uzņēmuma, norāda 9N.

1.3. DIVIDENDES

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gadā

A

B

1

Komercsabiedrības aprēķinātās dividendes

1080

 

2. Tiešās investīcijas LATVIJĀ

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTORU

2.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)

2010

   
Nerezidenta valsts kods  

201

   
 

201

   
 

201

   
 

201

   
 

201

   
Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīri

2020

   
Nerezidenta valsts kods  

202

   
 

202

   
 

202

   
 

202

   
 

202

   
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2030

   
Nerezidenta valsts kods  

203

   
 

203

   
 

203

   
 

203

   
 

203

   
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2040

   
Nerezidenta valsts kods  

204

   
 

204

   
 

204

   
 

204

   
 

204

   
Avansa maksājumi tiešajam investoram par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

2050

   
Nerezidenta valsts kods  

205

   
 

205

   
 

205

   
 

205

   
 

205

   
Pircēja un pasūtītāja (tiešā investora) parādi

2060

   
Nerezidenta valsts kods  

206

   
 

206

   
 

206

   
 

206

   
 

206

   
Komercsabiedrības pamatkapitālā neiemaksātā tiešā investora daļa

2070

   
Nerezidenta valsts kods  

207

   
 

207

   
 

207

   
 

207

   
 

207

   

(2.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pārējie ar tiešo investoru saistītie aktīvi

2080

   
Nerezidenta valsts kods  

208

   
 

208

   
 

208

   
 

208

   
 

208

   
 

208

   

2.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešā investora īpašumā

2090

   
Nerezidenta valsts kods  

209

   
 

209

   
 

209

   
 

209

   
 

209

   
 

209

   
No tiešā investora saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2110

   
Nerezidenta valsts kods  

211

   
 

211

   
 

211

   
 

211

   
 

211

   
 

211

   
No tiešā investora saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2120

   
Nerezidenta valsts kods  

212

   
 

212

   
 

212

   
 

212

   
 

212

   
 

212

   
No pircēja (tiešā investora) saņemtie avansa maksājumi

2130

   
Nerezidenta valsts kods  

213

   
 

213

   
 

213

   
 

213

   
 

213

   
 

213

   
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešajam investoram)

2140

   
Nerezidenta valsts kods  

214

   
 

214

   
 

214

   
 

214

   
 

214

   
 

214

   
Pārējās saistības pret tiešo investoru

2150

   
Nerezidenta valsts kods  

215

   
 

215

   
 

215

   
 

215

   
 

215

   
 

215

   

3. ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMI

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMIEM

3.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%)

3010

   
Nerezidenta valsts kods  

301

   
 

301

   
 

301

   
 

301

   
 

301

   
Ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

3020

   
Nerezidenta valsts kods  

302

   
 

302

   
 

302

   
 

302

   
 

302

   
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3030

   
Nerezidenta valsts kods  

303

   
 

303

   
 

303

   
 

303

   
 

303

   
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3040

   
Nerezidenta valsts kods  

304

   
 

304

   
 

304

   
 

304

   
 

304

   
Avansa maksājumi ārvalstu māsas uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

3050

   
Nerezidenta valsts kods  

305

   
 

305

   
 

305

   
 

305

   
 

305

   
Pircēja un pasūtītāja (ārvalstu māsas uzņēmuma) parādi

3060

   
Nerezidenta valsts kods  

306

   
 

306

   
 

306

   
 

306

   
 

306

   
Pārējie ar ārvalstu māsas uzņēmumu saistītie aktīvi

3070

   
Nerezidenta valsts kods  

307

   
 

307

   
 

307

   
 

307

   
 

307

   

3.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri ārvalstu māsas uzņēmuma īpašumā

3080

   
Nerezidenta valsts kods  

308

   
 

308

   
 

308

   
 

308

   
 

308

   
 

308

   
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3090

   
Nerezidenta valsts kods  

309

   
 

309

   
 

309

   
 

309

   
 

309

   
 

309

   
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3110

   
Nerezidenta valsts kods  

311

   
 

311

   
 

311

   
 

311

   
 

311

   
 

311

   
No pircēja (ārvalstu māsas uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

3120

   
Nerezidenta valsts kods  

312

   
 

312

   
 

312

   
 

312

   
 

312

   
 

312

   
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (ārvalstu māsas uzņēmumam)

3130

   
Nerezidenta valsts kods  

313

   
 

313

   
 

313

   
 

313

   
 

313

   
 

313

   
Pārējās saistības pret ārvalstu māsas uzņēmumu

3140

   
Nerezidenta valsts kods  

314

   
 

314

   
 

314

   
 

314

   
 

314

   
 

314

   

4. Tiešās investīcijas ĀRVALSTĪS

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU ĀRVALSTĪS

4.1. INFORMĀCIJA PAR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU

Pozīcijas nosaukums Rindas kods

Īpatsvars (%)

Biržā kotētās akcijas Biržā nekotētās akcijas Kapitāla daļas

A

B

1

2

3

Komercsabiedrības tiešā veidā iegūtā līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pamatkapitālā pārskata perioda beigās (vairāk par 10%)

4010

     
Nerezidenta valsts kods

(1)

401

     

(2)

401

     

(3)

401

     

(4)

401

     

(5)

401

     

4.2. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)

