Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr.110

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskatu (1-MB)" (1. pielikums; tālāk tekstā – pārskats) un tā pielikumu "Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi (2-MB)" (2. pielikums; tālāk tekstā – pārskata pielikums), kā arī pārskata un tā pielikuma iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums – investors (rezidents vai nerezidents), kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības) ieguvis līdzdalību, kas aptver 50% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, un kuru nekontrolē cits investors;

2.2. ārējie aktīvi un pasīvi – tiešās investīcijas un citi ārējie aktīvi un pasīvi (komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar citiem nerezidentiem), kā arī par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem aprēķinātie procenti un dividendes;

2.3. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kurš ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komercsabiedrību un kurš nav komercsabiedrības tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.4. monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI) – centrālā banka, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, naudas tirgus fonds un cita finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestāde, kuras pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija;

2.5. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.6. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.7. starptautiskās organizācijas – institūcijas, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti, piemēram, Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu investīciju banka;

2.8. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura pārstāvētā filiāle Latvijas Republikā ir komercsabiedrība;

2.9. tiešās investīcijas – komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar tiešo investoru, ārvalstu māsas uzņēmumu un tiešo investīciju uzņēmumu;

2.10. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā komercsabiedrībai tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī komercsabiedrības filiāle ārvalstīs.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda datu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata un pārskata pielikuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Pārskatu un pārskata pielikumu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi. Noteikumi neattiecas uz komercsabiedrību, kurai ir pienākums pārskatā un tā pielikumā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

6. Pārskata pielikumu sagatavo komercsabiedrība, kura norādījusi informāciju pārskata 2110., 3090., 4120. vai 5140. rindā.

7. Pārskatu un pārskata pielikumu sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un iesniedz līdz tā mēneša 25. datumam, kurš seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem vai pārskata pielikumiem bijusi kļūda, pārskatu vai pārskata pielikumu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

9. Kā ilgtermiņa aktīvus un saistības pārskatā uzrāda aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet kā īstermiņa aktīvus un saistības – aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

10. Kā citus nerezidentus uzrāda tos nerezidentus (t.sk. ārvalstu MFI, starptautiskās organizācijas, pārējie ārvalstu aizdevēji, privātpersonas), kuri nav komercsabiedrības tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

11. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro, bet īpatsvaru – veselos procentos.

12. Komercsabiedrības ieguldījumu tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā norāda atbilstoši tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitāla vērtībai, bet ne komercsabiedrības ieguldījuma bilances vērtībai.

13. Valsts kodu pārskatā uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda kā divu zīmju kodu saskaņā ar Eurostat Balance of Payments Vademecum (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

14. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pamatkapitāls" uzrāda informāciju par katru investoru atsevišķi.

15. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijās "Rezerves", "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" un "Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus katru ceturksni. Komercsabiedrība, kura konsolidēto pārskatu sagatavo reizi gadā, aizpilda pārskata 1.5. sadaļu "Informācija no konsolidētā gada pārskata bilances".

16. Ja komercsabiedrībai, aizpildot pārskatu, nav pieejama informācija par faktisko pārskata gada nesadalīto peļņu, pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)" uzrāda operatīvos datus.

17. Pārskata 4.1. sadaļā "Informācija par tiešo investīciju uzņēmumu", 4.2. sadaļā "Informācija par iepriekšējā gada nesadalīto peļņu" un 4.3. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda informāciju par katru tiešo investīciju uzņēmumu atsevišķi un vienādā secībā.

18. Pārskata 4.2. sadaļā "Informācija par iepriekšējā gada nesadalīto peļņu" un 4.3. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus.

19. Pārskata pozīcijā "Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)", pozīcijā "Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%), pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)", pozīcijā "Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)" un pozīcijā " Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)" aprēķinātās dividendes uzrāda pārskata 7. ailē "Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti".

20. Ja nav iespējams uzrādīt pilnu informāciju valstu dalījumā pārskata 1.5. sadaļā, pārējo šādu informāciju uzrāda 6. sadaļā "Papildinformācija", ailē "Rindas kods" norādot atbilstošo trīszīmju rindas kodu.

IV. Pārskata pielikuma aizpildīšanas kārtība

21. Kā ilgtermiņa ārējos aizņēmumus uzrāda tās saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu.

22. Ilgtermiņa ārējos aizņēmumus uzrāda aizdevēju sektoru dalījumā.

23. Kā pārējos ārvalstu aizdevējus uzrāda tos nerezidentus, kuri nav ārvalstu MFI vai starptautiskās organizācijas.

24. Summas 1. sadaļā "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu apgrozījums" uzrāda veselos euro par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā veikts viens vai vairāki ilgtermiņa ārējie aizņēmumi.

