Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr.196

Rīgā 2013.gada 20.maijā (prot. Nr.27 1.§)
Par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentu apstiprināšanu

1. Apstiprināt Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentus – Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta protokolu-aprakstu, Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas karti un robežzīmes protokolu.

2. Ārlietu ministrijai paziņot Baltkrievijas Republikai un Krievijas Federācijai par demarkācijas dokumentu apstiprināšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs

Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta
PROTOKOLS-APRAKSTS

Īstenojot 2010. gada 28. janvāra Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu, Kopīgā Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas komisija Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanai (turpmāk – robežu krustpunkts) noteica un iezīmēja precīzu robežu krustpunkta atrašanās vietu un uzstādīja speciālo robežzīmi "Ņeverica".

1. pants

1. Robežu krustpunkts atrodas uz Zilupes (Sinjuha) upes un tajā ietekošās Ņevericas upes viduslīniju krustpunktā ar koordinātām:

ģeodēziskajām – В = 56°10'12".6657, L = 28°09'04".8930;

taisnleņķa – х = 6 225 617.689 m, у = 571 490.058 m.

2. No robežu krustpunkta valstu robežas iet šādi:

- Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – no robežu krustpunkta pa Zilupes (Sinjuha) upes vidu vispārējā rietumu virzienā;

- Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas – no robežu krustpunkta pa Ņevericas upes vidu vispārējā dienvidu virzienā;

- Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas – no robežu krustpunkta pa Zilupes (Sinjuha) upes vidu vispārējā ziemeļaustrumu virzienā.

2. pants

1. Robežu krustpunktā uzstādīto speciālo robežzīmi "Ņeverica" (turpmāk – robežzīme) veido trīs četrplakņu vienāda augstuma robežstabi, katrs no kuriem atrodas Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas teritorijā.

2. Uz robežzīmes robežstaba plaknes, kas pavērsta pret robežu krustpunktu, atrodas valsts ģerboņa attēls, valsts nosaukums, kuras teritorijā ir uzstādīts robežstabs, un robežzīmes nosaukums. Uzraksti veikti attiecīgās valsts valodā.

3. pants

1. Robežu krustpunkta un robežstabu atrašanās vieta attēlota ar sarkanu apli Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta rajona demarkācijas kartē mērogā 1:10 000, kura ir Protokola-apraksta 1. pielikums.

2. Speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokols ir Protokola-apraksta 2. pielikums.

Speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokola neatņemama sastāvdaļa ir: robežzīmes robežstabu rasējumi, valstu ģerboņu attēli un robežstabu uzraksti, robežzīmes fotogrāfijas, valstu robežu krustpunkta koordinātu noteikšanas metodika, valstu ģeodēzisko tīklu punktu koordinātu un augstumu saraksts, kā arī ģeodēziskā tīkla shēma.

3. 1. pielikums un 2. pielikums ir Protokola-apraksta neatņemama sastāvdaļa.

4. pants

1. Robežu krustpunkta un robežzīmes robežstabu koordinātas noteiktas WGS-84 koordinātu sistēmā UTM projekcijā. Robežzīmes robežstabu augstumi noteikti 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā.

2. Robežzīmes robežstabu koordinātu un augstumu noteikšana veikta 2012. gadā ar tālizpētes metodēm, pielietojot GLONASS/GPS tehnoloģijas.

3. Robežu krustpunkta koordinātas noteiktas analītiski pēc instrumentālās uzmērīšanas rezultātiem.

4. Robežzīmes robežstabu koordinātu noteikšanai izveidots kopīgs ģeodēziskais pamatojums, kuru veido valstu teritorijās izvietotie ģeodēzisko tīklu punkti.

5. Robežzīmes robežstabu koordinātas noteiktas ar vidējo kvadrātisko kļūdu 0,05 m attiecībā pret izejas punktiem un attiecināmas uz robežstaba smailes centru.

6. Robežzīmes robežstabu augstumi attiecināmi uz apmales augšu un noteikti ar vidējo kļūdu 0,03 m attiecībā pret izejas punktiem.

5. pants

1. Robežzīmes robežstabu uzturēšana tiek veikta tā, lai to atrašanās vieta, forma un krāsa atbilstu Protokola-apraksta noteikumiem.

2.  Attiecīgās valsts teritorijā uzstādīto robežzīmes robežstabu uzturēšanu nodrošina šo valstu pilnvarotie robežas pārstāvji, kuri darbojas uz Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas starptautisko vienošanos pamata.

3. Lai nodrošinātu redzamību starp robežstabiem un no robežstabiem uz robežu krustpunktu, pilnvarotie robežas pārstāvji savas valsts teritorijā robežzīmes rajonā nodrošina apvidus attīrīšanu.

4. Pilnvarotie robežas pārstāvji savlaicīgi organizē savstarpēji saskaņotus pasākumus, lai nodrošinātu pie robežzīmes uzstādīšanas nostiprināto Zilupes (Sinjuha) un Ņevericas krastu posmu nemainību, kā arī lai nodrošinātu upju dabīgo plūsmu.

5. Par robežzīmes uzturēšanas un apvidus attīrīšanas plānotajiem darbiem pilnvarotie robežas pārstāvji informē cits citu ne vēlāk kā trīs dienas pirms darbu uzsākšanas.

6. Lai pārbaudītu robežzīmes stāvokli, pilnvarotie robežas pārstāvji reizi divos gados, sākot ar Protokola-apraksta spēkā stāšanās datumu, pārmaiņus organizē kopīgu robežzīmes pārbaudi.

Pilnvarotais robežas pārstāvis, kurš organizē kopīgo pārbaudi, rakstiski informē par to citus pilnvarotos robežas pārstāvjus ne vēlāk kā desmit dienas pirms pārbaudes sākuma.

Par robežzīmes kopīgās pārbaudes rezultātiem pēc pilnvaroto robežas pārstāvju saskaņotas formas tiek sastādīts akts trijos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā.

Nepieciešamības gadījumā pilnvarotie robežas pārstāvji var organizēt papildus kopīgās pārbaudes. Šādas pārbaudes organizē pilnvarotais robežas pārstāvis, kurš to ir ierosinājis.

7. Robežzīmes robežstabu pārvietošanas, bojāšanas, nozaudēšanas gadījumā to atjaunošana vai remonts veicams nekavējoties.

Robežstabs tiek atjaunots iepriekšējā vietā saskaņā ar speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolu, klātesot visiem pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem.

Par veiktajiem robežzīmes atjaunošanas darbiem pēc pilnvaroto robežas pārstāvju saskaņotas formas tiek sastādīts akts trijos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā.

8. Ja pilnvarotie robežas pārstāvji nepanāk vienošanos jautājumos par robežzīmes atjaunošanu, tās uzturēšanu, kā arī pie robežzīmes uzstādīšanas nostiprināto Zilupes (Sinjuha) un Ņevericas krastu posmu uzturēšanu, tos izskata un regulē pārrunu ceļā.

6. pants

Protokols-apraksts stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma, kas apstiprina Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

Parakstīts Minskā 2012. gada 6. decembrī trīs eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem trim tekstiem ir vienāds spēks.

Kopīgās komisijas Latvijas puses priekšsēdētāja
I.Mangule

Kopīgās komisijas Baltkrievijas puses priekšsēdētājs
А.Arhipovs

Kopīgās komisijas Krievijas puses priekšsēdētājs
A.Obuhov
s


1.pielikums
Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas
un Krievijas Federācijas valstu robežu krustpunkta
Protokolam-aprakstam

Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valstu robežu krustpunkta rajona demarkācijas karte


2.pielikums
Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta
Protokolam-aprakstam

SPECIĀLĀS ROBEŽZĪMES "ŅEVERICA" PROTOKOLS

Speciālo robežzīmi "Ņeverica" veido trīs četrplakņu vienāda augstuma robežstabi – Latvijas Republikas (RS LV, izgatavots no polimēru materiāliem), Baltkrievijas Republikas (RS BY, izgatavots no polimēru materiāliem), Krievijas Federācijas (RS RU, izgatavots no polimēru materiāliem) –, katrs no kuriem atrodas attiecīgās valsts teritorijā.

Protokola pielikumā: robežzīmes robežstabu rasējumi (1a, 1b un 1c pielikums), valstu ģerboņu attēli un robežstabu uzraksti (2a, 2b un 2c pielikums), robežzīmes fotogrāfijas (3a, 3b un 3c pielikums), valstu robežu krustpunkta koordinātu noteikšanas metodika (4. pielikums), valstu ģeodēzisko tīklu punktu koordinātu un augstumu saraksts (5. pielikums), kā arī ģeodēziskā tīkla shēma (6. pielikums).

Protokols sastādīts trīs eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, visiem trim tekstiem ir vienāds spēks.

Parakstīts Minskā, 2012. gada 6.decembrī.

Kopīgās komisijas
Latvijas puses priekšsēdētāja

I.Mangule

Kopīgās komisijas
Baltkrievijas puses priekšsēdētājs

A.Arhipovs

Kopīgās komisijas
Krievijas puses priekšsēdētājs

A.Obuhovs


1a pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Baltkrievijas Republikas robežstaba rasējums


1b pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Latvijas Republikas robežstaba rasējums


1c pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Krievijas Federācijas robežstaba rasējums


2a pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Baltkrievijas Republikas valsts ģerboņa attēls un robežstaba uzraksti


2b pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēls un robežstaba uzraksti


2c pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Krievijas Federācijas valsts ģerboņa attēls un robežstaba uzraksti


pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Robežzīmes fotogrāfija no Baltkrievijas Republikas teritorijas

 


3b pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Robežzīmes fotogrāfija no Latvijas Republikas teritorijas

 


3c pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Robežzīmes fotogrāfija no Krievijas Federācijas teritorijas

 


4.pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Valstu robežu krustpunkta koordinātu noteikšanas metodika

Valstu robežu krustpunkts ir līniju, kuras iet pa Zilupes (Sinjuha) un tajā ietekošās upes Ņeverica vidu, krustojums. Šī punkta koordinātas nosaka analītiski pēc instrumentālās uzmērīšanas rezultātiem.

Vēruma līnijās starp robežzīmes robežstabiem uzmēra attālumus no minētajiem robežstabiem līdz krastu līnijām (1., 3., 4., 5., 6., 8. punkts).

Pēc uzmērītajiem attālumiem aprēķina punktu taisnleņķa koordinātas un vēruma līniju krustojuma vietas ar upju viduslīnijām (A, C, D punkti) koordinātas. Ar precizitāti ne mazāku kā 0,2 m uzmēra Ņevericas upes ietekas krastu līniju punktu koordinātas (2., 7. punkts) un aprēķina Ņevericas upes viduspunkta koordinātas (В punkts).

Pēc līniju AB un CD koordinātām nosaka to krustojuma punkta koordinātas, kurš ir valstu robežu krustpunkts.

Risinot pretējo ģeodēzisko uzdevumu aprēķina attālumus no valstu robežu krustpunkta līdz katram no robežstabiem. Aprēķinu kontrolei izmanto topogrāfiskās uzmērīšanas mērogā 1:500 rezultātus.

 


5.pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valstu ģeodēzisko tīklu punktu koordinātu un augstumu
SARAKSTS

Ģeodēzisko punktu nosaukumi

Ģeodēzisko punktu klase

Koordinātas

Augstums
H (m)

Platums
B

Garums
L

Dagda (LV)

GPS

56°05'51".7529

27°31'59".0778

202.48

Proški (BY)

VĢS-1

56°08'04".5022

28°08'34".0405

134.88

Černovoki (RU)

VĢS-1

56°05'04".8731

28°18'52".1697

170.78

 


6.pielikums
speciālās robežzīmes "Ņeverica" protokolam

Ģeodēziskā tīkla
SHĒMA

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 196Pieņemts: 20.05.2013.Stājas spēkā: 20.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 23.05.2013. OP numurs: 2013/98.17
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
256953
20.05.2013
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)