Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.29

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 13.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumu mērķis ir labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt vides pieejamību.

3. Līdzfinansējumu piešķir pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

4. Projekta iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados. Noteikumu 27.4.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām projekta iesniegumu var iesniegt ne biežāk kā reizi gadā.

2. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE

5. Pašvaldības dome izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija), izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu.

6. Pašvaldība noteikumos noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

7. Komisija noteikumos noteiktajā kārtībā veic projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju.

8. Pēc Komisijas lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas, pašvaldība ar projekta iesniedzēju slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

3. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA

9. Paziņojumu par projekta iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā (www.liepaja.lv ).

10. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

10.1. projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par 3 (trīs) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas datuma;

10.2. minimālo pieejamo finansējuma apjomu;

10.3. personu, ar kuru pirms projekta iesniegšanas jāsaskaņo plānoto izmaksu aprēķins (tāme).

4. PRASĪBAS PROJEKTA IESNIEDZĒJAM

11. Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kura:

11.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai un, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atbilst noteikumu 12.punktam;

11.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamājai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

12. Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

12.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kv.m (viens tūkstotis kvadrātmetru) vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kv.m (astoņi simti kvadrātmetru) un kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas";

12.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;

12.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

13. Projekta iesniegumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā iesniedz ar tās pilnvarotās personas starpniecību, kura ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tās darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un kurai nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 142,29 euro (viens simts četrdesmit divi euro un 29 euro centi).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

14. Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Šādā gadījumā par projekta iesniedzēju uzskatāmas attiecīgo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības.

5. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

15. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

15.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas, kas sagatavota atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.1 "IESNIEGUMA VEIDLAPA";

15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;

15.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā;

15.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā:

15.4.1. iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

15.4.2. norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi un to izmaksas;

15.4.3. norādīta persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar līdzfinansējuma saņemšanu saistītās darbības;

15.5. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (Būvvaldē saskaņota labiekārtojuma skice uz aktuālas topogrāfiskas pamatnes, tehniskā shēma u.tml.);

15.6. līguma, uz kura pamata izstrādāts noteikumu 15.5.punktā minētais dokuments, kopija;

15.7. saskaņā ar 2.pielikumu sagatavota plānoto izmaksu aprēķina (tāmes), kuru sastādījis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs, bet saskaņojusi paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītā persona.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

16. Ja projekta iesniedzējs ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievieno līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

17. Ja projekta iesniedzējs ir plānojis veikt darbus uz zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, bet kura robežas ir savienotas ar daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu, projekta iesniegumam pievieno zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai.

18. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

19. Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.

20. Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts.

21. Projekta iesniegumu paraksta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotā persona.

22. Ja pilnvarotā persona ir juridiska persona, projekta iesniegumu paraksta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā persona. Ja projekta iesniegumu paraksta juridiskas personas pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

23. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

6. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

24. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

25. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

25.1. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;

25.2. būvdarbu izmaksas;

25.3. labiekārtojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

25.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs;

25.5. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja pasūtītāja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

26. Par neatbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

26.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

26.2. projekta administrēšanas izmaksas;

26.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

26.4. būvuzraudzības veikšanas izmaksas, ja būvuzraudzību veic projekta iesniedzēja izvēlēts būvuzraugs;

26.5. izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 46.punktā minētā līdzfinansējuma līguma noslēgšanas, izņemot noteikumu 25.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir atbalstāmas, pirms noslēgts līdzfinansējuma līgums;

26.6. izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

27. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:

27.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 75% (septiņdesmit pieci procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;

27.2. apgaismojuma jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai – 90% (deviņdesmit procenti) apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;

27.3. citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 65% (sešdesmit pieci procenti) apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamājai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām;

27.4. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām;

27.5. būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;

27.6. būvuzraudzības veikšanai – 100% (viens simts procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.

28. Līdzfinansējuma apmēru, izņemot noteikumu 27.2. un 27.6.apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma apmēru, palielina par 10% (desmit procenti), ja:

28.1. projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;

28.2. projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" vai Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām”;

28.3. projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS";

28.4. projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

28.5. projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.43)

29. Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta līdzfinansētajām atbalstāmajām izmaksām ir saņemts līdzfinansējums no Valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

7. PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA

30. Projekta iesniegumu vērtēšanu pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa veic Komisija. Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.

31. Pārbaudot projekta iesniegumu atbilstību, Komisija pārbauda projekta iesniegumu secīgi šādā kārtībā:

31.1. projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām;

31.2. projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumos izvirzītajiem kritērijiem;

31.3. projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotību.

32. Komisija, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību noformējuma prasībām, pārbauda:

32.1. vai projekta iesniegums iesniegts noteiktajā termiņā;

32.2. vai projekta iesniegums satur visus noteikumu 15.punktā un, ja nepieciešams, arī 16. un 17.punktā minētos dokumentus.

33. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noformējuma prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesnieguma noformējuma prasību vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.

34. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, pārbauda:

34.1. vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11.punkta prasībām;

34.2. vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilst noteikumu 12.punkta prasībām;

34.3. vai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona atbilst noteikumu 13.punkta prasībām.

35. Lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja un tā pilnvaroto personu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, atbilstību noteikumu 11., 12. un 13.punktam, pašvaldība informāciju iegūst pašvaldībai pieejamajās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs ir nepilnīga vai neatbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajai informācijai, pašvaldība var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.

36. Ja Komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, par kuru iesniegts projekta iesniegums neatbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un projekta iesnieguma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta iesniedzēja un tā pilnvarotās personas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai iesniegt papildu informāciju.

37. Komisija, veicot projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotības vērtēšanu, pārbauda:

37.1. vai projekta iesniedzējs ir pieprasījis līdzfinansējumu noteikumu 25.punktā noteiktajām atbalstāmajām izmaksām;

37.2. vai projekta iesniedzēja pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz noteikumu 27.punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējuma apmēru;

37.3. izmaksu aprēķina atbilstību vidējām tirgus izmaksām.

38. Ja Komisijai rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai atsevišķas pozīcijas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

39. Komisijai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no projekta iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas papildu informāciju saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

40. Projektu iesniegumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendē uz Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā secībā:

40.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru iesniedzis noteikumu 28.punktā norādītais projekta iesniedzējs;

40.2. priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš pašvaldībā iesniegts agrāk.

41. Attiecībā uz projektu iesniegumiem, Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

41.1. apstiprināt projekta iesniegumu;

41.2. apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumu;

41.3. noraidīt projekta iesniegumu, ja tas nav izturējis atbilstības pārbaudi.

42. Komisijas lēmumu nosūta projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai, bet ja tādas nav, tad projekta iesniedzējam. Papildus tam pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv tiek publicēta informācija, norādot projekta iesniedzēju un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.

43. Ja Komisijas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, projekta iesniedzējs kalendārā gada laikā pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

8. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

44. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

45. Pašvaldības domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI

46. Pēc Komisijas lēmuma, ar kuru apstiprināts projekta iesniegumus vai tas apstiprināts ar nosacījumu, pašvaldības iestāde "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" ar projekta iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu slēdz līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

47. Līgumā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu atrunā:

47.1. projekta īstenošanas uzsākšanas termiņu;

47.2. projekta īstenošanas beigu termiņu;

47.3. projekta īstenošanai piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu un tā izmaksāšanas kārtību;

47.4. pašvaldības tiesības kontrolēt projekta īstenošanas gaitu;

47.5. projekta iesniedzēja atbildību par projekta īstenošanu un projekta ietvaros radīto materiālo vērtību saglabāšanu vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta īstenošanas.

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

48. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

IESNIEGUMU VEIDLAPA
Informācija par projekta iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Projekta iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _____________________________________________, Liepājā, LV-______, dzīvokļu īpašnieku kopība.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros): 
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos): 
Neapdzīvojamo telpu skaits (norādīt skaitļos): 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atbilst noteikumu 28.punktam (norādīt "" un kuram no noteikumu 28.punkta apakšpunktiem tā atbilst vai ""): 


Informācija par projekta iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
PVN maksātājs (norādīt "" vai "") 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vieta (fiziskai personai) 
Korespondences adrese: 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs: 
Bankas rekvizīti: 


Projekta izmaksas un tā ieviešana
Plānotais projekta īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka projekta īstenošanas laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus): 
Projekta izmaksu aprēķins:

Projekta iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro)

Pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro)

Kopā
(norādīt summu euro)

Projekta kopējās izmaksas:   
Projekta atbalstāmās izmaksas:   
Brauktuves ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 75% vai 85%)
   
Apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 90%)
   
Cita daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 65% vai 75%)
   
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksas:
(ne vairāk kā 80% vai 90%)
   
Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes izmaksas un autoruzraudzības veikšanas izmaksas:
(ne vairāk kā 50% vai 60%)
   


Iesniedzamie dokumentilapas Nr.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija

__________

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu

__________

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija

__________

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments

__________

līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments, kopija.

__________

plānoto izmaksu aprēķins (tāme)

__________

līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu (ja piemērojams)

__________

zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai (ja piemērojams)

__________

Projekta iesniegums sastādīts 201__.gada __.___________________

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

  
  
  

paraksts (paraksta atšifrējums)

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.43 redakcijā)

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs:

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Tāme sastādīta

201_____.gada__________________


 

Nr.p.k

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas /€/

 

1

 

 

  

Kopā

 

  

PVN (21%)

 

  

Pavisam kopā

 

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Saskaņots:

Lokālā tāme Nr.________

Pasūtītājs:

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Tāmes izmaksas € ___________________________

Tāme sastādīta ___________________________

 

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

laika norma (c/h)

darba samaksas likme (€/h)

darba alga (€)

materiāli (€)

mehānismi (€)

kopā (€)

darbietilpība (c/h)

darba alga (€)

materiāli (€)

mehānismi (€)

summa (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (% no materiālu vērtības)

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešās izmaksas kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ:

0,00

           

Virsizdevumi

 

 

           

t. sk. darba aizsardzība

 

 

 

          

Peļņa

 

 

 

          

Darba devēja sociālais nodoklis

24,09%

 

           

Pavisam kopā

 

 

 Sastādīja:

 

 

Pārbaudīja: 
  

(paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

      
      
 Sertifikāta Nr.  Saskaņots: 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 14.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 13.02.2013. OP numurs: 2013/31.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
254726
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2013","iso_value":"2013\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"