25. 1. sadaļas "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu apgrozījums" pozīcijā "Aizņēmumi no tiešajiem investoriem, ārvalstu māsas uzņēmumiem un tiešo investīciju uzņēmumiem" 1. ailes kopsummai jāatbilst pārskata 2110. rindas 1. ailes, 3090. rindas 1. ailes un 4120. rindas 1. ailes kopsummai. 4. ailes kopsummai jāatbilst pārskata 2110. rindas 6. ailes, 3090. rindas 6. ailes un 4120. rindas 6. ailes kopsummai. Starpībai starp 2. ailes kopsummu un 3. ailes kopsummu jāatbilst pārskata 2110. rindas 2. ailes, 3090. rindas 2. ailes un 4120. rindas 2. ailes kopsummai.

26. 1. sadaļas "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu apgrozījums" pozīcijā "Aizņēmumi no citiem nerezidentiem" 1. ailes kopsummai jāatbilst pārskata 5140. rindas 1. ailes kopsummai. 4. ailes kopsummai jāatbilst pārskata 5140. rindas 6. ailes kopsummai. Starpībai starp 2. ailes kopsummu un 3. ailes kopsummu jāatbilst 5140. rindas 2. ailes kopsummai.

27. Summas 2. sadaļā "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze" uzrāda veselos skaitļos par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā veikts viens vai vairāki ilgtermiņa ārējie aizņēmumi.

28. Pārskata pielikuma 2. sadaļu "Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu prognoze" komercsabiedrība aizpilda tad, ja kādā no turpmākajiem astoņiem ceturkšņiem paredzēta ilgtermiņa ārējā aizņēmuma pamatsummas atmaksa vai tiks veikti procentu maksājumi.

29. Valūtas kodu pārskata pielikumā uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

V. Noslēguma jautājumi

30. Pārskatam par 2013. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas noteikumus ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/3 "Par "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā". Šajā punktā minēto pārskatu un pārskata pielikumu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 24. janvārim.

31. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/3 "Par "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr. 149).

32. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

33. Komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi un kurai, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir pienākums pārskatā un pārskata pielikumā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu, pēdējo pārskatu par 2017. gada 4. ceturksni un šā pārskata pielikumu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2018. gada 25. janvārim.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 155 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.110

VSPARK 27002051

Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats (1-MB)

20_____. gada ____. ceturksnis

Lūdzam norādīt finanšu gadu, ja tas nav
no 1. janvāra līdz 31. decembrim

no _____. _____. 20_____. līdz _____. _____. 20_____.

   
Komercsabiedrības nosaukums  
   
Reģistrācijas numurs  
   
Juridiskā adrese  
   
Pasta adrese  

1. INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBU

1.1. PAŠU KAPITĀLS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3)

Darījumu radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

Pamatkapitāls

1010

       
Akcijas (daļas), kas tiešā veidā pieder tiešajam investoram (vairāk par 10%)

1011

       
Nerezidenta valsts kods  

101

       
 

101

       
 

101

       
Akcijas (daļas), kas pieder ārvalstu māsas uzņēmumam (mazāk par 10%)

1012

       
Nerezidenta valsts kods  

102

       
 

102

       
 

102

       
Akcijas (daļas), kas pieder tiešo investīciju uzņēmumam (mazāk par 10%)

1013

       
Nerezidenta valsts kods  

103

       
 

103

       
 

103

       
Akcijas (daļas), kas pieder citam nerezidentam (mazāk par 10%)

1014

       
Nerezidenta valsts kods  

104

       
 

104

       
 

104

       
Akciju emisijas uzcenojums

1020

 

x

x

 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

1030

 

x

x

 
Rezerves

1040

 

x

x

 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1050

 

x

x

 
Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)

1060

 

x

x

 

1.2. AUGSTĀKAIS KONTROLĒJOŠAIS MĀTES UZŅĒMUMS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Valsts kods1

A

B

1

Komercsabiedrības augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums

1070

 

1 Ja komercsabiedrībai nav augstākā kontrolējošā mātes uzņēmuma, norāda 9N.

1.3. DIVIDENDES

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Pārskata ceturksnī

A

B

1

Komercsabiedrības aprēķinātās dividendes

1080

 

