Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.225

Rīgā 2013.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 20.§)
Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamo informāciju;

3.2. reģistrēt izglītības iestādes, tai skaitā starptautiskās skolas, kā arī psihologus un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus;

3.3. licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas);

3.4. nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;

3.5. organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu (izņemot augstāko izglītību);

3.6. kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;

3.7. izsniegt sertifikātus pedagogu privātprakses uzsākšanai un nodrošināt to uzskaiti;

3.8. veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību;

3.9. izvērtēt, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta, nekaitēs izglītojamo interesēm;

3.10. organizēt izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 631; MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 507; MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 598; grozījums par 3.5. apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 01.06.2023. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.06.2023., sk. 19.1 punktu)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienests veic Izglītības likumā noteiktos uzdevumus, kā arī šādus uzdevumus:

4.1. uztur šādus reģistrus:

4.1.1. Izglītības iestāžu reģistru (tai skaitā Augstskolu reģistru);

4.1.2. Izglītības programmu reģistru;

4.1.3. Nozares eksaminācijas centru reģistru;

4.1.4. Pedagogu reģistru (pedagogi, kam izsniegti sertifikāti pedagoga privātprakses uzsākšanai);

4.1.5. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistru;

4.1.6. Psihologu reģistru;

4.2. veic obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti;

4.3. veic vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanu, kā arī sniedz konsultācijas par to izstrādi, grozīšanu un īstenošanu;

4.3.1 pieņem lēmumu par sākotnējās atļaujas vai atļaujas izsniegšanu starptautiskas izglītības programmas īstenošanai un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" (latviešu valoda, Latvijas vēsture un kultūra, Latvijas daba un ģeogrāfija) apstiprināšanu;

4.4. organizē izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas, interešu izglītības iestādes, pieaugušo neformālās izglītības iestādes) un nozares eksaminācijas centru darbības kvalitātes novērtēšanu un akreditāciju;

4.5. organizē vispārējās un profesionālās izglītības programmu (izņemot profesionālās pilnveides izglītības programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas) kvalitātes novērtēšanu un akreditāciju;

4.6. veic izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumu analīzi un akreditācijas ekspertu komisijas sniegto ieteikumu ieviešanas monitoringu, sniedz atbalstu ieteikumu ieviešanā, kā arī metodisko atbalstu izglītības iestādes darbības un izglītības procesa īstenošanas pilnveidē;

4.7. nodrošina izglītības iestāžu pašnovērtēšanas un ārējās vērtēšanas metodikas pilnveidi;

4.8. koordinē un organizē izglītības kvalitātes datu ieguvi un pētniecību;

4.9. regulāri sagatavo ziņojumus par izglītības kvalitāti (izņemot augstāko izglītību) un sniedz priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar izglītības politikas plānošanu un īstenošanu;

4.10. nodrošina ārvalstu pieredzes un starptautisko izglītības pētījumu analīzi izglītības kvalitātes jomā;

4.11. organizē kvalitātes vērtēšanas ekspertu, pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus un seminārus, izdod metodiskos un informatīvos materiālus;

4.12. piedalās izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas metodikas pilnveidē;

4.12.1 pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju un atļaujas anulēšanu strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta;

4.12.2 pieņem lēmumu par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu un atbilstību vai neatbilstību amatam;

4.12.3 izvērtē izglītības iestādes vadītāja un pedagoga vai viņa rīcības atbilstību Izglītības likuma prasībām un pieņem lēmumu par izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga atstādināšanu no pienākumu pildīšanas;

4.12.4 reizi gadā apkopo un analizē Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par izglītojamo neattaisnotiem mācību kavējumiem, sagatavo ziņojumu un sniedz ieteikumus un metodisku atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai;

4.13. nodrošina un koordinē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, piešķirot akreditētai izglītības iestādei vai akreditētam eksaminācijas centram tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci (izņemot augstāko izglītību);

4.14. sagatavo un publicē dienesta tīmekļa vietnē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju sarakstu (izņemot augstāko izglītību);

4.15. uztur datubāzi par personām, kuras saņēmušas valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pēc tam, kad novērtēta attiecīgās personas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtā profesionālā kompetence (izņemot augstāko izglītību);

4.16. atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas izglītības iestāžu vadībai, pedagogiem, izglītojamiem un citām personām;

4.17. koordinē Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā;

4.18. izskata privātpersonu, valsts un pašvaldību iestāžu iesniegumus izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa īstenošanas jautājumos;

4.19. apkopo un sniedz informāciju, kas nepieciešama augstskolas, koledžas vai studiju virziena akreditācijai;

4.20. sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, lai sekmētu, nodrošinātu un pilnveidotu normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā un nodrošinātu izglītības kvalitāti, tai skaitā sniedz priekšlikumus izglītības iestādēm to darbības kvalitātes uzlabošanas pasākumu plānošanai un īstenošanai;

4.21. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī iesaistās starptautiskajā sadarbībā un starptautiskajos projektos;

4.22. informē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus par dienesta darbību;

4.23. nodrošina uzticības tālruņa darbību izglītības jomā;

4.24. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

4.25. informē Izglītības un zinātnes ministriju un Akadēmiskās informācijas centru, ja ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi augstskolas vai koledžas darbībā;

4.26. nodrošina normatīvā regulējuma izstrādi, kas saistīts ar izglītības programmu licencēšanu, izglītības iestāžu akreditāciju, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, kā arī reģistru darbību un izglītības procesa uzraudzību;

4.27. plāno un īsteno valsts politiku izglītības kvalitātes vērtēšanas un uzraudzības jomā;

4.28. veido izglītības kvalitātes novērtēšanas saturu un izstrādā vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes nodrošināšanai;

4.29. sniedz atzinumus par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kas saistīti ar izglītības iestāžu uzraudzību, reģistru darbību, izglītības programmu licencēšanu un īstenošanu, kā arī izglītības kvalitātes vērtēšanu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr. 631; MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 507; MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 598; grozījums par 4.13., 4.14. un 4.15. apakšpunktu svītrošanu stājas spēkā 01.06.2023. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.06.2023., sk. 19.1 punktu)

5. Dienests sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu tā funkciju un uzdevumu īstenošanai.

6. Dienestam ir Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības, kā arī tiesības saņemt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

III. Dienesta struktūra

7. Dienesta darbu vada dienesta vadītājs.

8. Dienesta vadītāju pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā izglītības un zinātnes ministrs. Dienesta vadītāju atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.

9. Dienesta vadītājs pilda Izglītības likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī šādas funkcijas:

9.1. nodrošina dienesta stratēģijas izstrādi un īstenošanu;

9.2. organizē un īsteno dienesta darbību un izveido racionālu struktūru dienesta funkciju izpildei;

9.3. nosaka dienesta ierēdņu un darbinieku pienākumus;

9.4. vada dienesta administratīvo darbu un organizē dienesta funkciju izpildi, nodrošinot to nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

9.5. nodrošina izglītības un zinātnes ministra, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra vai valsts sekretāra rīkojumu izpildi;

9.6. plāno finanšu resursus;

9.7. pieņem pārvaldes lēmumus, izdod iekšējos normatīvos aktus un administratīvos aktus;

9.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv dienestu;

9.9. dod tiešus rīkojumus un uzdevumus dienesta ierēdņiem un darbiniekiem;

9.10. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām;

9.11. informē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus par dienesta darbību.

10. Dienesta vadītājam var būt vietnieki.

11. Dienesta vadītāja vietnieku kompetenci nosaka dienesta vadītājs.

12. Dienesta struktūru nosaka dienesta reglaments. Dienesta reglamentu apstiprina dienesta vadītājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

13. Dienesta struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji. Dienesta struktūrvienību vadītāju funkcijas un kompetenci nosaka dienesta vadītājs.

14. Dienesta struktūrvienības ir pakļautas dienesta vadītājam vai viņa vietniekiem saskaņā ar noteikto funkciju sadalījumu.

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par dienesta darbību

15. Dienesta vadītājs nodrošina dienesta darbības tiesiskumu. Dienesta vadītājs ir atbildīgs par dienesta iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

16. Dienesta vadītājs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto dienesta amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas faktisko rīcību. Dienesta vadītāja izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

17. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 16.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

18. Dienests reizi gadā sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatu par dienesta funkciju izpildi un dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumus Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 120.nr.; 2009, 104., 204.nr.; 2011, 37.nr.).

19.1 Grozījumi, kas paredz svītrot šo noteikumu 3.5. apakšpunktu, kā arī 4.13., 4.14. un 4.15. apakšpunktu, stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

(MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 598 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.06.2023.)

20. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.maijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 225Pieņemts: 23.04.2013.Stājas spēkā: 01.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 29.04.2013. OP numurs: 2013/82.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
256415
{"selected":{"value":"30.09.2022","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2023","iso_value":"2023\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2013","iso_value":"2013\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2013.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-31.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)