Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 32.§)
Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumu mērķis ir aizsargāt pilsētas ielas, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem.

2. Šie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā projektē, būvē, renovē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas un veic zemes rakšanas darbus (turpmāk – darbi).

3. Darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, renovācijai vai rekonstrukcijai var uzsākt, ja ir akceptēts būvprojekts vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) saskaņota tehniskā shēma un saņemta būvatļauja (rakšanas darbu atļauja). Ar grunts rakšanu vai ceļa seguma uzlaušanu saistītus avārijas darbus drīkst uzsākt atbilstoši šo noteikumu IV sadaļā "AVĀRIJAS DARBI" noteiktajai kārtībai.

4. Aizliegts patvarīgi izdarīt izrakumus un urbumus, dzīt pāļus, rakt velēnas un planēt laukumus, kā arī nojaukt būves bez pazemes inženiertīklu atvienošanas.

5. Darbus, kas saistīti ar brauktuves, ietves vai veloceliņa uzlaušanu pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas vai betona bruģa izbūves piecu gadu laikā veic tikai ar rakstisku Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora atļauju un saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde" (turpmāk – SIA "Komunālā pārvalde") izdotajiem tehniskajiem noteikumiem par seguma atjaunošanas apjomu.

6. Galvenais pazemes inženierkomunikāciju izbūves paņēmiens, šķērsojot maģistrālās ielas, ir slēgtais paņēmiens – ar caurduri, nebojājot seguma virsmu. Cits paņēmiens pieļaujams tikai gadījumā, ja nav iespējams veikt inženierkomunikāciju izbūvi ar caurduri.

7. Satiksmi pilsētas ielās slēdz pilnīgi tikai ar pašvaldības atļauju. Daļēja transporta kustības ierobežošana atļauta, ja saņemta SIA "Komunālā pārvalde" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi" (turpmāk – VAS "Latvijas valsts ceļi") rakstiska atļauja un saskaņota satiksmes organizācijas shēma.

8. Par izmaiņām satiksmes organizācijā, slēdzot vai daļēji slēdzot maģistrālo ielu vai ielu ar sabiedriskā transporta kustību, būvuzņēmējam (fiziskā vai juridiskā persona, kas veic būvdarbus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar pasūtītāju,) jāpaziņo ar masu informācijas līdzekļu starpniecību vismaz divas dienas pirms darbu uzsākšanas.

9. Ja ielas brauktuve tiek uzlauzta daļēji, jānodrošina ugunsdzēsības, ātrās medicīniskas palīdzības un specializētā autotransporta netraucēta caurbraukšana, kā arī transporta shēma jāsaskaņo ar VAS "Latvijas valsts ceļi".

10. Izbūvējot pazemes inženierkomunikācijas, kā arī veicot citus būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina droša gājēju pārvietošanās, kā arī iespēja iebraukt pagalmos (neapbūvētā zemesgabala daļa, ko ierobežo ielas sarkanā līnija, zemesgabala sānu un aizmugures robežas) un iekļūt ēkās. Ja iebraukšanu pagalmā nav iespējams nodrošināt, jāsaņem attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja saskaņojums.

11. Brauktuvju un ietvju segumu pēc zemes rakšanas darbiem vai tehniskiem bojājumiem atjauno par pasūtītāja līdzekļiem.

12. Inženierkomunikāciju kontrolakām jābūt noslēgtām, lietus ūdens uztvērējakām – nosegtām ar restītēm. Par kontrolaku (gāzes, kanalizācijas, kabeļu, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes) vāku stāvokli ir atbildīgi attiecīgie inženierkomunikāciju īpašnieki. Pēc Būvvaldes norādījuma inženierkomunikāciju īpašniekam nekavējoties jāsakārto bīstamie kontrolaku vāki un ne vēlāk kā vienas kalendārās nedēļas laikā jāsakārto iesēdušos, iegruvušu kontrolaku konstrukcijas.

II. ZEMES RAKŠANAS DARBU ATĻAUJU (BŪVATĻAUJU) IZSNIEGŠANA

13. Atļauju darbu veikšanai pilsētas ielās un ceļos sarkano līniju robežās izsniedz Būvvalde.

14. Atļauju izsniedz galvenajam būvuzņēmējam, un tā ir derīga tikai atļaujā norādīto darbu veidam, teritorijai, apjomam un darbu izpildes termiņam.

15. Atļaujas saņemšanai pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu;

15.2. būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

15.3. akceptētu būvprojektu vai tehnisko shēmu inženierkomunikāciju renovācijas darbiem, kuru sastāvā ir ar SIA "Komunālā pārvalde" saskaņots seguma atjaunošanas plāns;

15.4. darbu veikšanas kalendāro grafiku un nepieciešamības gadījumā darbu veikšanas projektu.

16. Izskatot iesniegumu darbu veikšanai, Būvvalde nosaka būvdarbu termiņu, ņemot vērā darbu apjomu un konkrētos apstākļus. Izvērtējot paredzamo darbu apjomu, Būvvalde ir tiesīga noteikt darbu veikšanu pa posmiem.

III. DARBU VEIKŠANA

17. Pazemes inženiertīklu būvdarbus, kā arī ceļu seguma atjaunošanu drīkst veikt tikai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas personas.

18. Darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā būvdarbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), akceptētam būvprojektam vai saskaņotai tehniskajai shēmai.

19. Izvērtējot veicamo darbu apjomu un gadījumā, kad paredzamo būvdarbu termiņš ir ilgāks par 14 dienām, Būvvalde var pieprasīt darbu veikšanas vietā izvietot informāciju par darbu veicēju.

20. Darbu vieta jāaprīko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par nožogojuma, apgaismojuma un satiksmes regulēšanas līdzekļu stāvokli atbildīgs ir būvdarbu vadītājs.

21. Veicot rakšanas darbus transporta vai gājēju kustības vietās, jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība darbu veikšanas zonā, par ko atbildīgs ir būvdarbu vadītājs.

22. Pēc darbu beigām pagaidu tehniskie regulēšanas līdzekļi nekavējoties jānoņem.

23. Lai īstenotu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes inženierkomunikāciju bojāšanu (arī avārijas darbu gadījumā), par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu.

24. Būvuzņēmējam jāievēro zemes rakšanas darbu atļaujā norādītais darbu izpildes termiņš, inženierkomunikāciju un citu dienestu nosacījumi, par ko atbildīgs ir būvdarbu vadītājs.

25. Nojaukto un neatjaunojamo akmens un citu atkārtoti izmantojamo seguma materiālu būvuzņēmējs nodod glabāšanā SIA "Komunālā pārvalde", par ko sastāda nodošanas un pieņemšanas aktu.

26. Aizliegts ierīkot būvmateriālu un grunts novietošanas laukumus zaļo stādījumu, ielu, meža un parka zonās.

27. Ja nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi, jāierīko pagaidu vietējie apvedceļi. Tos ierīko būvuzņēmējs un pagaidu ekspluatācijā pieņem VAS "Latvijas valsts ceļi" un SIA "Komunālā pārvalde". Būvuzņēmējs pēc ceļu seguma atjaunošanas pagaidu apvedceļu demontē un teritoriju atjauno sākotnējā izskatā, par ko saņem SIA "Komunālā pārvalde" atzinumu.

28. Pagaidu apvedceļu izveido, uztur kārtībā un nojauc par pasūtītāja (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarotā persona, kuras uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic būvniecību) līdzekļiem.

29. Ja ielā, kur tiek veikti darbi, atjauno satiksmi un gājēju kustību, būvuzņēmējam jānodrošina kvalitatīva brauktuves un ietves seguma uzturēšana:

29.1. ja inženierkomunikācijas izbūvētas šķērsojot braukšanas joslu, asfaltbetona segums jāatjauno 48 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas vai jāieklāj pagaidu bruģa segums;

29.2. pēc avārijas darbiem, ja ielas asfaltbetona segumu nevar atjaunot 34.4.apakšpunktā noteiktajā laikā, jāieklāj pagaidu bruģa segums.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

30. Ielās, laukumos un citās labiekārtotās teritorijās tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei rok, aizber un apakšzemes būves ierīko, ievērojot šādus noteikumus:

30.1. asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, to griežot taisnās līnijās;

30.2. tranšejas platumam un dziļumam jābūt atbilstošam pielietojamajai būvdarbu tehnoloģijai, grunts apstākļiem un darba drošības prasībām;

30.3. tranšejas un būvbedres jāaizber ar tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu grunti;

30.4. grunts sablīvējuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98.

31. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves un ietves. Plānotie sūknēšanas darbi rakstveidā jāsaskaņo ar SIA "Komunālā pārvalde". Sūknēšanas darbi sadzīves kanalizācijā atļauti tikai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens" rakstveida atļauju.

32. Būvdarbu laikā ielu teritorijā aizliegts uzkrāt būvgružus un sadzīves atkritumus, liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jāsakārto 24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā būvuzņēmējam jānodrošina būvobjekta teritorijā esošā zālāja kopšana un pļaušana.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā)

IV. AVĀRIJAS DARBI

33. Par avāriju novēršanu inženierkomunikācijās atbild inženierkomunikāciju dienesti.

34. Inženierkomunikāciju dienestam ir pienākums:

34.1. darbus avārijas likvidēšanai pazemes inženiertīklos sākt nekavējoties pēc informācijas par avāriju saņemšanas;

34.2. par avārijas darbiem ar telefonogrammu, e-pastu vai faksu nekavējoties paziņot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk – Pašvaldības policija), bet VAS "Latvijas valsts ceļi", SIA "Komunālā pārvalde" un Būvvaldei, ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas pulksten 10.00.

34.3. avārijas darbu vietu norobežot visā darbu veikšanas zonā un naktī to apgaismot;

34.4. pēc avārijas likvidēšanas ielas vai ietves segumu atjaunot maģistrālajās ielās – 24 stundu laikā, pārējās ielās – 48 stundu laikā.

35. Aizliegts veikt plānotos pazemes inženiertīklu izbūves un renovācijas darbus, aizbildinoties ar avārijas darbiem.

V. IELU SEGUMA UN ZAĻO ZONU ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA

36. Bojāto ielas brauktuves, ietves vai veloceliņa segumu atjauno atbilstoši esošajam seguma veidam, ja Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav noteikts citādi.

37. Brauktuves asfaltbetona segumu ceļa vai ielas apmales tuvumā, ja atlikušais joslas platums ir mazāks par 1,0 m, atjauno pilnībā līdz apmalei.

38. Maģistrālajās ielās, gan garenvirzienā, gan šķērsojot ielu, asfaltbetona segumu atjauno pilnībā tranšejas platumā. Virskārtu (vismaz 4 cm biezumā) atjauno ne mazāk kā 0,5 m platumā uz katru pusi no tranšejas malas. Būvuzņēmējs garantē atjaunotā seguma kvalitāti atjaunotajā seguma zonā un 0,25 m uz katru pusi no atjaunotā seguma zonas.

39. Brauktuves, ietves un veloceliņa asfaltbetona segumu atjauno taisnās līnijās paralēli vai perpendikulāri ielas asij, apvienojot iespējamos segumu bojājumus, kas atrodas ne tālāk ka 10 m viens no otra.

40. Ietves un veloceliņus ar asfaltbetona segumu atjauno tranšejas platumā un seguma virskārtu tā, lai atjaunotā seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves vai veloceliņa malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves vai veloceliņa segums jāatjauno pilnā platumā.

41. Ielā ar grants segumu brauktuves segumu atjauno tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu grants kārtu un noplanējot ielu visā tās platumā.

42. Ietvi vai veloceliņu ar grants segumu vai bez seguma atjauno tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu grants kārtu un noplanējot visā platumā.

43. Brauktuvi ar bruģa segumu atjauno ne mazāk kā divkāršā tranšejas platumā.

44. Ietvi ar bruģa vai vēsturiskā ķieģeļa segumu atjauno tranšejas platumā. Ja tas nav iespējams, tad ietvi atjauno pilnā platumā ar analogu seguma materiālu.

45. Būvuzņēmējam jāatjauno zaļā zona, kā arī virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.)

46. Atjaunotais ielas, ietves vai veloceliņa segums, zaļā zona, virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) ir jānodod ekspluatācijā

47. Būvuzņēmējs garantē atjaunotā seguma kvalitāti ne mazāk kā 24 mēnešus (vai kā norādīts aktā par būves nodošanu ekspluatācijā) pēc būves nodošanas ekspluatācijā vai pēc rakšanas darbu atļaujas noslēgšanas.

48. Garantijas periodā seguma atjaunošanai tranšeju iesēdumu vietās jāsaņem SIA "Komunālā pārvalde" tehniskie noteikumi.

VI. PAZEMES INŽENIERTĪKLU ĢEODĒZISKĀ UZMĒRĪŠANA

49. Pazemes inženierkomunikāciju izpilduzmērīšanu (izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšana) veic licencētas vai sertificētas personas.

50. Izpilduzmērīšanu veic pirms tranšeju un būvbedru aizbēršanas. Par uzmērīšanu ir atbildīgs būvuzņēmējs.

51. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam pirms izbūvēto tīklu nodošanas ekspluatācijā atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12 "AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LIEPĀJAS PILSĒTĀ" Būvvaldē jāiesniedz izpilduzmērījumi. Vienā izpilduzmērījumā jānorāda visas attiecīgajā būvdarbu teritorijā esošās, no jauna izbūvētās, renovētās, rekonstruētās un demontētās inženierkomunikācijas, kā arī izmaiņas virszemes topogrāfijas situācijā.

VII. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

52. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgi:

52.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;

52.2. Būvvaldes amatpersonas – būvinspektori (apstrīdēšanas gadījumā – Būvvaldes vadītāja).

53. Par šo noteikumu 3. un 35.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 350 euro, juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

54. Par šo noteikumu 4., 9., 10., 20., 22., 25., 26., 29., 31., 32. un 34.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu līdz 350 euro.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

55. Par citu šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 euro.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

56. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2006.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ĪPAŠUMU, TERITORIJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI" 1.3.–1.8.sadaļa.

57. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 14.02.2013.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 13.02.2013. OP numurs: 2013/31.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254729
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2013","iso_value":"2013\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2013","iso_value":"2013\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2013.-22.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)