Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.101

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 22., 102.nr.; 2010, 37., 125., 144., 206.nr.; 2011, 75., 162.nr.; 2012, 52.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātei pieejamais kopējais finansējums ir 141 794 220 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 120 075 088 lati, nacionālais publiskais finansējums, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums - ne vairāk kā 10 700 320 latu, un privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, - ne mazāk kā 11 018 812 latu:".

2. Svītrot 10.10.apakšpunktā vārdus "un vadošajā iestādē".

3. Svītrot 18.4.apakšpunktā vārdus "valsts apmaksāto".

4. Svītrot 29.1 punktu.

5. Papildināt III nodaļu ar 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8 un 29.9punktu šādā redakcijā:

"29.2 Finansējuma saņēmējs aprēķina proporciju, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk - infrastruktūras izmantošanas proporcija). Infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina atbalstāmajām darbībām un piemēro projekta kopējam finansējumam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru, atbilstoši šādam aprēķinam:

29.2 1. projekta kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop = ∑Ipubl_x , kur
x

x - gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl - attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (latos);

29.2 2. attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl = ∑ (Lv_y × Sy) , kur
(Lv_y + Lm_y)

y - attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;

S - attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (latos);

Lv - uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm - uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

29.2 3. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk - laika sadalījums)) izmantošanas laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lv = ∑(Pz × Lz × Prv_z) × L'max , kur
∑(Pz × Lz)

z - ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) skaits;

P - ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras platība (m2);

L - ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā);

Prv - ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas proporcija (Lv/(Lv + Lm)) valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai (%);

L'max - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

29.2 4. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiku citu darbību veikšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lm = L'max - Lv, kur

L'max - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

Lv - attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā).

29.3 Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu veic no 2013.gada 1.marta līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām, izmantojot iepriekšējo gadu datus par infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai. Infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu aktualizē ne retāk kā vienu reizi divos gados, izmantojot datus, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

29.4 Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar iekšējo normatīvo aktu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajai veidlapai un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprināto iekšējo normatīvo aktu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādei:

29.4 1. projekta īstenošanas laikā līdz attiecīgā gada 30.aprīlim;

29.4 2. pēc projekta pabeigšanas kopā ar attiecīgo ikgadējo pēcprojekta pārskatu.

29.5 Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.2 1.apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

29.6 Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 29.2 1.apakšpunktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs ir mazāks par piešķirto kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru (turpmāk - pārmērīga kompensācija), tad:

29.6 1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

29.6 2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

29.6 3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo pēcprojekta uzraudzības pārskatu iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

29.7 Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru finansējuma saņēmējs izīrē citai ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 40.punktā minētās atbalstāmās darbības finansēšanai no publiskiem līdzekļiem ir atbalstāmas, ievērojot infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanas kārtību, ja kumulatīvi izpildās šādi nosacījumi:

29.7 1. finansējuma saņēmējam noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, par ko ir noslēgts līgums, ievērojot normatīvo aktu prasības par atlīdzības maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

29.7 2. infrastruktūras īres maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

29.7 2.1. infrastruktūras īres maksas apmērs nepārsniedz saprātīgas peļņas un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma un kas tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras izīrēšanu;

29.7 2.2. saprātīga peļņa tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma;

29.7 2.3. saprātīgas peļņas aprēķināšanai tiek izmantota saprātīgas peļņas norma, kuru līdz kārtējā gada 1.janvārim atbildīgā iestāde publicē atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.vm.gov.lv) un kura tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Pnorma= PN-4+ PN-3+ PN-2 x 100%, kur
AN-4+ AN-3+AN-2

Pnorma - saprātīgas peļņas norma procentos;

PN-X - vidējais peļņas apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

AN-X - vidējais apgrozījuma apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (latos);

29.7 3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras īres maksas aprēķinu.

29.8 Finansējuma saņēmējs nosaka darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā (ja attiecīgo darba laiku var noteikt) un uzskaita minēto informāciju.

29.9 Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, attiecīgajiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 29.7punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dokumentācija, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru, līdz 2021.gada 31.decembrim tiek saglabāta un pieejama sadarbības iestādei, kas veic šo noteikumu 29.2 punktā minētā infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķina kontroli."

6. Svītrot 40.punktā vārdus "valsts apmaksāto".

7. Izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas ēkā, kuras kopējā platība vismaz 70 procentu apmērā tiek tieši izmantota veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk par 30 procentiem - atbalsta funkciju nodrošināšanai;".

8. Izteikt 41.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.10. šo noteikumu 40.10.apakšpunktā minētā darbība ir atbalstāma, ja plānots, ka jaunās ēkas kopējā platība vismaz 70 procentu apmērā tiek tieši izmantota veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk par 30 procentiem - atbalsta funkciju nodrošināšanai."

9. Izteikt 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Ja tehnoloģijas vienas vienības cena pārsniedz 20 000 latu, tās iegāde jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu."

10. Izteikt 46.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1 2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama stacionāro un ambulatoro ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Ja tehnoloģijas vienas vienības cena pārsniedz 20 000 latu, tās iegāde jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu."

11. Papildināt noteikumus ar 46.3 punktu šādā redakcijā:

"46.3 Nacionālais veselības dienests šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

46.3 1. ja plānots iegādāties jaunu tehnoloģiju, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 1.1. projekta iesniegumā paredzēta jauna veselības aprūpes pakalpojuma attīstība, un jaunā tehnoloģija nepieciešama attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;

46.3 1.2. jaunā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam;

46.3 2. ja plānots nomainīt esošo tehnoloģiju, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 2.1. esošā tehnoloģija ir iegādāta vismaz pirms 10 gadiem vai esošās tehnoloģijas turpmākā izmantošana ir neefektīva, un šis fakts ir pamatots ar attiecīgiem aprēķiniem un dokumentiem;

46.3 2.2. esošā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam;

46.3 3. ja plānots projektā iekļaut tehnoloģiju, kas iepriekš tika iegādāta no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 3.1. iekļaujamās tehnoloģijas amortizācijas perioda beigu termiņš nav mazāks par projekta īstenošanas beigu termiņu, un ar attiecīgo tehnoloģiju saistīto pakalpojumu paredzēts sniegt vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

46.3 3.2. iekļaujamā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam."

12. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

52.1. kas nav saistītas ar ieguldījumiem veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībā un ar ieguldījumiem informācijas un publicitātes nodrošināšanā;

52.2. par kurām maksājumi veikti pirms izmaksu attiecināmības perioda sākuma datuma, kas norādīts normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

52.3. kas nav pamatotas ar atbilstošiem izmaksas attaisnojošajiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

52.4. kas nav veiktas, pamatojoties uz publiskiem būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem;

52.5. kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu;

52.6. kas radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām."

13. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Projekta iesniegumā var iekļaut neattiecināmās izmaksas, kas netiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem un atbilst šādiem nosacījumiem:

52.1 1. atbilst šo noteikumu 40.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

52.1 2. pārsniedz šo noteikumu 12., 22., 23. un 24.punktā minētos projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

52.1 3. pārsniedz šo noteikumu 44.1, 46., 46.1, 48., 51., 51.1 un 51.2 punktā minētos izmaksu pozīciju ierobežojumus;

52.1 4. rodas projekta izmaksu pieauguma dēļ."

14. Izteikt 1.pielikuma 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

US

1 394 029,70

0,00

2 142 740,35

378 130,65"

15. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.44

Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (LVL)

Kopējais finansējums (LVL)

Maksimālais publiskais finansējums (LVL)

Minimālais privātais finansējums (LVL)

Atsauce uz finansējuma saņēmēja iekšējo normatīvo aktu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins

1

2

3 = 1 - 2

4

     

 

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 19.02.2013.Stājas spēkā: 27.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 26.02.2013. OP numurs: 2013/40.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
255029
27.02.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)