Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.261

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 22.§)
Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.815, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
13.panta pirmās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta apmēru, ko piešķir ar celiakiju slimiem bērniem, (turpmāk – atbalsts) un nosacījumus atbalsta saņemšanai.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.815, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

2. Atbalsta apmērs atbilst apmēram, kāds noteikts piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu.

3. Tiesības uz atbalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem ar celiakiju slimiem bērniem, kuri neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī turpina saņemt atbalstu pēc pilngadības sasniegšanas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 8. punktā minētajos gadījumos (turpmāk – bērns).

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

4. Atbalstu ir tiesīgs pieprasīt:

4.1. viens no bērna vecākiem;

4.2. bērna adoptētājs, kurš nav ierakstīts adoptētā bērna dzimšanas reģistrā kā vecāks;

4.3. viens no bērna aizbildņiem vai audžuģimenes locekļiem;

4.4. viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;

4.5. cita persona, kura faktiski audzina bērnu, ja bērna personisko interešu aizsardzībai pieņemts attiecīgs bāriņtiesas lēmums;

4.6. bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

4.7. bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ja viņa personisko interešu aizstāvībai pieņemts īpašs bāriņtiesas lēmums.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.815, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

5. Lai nodrošinātu atbalsta piešķiršanu, atbildīgā institūcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) nodaļai atbilstoši atbalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai šādu informāciju:

5.1. par aizbildņa iecelšanu – bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

5.2. par bērna ievietošanu audžuģimenē – bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgu lēmumu, vai pašvaldība, kas noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

5.3. par adopcijas apstiprināšanu – tiesa, kas pieņēmusi attiecīgu spriedumu;

5.4. par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā – bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

5.5. par personu, kura faktiski audzina bērnu, – bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

II. Atbalsta pieprasīšana un piešķiršana

6. Lai saņemtu atbalstu, tā pieprasītājs jebkurā aģentūras nodaļā iesniedz:

6.1. rakstisku pieprasījumu par atbalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļa vietnē (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

6.1.1. par atbalsta pieprasītāju:

6.1.1.1. vārds, uzvārds;

6.1.1.2. personas kods;

6.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

6.1.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

6.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

6.1.2. par bērnu:

6.1.2.1. vārds, uzvārds;

6.1.2.2. personas kods;

6.1.3. pieprasītā atbalsta veids (valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem);

6.2. sertificēta gastroenterologa rakstisku izziņu, kurā norādīta slimības diagnoze – celiakija – un atkārtotās pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas (turpmāk – ārsta izziņa);

6.3. (zaudējis spēku ar 01.01.2016.; sk. 24.punktu);

6.4. augstskolas izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 24 gadiem un kurš studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) Latvijā vai ārvalstīs. Izziņu iesniedz, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15. septembrim;

6.5. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem un kurš mācās ārvalsts izglītības iestādē. Izziņu iesniedz, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15. septembrim.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.815, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

6.1 Ārvalstī iegūtu dokumentu par izglītības iegūšanu pielīdzina Latvijā izsniegtai izglītības iestādes izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

6.1 1. ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);

6.1 2. ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;

6.1 3. ir ievērota normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktā kārtība.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

7. Atbalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

8. Šo noteikumu 6.punktā minēto pieprasījumu pieprasītājs iesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai izmantojot e-pakalpojumu, vai nosūta pa pastu.

8.1 Izglītības un zinātnes ministrija elektroniski iesniedz aģentūrā informāciju par šo noteikumu 3. punktā minētajiem bērniem, kuri turpina iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, tiem sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās, norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, klasi vai kursu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

9. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

10. Aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, ja bērns vai atbalsta pieprasītājs neatbilst šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

11. Ja atbalsts pieprasīts 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas, aģentūra atbalstu piešķir ar ārsta izziņas izsniegšanas dienu. Ja šis termiņš ir nokavēts, atbalstu piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas. Atbalstu piešķir uz laiku līdz atkārtotās pārbaudes termiņam, kas norādīts ārsta izziņā, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem no ārsta izziņas izsniegšanas dienas.

12. Atbalsta saņemšanas laikā atbalsta saņēmējam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt jebkuru aģentūras nodaļu par pārmaiņām atbalsta saņēmēja vai bērna tiesībās uz atbalstu un par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu atbalsta izmaksas pārtraukšanai.

13. Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar atbalsta piešķiršanu persona var apstrīdēt, iesniedzot aģentūras direktoram iesniegumu mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no aģentūras direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

III. Atbalsta izmaksāšana un pārmaksu atgūšana

14. Atbalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atbalsta piešķiršanas dienas.

15. Atbalstu aģentūra bez maksas pārskaita atbalsta saņēmēja kontā.

16. Piešķirto atbalstu, kas nav saņemts laikā, izmaksā par pagājušo laikposmu, bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas.

17. Aģentūra bez pārtraukuma turpina atbalsta izmaksu pēc atkārtotās bērna veselības pārbaudes, ja pārbaude veikta ārsta izziņā norādītajā laikā.

18. Ja atkārtotā pārbaude nav veikta ārsta izziņā norādītajā laikā, atbalsta izmaksu aptur un to atjauno ar dienu, kad izsniegta jauna ārsta izziņa.

19. Atbalsta izmaksu pārtrauc:

19.1. uz laiku, kamēr atbalsta saņēmējs vai bērns atrodas ieslodzījuma vietā vai saņem pilnībā no valsts budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

19.2. ja atbalsta saņēmējs vai bērns izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

19.3. ja atbalsta saņēmējs vai bērns ir miris;

19.4. ja atbalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās atbalsta saņemšanas;

19.5. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

19.6. ja bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas lēmums par atbalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina;

19.7. ja atbalsta saņēmējam pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai bērns nodots audžuģimenes vai aizbildņa aprūpē;

19.8. ja ar bāriņtiesas lēmumu izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenes vai aizbildņa aprūpē;

19.9. ja šo noteikumu 6.3., 6.4. vai 6.5. apakšpunktā minētā izziņa par kārtējo mācību gadu nav iesniegta aģentūrā, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1. oktobri. Bērniem, kuri mācās izlaiduma klasēs vai kursos, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1. jūliju. Pēc izziņas saņemšanas par bērna mācību pārtraukšanu atbalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc izziņas saņemšanas. Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi;

19.10. ja aģentūrā saņemta šo noteikumu 8.1 punktā minētā Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par bērna mācību pārtraukšanu, atbalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniski sniegtās informācijas saņemšanas par mācību turpināšanu. Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.815, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

20. Ja atbalsta piešķiršanas laikā jau ir bijis zināms atbalsta izmaksas pārtraukšanas termiņš, to pārtrauc izmaksāt ar dienu, kad rodas apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atbalsta izmaksa. Ja atbalsta piešķiršanas laikā nav bijis zināms atbalsta izmaksas pārtraukšanas termiņš, atbalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atbalsta izmaksa.

21. Pārmaksātās atbalsta summas aģentūra atgūst atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju pārmaksu atgūšanas nosacījumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumus Nr.928 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 186.nr.).

23. Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, un šo noteikumu 3. punktā minētajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem rodas tiesības uz atbalsta saņemšanu no 2015. gada 1. janvāra, aģentūra piešķir atbalstu vai pagarina atbalsta izmaksas termiņu, kā arī nodrošina atbalsta izmaksu līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

24. Šo noteikumu 6.3. apakšpunkts ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.815 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2015.)

25. Ja laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām personai, kurai saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu ir tiesības uz atbalstu, beidzas ārsta izziņā norādītais termiņš un nav iesniegta nepieciešamā ārsta izziņa atbalsta saņemšanai, ārsta izziņas darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunas ārsta izziņas izdošanai.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 168 redakcijā, kas piemērojami ar 12.03.2020.)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 21.05.2013.Stājas spēkā: 24.05.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 23.05.2013. OP numurs: 2013/98.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
256929
{"selected":{"value":"02.04.2020","content":"<font class='s-1'>02.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.04.2020","iso_value":"2020\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-01.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2015","iso_value":"2015\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-06.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)