4030

   
Nerezidenta valsts kods

(1)

403

   

(2)

403

   

(3)

403

   

(4)

403

   

(5)

403

   
Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

4040

   
Nerezidenta valsts kods  

404

   
 

404

   
 

404

   
 

404

   
 

404

   
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4050

   
Nerezidenta valsts kods  

405

   
 

405

   
 

405

   
 

405

   
 

405

   
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4060

   
Nerezidenta valsts kods  

406

   
 

406

   
 

406

   
 

406

   
 

406

   
Avansa maksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

4070

   
Nerezidenta valsts kods  

407

   
 

407

   
 

407

   
 

407

   
 

407

   
Pircēja un pasūtītāja (tiešo investīciju uzņēmuma) parādi

4080

   
Nerezidenta valsts kods  

408

   
 

408

   
 

408

   
 

408

   
 

408

   

(4.3. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Pārējie ar tiešo investīciju uzņēmumu saistītie aktīvi

4090

   
Nerezidenta valsts kods  

409

   
 

409

   
 

409

   
 

409

   
 

409

   

4.3. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešo investīciju uzņēmuma īpašumā

4110

   
Nerezidenta valsts kods  

411

   
 

411

   
 

411

   
 

411

   
 

411

   
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4120

   
Nerezidenta valsts kods  

412

   
 

412

   
 

412

   
 

412

   
 

412

   
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4130

   
Nerezidenta valsts kods  

413

   
 

413

   
 

413

   
 

413

   
 

413

   
No pircēja (tiešo investīciju uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

4140

Nerezidenta valsts kods  

414

   
 

414

   
 

414

   
 

414

   
 

414

   
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešo investīciju uzņēmumam)

4150

   
Nerezidenta valsts kods  

415

   
 

415

   
 

415

   
 

415

   
 

415

   
Pārējās saistības pret tiešo investīciju uzņēmumu

4160

   
Nerezidenta valsts kods  

416

   
 

416

   
 

416

   
 

416

   
 

416

   

5. Citi ĀRĒJIE AKTĪVI UN SAISTĪBAS

INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR CITIEM NEREZIDENTIEM

5.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)

5010

   
Nerezidenta valsts kods  

501

   
 

501

   
 

501

   
 

501

   
 

501

   
Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)

5020

   
Nerezidenta valsts kods  

502

   
 

502

   
 

502

   
 

502

   
 

502

   
Citu nerezidentu emitētie parāda vērtspapīri

5030

   
Nerezidenta valsts kods  

503

   
 

503

   
 

503

   
 

503

   
 

503

   
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5040

   
Nerezidenta valsts kods  

504

   
 

504

   
 

504

   
 

504

   
 

504

   
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5050

   
Nerezidenta valsts kods  

505

   
 

505

   
 

505

   
 

505

   
 

505

   
Avansa maksājumi citiem nerezidentiem par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

5060

   
Nerezidenta valsts kods  

506

   
 

506

   
 

506

   
 

506

   
 

506

   
Pircēju un pasūtītāju (citu nerezidentu) parādi

5070

   
Nerezidenta valsts kods  

507

   
 

507

   
 

507

   
 

507

   
 

507

   
Norēķinu kontu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5080

   
Nerezidenta valsts kods  

508

   
 

508

   
 

508

   
 

508

   
 

508

   

(5.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Termiņnoguldījumu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5090

   
Nerezidenta valsts kods  

509

   
 

509

   
 

509

   
 

509

   
 

509

   
Ārvalstu valūta komercsabiedrības kasē

5110

   
Pārējie ar citiem nerezidentiem saistītie aktīvi

5120

   
Nerezidenta valsts kods  

512

   
 

512

   
 

512

   
 

512

   
 

512

   

5.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri citu nerezidentu īpašumā

5130

   
Nerezidenta valsts kods  

513

   
 

513

   
 

513

   
 

513

   
 

513

   
No citiem nerezidentiem saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5140

   
Nerezidenta valsts kods  

514

   
 

514

   
 

514

   
 

514

   
 

514

   
No citiem nerezidentiem saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5150

   
Nerezidenta valsts kods  

515

   
 

515

   
 

515

   
 

515

   
 

515

   
No pircējiem (citiem nerezidentiem) saņemtie avansa maksājumi

5160

   
Nerezidenta valsts kods  

516

   
 

516

   
 

516

   
 

516

   
 

516

   
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (citiem nerezidentiem)

5170

   
Nerezidenta valsts kods  

517

   
 

517

   
 

517

   
 

517

   
 

517

   
Pārējās saistības pret citiem nerezidentiem

5180

   
Nerezidenta valsts kods  

518

   
 

518

   
 

518

   
 

518

   
 

518

   

6. PAPILDINFORMĀCIJA

PAPILDINFORMĀCIJA (VALSTU DALĪJUMĀ), KURU NAV BIJIS IESPĒJAMS NORĀDĪT pārSKATA

1.–5. SADAĻĀ

Nerezidenta valsts kods Rindas kods Pārskata gada beigās Pārskata gada sākumā

A

B

1

2

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Izpildītājs  

/

  /
 

(vārds, uzvārds)

 

 (tālruņa numurs)

 
 

/

   

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 111Pieņemts: 11.07.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152 (4958), 07.08.2013. OP numurs: 2013/152.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
258771
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva