Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.284

Rīgā 2013.gada 28.maijā (prot. Nr.32 33.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākās kārtas (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde:

6.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n + 2 un n + 3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.1.2. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.2. sadarbības iestāde:

6.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), izstrādā un apstiprina komisijas darbības kārtību;

6.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas kārtību un līguma paraugu par projekta īstenošanu;

6.2.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.2.4. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

6.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.6. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

6.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem un līgumam par projekta īstenošanu;

6.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n + 3 un n + 2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.9. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par projekta īstenošanu un līgumā par projekta īstenošanu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja projekta progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu, sagatavo maksājumu rīkojumus un izdevumu deklarācijas;

6.2.11. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

6.2.12. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitātes un projektu īstenošanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu par projektu iesniegumiem un projektiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā;

6.2.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

7. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk – ERAF finansējums) ir 3 436 013 euro un finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 2 515 123 euro.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.635 redakcijā)

7.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto ERAF finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 3 382 975 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 23. vai 24. punktu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.635 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

8. Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu īpašnieki projekta iesniegumu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība.

9. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona apliecina, ka pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā tā katru gadu, ievērojot līgumā par projekta īstenošanu noteiktos termiņus, iesniegs sadarbības iestādē pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas (1.pielikums) attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

10.1. projekta iesniedzēja pilnvarotajai juridiskajai personai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.2. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

10.3. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona) saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

10.4. projekta iesniedzējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 27.punktā minēto gadījumu;

10.5. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona nav ievērojusi vai ir pārkāpusi šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumus Eiropas Savienības fondu jomā.

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām nemaina lietošanas veidu, un tā netiek nojaukta.

III. Atbalstāmās darbības

12. Finansējumu piešķir:

12.1. būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošanai vai nomaiņai, nodrošinot tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā paredzēto ēkas strukturālo daļu atjaunošanu un ēkas energoaudita pārskatā minētos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus;

12.2. projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13. Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

14. Vienā projekta iesniegumā iekļauj datus par paredzamajiem darbiem vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tai skaitā arī gadījumos, ja uz zemesgabala vienā adresē ir divas vai vairākas dzīvojamās mājas, kuru kopīpašuma daļas ir visu dzīvokļu īpašniekiem piederošo dzīvokļa īpašumu sastāvā.

15. Aktivitātes ietvaros finansējumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var saņemt, ja par šo māju:

15.1. nav saņemts finansējums cita projekta iesnieguma ietvaros;

15.2. nav saņemts finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" vai Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu".

16. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

17. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes, būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādāšanas izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas;

18.2. projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

18.3. būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

18.3.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošana un nomaiņa;

18.3.2. pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana;

18.3.3. kāpņu telpas remonts, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.3.4. siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovācija vai rekonstrukcija, izņemot siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanas avotu uzstādīšanu, renovāciju vai rekonstrukciju;

18.3.5. ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai rekonstrukcija;

18.3.6. ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošana, kas paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, ja tā nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju vai pēc pasākuma īstenošanas tiek iegūts siltumenerģijas ietaupījums;

18.3.7. rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā siltumenerģijas atkārtotai izmantošanai, ja tiek īstenots vismaz viens šo noteikumu 18.3.apakšpunktā norādītais pasākums un pēc sistēmas uzstādīšanas iegūtā siltumenerģijas ietaupījuma (megavatstundas/gadā) attiecība pret sistēmas uzstādīšanā ieguldīto ERAF finansējumu (tūkstošos euro) ir 2 vai lielāka;

18.3.8. ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas, ja tā nepieciešama siltumizolācijas materiālu uzklāšanai uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā;

18.4. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.635)

19. Šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja:

19.1. projektu iesniegumiem, kuriem ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ir apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par apdrošinājuma summu, kas nav mazāka par 142 287 euro gadā;

19.2. ir apdrošināts būvniecības garantijas laiks uz vismaz diviem gadiem no objekta nodošanas dienas par apdrošinājuma summu, kas nav mazāka par pieciem procentiem no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra, vai ir izsniegta garantija būvniecības garantijas laikam uz vismaz diviem gadiem no objekta nodošanas dienas par galvojuma summu, kas nav mazāka par pieciem procentiem no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra, ja minēto garantiju ir izsniegusi kredītiestāde, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā (turpmāk – kredītiestāde);

19.3. ir veikta būvdarbu būvuzraudzība;

19.4. būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.635)

20. Šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

21. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 18. un 25.punktā minēto izmaksu apmēru;

21.2. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu;

21.3. šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētās apdrošināšanas izmaksas;

21.4. ēkas apkalpojošo inženierkomunikāciju sistēmu izveide, renovācija vai rekonstrukcija, kas nav minēta šo noteikumu 18.3.4. un 18.3.5.apakšpunktā;

21.5. izmaksas, kas veiktas, pirms pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri.

22. Projekta iesniegumā iekļauj izmaksas, kas minētas šo noteikumu 18. un 21.punktā.

23. Maksimāli pieļaujamā ERAF finansējuma intensitāte ir 50 procenti no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

24. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu sadarbības iestādē vismaz 10 procentiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku ir noteikts maznodrošinātas personas statuss, projektam maksimāli pieļaujamo ERAF finansējuma intensitāti palielina par 10 procentpunktiem.

25. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apjoms nepārsniedz 50 euro uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.635 redakcijā)

26. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.

27. Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu drīkst apvienot ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros piešķirto atbalstu.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

28. Projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākās kārtas organizē par šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto finansējumu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.635 redakcijā)

29. Projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumu vērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek viena kalendāra mēneša ietvaros.

30. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina, norādot pieejamo ERAF finansējumu un projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

32. Lai pieteiktos ERAF finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

32.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums);

32.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

32.2.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, balsošanas protokolu (tai skaitā aptaujas lapas) vai savstarpēju vienošanos (kopiju), kurā:

32.2.1.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;

32.2.1.2. norādītas renovācijas darbu izmaksas;

32.2.1.3. norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītās darbības;

32.2.2. pašvaldības izziņas (kopijas) par maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu, kurās norādīts dzīvokļa īpašnieks un laiks, līdz kuram piešķirts maznodrošinātās personas statuss (ja projekta iesniedzējs piemēro 60 procentu ERAF finansējuma intensitāti);

32.2.3. sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu (kopiju), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju;

32.2.4. ja projekta iesniegums iesniegts par tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas būvēta pēc 1957.gada, kurai ir vismaz trīs virszemes stāvi, kuras vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēdējos piecos kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā un kurā uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei, projekta iesniedzējs var nepievienot šo noteikumu 32.2.3.apakšpunktā minēto ēkas energoaudita pārskatu, bet pievienot ēkas apsekojuma ziņojumu renovācijas pasākumu īstenošanai (4.pielikums) un projekta iesnieguma veidlapā (2.pielikums) norādīt, ka projekta ietvaros veiks vismaz ēkas sienu siltumizolāciju, augšējā stāva pārseguma vai jumta siltumizolāciju, logu atjaunošanu vai maiņu koplietošanas telpās, kā arī ēkas ārdurvju atjaunošanu vai maiņu;

32.2.5. būvvaldē saskaņotu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņotu apliecinājuma karti par projektā veicamajiem darbiem (kopiju);

32.2.6. projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, ja projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem;

32.2.7. līgumu par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi (ja attiecināms);

32.2.8. siltumenerģijas piegādātāja izziņu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu ēkas energoaudita pārskata 5.sadaļā "Ēkas patēriņš un uzskaite" norādītajā periodā (ja attiecināms).

33. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

34. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

36. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Ja pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā kalendāra mēnesī, bet saņemts sadarbības iestādē vēlāk nekā nākamā mēneša piektajā dienā, projekta iesniegumu vērtē kopā ar projektu iesniegumiem, kuri saņemti sadarbības iestādē nākamajā kalendāra mēnesī.

37. Ja projekta iesniegumu nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ka tas ir saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

38. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju nevar iesniegt atkārtoti, kamēr sadarbības iestāde par iesniegto projekta iesniegumu nav pieņēmusi šo noteikumu 47.punktā minēto lēmumu. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu nevar iesniegt, ja tajā iekļautās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai piešķirts finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" pirmo līdz astoto projektu iesniegumu atlases kārtu" vai saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu".

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

39.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

39.2. projekta iesnieguma veidlapu DOC, XLS vai JPG datņu formātā (4.1. un 4.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS formātā) ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē papildus iesniedz elektronisko datu nesējā vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv);

39.3. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

40.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

40.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

40.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir parakstīti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

41. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegumu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām to kopijām.

42. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc kalendāra mēneša beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

43. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

43.1. komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

43.2. komisijas vadītāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

43.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

44. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un ERAF finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

45. Kritēriju vērtēšanas secība:

45.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, vērtēšanu neturpina;

45.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22. un 23.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

45.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22. un 23.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajiem kritērijiem;

45.4. visus kalendāra mēneša ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 34.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

45.4.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kuram ir augstāks rādītājs, salīdzinot iegūstamo siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret ERAF finansējumu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

45.4.2. ja vērtējums atbilstoši šo noteikumu 45.4.1.apakšpunktam ir vienāds, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēti energoefektivitātes darbi mājā ar lielāku dzīvokļu skaitu;

45.4.3. ja vērtējums atbilstoši šo noteikumu 45.4.2.apakšpunktam ir vienāds, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

45.4.4. ja vērtējums atbilstoši šo noteikumu 45.4.3.apakšpunktam ir vienāds, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sadarbības iestādē ir iesniegts agrāk;

45.5. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 34.punktā minētajam kritērijam.

46. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

47. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 34.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minēto lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums.

48. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

49. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda papildu vai precizējošo informāciju, kas nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 5.pielikuma 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 19., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. un 33.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, ERAF finansējuma apjomu un intensitāti.

50. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 30 darbdienām no lēmuma nosūtīšanas dienas.

51. Šo noteikumu 50.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, nosūta projekta iesniedzējam pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

53. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

54. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

55. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 15 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, parakstīt līgumu par projekta īstenošanu.

VII. Projekta īstenošanas un ERAF finansējuma saņemšanas nosacījumi

56. Finansējuma saņēmējam pieejamie finansējuma maksājuma veidi:

56.1. avansa maksājums, kas nepārsniedz 20 procentus no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra, ja sadarbības iestādei pieejami finanšu resursi;

56.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

56.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

57. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projekta apstiprinātās ERAF finansējuma summas.

58. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

58.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

58.2. finansējuma saņēmējs ar darbu izpildītāju ir noslēdzis līgumu par vismaz 50 procentiem no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas;

58.3. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

58.4. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

58.5. pirms projekta īstenošanas uzsākšanas finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, un maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību ir atvēris:

58.5.1. norēķinu kontu Valsts kasē vai darījuma kontu kredītiestādē – ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona;

58.5.2. darījumu kontu kredītiestādē – ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona.

59. Ja avansa maksājums pārsniedz ERAF finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs sadarbības iestādes noteiktajā termiņā atmaksā pārmaksāto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā.

60. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

60.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

60.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

60.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

60.4. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris norēķinu kontu kredītiestādē, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

60.5. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē projekta progresa pārskats un citi līgumā noteiktie pārskati, maksājuma pieprasījums un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

60.6. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir nosakāmas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli, kā arī izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

60.7. pēc sadarbības iestādes veiktās pārbaudes un iesniegtās projekta progresa pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

61. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt ERAF finansējuma summu, ja:

61.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

61.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

61.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

61.4. līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

61.5. iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

62. Sadarbības iestādei ir tiesības izbeigt līgumu par projekta īstenošanu un finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja:

62.1. triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav uzsācis iepirkuma procedūru;

62.2. gada laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu ar būvkomersantu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;

62.3. 18 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē nav iesniedzis maksājuma pieprasījumu par finansējumu vismaz 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

62.1 Sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu pagarināt šo noteikumu 26. punktā minēto projekta īstenošanas termiņu, vienlaikus ievērojot šo noteikumu 67. punktā minētos nosacījumus.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.316 redakcijā)

63. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

64. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

65. Sadarbības iestāde maksājumus veic uz atsevišķu projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja darījumu vai norēķinu kontu kredītiestādē (ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona vai fiziska persona) vai norēķinu kontu Valsts kasē (ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona).

66. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.316)

67. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015. gada 15. oktobrī. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. oktobrim, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.316 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 28.maija
noteikumiem Nr.284
Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā

1. Ēka

Adrese 
Ēkas kadastra numurs 
Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums 
Ekspluatācijā nodošanas gads Renovācija pabeigta (datums) 

2. Siltumenerģijas patēriņa dati pēc renovācijas

 

Gads vai sezona

    
 

Apkures sezonas sākuma un beigu datums

 

sākuma

beigu

sākuma

beigu

sākuma

beigu

      
 

Siltumenerģijas patēriņš, MWh*

Mēnesis

karstajam ūdenim

apkurei

kopā

karstajam ūdenim

apkurei

kopā

karstajam ūdenim

apkurei

kopā

I

         

II

         

III

         

IV

         

V

         

VI

         

VII

         

VIII

         

IX

         

X

         

XI

         

XII

         

Gadā

         
 

Siltumenerģijas patēriņš, KWh/m2 (uz apkurināmo platību)

Gadā

         

* 1 MWh = 3,6 GJ = 0,86 Gcal.

3. Pārskatu sagatavoja

Vārds, uzvārds 
Organizācija (fiziska vai juridiska persona) un tās reģistrācijas numurs 
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) 
Pārskata sagatavošanas datums 
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 28.maija
noteikumiem Nr.284
 

 

 
 

 
 

 

Projekta iesnieguma veidlapa

 

 
 Projekta nosaukums:  
    
 Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

 
 Prioritātes numurs un nosaukums:

3.4.prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana"

 
 Pasākuma numurs un nosaukums:

3.4.4.pasākums "Mājokļa energoefektivitāte"

 
 Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.4.4.1.aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"

 
 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adrese:  
  

Aizpilda sadarbības iestāde:

 
 Projekta identifikācijas Nr.:_ _ _ / _ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__

__ __ __/__ __ __ __

 
 Projekta iesniegšanas datums:  
  

Projektu atlases veids:

ierobežota    atklāta

  
    

 

1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai): 
1.1.2. PVN maksātājs:

1.1.3. Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 
1.1.4. Deklarētā vai juridiskā adrese:Iela, mājas nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

 

1.1.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona*:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas

1.1.6. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo)

   I-1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
   I-2Akciju sabiedrība
   I-3Kooperatīvā sabiedrība
   I-4Individuālais uzņēmums
   I-5Individuālais komersants
   I-14Fiziska persona
   I-21Biedrība
   I-30Pilnsabiedrība
   I-31Komandītsabiedrība
   Cits

1.1.7. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas darbības nozare saskaņā ar vispārējās ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 2.red. (lūdzam norādīt nozari, kurā tiks izmantoti projekta rezultāti)

 

kods

Nosaukums

 

 

2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (norādīt projekta mērķi, projekta nepieciešamības pamatojumu un aprakstīt plānotās projekta aktivitātes) (ne vairāk kā 1000 zīmes)

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Dzīvojamās mājas adrese: 
Pašvaldība: 
Plānošanas reģions (atzīmēt):Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga

2.3. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros (norādīt aktivitātes, kas tiks īstenotas projekta ietvaros)

Aktivitātes Nr.*

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Sienu un cokola siltināšana

 

m2

2.

Augšējā stāva pārseguma siltināšana 

m2

3.

Jumta renovācija 

m2

4.

Pagraba pārseguma siltināšana 

m2

5.

Koplietošanas telpu logu atjaunošana vai nomaiņa 

gab.

6.

Koplietošanas telpu durvju atjaunošana vai nomaiņa 

gab.

7.

Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa 

gab.

8.

Siltumapgādes sadales sistēmas renovācija vai rekonstrukcija 

gab.

9.

Karstā ūdens sadales sistēmas renovācija vai rekonstrukcija 

gab.

10.

Ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai rekonstrukcija 

gab.

11.

   

12.

   

13.

   

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.2.punkts) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti;

2.4. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) pret ERAF finansējumu (tūkstošos latu)

 Nr.

Nosaukums

Skaits

Mērvienība

1.

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums* 

MWh gadā

2.

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas no aprēķinātā kopējā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas (1.aile/ aprēķinātais kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas*100) 

% gadā

3.

ERAF finansējums** 

tūkst. LVL

4.

Siltumenerģijas ietaupījums pret ERAF finansējumu (1.aile/3.aile)  

* Norādītajam siltumenerģijas ietaupījumam jāsakrīt ar ēkas energoaudita pārskatā (Ministru kabineta noteikumu 3.pielikumā) vai vienkāršotā ēkas energoaudita pārskatā (Ministru kabineta noteikumu 4.pielikumā) norādīto siltumenerģijas ietaupījumu pēc projekta īstenošanas, salīdzinot ar aprēķināto kopējo siltumenerģijas patēriņu pirms projekta

** ERAF finansējumam jāsakrīt ar 4.1. punktā norādīto ERAF finansējumu.

3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Projekta īstenošanas laiks

Plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos , sākot ar līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu (projekta iesniegumā minētās aktivitātes ir jāīsteno divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu)

3.2. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts

Avansa maksājums

Ir nepieciešams, _____________LVL apmērā

(lūdzu, norādiet nepieciešamo avansa maksājumu, ņemot vērā, ka tas nedrīkst pārsniegt 20 % no ERAF finansējuma apmēra)

Nav nepieciešams

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu (starpposma maksājumus var saņemt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus):

(Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu un starpposma maksājumu laika grafiku norādīt atbilstoši projekta īstenošanas gadiem, nevis kalendārajiem gadiem.)

Aktivitātes nosaukums*

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

1.projekta īstenošanas gads

2.projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Aktivitātes (aizpilda visi projekta iesniedzēji)

1.aktivitāte "aktivitātes nosaukums"

 

Posmi

Avansa un starpposma maksājumu pieprasīšanas laika grafiks**

Pieprasītā summa (LVL)

1.projekta īstenošanas gads

2.projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Nav jāaizpilda, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt avansa vai starpposma maksājumu)

Avanss

I posms

II posms

*Aktivitātēm jāsakrīt ar 2.3.apakšpunktā norādītajām aktivitātēm

** Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no apstiprinātās ERAF finansējuma summas.

4. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

4.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

privātās attiecināmās izmaksas

      
 

1=2+3

2

3=4+5

4

5

20XX     
20XX     
20XX     
Kopā

"

4.2. Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas,
LVL
(ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL
(t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

Attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Energoaudita, tehniskā apsekojuma, būvniecības izmaksu tāmes, būvprojekta izstrādāšanas izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas**:         
1.1. energoaudita sagatavošanas izmaksas         
1.2. tehniskā apsekojuma atzinuma sagatavošanas izmaksas         
1.3. būvniecības izmaksu tāmes sagatavošanas izmaksas         
1.4. būvprojekta izstrādāšanas izmaksas         
1.5. tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas         
2. Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas**:             
2.1. būvuzraudzības izmaksas         
2.2. autoruzraudzības izmaksas         
3. Būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājā         

KOPĀ:

      

100 %

  

* Izmaksu pozīcijas var sadalīt sīkāk atbilstoši projekta iesniedzēja vajadzībām.

** 1. un 2.punktā minēto izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

5. Sadaļa – Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),

projekta iesniedzēja pilnvarotā persona  ,
   projekta iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums un atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds (juridiskai personai) 
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,  
   dd/mm/gggg 
ir patiesi šādi fakti:  

5.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

5.1.1. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai īstenotu projektu;

5.1.2. projekta iesniedzēja pilnvarotajai juridiskajai personai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta;

5.1.3. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības un atbildīgajai iestādei nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

5.1.4. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotai personai (ja tā ir juridiska persona) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

5.1.5. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona ir ievērojis vai nav pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

5.1.6. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam (ieskaitot);

5.1.7. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

5.1.8. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības.

5.2. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

5.2.1. šīs aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu neapvieno ar citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros sniegto finansējumu. Citas aktivitātes vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šīs aktivitātes ietvaros;

5.2.2. tieši šis projekta iesniegums jau netiek, nav ticis un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 27. punktā minētajā gadījumā;

5.2.3. projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās izmaksas nav radušās pirms sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pirms sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot noteikumu 18.1.punktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas pirms sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pirms sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja tās ir veiktas ne ātrāk par 2006.gada 24.oktobri;

5.2.4. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar normatīvo aktu Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā prasībām;

5.2.5. iepirkumu procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

5.2.6. projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

5.2.7. iesniegtā būvprojekta tehniskie risinājumi atbilst Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Latvijas būvnormatīvu, tai skaitā LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495), LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.498) un LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.534) prasībām;

5.2.8. projekta rezultātā finansētās infrastruktūras izveide vai atjaunošana pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

5.3. Projekta atbilstība:

5.3.1. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

5.3.2. projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

5.3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas būs ne mazāks kā 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa;

5.2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks nojaukta;

5.3.5. pēc projekta īstenošanas turpmāko trīs gadu laikā, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ik gadu iesniegs pārskatu par siltumenerģijas patēriņu attiecīgajā mājā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

Apliecinu, ka sadārdzinājums, kas radīsies projekta īstenošanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret projekta iesniedzēja pilnvaroto personu.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un sadarbības iestādē iesniegtie projekta iesnieguma eksemplāri (tai skaitā elektroniskā versija) satur identisku informāciju un atbilst manā rīcībā esošajam projekta iesniegumam.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona:

Atbildīgās amatpersonas amats: 
Vārds, uzvārds: 
Datums :dd/mm/gggg
Vieta: 
Paraksts: 

(Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 28.maija
noteikumiem Nr.284
Ēkas energoaudita pārskats

  Mājas fasādes fotogrāfija

I. Vispārīgā informācija

1. Ēkas identifikācija

1.1. Adrese 
1.2. Ēkas kadastra numurs 
1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai) 

2. Ēkas apsaimniekotājs

2.1. Nosaukums 
2.2. Reģistrācijas numurs 
2.3. Administratīvā adrese 
2.4. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 
2.5. Cita informācija 

3. Energoauditors

3.1. Vārds, uzvārds 
3.2. Sertifikāta numurs 
3.3. Organizācija* 
3.4. Organizācijas reģistrācijas numurs 
3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) 
Piezīme. * Fiziska vai juridiska persona.
4. Ēkas apsekošanas datums 

II. Pamatinformācija par ēku

1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums 
2. Ekspluatācijā nodošanas gads 
3. Stāvi3.1. pagrabs (ir/nav)
3.2. tipveida stāvi (skaits)
3.3. tehniskie stāvi (skaits)
3.4. mansarda stāvs (ir/nav)
3.5. jumta stāvs (ir/nav)
   
4. Dzīvokļi4.1. skaits 
4.2. kopējā platība (m2) (bez lodžijām un balkoniem) 
4.3. telpu augstums (m) 
4.4. aprēķina temperatūra (oC) 
4.5. aprēķina platība (m2) 
4.6. cita informācija 
5. Kāpņu telpas5.1. skaits 
5.2. platība (m2) 
5.3. aprēķina platība (m2) 
5.4. telpu augstums (m) 
5.5. aprēķina temperatūra (oC) 
5.6. cita informācija 
6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs6.1. telpas nosaukums   
6.2. platība (m2)   
6.3. telpu augstums (m)   
6.4. aprēķina temperatūra (oC)   
6.5. aprēķina platība (m2)   
6.6. cita informācija   
7. Citas telpas7.1. telpas nosaukums   
7.2. platība (m2)   
7.3. telpu augstums (m)   
7.4. aprēķina temperatūra (oC)   
7.5. aprēķina platība (m2)   
7.6. cita informācija   
8. Kopējā aprēķina platība (m2) 
9. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)garums (m) 
platums (m) 
augstums (m) 
10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi 
11. Cita informācija 

12. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas pielikumā uz _______ lapām.

III . Ēkas norobežojošās konstrukcijas

1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

Nr. p.k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i)

Biezums

Laukums

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)

Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ)

Termiskā tilta garums

Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm

Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

mm

m2

W/(m2 K)

W/(m K)

m

°C

W/K

1)

         

2)

         

3)

         

4)

         

5)

         

6)

         

7)

         

8)

         

9)

         

...

         

...

         

...

         
2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT2.1. faktiskais 
2.2. normatīvais* 

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

1. Kopējā aprēķina platībā iekļauto telpu ventilācijas sistēmas

1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju1.1.1. aprēķina laukums m2
1.1.2. tilpums m3
1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju 1/h
   
1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju1.2.1. aprēķina laukums m2
1.2.2. tilpums m3
1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte 1/h
1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija 1/h
   
1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve_________ (W/K) esošais
1.4. Cita informācija 

2. Enerģijas patēriņa sadalījums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai (balstoties uz izmērītajiem datiem)

Enerģijas patēriņa sadalījums

Vidējais (MWh gadā)

Īpatnējais (kWh/m2 gadā)

Vidējais koriģētais* (MWh gadā)

Īpatnējais koriģētais (kWh/m2 gadā)

2.1. Apkurei    
2.2. Dzesēšanai  

2.3. Karstā ūdens sagatavošanai  
2.4. Mehāniskajai ventilācijai  

2.5. Kopā

  
2.6. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju 

Piezīme. * Aprēķināts, ņemot vērā normatīvos ārējos klimatiskos apstākļus (tikai apkurei).

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā

Enerģijas ieguvumu sadalījums

Kopējais
(MWh gadā)

Īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

3.1. Iekšējie siltuma ieguvumi  
3.2. Saules siltuma ieguvumi  
   
3.3. Ieguvumu izmantošanas koeficients 
3.4. Cita informācija 

4. Siltuma piegāde/ražošana

4.1. Siltumenerģijas piegādes sistēma centralizēta siltumapgāde
 lokāla siltumapgāde
4.2. Lokālās siltumapgādes apkures katls4.2.1. apkures katla pārbaudes akts* pielikumā

(ir/nav)

4.2.2. pārbaudes akta datums 
4.3. Cita informācija 
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4.pielikumu.

5. Siltuma sadale – apkures sistēma

5.1. Apkures sistēma vienas caurules
 divu cauruļu
5.2. Siltummezgla tips atkarīgā pieslēguma shēma
 neatkarīgā pieslēguma shēma
5.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos

(ir/nav)

5.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis 
5.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) 
5.6. Cita informācija 

6. Karstā ūdens sadales sistēma

6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) 
6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) 
6.3. Karstā ūdens sagatavošana sagatavošana siltummezglā
 centralizēta apgāde
 individuālā
6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips bez cirkulācijas
 ar cirkulāciju
6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis 
6.6. Cita informācija 

7. Dzesēšana

7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā

(ir/nav)

7.2. Pārbaudes akta datums 
7.3. Cita informācija 
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu.

V. Enerģijas patēriņš un uzskaite

1. Enerģijas patēriņa dati
(ja pieejama informācija, pārskatā jāiekļauj dati par pēdējiem pilniem pieciem gadiem vai sezonām)
1.1. Siltumenerģijas patēriņš telpu apkureiKalendāra gadsPatēriņš (MWh)
  
  
  
  
  
1.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanaiKalendāra gadsPatēriņš (MWh)
  
  
  
  
  

 

1.3. Enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai, kas nepieciešams kondicionēšanas sistēmas iekārtu darbināšanaiKalendāra gadsPatēriņš (MWh)
  
  
  
  
  
1.4. Enerģijas patēriņš telpu ventilācijai, kas nepieciešams mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtu darbināšanaiKalendāra gadsPatēriņš (MWh)
  
  
  
  
  
1.5. Cita informācija 

 

2. Enerģijas uzskaite

2.1. Siltumenerģijas skaitītājs apkurei ir, uzstādīšanas datums _______________
 nav
 kopā ar karstā ūdens siltuma patēriņu
2.2. Siltumenerģijas skaitītājs karstajam ūdenim ir, uzstādīšanas datums _______________
 nav
2.3. Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs ir, uzstādīšanas datums _______________
 nav
2.4. Cita informācija 

VI. Ēkas renovācijas priekšlikumi

Nr. p.k.

Pasākums un tā apraksts

Sasniedzamais rādītājs un mērvienība*

Piegādātās enerģijas ietaupījums, salīdzinot ar aprēķināto ēkas energoefektivitātes novērtējumu

Pasākuma
īstenošanas rezultātā iegūtais finansiālais ietaupījums

MWh gadā

kWh/m2 gadā

%

Ls/m2 gadā

1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai 

1)

      

2)

      

3)

      

..

      

..

      

..

      

..

      

 

2. Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai 

..

      

..

      

..

      
3. Citi ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi 

..

      

..

      

..

      

Piezīme. * Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients U (W/(m2×K)), ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m×K))

VII. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas

Pārskata VI daļā norādīto pasākumu numuri

 

 

Rādītāji

Mērvienība

Esošā situācija

Sasniedzamie rādītāji pēc priekšlikumu īstenošanas (varianti*)

1. Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums

kWh/m2 gadā

 
1.1. t.sk. apkurei

kWh/m2 gadā

 
1.2. dzesēšanai

kWh/m2 gadā

 
1.3. karstā ūdens sagatavošanai

kWh/m2 gadā

 
1.4. mehāniskajai ventilācijai

kWh/m2 gadā

 
2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT

W/K

   
3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve

W/K

   
4. Gaisa apmaiņas intensitāte**

1/h

   
5. Iekšējie siltuma ieguvumi ēkā

kWh/m2 apkures periodā

   
6. Saules siltuma ieguvumi ēkā

kWh/m2 apkures periodā

   
7. Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums gadā

kWh/m2 gadā

   
7.1. t.sk. apkurei

kWh/m2 gadā

   
7.2. dzesēšanai

kWh/m2 gadā

   
7.3. karstā ūdens sagatavošanai

kWh/m2 gadā

   
7.4. mehāniskajai ventilācijai

kWh/m2 gadā

   
8. Aprēķinātais oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums

kg CO2 gadā

   
9. Cita informācija  

Piezīmes.

* Jānorāda vismaz viens sasniedzamais variants.

** Ja norādītais gaisa apmaiņas intensitātes rādītājs ir mazāks par 0,5, sasniedzamo parametru vērtējumā tiks izmantota vērtība 0,5.

10. Energoauditors

 

 

 

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 28.maija
noteikumiem Nr.284
Ēkas apsekojuma ziņojums renovācijas pasākumu īstenošanai

1. Ēkas identifikācija

Ēkas adrese 
Ēkas tips 
Ēkas kadastra numurs 
Virszemes stāvu skaits ēkā 
Aprēķina (apkurināmā) platība 

2. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi

 

3. Enerģijas patēriņa dati

 

Siltumenerģijas patēriņš (MWh)

Periods* (no–līdz)

Apkurei

Karstā ūdens sagatavošanai

   
   
   
   

Piezīme. * Ja pieejama informācija, jānorāda dati par pēdējo piecu gadu periodu. Dati jānorāda par pilniem gadiem.

4. Apkurei piegādātās enerģijas ietaupījums, īstenojot renovācijas pasākumus (rēķina no vidējiem enerģijas patēriņa datiem)

%*

MWh gadā

kWh/m2 gadā

   

Piezīme. * 35 % no ēkas siltumenerģijas patēriņa apkurei, ja ēkai izmērītais enerģijas patēriņš apkurei ir 105–134 kWh/m2 gadā, 40 % no ēkas siltumenerģijas patēriņa apkurei, ja ēkai izmērītais enerģijas patēriņš apkurei ir 135–165 kWh/m2 gadā.

5. Ziņojuma sagatavotājs

Vārds, uzvārds 
Organizācija (fiziska vai juridiska persona) 
Organizācijas reģistrācijas numurs 
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) 
Datums Paraksts 
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 28.maija
noteikumiem Nr.284
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits vienam vai vairākiem kritērijiem

Punktu skaits

 
1.Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu):

0–55

0

1.1.ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu mazāk par 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts maznodrošinātas personas statuss:  
1.1.1.mazāk par 2

0

 
1.1.2.no 2 līdz 2,99

11

 
1.1.3.no 3 līdz 3,99

22

 
1.1.4.no 4 līdz 4,99

33

 
1.1.5.no 5 līdz 5,99

44

 
1.1.6.no 6 un vairāk

55

 
1.2.ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu vismaz 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts maznodrošinātas personas statuss:  
1.2.1.mazāk par 1,6

0

 
1.2.2.no 1,6 līdz 2,49

11

 
1.2.3.no 2,5 līdz 3,29

22

 
1.2.4.no 3,3 līdz 4,09

33

 
1.2.5.no 4,1 līdz 4,99

44

 
1.2.6.no 5 un vairāk

55

 
2.Dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

0–15

0

2.1.mazāks par 10

0

 
2.2.no 10 līdz 24

3

 
2.3.no 25 līdz 49

6

 
2.4.no 50 līdz 74

9

 
2.5.no 75 līdz 99

12

 
2.6.100 un vairāk

15

 
3.Dzīvokļu īpatsvars daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru īpašniekiem noteikts maznodrošinātas personas statuss:

0–42

0

3.1.mazāks par 5 %

0

 
3.2.no 5 % līdz 9,99 %

10

 
3.3.no 10 % līdz 14,99 %

21

 
3.4.no 15 % un vairāk

42

 
KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

 

Punktu skaits

 
4.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

0–10

0

4.1.1 un augstāk

0

 
4.2.no 0,001 līdz 0,999

1

 
4.3.no 0 līdz –0,999

3

 
4.4.no –1,000 līdz –1,999

6

 
4.5.–2,000 vai zemāk

10

 
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
5.Aktivitātes ietvaros finansētie pasākumi nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot horizontālās prioritātes ''Ilgtspējīga attīstība'' ieviešanu 

N

6.Projekta aktivitātes atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām 

P

7Projekta izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam 

P

8.Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos 

P

9.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam apmēram

 

P

10.Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi 

P

11.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits un projekta iesniegumam ir pievienots energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām 

N

12.Projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā par projektā veicamajiem darbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem 

N

13.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir ne mazāk kā 20 % gadā no projekta iesniegumam pievienotajā energoaudita pārskatā aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma 

N

14.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas 

P

15.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

P

16.Pieprasītais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru 

P

17.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

N

18.Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas īstenošanas nepārsniedz 120 kWh/m2 gadā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir viens vai divi stāvi. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas īstenošanas nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir trīs vai vairāk stāvu 

N

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

19.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas ietaupījuma (MWh/g) attiecība pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu) ir 2 vai lielāka. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu vismaz 10 % no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir noteikts maznodrošinātas personas statuss, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas ietaupījuma (MWh/g) attiecība pret projekta iesniegumā norādīto ERAF finansējumu (tūkstošos latu) ir 1,6 vai lielāka 

P

20.Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām 

N

21.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, sākta būvēt pirms 1993.gada (ieskaitot) un nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot) 

N

22.Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļa īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļa īpašumiem 

N

23.Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
24.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats 

P

25.Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks 

P

26.Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

P

27.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

28.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formā) 

P

29.Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laika periodu 

P

30.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

P

31.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

P

32.Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā 

N

33.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja iesniegts papīra veidā) 

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
34.Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 5., 11., 12., 13., 17., 18., 20., 21., 22., 23. un 32.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamā finansējuma 

N

Piezīmes.*

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā).

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 28.05.2013.Stājas spēkā: 30.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 29.05.2013. OP numurs: 2013/102.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
257081
{"selected":{"value":"31.10.2014","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2013","iso_value":"2013\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.10.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)