1.4. INFORMĀCIJA NO PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA
(uzrāda pārskatā par 2. ceturksni)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā gadā

A

B

1

Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšanas, pārvērtēšanas, realizēšanas, valūtas kursu svārstībām, uzkrājumu veidošanas (t.sk. nodokļu nomaksai)

1090

 

1.5. INFORMĀCIJA NO KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA BILANCES
(aizpilda komercsabiedrība, kas sagatavo konsolidētos pārskatus reizi gadā, sagatavojot pārskatu par 2. ceturksni)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā gada sākumā

Iepriekšējā gada beigās

A

B

1

2

Rezerves

1110

   
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1120

   
Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)

1130

x

 

1.6. INFORMĀCIJA NO KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA
(aizpilda komercsabiedrība, kas sagatavo konsolidētos pārskatus reizi gadā, sagatavojot pārskatu par 2. ceturksni)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā gadā

A

B

1

Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšanas, pārvērtēšanas, realizēšanas, valūtas kursu svārstībām, uzkrājumu veidošanas (t.sk. nodokļu nomaksai)

1140

 

2. Tiešās investīcijas LATVIJĀ
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTORU

2.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)

2010

             
Nerezidenta valsts kods  

201

             
 

201

             
 

201

             
 

201

             
Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīri

2020

             
Nerezidenta valsts kods  

202

             
 

202

             
 

202

             
 

202

             
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2030

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

203

   

x

       
 

203

   

x

       
 

203

   

x

       
 

203

   

x

       
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2040

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

204

   

x

       
 

204

   

x

       
 

204

   

x

       
 

204

   

x

       
Avansa maksājumi tiešajam investoram par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

2050

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

205

   

x

       
 

205

   

x

       
 

205

   

x

       
 

205

   

x

       
Pircēja un pasūtītāja (tiešā investora) parādi

2060

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

206

   

x

       
 

206

   

x

       
 

206

   

x

       
 

206

   

x

       
Komercsabiedrības pamatkapitālā neiemaksātā tiešā investora daļa

2070

   

x

x

     
Nerezidenta valsts kods  

207

   

x

x

     
 

207

   

x

x

     
 

207

   

x

x

     
 

207

   

x

x

     
Pārējie ar tiešo investoru saistītie aktīvi

2080

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

208

   

x

       
 

208

   

x

       
 

208

   

x

       
 

208

   

x

       

2.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešā investora īpašumā

2090

             
Nerezidenta valsts kods  

209

             
 

209

             
 

209

             
 

209

             
No tiešā investora saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2110

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

211

   

x

       
 

211

   

x

       
 

211

   

x

       
 

211

   

x

       
No tiešā investora saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2120

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

212

   

x

       
 

212

   

x

       
 

212

   

x

       
 

212

   

x

       
No pircēja (tiešā investora) saņemtie avansa maksājumi

2130

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

213

   

x

       
 

213

   

x

       
 

213

   

x

       
 

213

   

x

       
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešajam investoram)

2140

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

214

   

x

       
 

214

   

x

       
 

214

   

x

       
 

214

   

x

       
Pārējās saistības pret tiešo investoru

2150

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

215

   

x

       
 

215

   

x

       
 

215

   

x

       
 

215

   

x

       

3. ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMI
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMIEM

3.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%)

3010

             
Nerezidenta valsts kods  

301

             
 

301

             
 

301

             
 

301

             
 

301

             
Ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

3020

             
Nerezidenta valsts kods  

302

             
 

302

             
 

302

             
 

302

             
 

302

             
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3030

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

303

   

x

       
 

303

   

x

       
 

303

   

x

       
 

303

   

x

       
 

303

   

x

       
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3040

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

304

   

x

       
 

304

   

x

       
 

304

   

x

       
 

304

   

x

       
 

304

   

x

       
Avansa maksājumi ārvalstu māsas uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

3050

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

305

   

x

       
 

305

   

x

       
 

305

   

x

       
 

305

   

x

       
 

305

   

x

       
Pircēja un pasūtītāja (ārvalstu māsas uzņēmuma) parādi

3060

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

306

   

x

       
 

306

   

x

       
 

306

   

x

       
 

306

   

x

       
 

306

   

x

       
Pārējie ar ārvalstu māsas uzņēmumu saistītie aktīvi

3070

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

307

   

x

       
 

307

   

x

       
 

307

   

x

       
 

307

   

x

       
 

307

   

x

       

3.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3++4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri ārvalstu māsas uzņēmuma īpašumā

3080

             
Nerezidenta valsts kods  

308

             
 

308

             
 

308

             
 

308

             
 

308

             
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3090

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

309

   

x

       
 

309

   

x

       
 

309

   

x

       
 

309

   

x

       
 

309

   

x

       
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3110

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

311

   

x

       
 

311

   

x

       
 

311

   

x

       
 

311

   

x

       
 

311

   

x

       
No pircēja (ārvalstu māsas uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

3120

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

312

   

x

       
 

312

   

x

       
 

312

   

x

       
 

312

   

x

       
 

312

   

x

       
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (ārvalstu māsas uzņēmumam)

3130

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

313

   

x

       
 

313

   

x

       
 

313

   

x

       
 

313

   

x

       
 

313

   

x

       
Pārējās saistības pret ārvalstu māsas uzņēmumu

3140

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

314

   

x

       
 

314

   

x

       
 

314

   

x

       
 

314

   

x

       
 

314

   

x

       

4. Tiešās investīcijas ĀRVALSTĪS
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU ĀRVALSTĪS

4.1. INFORMĀCIJA PAR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Īpatsvars (%)

Biržā kotētās akcijas

Biržā nekotētās akcijas

Kapitāla daļas

A

B

1

2

3

Komercsabiedrības tiešā veidā iegūtā līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pamatkapitālā pārskata perioda beigās (vairāk par 10%)    
Nerezidenta valsts kods

(1)

401

     

(2)

401

     

(3)

401

     

(4)

401

     

(5)

401

     

4.2. INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJĀ GADA NESADALĪTO PEĻŅU

Tiešo investīciju uzņēmuma iepriekšējā gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (–)

Rindas kods

Norāda, sagatavojot pārskatu par 2. ceturksni

A

B

1

Nerezidenta valsts kods

(1)

402

 

(2)

402

 

(3)

402

 

(4)

402

 

(5)

402

 

4.3. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)

4030

             
Nerezidenta valsts kods

(1)

403

             

(2)

403

             

(3)

403

             

(4)

403

             

(5)

403

             
Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

4040

             
Nerezidenta valsts kods  

404

             
 

404

             
 

404

             
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4050

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

405

   

x

       
 

405

   

x

       
 

405

   

x

       
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4060

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

406

   

x

       
 

406

   

x

       
 

406

   

x

       

(4.3. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3++4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Avansa maksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

4070

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

407

   

x

       
 

407

   

x

       
 

407

   

x

       
Pircēja un pasūtītāja (tiešo investīciju uzņēmuma) parādi

4080

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

408

   

x

       
 

408

   

x

       
 

408

   

x

       
Pārējie ar tiešo investīciju uzņēmumu saistītie aktīvi

4090

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

409

   

x

       
 

409

   

x

       
 

409

   

x

       

4.4. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešo investīciju uzņēmuma īpašumā

4110

             
Nerezidenta valsts kods  

411

             
 

411

             
 

411

             
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4120

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

412

   

x

       
 

412

   

x

       
 

412

   

x

       
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4130

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

413

   

x

       
 

413

   

x

       
 

413

   

x

       
No pircēja (tiešo investīciju uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

4140

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

414

   

x

       
 

414

   

x

       
 

414

   

x

       
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešo investīciju uzņēmumam)

4150

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

415

   

x

       
 

415

   

x

       
 

415

   

x

       
Pārējās saistības pret tiešo investīciju uzņēmumu

4160

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

416

   

x

       
 

416

   

x

       
 

416

   

x

       

5. CITI ĀRĒJIE AKTĪVI UN SAISTĪBAS
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR CITIEM NEREZIDENTIEM

5.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)

5010

             
Nerezidenta valsts kods  

501

             
 

501

             
 

501

             
Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)

5020

             
Nerezidenta valsts kods  

502

             
 

502

             
 

502

             
Citu nerezidentu emitētie parāda vērtspapīri

5030

             
Nerezidenta valsts kods  

503

             
 

503

             
 

503

             
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5040

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

504

   

x

       
 

504

   

x

       
 

504

   

x

       
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5050

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

505

   

x

       
 

505

   

x

       
 

505

   

x

       
Avansa maksājumi citiem nerezidentiem par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

5060

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

506

   

x

       
 

506

   

x

       
 

506

   

x

       
Pircēju un pasūtītāju (citu nerezidentu) parādi

5070

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

507

   

x

       
 

507

   

x

       
 

507

   

x

       
Norēķinu kontu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5080

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

508

   

x

       
 

508

   

x

       
 

508

   

x

       
Termiņnoguldījumu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5090

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

509

   

x

       
 

509

   

x

       
 

509

   

x

       
Ārvalstu valūta komercsabiedrības kasē

5110

   

x

       

(5.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Pārējie ar citiem nerezidentiem saistītie aktīvi

5120

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

512

   

x

       
 

512

   

x

       
 

512

   

x

       
 

512

   

x

       

5.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri citu nerezidentu īpašumā

5130

             
Nerezidenta valsts kods  

513

             
 

513

             
 

513

             
 

513

             
No citiem nerezidentiem saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5140

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

514

   

x

       
 

514

   

x

       
 

514

   

x

       
 

514

   

x

       
No citiem nerezidentiem saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5150

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

515

   

x

       
 

515

   

x

       
 

515

   

x

       
 

515

   

x

       
No pircējiem (citiem nerezidentiem) saņemtie avansa maksājumi

5160

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

516

   

x

       
 

516

   

x

       
 

516

   

x

       
 

516

   

x

       
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (citiem nerezidentiem)

5170

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

517

   

x

       
 

517

   

x

       
 

517

   

x

       
 

517

   

x

       
Pārējās saistības pret citiem nerezidentiem

5180

   

x

       
Nerezidenta valsts kods  

518

   

x

       
 

518

   

x

       
 

518

   

x

       
 

518

   

x

       

6. PAPILDINFORMĀCIJA
PAPILDINFORMĀCIJA (VALSTU DALĪJUMĀ), KURU NAV BIJIS IESPĒJAMS NORĀDĪT PĀRSKATA 1.–5. SADAĻĀ

Nerezidenta valsts kods

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Izpildītājs  

/

 

/

 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 
 

/

 

/

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.110

VSPARK 27002052
"Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata"
(1-MB; VSPARK 27002051) pielikums

Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi (2-MB)

20_____. gada ____. ceturksnis

   
Komercsabiedrības nosaukums  
   
Reģistrācijas numurs  
   
Juridiskā adrese  
   
Pasta adrese  

1. ILGTERMIŅA ĀRĒJO AIZŅĒMUMU APGROZĪJUMS

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī

Pārskata ceturkšņa beigās

Pārskata ceturksnī samaksātie procenti

Saņemtā pamatsumma

Atmaksātā pamatsumma

A

B

1

2

3

4

5

Aizņēmumi no tiešajiem investoriem, ārvalstu māsas uzņēmumiem un tiešo investīciju uzņēmumiem

7100

         
Valūtas kods      

710

         
     

710

         
     

710

         
     

710

         
     

710

         
Aizņēmumi no citiem nerezidentiem

7200

         
Aizņēmumi no ārvalstu MFI

7210

         
Valūtas kods      

721

         
     

721

         
     

721

         
     

721

         
     

721

         
Aizņēmumi no starptautiskajām organizācijām

7220

         
Valūtas kods      

722

         
     

722

         
     

722

         
     

722

         
     

722

         
Aizņēmumi no pārējiem ārvalstu aizdevējiem

7230

         
Valūtas kods      

723

         
     

723

         
     

723

         
     

723

         
     

723

         

2. ILGTERMIŅA ĀRĒJO AIZŅĒMUMU PROGNOZE

(aizņēmuma valūtā; veselos skaitļos)

Ceturkšņa kārtas Nr. pēc pārskata ceturkšņa

Rindas kods

Valūtas kods

Atmaksājamās pamatsummas

Procentu maksājumi

Tiešajiem investoriem, ārvalstu māsas uzņēmumiem un tiešo investīciju uzņēmumiem

Ārvalstu MFI

Starptautiskajām organizācijām

Pārējiem ārvalstu aizdevējiem

Tiešajiem investoriem, ārvalstu māsas uzņēmumiem un tiešo investīciju uzņēmumiem

Ārvalstu MFI

Starptautiskajām organizācijām

Pārējiem ārvalstu aizdevējiem

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

8100

                     
                     
                     
                     

2.

8200

                     
                     
                     
                     

3.

8300

                     
                     
                     
                     

4.

8400

                     
                     
                     
                     

5.

8500

                     
                     
                     
                     

6.

8600

                     
                     
                     
                     

7.

8700

                     
                     
                     
                     

8.

8800

                     
                     
                     
                     

Izpildītājs  

/

 

/

 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 
 

/

 

/

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 11.07.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152 (4958), 07.08.2013. OP numurs: 2013/152.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
258770
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva