Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.226

Rīgā 2013.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 25.§)
Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. minimālās prasības meža inventarizācijas veicēju profesionālajai kvalifikācijai;

1.2. meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas kārtību;

1.3. sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību.

2. Sertifikātu meža inventarizācijas darbu veikšanai (turpmāk – sertifikāts) fiziskām personām izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" minētajā nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām (turpmāk – sertificēšanas institūcija).

3. Meža inventarizācijas veicēju sertificēšanu nav tiesīga veikt institūcija, kas vienlaikus piedāvā meža inventarizācijas veicēju pakalpojumus.

4. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības saņemt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem.

II. Meža inventarizācijas veicēju profesionālās kvalifikācijas prasības, sertifikācijas pārbaude un sertifikāta izsniegšana

5. Fiziska persona var pretendēt uz sertifikātu, ja tā ir:

5.1. ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību mežsaimniecībā vai akadēmisko bakalaura grādu mežsaimniecībā;

5.2. apguvusi licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu vismaz 240 stundu apjomā, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā. Nosacījums attiecas uz personu, kas laikposmā no 1996.gada līdz 1999.gadam pabeigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti;

5.3. noklausījusies sertificēšanas institūcijās organizētus mācību kursus par meža inventarizācijas parametru noteikšanas metodikas aktualitātēm un meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.37 redakcijā)

6. Fiziska persona, kas vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu, norādot sertificējamās darbības jomu – meža inventarizācijas veicēja praksi, kā arī personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un sertificēšanas institūcijas tīmekļa vietnē publicējamo kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kontaktadresi un profesionālās darbības reģionu). Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un Valsts meža dienesta apstiprinātu informāciju par pēdējā gada laikā veiktā meža inventarizācijas darba apjomu.

7. Sertificēšanas institūcija:

7.1. izskata pretendenta iesniegumu sertifikāta saņemšanai un atbilstoši šo noteikumu 5.punktam izvērtē, vai pretendents ir tiesīgs saņemt sertifikātu;

7.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem, par to paziņojot pretendentam:

7.2.1. lēmumu par pretendenta uzaicināšanu uz sertificēšanas pārbaudi, norādot sertificēšanas pārbaudes laiku un vietu;

7.2.2. lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi un izsniegt sertifikātu, pamatojot atteikumu.

8. Sertificēšanas institūcija organizē sertificēšanas pārbaudi ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot gadījumus, ja attiecīgajā mēnesī nav pieteicies neviens pretendents.

9. Sertificēšanas pārbaude sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

10. Pirms sertificēšanas pārbaudes kārtošanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu un sertificēšanas institūcija pārliecinās par pretendenta personas identitāti.

11. Sertificēšanas pārbaudes jautājumi, atbildes un uzdevumi nav publiski pieejami. Sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina pretendentam iespēju iepazīties ar tām šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto mācību kursu tēmām un to normatīvo aktu sarakstu, kuri ietverti sertificēšanas pārbaudes jautājumos un uzdevumos.

12. Sertificēšanas pārbaudes teorētiskā daļa ir testa veida eksāmens, kas ietver 30 jautājumu par meža inventarizācijas parametru noteikšanas metodiku un meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbildes uz sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas jautājumiem pretendents sniedz 60 minūšu laikā.

13. Sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas jautājumus un atbildes (vismaz 60 jautājumus un atbildes uz tiem) sagatavo sertificēšanas institūcija sadarbībā ar izglītības iestādēm, kas nodrošina šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētās mācības.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.37)

14. Pretendentam atļauj kārtot sertificēšanas pārbaudes praktisko daļu, ja sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas rezultāti atbilst šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

15. Sertificēšanas pārbaudes praktiskā daļa ir meža inventarizācijas zināšanu un prasmju pārbaude dabā, kas ietver piecus pārbaudes uzdevumus (meža nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšana īpaši ierīkotos parauglaukumos).

16. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja:

16.1. teorētiskajā daļā pretendents ir sniedzis vismaz 25 pareizas atbildes;

16.2. praktiskajā daļā vismaz četros pārbaudes uzdevumos noteiktie meža nogabalu raksturojošie rādītāji nepārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi.

17. Sertificēšanas institūcija 10 dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes, pamatojoties uz tās rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pretendentam.

18. Ja sertificēšanas institūcija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, tā šo noteikumu 17.punktā minētajā termiņā izsniedz pretendentam sertifikātu (pielikums).

19. Ja sertificēšanas institūcija šo noteikumu 17.punktā minētajā termiņā neinformē personu par pieņemto lēmumu un informācija par sertifikāta izsniegšanu nav iekļauta šo noteikumu 27.punktā minētajā reģistrā, uzskatāms, ka sertifikāts ir izsniegts, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

20. Sertificēšanas institūcija katram sertifikātam piešķir unikālu numuru, ko veido lielais latīņu alfabēta burts, kurš apzīmē sertificēšanas institūcijas nosaukumu, un kārtas numurs pieaugošā secībā, sākot ar ciparu 1. Sertificēšanas institūciju apzīmē ar lielo burtu A. Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, tās savstarpēji vienojas par apzīmējuma burtu, lai tas neatkārtotos. Atcelta sertifikāta numuru atkārtoti nepiešķir.

21. Pretendentam, kas nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, ir tiesības iepazīties ar pārbaudes jautājumiem, uz kuriem nav sniegtas pareizas atbildes.

22. Pretendentam, kas nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, ir tiesības to kārtot atkārtoti.

23. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu var apstrīdēt sertificēšanas institūcijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

25. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem, ja sertificētā persona laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausījusies sertificēšanas institūcijā kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kuros ietverti jautājumi par aktualitātēm attiecībā uz meža inventarizācijas parametru noteikšanas metodiku un meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

26. Pagarinot sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un tas ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

III. Meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrs

27. Sertificēšanas institūcija izveido meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistru (turpmāk – reģistrs). Reģistrā par katru sertificēto personu ir šāda informācija:

27.1. sertifikāta numurs;

27.2. sertificētās personas vārds un uzvārds;

27.3. sertificētās personas deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un personas kods;

27.4. sertificētās personas publiskojamā kontaktinformācija un profesionālās darbības reģions;

27.5. sertifikāta izsniegšanas datums;

27.6. sākuma un beigu datums sertifikāta darbības apturēšanai uz laiku;

27.7. sertifikāta atcelšanas datums;

27.8. atzīme par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma darbības termiņu;

27.9. atzīme par pašnodarbinātā statusu vai nodarbinātību pie komersanta (komersanta nosaukums).

28. Pievienojot reģistram informāciju par sertificēto personu, sertificēšanas institūcija par to informē Valsts meža dienestu.

29. Reģistrs ir publiski pieejams sertificēšanas institūcijas tīmekļa vietnē (izņemot šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minēto informāciju).

30. Ja ir mainījusies šo noteikumu 27.punktā minētā informācija, sertificētā persona mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā informē sertificēšanas institūciju. Sertificēšanas institūcija saņemto informāciju nekavējoties ievieto reģistrā.

31. Sertificēšanas institūcija nodrošina reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā, kā arī iespēju iegūt informāciju par izdarītajiem grozījumiem un izmaiņām saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

32. Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, katra institūcija savā tīmekļa vietnē ievieto saites uz pārējo sertificēšanas institūciju tīmekļa vietnēs ievietoto reģistra informāciju.

33. Ja sertificētā persona veic pārreģistrāciju citā sertificēšanas institūcijā, pēc šīs institūcijas lūguma institūcija, kurā sertificētā persona bijusi reģistrēta līdz tam, nodod tai attiecīgās sertificētās personas lietu un reģistra informāciju.

34. Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt, tā rakstveidā informē par likvidāciju visas personas, kurām tā izsniegusi sertifikātu, un nodod sertificēto personu lietas un reģistra informāciju tai sertificēšanas institūcijai, kurā sertificētā persona nolēmusi pārreģistrēties. Sertificētā persona divu mēnešu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas no likvidētās sertificēšanas institūcijas iesniedz jaunajā sertificēšanas institūcijā iesniegumu par pārreģistrēšanos un rakstveidā par to informē likvidēto sertificēšanas institūciju. Jaunā sertificēšanas institūcija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas par pārreģistrēšanos sertificēto personu pārreģistrē un izsniedz tai atbilstošu sertifikātu, par sertifikāta derīguma termiņu norādot sertificētajai personai iepriekš izsniegtajā sertifikātā norādīto termiņu. Likvidētās sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts ir spēkā līdz brīdim, kad sertificētā persona saņem jaunās sertificēšanas institūcijas izsniegto sertifikātu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju.

35. Sertificēšanas institūcijai beidzot pastāvēt, tā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā reģistra informāciju nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

IV. Sertificēto personu darbības uzraudzība

36. Sertificētas personas darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā uzrauga sertificēšanas institūcija, kas izsniegusi attiecīgo sertifikātu.

37. Uzraugot sertificēto personu darbību, sertificēšanas institūcija veic uzraudzības pārbaudes:

37.1. izskata saņemtos iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību;

37.2. plānveida kārtībā vismaz reizi trijos gados pārbauda katras sertificētās personas sagatavoto meža inventarizācijas datu atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un situācijai dabā ne mazāk kā 10 hektāros vismaz trijos atsevišķos meža īpašumos, bet, ja inventarizācija veikta mazāk nekā trijos meža īpašumos, – vismaz trijās atsevišķās kadastra vienībās. Pārbaudāmos inventarizācijas materiālus sertificēšanas institūcija pēc nejaušības principa izvēlas no šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētā saraksta.

38. Sertificēšanas institūcija, uzraugot sertificēto personu darbību, izvērtē sagatavoto meža inventarizācijas datu atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un situācijai dabā.

39. Uzraugot sertificēto personu darbību, sertificēšanas institūcijai ir tiesības:

39.1. pieprasīt, lai sertificētā persona sertificēšanas institūcijā iesniedz ar izskatāmo meža inventarizācijas lietu saistīto papildu dokumentāciju, tai skaitā izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra;

39.2. uzraudzības nolūkos iepazīties ar Valsts meža dienesta uzturētajā Meža valsts reģistrā pieejamo informāciju par uzraudzības pārbaudei pakļautajiem meža īpašumiem vai tiesiskajiem valdījumiem;

39.3. pieaicināt sertificēto personu, izskatot iesniegumu (sūdzību) vai lietu, kas saistīta ar plānveida uzraudzību.

40. Pēc sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes sertificēšanas institūcija sagatavo un nosūta attiecīgajai sertificētajai personai uzraudzības pārbaudes atzinumu. Ja darbības uzraudzības pārbaude veikta saistībā ar sertificēšanas institūcijā saņemtu iesniegumu (sūdzību) un iesnieguma autors nav sertificētā persona, sertificēšanas institūcija uzraudzības pārbaudes atzinumu nosūta arī iesnieguma autoram.

41. Ja sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumā konstatēta meža inventarizācijas datu neatbilstība meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā (turpmāk – neatbilstības), sertificētās personas pienākums ir novērst neatbilstības atzinumā noteiktajā termiņā un informēt meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju par nepieciešamību izdarīt izmaiņas Meža valsts reģistrā.

42. Pēc neatbilstību novēršanas sertificētajai personai ir pienākums par to paziņot sertificēšanas institūcijai, pievienojot neatbilstību novēršanu apliecinošus dokumentus. Sertificēšanas institūcija pārbauda, vai atzinumā norādītās neatbilstības ir novērstas.

43. Sertificētā persona katru gadu līdz 1.februārim sertificēšanas institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

43.1. iepriekšējā kalendāra gadā pabeigto meža inventarizācijas darbu sarakstu. Sarakstā par katru darbu norāda:

43.1.1. darba pabeigšanas datumu;

43.1.2. īpašuma vai tiesiskā valdījuma kadastra numuru un inventarizēto zemes vienību kadastra apzīmējumus un – ja zemes vienība nav inventarizēta pilnā tās platībā – arī nogabalu numurus;

43.1.3. inventarizētā īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu;

43.1.4. inventarizēto meža platību hektāros;

43.2. par visiem sertificētās personas veiktajiem meža inventarizācijas darbiem ar minimālo atbildības limitu 20 000 latu gadā noslēgtas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu).

44. Sertificētā persona apdrošina civiltiesisko atbildību par tās nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri radušies sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības dēļ meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes.

V. Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku vai atcelšana

45. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības uz laiku apturēt sertifikāta darbību vai atcelt sertifikātu, par pieņemto lēmumu nekavējoties rakstveidā informējot sertificēto personu.

46. Sertificēšanas institūcija aptur sertifikāta darbību 10 darbdienu laikā pēc fakta konstatēšanas, ja:

46.1. sertificētā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi uzraudzības pārbaudes atzinumā norādītās neatbilstības, – uz trim līdz sešiem mēnešiem;

46.2. sertificētā persona nav izpildījusi šo noteikumu 30. vai 44.punktā noteiktās prasības, – uz vienu mēnesi.

47. Sertifikāta darbības apturēšanas laikā sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus meža inventarizācijas darbu pasūtījumus un veikt meža inventarizāciju, izņemot meža inventarizācijas darbus, kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, un darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu spēkā stāšanās dienai un kuru veikšanu ir atļāvusi sertificēšanas institūcija.

48. Sertificētā persona 10 darbdienu laikā no lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku spēkā stāšanās dienas sertificēšanas institūcijā iesniedz nepabeigto darbu sarakstu un izrakstu no individuālo sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra. Sertificēšanas institūcija izvērtē nepabeigto darbu sarakstu un nosaka darbus, kurus ir atļauts pabeigt. Sertificēšanas institūcija apstiprina minēto darbu sarakstu un izsniedz to sertificētajai personai 10 darbdienu laikā pēc nepabeigto darbu saraksta saņemšanas. Ievērojot sertificēšanas institūcijas apstiprināto sarakstu, sertificētā persona ir tiesīga veikt tajā norādītos nepabeigtos darbus. Šim nolūkam sertificētā persona, uzsākot savu darbību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ievieš un uztur individuālo sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistru, kurā jābūt atzīmēm par meža inventarizācijas darbu pasūtījuma pieņemšanas un darbu pabeigšanas datumu, kā arī īpašumu identificējošai informācijai.

49. Sertificētā persona sertificēšanas institūcijā var iesniegt iesniegumu ar lūgumu pagarināt uzraudzības pārbaudes atzinumā norādīto neatbilstību novēršanas termiņu. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē to un pieņem lēmumu par neatbilstību novēršanas termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt, kā arī informē sertificēto personu par pieņemto lēmumu.

50. Pēc uzraudzības pārbaudes atzinumā minēto neatbilstību novēršanas sertificētā persona sertificēšanas institūcijā var iesniegt iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi neatbilstības, kas bijušas par iemeslu sertifikāta darbības apturēšanai.

51. Sertificēšanas institūcija atceļ sertifikātu 10 darbdienu laikā no šādu faktu konstatēšanas dienas:

51.1. ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav novērsusi sertificēšanas institūcijas sastādītajā uzraudzības pārbaudes atzinumā norādītās neatbilstības;

51.2. sertificētā persona sertifikāta saņemšanas procesā ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju;

51.3. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus meža inventarizācijas darbu veikšanai;

51.4. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir veikusi meža inventarizācijas darbus, kuri nav norādīti šo noteikumu 48.punktā minētajā sarakstā;

51.5. sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus meža inventarizācijas dokumentus kā šo dokumentu sagatavotājs;

51.6. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;

51.7. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par meža inventarizācijas darbības pārtraukšanu;

51.8. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

51.9. sertificētā persona nav noklausījusies šo noteikumu 25.punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus;

51.10. trešajai personai nav kompensēti zaudējumi, kas radušies sertificētās personas darbības dēļ;

51.11. persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību meža inventarizācijas darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;

51.12. kalendāra gada laikā ir sniegti vismaz pieci šo noteikumu 41.punktā minētie sertificētas personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumi par konstatētajām meža inventarizācijas datu neatbilstībām meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā.

52. Sertificētā persona pēc sertificēšanas institūcijas lēmuma par sertifikāta atcelšanu spēkā stāšanās sertifikātu nekavējoties nodod sertificēšanas institūcijai (izņemot šo noteikumu 51.8.apakšpunktā minēto gadījumu), un sertificēšanas institūcija atbilstoši aktualizē reģistra informāciju.

53. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai sertifikāta atcelšanu var apstrīdēt sertificēšanas institūcijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

54. Meža inventarizācijas veicēju profesionālajai kvalifikācijai līdz 2014.gada 31.decembrim izvirzāmas šādas minimālās prasības:

54.1. atbilstoša profesionālā kvalifikācija – augstākā, vidējā profesionālā vai vidējā izglītība. Ja izglītība nav iegūta mežsaimniecības jomā, nepieciešams Latvijā akreditētas izglītības iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka minētā persona ir apmeklējusi mācību kursus mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā;

54.2. meža inventarizācijas izpilde atbilstošā kvalitātē – inventarizācijas veicējs kalendāra gada laikā nav saņēmis Valsts meža dienesta atteikumu meža inventarizācijas datu reģistrācijai Meža valsts reģistrā atbilstoši normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajām prasībām par vairāk nekā 10 procentiem inventarizēto zemes vienību.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.37)

55. Valsts meža dienests līdz 2014.gada 31.decembrim kontrolē meža inventarizācijas veicēju profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi šādā kārtībā:

55.1. ja fiziska persona atbilst šo noteikumu 54.1.apakšpunktā minētajām prasībām, tā Valsts meža dienestā iesniedz atbilstību apliecinošus dokumentus un Valsts meža dienests to reģistrē kā meža inventarizācijas veicēju;

55.2. Valsts meža dienests katru gadu līdz 30.janvārim izvērtē inventarizācijas veicēju atbilstību šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

55.3. ja Valsts meža dienests konstatē, ka inventarizācijas veicēja kvalifikācija neatbilst šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minētajām prasībām, tas pieņem pamatotu lēmumu par inventarizācijas veicēja svītrošanu no reģistra un rakstveidā informē par to meža inventarizācijas veicēju. Inventarizācijas veicējs, kura neatbilstību šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minētajām prasībām konstatējis Valsts meža dienests, atkārtoti var reģistrēties ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas par meža inventarizācijas veicēja svītrošanu no reģistra.

56. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā prasība stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā. Līdz 2021.gada 30.jūnijam fiziska persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežsaimniecībā vai akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā un tā ir noklausījusies šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētos mācību kursus vai ja tai ir augstākā, vidējā profesionālā vai vidējā izglītība un tā ir apguvusi šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto profesionālās pilnveides izglītības programmu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.37 redakcijā)

57. Šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētās prasības līdz 2016.gada 1.janvārim neattiecina uz meža inventarizācijas veicējiem, kas līdz 2014.gada 31.decembrim ir reģistrējušies Valsts meža dienestā, ja pēdējā kalendāra gada laikā Meža valsts reģistram pievienoti to sagatavoti materiāli par meža inventarizāciju vismaz 100 hektāru platībā vai 20 atsevišķas meža inventarizācijas lietas.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.37 redakcijā)

58. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajai prasībai līdz 2014.gada 31.decembrim atbilst specialitāte, kas iegūta izglītības studiju programmās "Mežsaimniecība", "Mežzinība", "Mežzinātne", "Mežu un parku saimniecība", "Mežinženieris", "Mežizstrāde" (izņemot laikposmā no 1996.gada līdz 1999.gadam iegūtu specialitāti "Mežizstrāde"), un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā "Mežsaimniecība".

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.37 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 23.aprīļa
noteikumiem Nr.226
Sertifikāta paraugs

Akreditācijas zīme

Sertificēšanas institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un logo (ja ir)

 

SERTIFIKĀTS
MEŽA INVENTARIZĀCIJAS DARBU VEIKŠANAI

Sērija

 

Sertifikāta numurs

     

 

Sertificētā persona VĀRDS, UZVĀRDS
Personas kods

Sertifikāts izsniegts   .gada    

Sertifikāts izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība".

Sertificēšanas institūcijas vadītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 226Pieņemts: 23.04.2013.Stājas spēkā: 21.05.2013.Zaudē spēku: 29.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 20.05.2013. OP numurs: 2013/95.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
256824
{"selected":{"value":"24.01.2014","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-28.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-28.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2013","iso_value":"2013\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2013.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva