Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2013.gada 30.aprīlī (prot. Nr.26 10.§)

Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 2.punktu

1. 2004.gada 17.jūnija Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā ar 2011.gada 9.septembra grozījumiem (turpmāk - memorands) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. Kompetentā iestāde memoranda izpratnē ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija".

4. Memorands stājas spēkā tajā noteiktajā laikā un kārtībā.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumus Nr.738 "Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ro-ro kuģos Baltijas jūrā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 158.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.MatīssVienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā

Kopenhāgenā, 2004. gada 15.-17. jūnija izdevums

Bīstamo kravu pārvadājumus pa jūru veic saskaņā ar Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk tekstā - SOLAS ) un Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMDG kodeksa) noteikumiem. Šajā Vienošanās memorandā (turpmāk tekstā - Memorands), pamatojoties uz MSC Circ. 1075, ir noteikti izņēmumi (1. pielikums), kas attiecas uz gadījumiem, kad ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā pārvadā bīstamās kravas, uz kurām attiecas Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikums. IMDG kodekss ir pamats visiem pārvadājumiem.

Dalībvalstis ir vienojušās par turpmāko.

1) Šis Vienošanās memorands (Memorands) stājas spēkā ne vēlāk kā 2005. gada 1. janvārī. Tas aizstāj Vienošanās memorandu, kas pārstrādāts Memoranda konferencē 2002. gada 18.-20. jūnijā Rīgā un 2003. gada 17.-19. jūnijā Stokholmā.

2) Kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par pārbaudēm ostās, ir jānodrošina tas, lai atbilstīgā skaitā tiktu veiktas nosūtāmo kravu pārbaudes.

3) Šā Memoranda grozījumus izdara saskaņā ar 2. pielikumā aprakstītajām procedūrām.

4) Šis Memorands ir spēkā līdz brīdim, kad to atceļ dalībvalstis.

Paraksti


1.pielikums
ar grozījumiem, kas izdarīti Klaipēdā
2011. gada 8.-9. septembrī

Vienošanās memorands par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu Baltijas jūrā

1. nodaļa
Piemērošana

1) Pieļaujot atkāpes no Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (IMGD kodeksa) noteikumiem, šos noteikumus var piemērot visiem ro-ro kuģiem Baltijas jūrā, Botnijas līcī, Somu līcī un pieejā Baltijas jūrai, kuru ziemeļos ierobežo līnija Skova-Lisekila [Skaw-Lysekil], ar noteikumu, ka tiek ievērotas turpmāk noteiktās prasības.

2) Ro-ro kuģi, kuriem ir izdots atbilstības dokuments saskaņā ar šā Memoranda 8. nodaļu, var vienlaicīgi pārvadāt kravas transporta vienības (turpmāk - KTV), kas atbilst vai nu RID/ADR, vai IMDG kodeksa prasībām.

3) Bīstamās kravas, kas atbilst IMDG kodeksa vai RID vai ADR prasībām, var tikt iekrautas kopā tajās pašās KTV (sk. 4. nodaļu).

2. nodaļa
Definīcijas

1) Šajā Memorandā lietotie termini ir izskaidroti IMDG kodeksā, izņemot tos, kas uzskaitīti šajā nodaļā.

2) Kuģa īpašnieks - kuģošanas kompānija, kā tā definēta Starptautiskajā drošas pārvaldes (ISM) kodeksā.

3) Novietošana uz klāja - novietošana uz atklātā klāja.

4) Novietošana zem klāja - attiecīgi novietošana kravas telpās, atklātās ro-ro kravas telpās, ja vien kompetentā iestāde neuzskata, ka tas ir atklātais klājs, un/vai slēgtās ro-ro kravas telpās.

5) Zema augstuma viļņu rajons (LWHA) - jūras rajons, kur saskaņā ar 1996. gada 28. februāra Vienošanos (Stokholmas vienošanās), kas stājusies spēkā 1997. gada 1. aprīlī, par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem, kuri veic regulārus plānotus starptautiskos reisus starp vai uz/no noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā, ilgāk kā 10 % no gada nozīmīgais viļņu augstums nepārsniedz 2,3 metrus (sk. 1. pielikuma 1. papildinājumu). Attiecīgās kompetentās iestādes satiksmi citos rajonos var uzskatīt par LWHA satiksmi, ja ir iespējams nodrošināt līdzvērtīgu drošību.

6) Kompetentās iestādes saskaņā ar šiem noteikumiem ir šādas:

Dānijā

Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde]

Vermundsgade 38 c

DK-2100 COPENHAGEN O

E-pasts: info@dma.dk

Igaunijā

Estonian Maritime Administration

Maritime Safety Division [Igaunijas Jūras administrācijas Jūras drošības nodaļa]

Valge 4

EE-11413 Tallinn

E-pasts: mot@vta.ee

Somijā

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

P.O. Box 320

FI-00101 HELSINKI

E-pasts: kirjaamo@trafi.fi

Vācijā

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs [Federālā Transporta, celtniecības un pilsētu attīstības ministrija]

P.O. Box 20 01 00

D-53170 BONN

E-pasts: Ref-UI33@bmvbs.bund.de

Lietuvā

Lithuanian Maritime Safety Administration [Lietuvas Jūras drošības administrācija]

J. Janonio str. 24

LT-92251 KLAIPEDA

E-pasts: msa@msa.lt

Latvijā

Maritime Administration of Latvia [Latvijas Jūras administrācija]

Trijādības ielā 5

LV-1048, RĪGA

E-pasts: lja@lja.lv

Polijā

Ministry of Infrastructure [Infrastruktūras ministrija]

Ul. Chalubinskiego 4/6

PL-00928 WARSAW

E-pasts: info@mi.gov.pl

Zviedrijā

Swedish Transport Agency [Zviedrijas Transporta aģentūra]

Box 653

SE-601 15 Norrköping

E-pasts: kontakt@transportstyrelsen.se

3. nodaļa
Bīstamo kravu pārvadāšana

1) Bīstamās kravas, kas ir klasificētas, iepakotas, marķētas, apzīmētas ar bīstamības zīmēm, dokumentētas un iekrautas kopā KTV vai kravas vienībā saskaņā ar RID, ADR vai IMDG kodeksa prasībām, var pārvadāt saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem.

2) ADR vai RID 4.1.4. nodaļā ietvertās iepakošanas instrukcijas R001 piemērošana ir atļauta vienīgi satiksmei LWHA.

3) Cisternas atbilst vai nu grozītās ADR/RID/IMDG kodeksa 4.2. nodaļas, vai grozītās ADR/RID 4.3. nodaļas prasībām. Ar ro-ro kuģiem nav atļauts pārvadāt cisternas ar atklātas ventilācijas ierīcēm.

4) Beramkravas konteineri atbilst grozītās ADR 7.3. nodaļas vai grozītās IMDG kodeksa 4.3. nodaļas prasībām. 4.3. klases vielām izmanto tikai slēgtas KTV.

5) Drīkst pārvadāt transportlīdzekļus (ANO nr. 3166 vai 3171), ja tie iekrauti slēgtās vai pārsegtās KTV, ar nosacījumu, ka nosūtītājs vai tā pārstāvis informē kuģa kapteini par to, ka tur atrodas transportlīdzeklis.

4. nodaļa
KTV iekraušana un bīstamības zīmju lietošana

1) Pakas (iepakojumus, lielus iepakojumus vai vidējas kravnesības konteinerus (IBC)), kurās ir bīstamas kravas, atdala citu no citas kravas transporta vienībā saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem. Pakas, kas paredzētas transportēšanai LWHA un kas atbilst IMDG kodeksa 7.2.1.16. tabulā norādītajai 1. un 2. segregācijas kategorijai, var iekraut kopā vienā KTV. RID/ADR 7.5.2.2. punkta piezīmi "a" var izmantot transportēšanā LWHA.

2) Vielas un izstrādājumus, kas iedalīti 1. klasē vai kam ir uzlikta 1. klases papildu riska bīstamības zīme, iekrauj un atdala saskaņā ar ADR/RID vai IMDG kodeksu.

3) Transporta bīstamības zīmju uzlikšana uz KTV, kurās ir bīstamas kravas, vai to marķēšana ir saskaņā ar IMDG kodeksa vai RID/ADR noteikumiem, sk. 5. nodaļu.

Jūras piesārņotājus saturošas KTV jāmarķē saskaņā ar IMDG kodeksu, ja tās nav marķētas saskaņā ar RID/ADR 5.3.6. nodaļu.

5. nodaļa
KTV pārvadāšana

KTV, kurās ir bīstamas kravas, drīkst pārvadāt ar ro-ro kuģiem saskaņā ar šādiem noteikumiem.

1) Konteinera/transportlīdzekļa iepakojuma sertifikātu (KTV iepakojuma sertifikātu) izdod katrai KTV, kurā ir bīstamas kravas. KTV iepakojuma sertifikāta paraugs atbilst 9. nodaļas 2. punktā minētajām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas / Starptautiskās Darba organizācijas /ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (IMO/ILO/UN ECE) Vadlīnijām 1 kravas transporta (KTV) vienību iepakošanai, kas norādītas 9. nodaļas 2. punktā. Iekraujot jaukta sastāva kravas transportēšanai LWHA, iepakojuma sertifikātā norāda, ka ir ievērots jebkurš jauktas iekraušanas aizliegums, kas norādīts šā Memoranda 4. nodaļas 1. punkta otrajā teikumā. Šajā gadījumā iepakojuma sertifikātā jānorāda: "Iepakots kopā saskaņā ar Memorandu".

2) Ja bīstamās kravas transportē saskaņā ar RID vai ADR 3.4. un/vai 3.5. nodaļu, nosūtītājs vai tā pārstāvis sniedz kuģa kapteinim šādu informāciju: "Ierobežotā un/vai izņēmumu daudzumā ir šādas(-u) klases(-šu) bīstamās kravas: [..]".

Ja bīstamās kravas transportē saskaņā ar RID/ADR 1.1.3.1. punkta b)-f) apakšpunkta, 1.1.3.2. punkta a)-c) vai e) apakšpunkta vai 1.1.3.4.1. punkta prasībām, tad, ja vien netiek piemēroti IMDG kodeksā noteiktie izņēmumi, nosūtītājs vai tā pārstāvis par to informē kuģa kapteini.

3) Uz KTV, kas norādītas RID/ADR 1.1.3.4.2. apakšpunktā un ADR 1.1.3.6. punktā, divām pretējām pusēm ir neitrālas oranžas krāsas plāksnītes, kas tur piestiprinātas no KTV iereģistrēšanas brīža ostas iekārtā un reisa laikā, ja vien tās nav marķētas saskaņā ar RID/ADR 3.4. nodaļas prasībām. Par šādu plāksnīšu piestiprināšanu ir atbildīga persona, kas sagatavo KTV iekraušanai ro-ro kuģī.

4) Ja bīstamības zīmju lietošana uz treileriem bez mehāniskā transportlīdzekļa un to marķēšana nenotiek saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem, uz divām treileru pretējām pusēm ir neitrālas oranžas krāsas plāksnītes, kas piestiprinātas no treileru iereģistrēšanas brīža ostas iekārtā un reisa laikā. Par šādu plāksnīšu piestiprināšanu ir atbildīga persona, kas sagatavo treileri iekraušanai ro-ro kuģī.

5) Oranžas krāsas plāksnītes, kas minētas 5. nodaļas 3. un 4. apakšnodaļā, ir plāksnītes, kas atbilst RID/ADR 5.3.2. nodaļas prasībām.

Plāksnītēm, kuru lietošana noteikta vienīgi Memorandā, jābūt skaidri redzamām un jāatbilst RID/ADR 5.3.2.2.1. punkta prasībām attiecībā uz izmēriem un krāsu. Šīs plāksnītes var aizstāt ar pašlīmējošām loksnēm, ar atbilstošu krāsojumu vai izmantojot jebkuru citu līdzvērtīgu paņēmienu.


1 Sk. IMDG kodeksa 5.4.2. punktu un papildinājuma 4.4.2. punktu.

 

6. nodaļa
KTV novietošana un segregācija

1) KTV segregāciju veic saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem, izņemot gadījumu, kad, veicot transportēšanu LWHA, nav nepieciešama segregācija IMDG kodeksa 7.2.4.2. tabulā norādītajai 1. un 2. kategorijai.

2) 1. klases kravu novietošanu un segregāciju veic saskaņā ar IMDG kodeksu un atbilstības dokumentu (SOLAS 1974, II-2/19. noteikums).

3) Uz tādas KTV novietošanu, kurā ir bīstamas kravas, attiecas šāda tabula.

Novietošanas tabula attiecībā uz KTV, kurās ir iepakotas 2.-9. klases bīstamās kravas.
Piezīme: novietošana tiek veikta arī saskaņā ar atbilstības dokumentu (SOLAS 1974, II-2/19. noteikums) vai atbilstības vēstuli, kas norādīta Memoranda 8. nodaļā.

Apraksts un klase saskaņā ar IMDG kodeksu/ RID/ADR

Kravas kuģi vai pasažieru kuģi, kas pārvadā ne vairāk kā 25 pasažierus vai 1 pasažieri uz katriem 3 kuģa garuma metriem *)

Citi pasažieru kuģi

Apraksts

Klase

Uz klāja

Zem klāja

Uz klāja

Zem klāja

Gāzes

2.

- uzliesmojošas gāzes

2.1.

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

- gāzes, kas nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas

2.2.

Atļauts

Atļauts3)

Atļauts3)

Atļauts3)

- indīgas gāzes

2.3.

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Uzliesmojoši šķidrumi

3.

- I vai II iepakošanas grupa

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

- III iepakošanas grupa

 

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas

4.1.2)

- ANO Nr. 1944, 1945, 2254, 2623

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

- citi ANO numuri

 

Atļauts

Aizliegts

Atļauts

Aizliegts

Pašaizdegošās vielas

4.2.

Atļauts

Aizliegts

Atļauts

Aizliegts

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.3.

Atļauts1)

Aizliegts

Atļauts1)

Aizliegts

Oksidējošas vielas

5.1.

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

Organiskie peroksīdi

5.2.2)

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

Indīgas vielas

6.1.

- I vai II iepakošanas grupa

Atļauts

Aizliegts

Atļauts

Aizliegts

- III iepakošanas grupa

 

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Infekciozas vielas

6.2.

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Radioaktīvs materiāls

7.

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Korozīvas vielas

8.

- I vai II iepakošanas grupa

Atļauts

Aizliegts

Aizliegts

Aizliegts

- šķidrumu III iepakošanas grupa

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Aizliegts

- cietvielu III iepakošanas grupa

 

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Citas bīstamas vielas un izstrādājumi

9.

Atļauts

Atļauts

Atļauts

Atļauts

1) Alumīnija ferosilīcija pulvera (ANO Nr. 1395), alumīnija silīcija pulvera (neapvalkota) (ANO Nr. 1398), kalcija silicīda (ANO Nr. 1405) un ferosilīcija (ANO Nr. 1408) pārvadāšana beramkravu iepakojumos, konteineros, autotransporta līdzekļos vai dzelzceļa vagonos, cisternkonteineros vai nomontējamās cisternās ir atļauta tikai tad, ja ir pievienots sertifikāts, kurā norādīts, ka materiāls ticis glabāts zem pārsega, bet atklātā telpā un ka daļiņu izmēri ir uzglabātajam materiālam atbilstīgi.

2) Papildus ADR noteikumiem šo vielu novietošanas laikā jāizpilda IMDG kodeksa 7.7. nodaļas prasības.

3) Atdzesētas gāzes, kas norādītas ADR vai ietvertas IMDG kodeksa "D" novietošanas kategorijā, ir aizliegtas.

*) Saistībā ar šo Memorandu kopējais pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt vienu cilvēku uz katru kuģa garuma metru.

Piezīmes, kas attiecas uz šo tabulu.

A. Ja bīstamo kravu novietošana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta attiecībā uz vienu vielu, kas iekrauta KTV kopā ar jauktām bīstamām vielām, šis aizliegums attiecas uz visu vienību šajā nodalījumā.

B. Vielas, attiecībā uz kurām noteikti īpaši IMDG kodeksa noteikumi SP 349, 350, 351, 352, 353 vai 900, ir aizliegtas.

C. IMDG kodeksa prasības attiecībā uz novietošanu drīkst piemērot tad, ja bīstamo kravu novietošana saskaņā ar šo tabulu ir aizliegta vai nav paredzēta, bet ir atļauta saskaņā ar IMDG kodeksa noteikumiem.

7. nodaļa
Nosūtītāju papildu pienākumi

1) Nosūtītājs nodrošina to, lai papildus informācijai, ko paredz RID/ADR noteikumi, attiecīgos gadījumos bīstamās kravas dokumentācijā tiktu norādītas kā "jūras piesārņotāji" ("MARINE POLLUTANT").

2) Ja transportēšanai paredzētām bīstamām šķidrām kravām uzliesmošanas temperatūra ir 60 °C vai zemāka (slēgtā tīģelī (c.c.)), jānorāda uzliesmošanas temperatūras amplitūda atbilstoši attiecīgajai iepakošanas grupai. Vielām, kas jāpārvadā ar ANO numuriem 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 vai 1999, norāda, ja uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 23°C, un kravu atbilstoši izvieto.

8. nodaļa
Prasības, kas piemērojamas kuģiem

1) Kuģu konstrukcija un aprīkojums atbilst grozītā SOLAS 74 II-2/54. noteikuma prasībām. Kuģiem, kas būvēti 2002. gada 1. jūlijā vai vēlāk, piemēro grozītā SOLAS 74 II-2/19. noteikuma prasības. Atbilstības dokumentā iekļauj informāciju, kas norāda to bīstamo kravu klases, kuras drīkst iekraut atsevišķās kuģa kravas telpās.

2) Kuģi, kas uzbūvēti pirms 1984. gada 1. septembra un kam jau ir izsniegta atbilstības vēstule, drīkst turpināt pārvadāt bīstamās kravas saskaņā ar prasībām, kuras tika piemērotas laikā, kad tika izdota atbilstības vēstule. Tomēr šiem kuģiem jāatbilst IMDG kodeksa 7.4. nodaļas prasībām.

3) Atbilstoši IMDG kodeksa 7.4.5.7. punktam atbilstības vēstuli, kas izdota saskaņā ar Memorandu, uzskata par līdzvērtīgu dokumentu.

9. nodaļa
Papildu prasības

1) Reisa laikā KTV, kurās ir bīstamas kravas, ir jābūt nostiprinātām saskaņā ar Administrācijas apstiprināto Kravas nostiprināšanas rokasgrāmatu. Cik vien tas praktiski ir iespējams, jāievēro IMO 1985. gada 20. novembra rezolūcija A.581(14). Saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai KTV bez nostiprināšanas aprīkojuma.

2) Attiecībā uz visām kravas transporta vienībām ievēro IMO/ILO/UN EEC Vadlīnijas kravas transporta vienību (KTV) iepakošanai.

3) Uz ro-ro kuģiem jābūt šādu dokumentu jaunākajām versijām:

a) Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss),

b) Avārijas situāciju reaģēšanas procedūru norādes kuģiem, kas transportē bīstamās kravas (EmS),

c) Pirmās medicīniskās palīdzības norādes, ko izmanto ar bīstamām kravām saistītos negadījumos (MFAG),

d) piemērojamie Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID) vai Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikums (atkarībā no pārvadājumu veida).

4) Kuģu īpašnieki nodrošina to, ka personas, kuras tie norīko un iesaista KTV pārvadāšanā saskaņā ar šā Memoranda noteikumiem, atkārtoti apmācot, tiek iepazīstinātas ar attiecīgo noteikumu, jo īpaši ar ADR vai RID noteikumu, piemērošanu. Kuģu īpašnieki nodrošina arī to, lai iesaistītajām personām tiktu izsniegts sertifikāts, kas apstiprina to, ka tās ir atbilstoši apmācītas un informētas.

5) Attiecīgas kompetentās iestādes var noteikt izņēmumus uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, ar nosacījumu, ka ir saglabāts līdzvērtīgs drošības līmenis. Par šādiem izņēmumiem tiek informētas Memoranda dalībvalstis.

6) Šā Memoranda 2. nodaļā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm ir jānodrošina tas, lai atbilstošā skaitā tiktu veiktas nosūtāmo kravu pārbaudes, izmantojot kontroles veidlapas (2. papildinājums).

7) Informāciju par pārbaužu skaitu un rezultātiem iesniedz Memoranda sanāksmēs un izplata attiecīgām kompetentajām iestādēm.

10. nodaļa
Pārejas noteikumi

Kravas kuģos un pasažieru kuģos, kas pārvadā ne vairāk kā vienu pasažieri uz katru kuģa garuma metru, KTV drīkst iekraut zem klāja, izmantojot kompetentās iestādes apstiprinājumu, kas atļauj veikt šādu novietošanu līdz 2002. gada 31. decembrim. KTV segregācija uz šī klāja jāveic saskaņā ar IMDG kodeksa 7.2.4.2. nodaļas prasībām (Kravas vienību segregācijas tabula uz ro-ro kuģiem).

11. nodaļa
Stāšanās spēkā

1) Šie Vienošanās memoranda grozījumi stājas spēkā ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī.

2) Šo Vienošanās memoranda grozījumu teksti vācu un angļu valodā ir vienlīdz autentiski.


Memoranda 1. pielikuma 1. papildinājums

Memoranda 1. pielikuma 2. papildinājums

1.-4. daļa:

1) Kompetentās iestādes

2) Inspekciju kontroles veidlapa bīstamo kravu pārvadāšanai (saskaņā ar Memorandu),

3) Konstatēto trūkumu veidlapa bīstamo kravu pārvadāšanai (saskaņā ar Memorandu),

4) Kompetento iestāžu ziņojums

Memoranda 2. papildinājums
Kopīgo pārbaužu vadlīnijas saskaņā ar Vienošanās memoranda 9. nodaļas 6. punktu bīstamo kravu pārvadāšanai ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā (Memorands)

1. Mērķis

Garantēt bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu drošību attiecībā uz ro-ro transportu un koordinēt kopīgās pārbaudes, ko veic ostās, attiecībā uz kurām ir spēkā šis Memorands.

2. Piemērošana / darbības joma

2.1. Šīs vadlīnijas attiecas uz dalībvalstu kompetentajām iestādēm (uzskaitītas 1. daļā), kas veic kopīgās pārbaudes bīstamo kravu pārvadāšanai.

2.2. Kopīgās pārbaudes attiecībā uz bīstamajām kravām jāveic saskaņā ar kontroles veidlapu autotransportam (2. daļa), pamatojoties uz noteikumiem Direktīvā 95/50/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2004/112/EK, vai saskaņā ar inspekciju kontroles veidlapu bīstamo kravu pārvadāšanai ar ro-ro kuģiem Baltijas reģionā (3. daļa).

3. Definīcijas

3.1. Kopīgās pārbaudes ir tādas pārbaudes, par kurām ir vienojušās dalībvalstis, ko savieno kuģu maršruti. Kopīgās pārbaudes attiecas vienīgi uz kravu eksporta plūsmu.

3.2. Kompetentā iestāde ir jebkura valsts iestāde, kas saistīta ar bīstamo kravu pārbaudi.

4. Kopīgo pārbaužu procedūras

4.1. Ikvienai dalībvalstij katru gadu jāveic četras kopīgās pārbaudes.

4.2. Dalībvalstīm katru gadu ne vēlāk kā 1. decembrī jāapmainās ar kopīgo pārbaužu plāniem. Dalībvalstis, kuras savieno kuģu maršruti, cita citai iesniedz plānus, un iestādēm visām kopā jāvienojas par kopēju grafiku kopīgo pārbaužu veikšanai vienam gadam.

4.3. Kopīgo pārbaužu veikšana jākoordinē to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras savieno kuģu maršruti.

4.4. Kopīgajām pārbaudēm nav jābūt iepriekš pieteiktām.

4.5. Kopīgās pārbaudes jāveic, pamatojoties uz kontroles veidlapām autotransportam un/vai jūras transportam. (2./3. daļa)

4.6. Koordinācijas gaitā ir jānodrošina tas, lai vienu un to pašu transporta vienību pārbaudītu tikai viena kompetentā iestāde katrā kopīgās pārbaudes reizē.

4.7. Memorandā norādītās kompetentās iestādes var novērotāja statusā piedalīties jebkurās kopīgajās pārbaudēs, kuras veic citas dalībvalstis.

4.8. Katras kopīgās pārbaudes noslēgumā kompetentā iestāde atbildīgajai administrācijai, kas norādīta Memoranda konferencē, iesniedz ziņojumu, kurā ietverta informācija, kas noteikta 4. daļā un atbilst MSC/Circ. 859.

4.9. Atbildīgā administrācija dalībvalstu vārdā gada ziņojumu par kopīgajām pārbaudēm iesniedz Memoranda konferencei un IMO.

4.10. Ziņojums jāizvērtē Memoranda konferencē un vajadzības gadījumā jāveic attiecīgi pasākumi.

5. Citi noteikumi

5.1. Dalībvalstīm, kas neievēro šīs vadlīnijas, bīstamo kravu starptautisko pārvadājumu drošība jāgarantē līdzvērtīgā veidā. Tās par savām darbībām informē atbildīgo administrāciju (4.8. punkts).

5.2. Kopīgās pārbaudes jāveic saskaņā ar SOLAS XI-2. nodaļas prasībām un Starptautisko kuģu un ostu iekārtu aizsardzības (ISPS) kodeksu.

1. pielikuma papildinājuma 1. daļa

KOMPETENTĀS IESTĀDES

Dānija

Bīstamo kravu pārvadājumu ar Dānijas kuģiem un uz visiem kuģiem Dānijas ostās pārbaude

 

Noteikumi, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadāšanu iepakojumā pa jūru

Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde]

Centre for Ships [Kuģu centrs]

Vermundsgade 38C

DK-2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 3917 4400

Tel.: +45 3917 4699 (ārpus darba laika)

Fakss: +45 3917 4401

E-pasts: csa@dma.dk

 

Danish Maritime Authority [Dānijas Jūras pārvalde]

Centre for Maritime Regulation [Kuģošanas regulējuma centrs]

Vermundsgade 38 C

DK-2100 København

Tel.: +45 3917 4400

Fakss: +45 3917 4401

E-pasts: cmr@dma.dk

 

Arne Thykjær, tel. +45 3917 4483

E-pasts: atc@dma.dk

 

Steen Nielsen, tel. +45 3917 4591

E-pasts: sn@dma.dk

 

Bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumi (RID), likumdošana un koordinācija

 

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ADR), uz sauszemes bāzētā vadība un tiesvedība

National Rail Authority [Nacionālā Dzelzceļa pārvalde]

Adelgade 13

DK-1304 Copenhagen K

Tel.: +45 7226 7000

Fakss: +45 7226 7070

E-pasts: info@trafikstyrelsen.dk

 

National Commission of the Danish Police [Dānijas policijas Nacionālā komisija]

Traffic Police [Ceļu policija]

Ellebjergvej 52,2

DK-2450 Copenhagen SV

Tel.: +45 33 910 910

Fakss: +45 3343 0159

E-pasts: rpchi-tvs@politi.dk

 

Steen Riis Thomsen, tel. +45 7226 7061

E-pasts: srt@trafikstyrelsen.dk

 

Torkil Hansen, tel. +45 2275 2599

E-pasts: tkh002@politi.dk

Freddy Agerskov, tlf. +45 2555 1120

E-pasts: fpa001@politi.dk

 

Igaunija

Mr Jaak Arro,

Head of Dangerous Goods Section [Bīstamo kravu nodaļas vadītājs]

Ship Control Department [Kuģu kontroles departaments]

Estonian Maritime Administration [Igaunijas Jūras administrācija]

Valge 4

11413 Tallinn

ESTONIA

Tel.: +372 620 5715

Fakss: +372 620 5706

E-pasts: Jaak.Arro@vta.ee

Somija

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Marine Technology Department [Kuģošanas tehnoloģiju departaments]

Marine Environment Protection Unit [Jūras vides aizsardzības nodaļa]

Dr. Jyrki Vähätalo

P.O. Box 320

FI-00181 Helsinki

Tel.: +358 204 618 6470

E-pasts: jyrki.vahatalo@trafi.fi

 

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Southern Inspection Unit [Dienvidu reģiona inspekcijas nodaļa]

Captain Dan Stenbäck

P.O. Box 320

FI-00101 Helsinki

Tel. +358 20 618 6462

Fakss: +358 20 618 6596

E-pasts: dan.stenback@trafi.fi

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Eastern Inspection Unit [Austrumu reģiona inspekcijas nodaļa]

Kotka office [Kotkas birojs]

Captain Ilpo Ruokonen

P.O. Box 36

FI-48101 Kotka

Tel. +358 20 618 6632

Fakss: +358 20 618 6639

E-pasts: ilpo.ruokonen@trafi.fi

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Western Inspection Unit [Rietumu reģiona inspekcijas nodaļa]

Mr Seppo Nousiainen

P.O. Box 209

FI-20101 Turku

Tel.: +358 20 618 6605

Fakss: + 358 20 618 6619

E-pasts: seppo.nousiainen@trafi.fi

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Western Inspection Unit [Rietumu reģiona inspekcijas nodaļa]

Mariehamn Office [Mariehamnas birojs]

Mr. Henrik Karlsson

Hamngatan 4

FI-22100 Mariehamn

Tel.: +358 20 618 6621

Fakss: +358 20 618 6629

E-pasts: henrik.karlsson@trafi.fi

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Northern Inspection Unit [Ziemeļu reģiona inspekcijas nodaļa]

Mr. Tomas Lindström

P.O. Box 31

FI-65101 Vaasa

Tel.: +358 20 618 6674

Fakss: +358 20 618 6679

E-pasts: tomas.lindstrom@fma.fi

Finnish Transport Safety Agency [Somijas Transporta drošības aģentūra]

Inspections Department [Pārbaužu departaments]

Northern Inspection Unit [Ziemeļu reģiona inspekcijas nodaļa]

Oulu Office [Oulu birojs]

Captain Jarmo Kokko

P.O. Box 58

FI-90101 Oulu

Tel.: +358 20 618 6681

Fakss: +358 20 618 6689

E-pasts: jarmo.kokko@fma.fi

Vācija, Mēklenburga-Pomerānija

Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern

Referat Einsatz/Lagezentrum

Alexandrinenstraße 1

19055 Schwerin

Tel.: +49 385/588 2439

Fakss: +49 385/588 2480

E-pasts: nils.wenzek@im.mv-regierung.de

 

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Mecklenburg-Vorpommern

Referat 210

Schloßstraße 6 - 8

19053 Schwerin

Tel.: +49 385/588 8217

Fakss: +49 385/588 8278

E-pasts: monika.blumberg@vm.mv-regierung.de

 

Landeswasserschutzpolizeiamt

Mecklenburg-Vorpommern

Gefährliche Güter/Umweltschutz

Hohen Tannen 10

18196 Waldeck

Tel.: +49 38208/887 3164

Fakss: +49 38208/887 3116

E-pasts: gefahrgut@lwspa-mv.de

 

 

Hansestadt Rostock

Der Oberbürgermeister

Hafen- und Seemannsamt Rostock

Am Seehafen 2

18147 Rostock

Tel.: +49 381/381 8790

Fakss: +49 381/381 8735

E-pasts: port.authority@rostock.de

Stadt Sassnitz/Rügen

Der Bürgermeister

Hafenamt

Waldmeisterstr. 6

18546 Sassnitz

Tel.: +49 38392/55312

Fakss: +49 38392/55313

E-pasts: hafenamt@sassnitz.de

Vācija, Šlēsviga-Holšteina

Innenministerium

des Landes Schleswig-Holstein

Herr Ralf Kock

IV 426

Düsternbrooker Weg 92

24105 Kiel

Tel.: +49 431/988 3169

Fakss: +49 431/988 614 3169

E-pasts: Ralf.Kock@im.landsh.de

Polizeiliche Grundsatzangelegenheiten

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und

des Landes Schleswig-Holstein

Herr Holger Kotte

VII 426

Düsternbrooker Weg 94

24105 Kiel

Tel.: +49 431/988 4740

Fakss: +49 431/988 4700

E-pasts: holger.kotte@wimi.landsh.de

Grundsatzangelegenheiten, Einzelfragen

 

Landespolizeiamt Schleswig-Holstein

Abteilung 4 - Wasserschutzpolizei

SG 412

Muhlenweg 166 / Haus 10

24116 Kiel

Tel.: +49 431/160 64120

Fakss: +49 431/160 64119

E-pasts: Kiel.LPA412@polizei.landsh.de

 

Wasserschutzpolizeirevier Kiel

Hafensicherheitsdienst

Düsternbrooker Weg 82

24105 Kiel

Tel.: +49 431/160 1640/1610

Fakss: +49 431/160 1609

 

Außenstelle Ostuferhafen

Ostuferhafen 15

24149 Kiel

Tel.: + 49 431/205261

Fakss: +49 431/26127

E-pasts: kiel.wsprv@polizei.landsh.de

Hafen- und Seemannsamt der Landeshauptstadt Kiel

Hafenkapitän Jürgen Melzer

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Tel.: +49 431/901 1073

Fakss: +49 431/94477

 

Wasserschutzpolizeistation Puttgarden

Fährhafen

23769 Puttgarden

Tel.: +49 4371/864 1810

Fakss: +49 4347/864 1819

 

Wasserschutzpolizeirevier Lübeck-

Travemünde

Zentrale Gefahrgut-

Auskunftsstelle

Zum Hafenplatz 1

23570 Lübeck-Travemünde

Tel.: +49 4502/880880

Fakss: +49 4502/8808819

E-pasts: zga.luebeck.wsr@polizei.landsh.de

Lübeck Port Authority [Lībekas Ostas pārvalde]

Abt. 1.691.4 Hafen- und Seemannsamt

Schüsselbuden 16

23552 Lübeck

Tel.: +49 451/122 5918

Fakss: +49 451/122 5924

E-pasts: luebeck-port-authority@luebeck.de

Latvija

Maritime Administration of Latvia [Latvijas Jūras administrācija]

Maritime Safety Department [Kuģošanas drošības departaments]

Dangerous Cargo and Bulk Cargo Inspectorate [Bīstamo kravu un beramkravu inspekcija]

5 Trijadibas str.

LV1048 Riga

Tel.: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

E-pasts: lja@lja.lv

Lietuva

Lithuanian Maritime Safety Administration [Lietuvas Jūras drošības administrācija]

J. Janonio str. 24

LT-92251 Klaipeda,

Director - Evaldas Zacharevicius

Tel.: + 370 469 602

Fakss: + 370 469 600

E-pasts: msa@msa.lt

Polija

Ministry of Infrastructure [Infrastruktūras ministrija]

Shipping Safety Department [Kuģošanas drošības departaments]

Mr Grzegorz Grządka

Ul. Chałubińskiego 4/6

PL-00928 WARSAW

Tel. +48 22 630 18 74

Fakss: +4822 63014 97

E-pasts: ggrzadka@mi.gov.pl

Zviedrija

Swedish Transport Agency [Zviedrijas Transporta aģentūra]

Caroline Petrini

Box 653

SE-601 15 Norrköping

601 01 Norrköping

Tel.: +46 11 19 14 39

Fakss: +46 11 23 99 34

E-pasts: Caroline.Petrini@transportstyrelsen.se

Swedish Coast Guard, HQ [Zviedrijas Krasta apsardze, štābs]

Jimmy Leijonfalk

Box 536

SE- 37123 KARLSKRONA

SWEDEN

Tel.: +46 45 5353400

Mobilais tel.: +46 70 690 60 33

E-pasts: jimmy.leijonfalk@coastguard.se


1. pielikuma papildinājuma 2. daļa

SASKAŅĀ AR MEMORANDU VEIKTO INSPEKCIJU KONTROLES VEIDLAPA

1. pielikuma papildinājuma 3. daļa

KONSTATĒTO TRŪKUMU VEIDLAPA SASKAŅĀ AR MEMORANDU

2. Datums

 

3. Laiks

         

Kravas

Poz.

ANO nr.

Kravu apraksts

Klase

PG

Daudzums

Deklarācijas nr.

LQ

A

             

B

             

C

             

D

             

E

             

F

             

G

             

H

             

I

             

J

             

K

             

L

             

Trūkumi

Nr.

Kravas

Poz.

Piezīmes

Atzīme

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1. pielikuma papildinājuma 4. daļa

Ziņojums par kopīgajām pārbaudēm 200X

Datums:

 

Iesniegts:

 

KTV izcelsmes valsts

Kopā

Vācija

Dānija

Igaunija

Somija

Latvija

Lietuva

Polija

Zviedrija

Cita

1. Pārbaudīto KTV skaits

                   

2. Kopējais KTV ar trūkumiem skaits

                   

3. konkrēti (pozīcija kontroles veidlapā)

                   

3.1. Bīstamības zīmes lietošana un marķēšana (26. poz.)

                   

3.2. (Paku) apzīmēšana ar bīstamības zīmēm (25. poz.)

                   

3.3. Dokumentācija (13. poz.)

                   

3.4. Iepakojums (neatbilstošs vai bojāts) (23. poz.)

                   

3.5. Portatīvās cisternas vai autocisternu transportlīdzekļi (20. vai 24. poz.)

                   

3.6. Novietošana/ nostiprināšana KTV iekšpusē (22. poz.)

                   

3.7. Kravas segregācija (21. poz.)

                   

3.8. 3.8. Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) drošības apstiprinājuma plāksnīte (40. poz.)

                   

3.9. Ceļa transporta līdzekļu stiprinājumu stāvoklis (40. poz.)

                   

3.10. Citi

                   

Pārskatītais Memoranda 2. pielikums

Memoranda grozījumu principi

Vispārīgi noteikumi

1) Grozījumus Memorandā var izdarīt konferencē vai ar rakstveida procedūru.

2) Konference vai rakstveida procedūra jāieplāno tādā laikā, lai varētu ņemt vērā grozījumus starptautiskajos pārvadājumu noteikumos (ADR, RID vai IMDG kodeksā).

3) Konference vai rakstveida procedūra jāorganizē kādai no dalībvalstīm.

4) Ikviena dalībvalsts vai novērotāja valsts/organizācija var ierosināt grozījumus Memorandā. Dalībvalstīm par grozījumiem jāvienojas, ievērojot vienprātības principu.

5) Dalībvalstij, kas organizē konferenci vai rakstveida procedūru, pārskatītais Memorands un saskaņotie grozījumi jāpavairo un jāizsūta tad, kad ir pieņemti jauni grozījumi. Teksta daļas, kurās izdarīti grozījumi, jāatzīmē uz lappušu malām.

6) Pārskatītais Memorands un tajā izdarītie jaunie grozījumi stājas spēkā tad, kad pagājuši seši mēneši no brīža, kad kļuvis pieejams jaunais teksts, vai citā datumā, par kuru pieņemts lēmums.

7) Teksta izsūtīšanai un saziņai galvenokārt jāizmanto elektroniskie līdzekļi.

Konference

8) Ierosinājumi nosūtāmi dalībvalstij, kas rīko nākamo konferenci, vismaz trīs mēnešus pirms tās norises. Dalībvalstij, kas organizē konferenci, jāizsūta ierosinājumi visām dalībvalstīm un novērotājām valstīm/organizācijām vismaz vienu mēnesi pirms konferences. Visām dalībvalstīm un novērotājām valstīm/organizācijām jābūt iespējai sniegt atbildes uz visiem dokumentiem, kas iesniegti divu nedēļu laikā pēc izsūtīšanas. Šo izsūtīšanu vēlams veikt, izmantojot e-pastu.

9) Laikā starp konferencēm var organizēt darba grupas noteiktu jautājumu risināšanai. Šādu darba grupu ziņojumi vai ierosinājumi jāiesniedz konferencē tādā pašā veidā kā citi ierosinājumi. Darba grupas var sapulcēties arī konferences laikā; par to ir jāpaziņo iepriekš, ja tas ir iespējams.

Rakstveida procedūra

10) Konferences vietā var izmantot rakstveida procedūru, ja to ierosina dalībvalsts, kurai uzdots rīkot nākamo konferenci. Šādā gadījumā šī dalībvalsts organizēs rakstveida procedūru.

11) Rakstveida procedūru var sākt arī tad, ja to pieprasa vismaz trīs dalībvalstis. Šādā gadījumā dalībvalstij, kurai uzdots rīkot nākamo konferenci, jāorganizē rakstveida procedūra.

12) Dalībvalsts, kas organizē rakstveida procedūru, izsūta priekšlikumus un/vai ierosinātos grozījumus kompetentajām iestādēm dalībvalstīs un dara zināmu grafiku rakstveida piezīmju iesniegšanai. Visas dalībvalstis atbild uz iesniegtajiem dokumentiem sešu nedēļu laikā. Ja sākotnējo priekšlikumu groza, pamatojoties uz dalībvalstu piezīmēm, pārskatītais priekšlikums vēlreiz jāizsūta kompetentajām iestādēm dalībvalstīs. No brīža, kad ir izsūtīts pārskatītais priekšlikums, dalībvalstīm četru nedēļu laikā jāpaziņo, vai tās piekrīt grozītajam Memoranda tekstam.

13) Grozījumus pieņem tad, ja tos atbalsta visas dalībvalstis. Dalībvalsts, kas organizē rakstveida procedūru, paziņo par grozījumu pieņemšanu un pavairo un izsūta pārskatīto Memorandu saskaņā ar 5. nodaļu.

14) Šādā gadījumā visas dalībvalstis paraksta saskaņoto grozījumu eksemplāru papīra formā un to nosūta valstij, kas organizēja rakstveida procedūru. Šī valsts glabā parakstītos grozījumu eksemplārus papīra formā vismaz piecus gadus vai līdz tam laikam, kad grozījumus var atzīt konference (atkarībā no tā, kurš termiņš ir pirmais).

  

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Vienošanās memorandu par iepakoto bīstamo kravu pārvadāšanu ar ro-ro kuģiem Baltijas jūrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 239Pieņemts: 30.04.2013.Stājas spēkā: 16.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 15.05.2013. OP numurs: 2013/92.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
256708
16.05.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)