Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.51

Rīgā 2013.gada 22.janvārī (prot. Nr.5 24.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības likuma
18. panta 2. un 10. punktu
(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitātes otrā kārta);

1.2. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes otrās kārtas mērķis ir profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

3. Šo noteikumu izpratnē infrastruktūras uzlabošana ir profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācija šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās, paredzot šādus pasākumus:

3.1. nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde, ieskaitot transportlīdzekļus kā uzskates un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami izglītības programmu apguves nodrošināšanai, kā arī tehniskā aprīkojuma, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju, iegāde;

3.2. bibliotēku un mācību kabinetu modernizācija (izņemot sporta zāles mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādi);

3.3. ēku, būvju un telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, rekonstrukcija, renovācija, jaunas būves vai ēkas būvniecība;

3.4. esošo būvju, ēku vai to daļu nojaukšana;

3.5. ēku, būvju un telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem un citi šo noteikumu VII nodaļā minētie būvniecības darbi, ja šīs infrastruktūras uzlabošanu veic izglītības iestādes esošajā ēku kompleksā. Jaunas būves vai ēkas būvniecību atbalsta, ja jaunas būves vai ēkas būvniecības izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas būves vai ēkas rekonstrukcija vai renovācija.

4. Izglītības iestādes investīciju un attīstības stratēģija ir dokuments, kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kurā noteikts izglītības iestāžu optimizācijas rezultātā plānotais izglītības iestādes statuss atbilstoši Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam (profesionālās izglītības kompetences centrs; profesionālās izglītības iestāde ar specializāciju; profesionālās izglītības iestāde pamatiemaņu apgūšanai; profesionālās izglītības iestādes filiāle; integrēta izglītības iestāde), kā arī atbilstoši izglītības iestādes statusam noteikta plānotā turpmākā izglītības iestādes darbība un attīstība, plānotais audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā un 2019./2020.mācību gadā, nepieciešamās investīcijas infrastruktūras uzlabošanai un izglītības iestādei aktivitātes otrās kārtas ietvaros pieejamais finansējums (turpmāk – stratēģija). Stratēģijā norāda arī citas publisko vai privāto līdzekļu ietvaros plānotās investīcijas izglītības iestādes infrastruktūrā, pamatojot, kā tiks nodrošināta citu investīciju nepārklāšanās ar aktivitātes otrajā kārtā plānotajām investīcijām.

5. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros īstenotos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem un nacionālā publiskā finansējuma, ko veido budžeta un pašvaldību finansējums:

5.1. kopējais aktivitātes otrās kārtas ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 88 733 157 euro, un valsts budžeta finansējums ir 13 779 556 euro;

5.2. aktivitātes otrās kārtas ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā norādīto ERAF līdzfinansējumu, ir 22 838 179 euro. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā norādīto valsts budžeta finansējumu attiecināmajām izmaksām, ir 3 715 306 euro. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, nodrošina savu finansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.35 redakcijā)

6. Aktivitātes otro kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – ierobežota atlase) veidā par visu kārtas ietvaros pieejamo publisko finansējumu 129 066 198 euro apmērā, ko veido ERAF līdzfinansējums 88 733 157 euro apmērā, valsts budžeta finansējums 13 779 556 euro apmērā un šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais virssaistību finansējums 26 553 485 euro apmērā.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.35 redakcijā)

7. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina atbildīgās iestādes funkcijas. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas un projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

7.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.1.3. izveido ierobežotas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija);

7.1.4. izstrādā un apstiprina vērtēšanas komisijas reglamentu;

7.1.5. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.1.6. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem ietverto nosacījumu izpildi;

7.2. sagatavo apstiprinātajam projekta iesniegumam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu;

7.3. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.4. saskaņo šo noteikumu 56.punktā noteiktos projekta grozījumus;

7.5. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu;

7.6. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais aktivitātes otrās kārtas īstenošanai pieejamais ERAF līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums un šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktais saistību apmērs, kā arī uzrauga un kontrolē pieejamā ERAF līdzfinansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

7.7. atbilstoši šo noteikumu 8.19. apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismam Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, I pielikumā noteiktajā projekta pārskata (dzīves cikla) periodā (turpmāk – infrastruktūras amortizācijas periods) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim nodrošina projekta ikgadēju uzraudzību un atbilstošo datu uzkrāšanu šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 566)

8. Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina sadarbības iestādes funkcijas. Sadarbības iestāde:

8.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā civiltiesiskā līguma (turpmāk – līgums) vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projektu, nosakot tajā projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

8.2. slēdz līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

8.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projektu īstenošanai;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.6. veic projektu iepirkumu pirmspārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu īstenošanu;

8.7. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

8.8. sagatavo maksājumu rīkojumu īstermiņa prognozi un ERAF izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.10. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju, kas saistīta ar noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem un to izpildi;

8.11. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 55., 56. un 57.punktā minētos nosacījumus;

8.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.13. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes otrās kārtas īstenošanu;

8.14. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus;

8.15. pirms projekta iesniegums iesniegts atbildīgajā iestādē, veic visu projekta būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes iepirkumu un būvdarbu veikšanas iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi, šo iepirkumu procedūru norises pirmspārbaudi un sniedz atzinumu šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajā kārtībā;

8.16. nodrošina valsts dibināto izglītības iestāžu būvdarbu tehniskās dokumentācijas un būvdarbu veikšanas iepirkuma dokumentācijas izstrādes uzraudzību, ievērojot, ka minētajai dokumentācijai un tajā iekļautajiem risinājumiem jāatbilst Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņotajai stratēģijai, skiču projektam, plānotā finansējuma pieprasījumam projektā un citām publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lai sekmētu projektu ietvaros plānoto būvdarbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, kā arī novērstu nepiemērotu arhitektonisko, tehnoloģisko, funkcionālo un saimniecisko risinājumu īstenošanu būvniecībā;

8.17. nodrošina šo noteikumu 17.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksu attaisnojošās dokumentācijas pārbaudi, pirms finansējuma saņēmējs, kas ir valsts dibināta izglītības iestāde, veic maksājumu izpildītājam vai piegādātājam;

8.18. nodrošina projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā noslēgto būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes, būvuzraudzības un būvniecības līgumu izpildes uzraudzību;

8.19. izveido publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānismu, veic projekta ikgadēju uzraudzību un uzkrāj datus infrastruktūras amortizācijas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minētajā gadījumā. Pēc 2020. gada 31. decembra šajā apakšpunktā minētās funkcijas nodrošina atbildīgā iestāde saskaņā ar šo noteikumu 7.7. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 566)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Šo noteikumu 5.punktā minētā maksimāli pieejamā ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra sadalījums ir šāds:

10.1. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola – 12 126 242 euro;

10.2. Cēsu Profesionālā vidusskola – 3 276 771 euro;

10.3. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola – 9 513 542 euro;

10.4. Daugavpils Valsts tehnikums – 11 303 042 euro;

10.5. Ogres Valsts tehnikums – 12 632 827 euro;

10.6. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" – 18 807 941 euro;

10.7. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" – 9 566 741 euro;

10.8. Jelgavas Tehnikums – 15 524 113 euro;

10.9. Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola – 8 722 487 euro;

10.10. Valmieras Profesionālā vidusskola – 12 094 410 euro;

10.11. Ventspils Tehnikums – 15 498 082 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 10.punktā minētajai izglītības iestādei vai tās dibinātājam, ja izglītības iestāde ir pašvaldības vai citas juridiskas vai fiziskas personas dibināta izglītības iestāde (turpmāk – projekta iesniedzējs).

12. Ierobežotas atlases ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

13. Projekta ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt atbildīgās iestādes uzaicinājumā izglītības iestādei vai tās dibinātājam norādīto maksimāli pieejamo ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēru, ievērojot šo noteikumu 15.punktā minētos nosacījumus.

14. Vērtējot izglītības iestādi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā noteiktajam kritērijam, ņem vērā publiski pieejamos datus par attiecīgās izglītības iestādes darbības rādītājiem 2012.gada 1.oktobrī.

15. Maksimāli pieļaujamais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 86 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 14 procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas – veido nacionālais publiskais finansējums. ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 5.punktā minēto finansējuma apmēru. Valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu projekta īstenošanai nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldību vai citu juridisko un fizisko personu dibinātas izglītības iestādes, īstenojot projektu, nodrošina nacionālo publisko finansējumu no saviem līdzekļiem.

16. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav budžeta iestāde, avansa maksājumu līgumā vai vienošanās nosacījumos minētajos termiņos un kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un kādā veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija.

III. Atbalstāmās darbības

17. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas ar profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanu saistītas darbības:

17.1. mācību līdzekļu iegāde, ieskaitot transportlīdzekļus kā uzskates un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami izglītības programmu īstenošanai, kā arī tehniskā aprīkojuma, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju, iegāde izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu modernizācijai šādās prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās:

17.1.1. mehānika un metālapstrāde;

17.1.2. enerģētika;

17.1.3. elektronika un automātika;

17.1.4. ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;

17.1.5. mašīnzinības;

17.1.6. pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

17.1.7. tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

17.1.8. kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

17.1.9. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

17.1.10. būvniecība un civilā celtniecība;

17.1.11. lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

17.1.12. veterinārija;

17.1.13. individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);

17.1.14. mākslas (radošās industrijas) grupās;

17.2. izglītības iestāžu ēku, būvju, telpu, tajā skaitā dienesta viesnīcu, un infrastruktūras renovācija, rekonstrukcija un tādu jaunu ēku vai būvju būvniecība, kas nepieciešamas izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai atbilstoši šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām un to ietvaros īstenotajām profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmām, kā arī būvju, ēku vai to daļu nojaukšana, kas nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai;

17.3. izglītības iestāžu bibliotēku un mācību kabinetu modernizācija (izņemot sporta zāles mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde);

17.4. sporta zāles renovācija vai rekonstrukcija, ja sporta zāle ir tādas projekta ietvaros renovējamas vai rekonstruējamas ēkas vai būves neatņemama sastāvdaļa, kurā īsteno izglītības programmas šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās;

17.5. izglītības iestāžu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 566)

IV. Projektu iesniegumu atlases kārtība

18. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izpilda šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. un 7.1.4.apakšpunktā paredzētās funkcijas.

19. Atbildīgā iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu, ja tas, ievērojot šo noteikumu 1.pielikuma 18.punktā minētos nosacījumus, ir iesniedzis sadarbības iestādē izvērtēšanai un saņēmis pozitīvu atzinumu par:

19.1. būvdarbu tehniskā projekta izstrādes iepirkuma un būvdarbu iepirkuma dokumentācijas atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

19.2. būvdarbu tehniskā projekta izstrādes iepirkuma un būvdarbu iepirkuma procedūras atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

20. Sadarbības iestāde, izvērtējot šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minēto informāciju, ir tiesīga sniegt pozitīvu atzinumu, ja šo noteikumu 43.2.apakšpunktā ietvertās un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteiktās izmaksas nepārsniedz Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņotajā stratēģijā paredzēto finansējuma apmēru. Sadarbības iestāde šo noteikumu 19.punktā minētos atzinumus nosūta izglītības iestādei vai tās dibinātājam un informācijai – arī atbildīgajai iestādei.

21. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 19.punktā minētā pozitīvā atzinuma par būvdarbu iepirkumu saņemšanas dienas attiecīgajam projekta iesnieguma iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

22. Uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei norāda:

22.1. projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām no uzaicinājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk par 2013.gada 27.decembri;

22.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu, kārtību tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta veidā;

22.3. projektam pieejamo finansējuma apmēru saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu un ievērojot šo noteikumu 15. un 17.punktā minētos nosacījumus;

22.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanā izmantojamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1364)

23. Projekta iesnieguma iesniedzējs, ievērojot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (1.pielikums), sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (2.pielikums).

24. Projekta iesniegumam pievienojami šādi pielikumi:

24.1. projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums par nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (attiecināms uz finansējuma saņēmējiem, kas nav valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde);

24.2. projekta iesnieguma iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts (attiecināms uz valsts dibinātām izglītības iestādēm) (3.pielikums);

24.3. atbilstoši šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām visu izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilnīgai modernizācijai nepieciešamā un projekta ietvaros iegādājamā aprīkojuma saraksts un šā aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins;

24.4. attiecīgo nozaru organizāciju saskaņojums par šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētā aprīkojuma sarakstu;

24.5. būvvaldē saskaņotā tehniskā projekta ekonomiskās daļas ekspertīze (tehniskais projekts paredz izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu infrastruktūras modernizāciju šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās);

24.6. projekta ietvaros plānoto būvdarbu iepirkuma ietvaros izraudzītā pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums (koptāme) (plānotie būvdarbi atbilst šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētajam tehniskajam projektam);

24.7. sertificēta būvinženiera vai būvuzrauga (pievienojot attiecīga sertifikāta kopiju) atzinums par projekta ietvaros plānoto būvdarbu pabeigšanu un ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā līdz projekta beigu datumam (plānotie būvdarbi atbilst šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētajam tehniskajam projektam), norādot pēdējo pieļaujamo būvdarbu uzsākšanas termiņu, lai iekļautos projekta īstenošanas periodā;

24.8. apraksts par izglītības iestādes personāla kompetenci un gatavību modernizētā mācību aprīkojuma izmantošanai mācību procesā, kurā sniegta informācija par novērtēšanas rezultātiem attiecībā uz pedagogu zināšanām, prasmēm un gatavību darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu, kā arī ietverts sagatavotais pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plāns (norādot konkrētus pasākumus, finansējuma avotus, pedagogu skaitu), kas tiks ieviests līdz projekta īstenošanas beigām;

24.9. šo noteikumu 2.pielikuma aizpildīta A sadaļa "Ekonomiskās ienesīguma normas (ERR) un ekonomiskās neto pašreizējās vērtības (ENPV) aprēķins" (Microsoft Excel datnes formātā elektroniskā datu nesējā);

24.10. citi dokumenti, kurus projekta iesnieguma iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

25. Projekta iesniegumu projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

25.1. papīra formā, iesniedzot vienu oriģināleksemplāru un vienu kopiju, kā arī identisku tā elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā (aploksnē) un to aizzīmogojot. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajai kārtībai;

25.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, tai skaitā projekta iesniegumam jābūt izstrādātam DOC (Microsoft Office Word document) datnes formātā, XLS (Microsoft Excel format file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā. Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesnieguma iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

26. Šo noteikumu 22.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

27. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesnieguma iesniedzējam izsniedz uzreiz pēc tā iesniegšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

28. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros iesniegtos projekta iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem, kvalitātes kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam (1.pielikums).

29. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina atbildīgā iestāde, izveidojot vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un atbildīgās iestādes pārstāvjus.

30. Vērtēšanas komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Vērtēšanas komisija dalībai vērtēšanas komisijas sēdēs var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

31. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts reglaments.

32. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka:

32.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

32.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projekta iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas metodiku.

34. Projekta iesnieguma iesniedzēju un iesniegumu vērtē šādā secībā:

34.1. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

34.2. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

34.3. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

34.4. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 42.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

35. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

36. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 1.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā", kā arī atbilstība šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar ne mazāk kā astoņiem punktiem.

37. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpināt tā vērtēšanu, ja īstenojas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 1.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 29., 30. vai 35.punktā minētajiem kritērijiem;

37.2. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 4., 5., 6., 7., 8. vai 9.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā minētajam kvalitātes kritērijam – mazāk par diviem punktiem;

37.3. iesniegums neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma 42.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

38. Atbildīgā iestāde lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesnieguma iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos:

38.1. precizēt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. vai 41.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

38.2. veikt citu atbildīgās iestādes noteiktu, tiesiski pamatotu darbību, kura ir vērsta uz projekta atbilstošu sagatavošanu un īstenošanu.

39. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta:

39.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumiem;

39.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprināto projekta iesniegumu vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

40. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumiem, projekta iesnieguma iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 15 darbdienas no lēmuma nosūtīšanas dienas, nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai informāciju par to izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā vienu reizi.

41. Atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu 40.punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē 20 darbdienu laikā. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 40.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

41.1. projekta iesnieguma iesniedzējam – atzinumu;

41.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

42. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 40.punktā paredzētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no atzinuma sagatavošanas nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam.

VII. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

43. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

43.1. mācību iekārtu iegādes izmaksas, ieskaitot transportlīdzekļus kā uzskates un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami izglītības programmu īstenošanai, tehniskā aprīkojuma, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju, iegādes izmaksas, kā arī bibliotēkas un mācību kabinetu modernizēšanas izmaksas;

43.2. ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas; jaunas būves vai ēkas būvniecības, tai skaitā ēku, telpu, ieskaitot dienesta viesnīcu un infrastruktūras pielāgošanas personām ar funkcionāliem traucējumiem, būvdarbu izmaksas; sporta zāles renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksas, ja sporta zāle ir tādas projekta ietvaros renovējamas vai rekonstruējamas ēkas vai būves neatņemama sastāvdaļa, kurā īsteno izglītības programmas šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās; būvobjekta labiekārtošanas izmaksas; ēku vai būvju nojaukšanas izmaksas, ja minēto ēku vai būvju nojaukšana nepieciešama esošas ēkas vai būves rekonstrukcijai vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai;

43.3. to projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem;

43.4. pakalpojumu un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar aktivitāšu īstenošanu, izņemot samaksu par juridisko pakalpojumu veikšanu;

43.5. neparedzētās izmaksas, kuras var izmantot šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.4.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

44. Šo noteikumu 43.1., 43.2. un 43.4.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās attiecināmās izmaksas. Šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta netiešās attiecināmās izmaksas.

45. Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās izmaksas var ietvert:

45.1. profesionālās izglītības programmu modernizācijai nepieciešamo mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes izmaksas, tai skaitā transportlīdzekļu iegādes izmaksas profesionālās izglītības programmu īstenošanai;

45.2. bibliotēkas un mācību kabinetu modernizācijai nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas;

45.3. informācijas tehnoloģiju, tai skaitā iekšējo tīklu un interneta pieslēgumu izveides, un programmatūras iegādes izmaksas;

45.4. mācību iekārtu, aprīkojuma, tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju piegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas izmaksas, kā arī lietošanas tehniskās apmācības izmaksas izglītības iestādes pedagogiem.

46. Šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētās izmaksas var ietvert:

46.1. ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, jaunas būves vai ēkas būvniecības un esošo būvju vai to daļu nojaukšanas izmaksas;

46.2. ēku, būvju, tai skaitā jaunbūvju, telpu pielāgošanas personām ar funkcionāliem traucējumiem izmaksas;

46.3. būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksas.

47. Šo noteikumu 46.3.apakšpunktā noteiktās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas.

48. Šo noteikumu 43.4.apakšpunktā minētās izmaksas var ietvert:

48.1. būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas;

48.2. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

48.3. neatkarīgas būvekspertīžu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvprojekta ekonomiskās sadaļas neatkarīgas ekspertīzes veikšanas izmaksas un šo noteikumu 24.7.apakšpunktā minētā atzinuma sagatavošanas izmaksas;

48.4. izmaksas mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju plānu un specifikāciju izstrādei;

48.5. izmaksas, kas saistītas ar būves vai ēkas nodošanu ekspluatācijā.

49. Šo noteikumu 43.4.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

50. Šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 1422,87 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

51. Šo noteikumu 43.5.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

52. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

53. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

53.1. nekustamā īpašuma (būves, ēkas vai zemes) iegādes izmaksas;

53.2. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu iegādi, piemēram, līzings;

53.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

53.4. projekta administrēšanas izmaksas;

53.5. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 43., 45., 46., 48.punktā un 53.7.apakšpunktā vai pārsniedz šo noteikumu 47., 49., 50. un 51.punktā minēto izmaksu apjoma ierobežojumu;

53.6. izmaksas, kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

53.7. izmaksas, kuras radušās pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, izņemot šo noteikumu 48.1., 48.3. un 48.4.apakšpunktā minētās izmaksas, vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

53.8. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

53.9. izmaksas, kas veiktas uz darba līguma pamata;

53.10. jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma jaudas palielināšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238)

54. Projekta iesnieguma iesniedzējs, kas ir valsts dibināta izglītības iestāde, šo noteikumu 53.punktā minētās neattiecināmās izmaksas, izņemot šo noteikumu 53.10.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, projektā neplāno. Projekta iesnieguma iesniedzējs, kas nav valsts dibināta izglītības iestāde, projektā var plānot šo noteikumu 53.punktā minētās neattiecināmās izmaksas, tās sedzot no projekta iesnieguma iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav valsts budžeta līdzekļi.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238)

54.1 Ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts dibināta izglītības iestāde, šo noteikumu 53.10.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas, finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1238 redakcijā)

54.2 Ja projekta iesnieguma iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs, kas ir valsts dibināta izglītības iestāde, paredz šo noteikumu 53.10.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, tas nodrošina, lai projekta attiecināmo izmaksu un neattiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniegtu šo noteikumu 10.punktā minēto izglītības iestādei pieejamo maksimālo finansējuma apmēru.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1238 redakcijā)

55. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

56. Finansējuma saņēmējs, pirms projekta grozījumi iesniegti sadarbības iestādē, tos saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

56.1. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu;

56.2. projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu vai plānoto sadalījumu pa gadiem, bet, ja finansējuma saņēmējs ir valsts dibināta izglītības iestāde, šo noteikumu 53.10.apakšpunktā minēto neattiecināmo izmaksu apjomu vai sadalījumu pa gadiem.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238)

57. Sadarbības iestāde var ierosināt grozījumu veikšanu projektā, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi.

58. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, aktualizētu iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu, pirms tiek noslēgts līgums vai vienošanās, tas 10 darbdienas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē.

59. Projekta iesnieguma iesniedzējam šo noteikumu 17.2., 17.3., 17.4. un 17.5.apakšpunktā minēto darbību veikšanai iepirkuma konkurss jāizsludina pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ievērojot šo noteikumu 19. un 21.punktā minētos nosacījumus. Projekta iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai iepirkuma konkursu var izsludināt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

60. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas par projekta īstenošanu ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

61. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 48.1., 48.3. un 48.4.apakšpunktā minēto projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu var uzsākt pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi.

62. Ja projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem, projekta iesniedzējs veic finanšu analīzi atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 6.3.4.apakšpunktā noteiktajai metodikai un B sadaļā norādītajai formai, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

63. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

64. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs sedz tās no saviem budžeta līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 54.1 punktā minēto gadījumu, un uzskaita saskaņā ar līguma vai vienošanās nosacījumiem.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1238 redakcijā)

65. Ja aktivitātes otrās kārtas ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums vai vienošanās, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta līguma vai vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros, izņemot gadījumus, kad par attiecīgā finansējuma izlietošanu ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.

65.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, projekta ietvaros modernizēto profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūru amortizācijas periodā izmanto šādu darbību īstenošanai:

65.1. ar saimniecisku darbību nesaistīta pamatdarbība – profesionālās izglītības iestādes pamatdarbība, kas neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, – valsts izglītības sistēmas ietvaros nodrošināta valsts izglītība, ko finansē un uzrauga valsts;

65.2. saimnieciska rakstura darbības, ja tās atbilst šādiem kritērijiem:

65.2.1. papildinoša saimnieciskā darbība, ja tā ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un izmantošanu ar saimniecisku darbību nesaistītā profesionālās izglītības iestādes pamatdarbības jomā, tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks un pamatkapitāls) kā ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un katru gadu iedalītā kapacitāte platības, laika vai finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada kapacitātes platības, laika vai finanšu izteiksmē;

65.2.2. parastie papildpakalpojumi infrastruktūrā, ja pakalpojumus galvenokārt izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un tie neietekmē tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (pakalpojums ir vietējs).

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.2 Ja projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru amortizācijas periodā izmanto papildinoša saimnieciska rakstura darbībai, pārsniedzot šo noteikumu 65.2.1. apakšpunktā minēto papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītās kapacitātes apmēru platības, laika vai finanšu izteiksmē, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 8.19. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.3 Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām atbilstoši šo noteikumu 65.1. apakšpunktam un saimnieciskām darbībām atbilstoši šo noteikumu 65.2. apakšpunktam, ievērojot šādus nosacījumus:

65.1. pakalpojumu sniedz par pašizmaksu, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un neiekļaujot uzcenojumu, ja infrastruktūras lietotājs (trešā puse) ir valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde un infrastruktūru izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītas pamatdarbības veikšanai;

65.2. ja infrastruktūras lietotājs (trešā puse) infrastruktūru izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, pakalpojumu sniedz par tirgus cenu, ievērojot tirgus nosacījumus. Ja tirgus cena nav noteikta, finansējuma saņēmējs sniedz savu pakalpojumu par tādu cenu, kas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

65.2.1. cena atspoguļo pakalpojuma izmaksas, neietverot to nolietojuma izmaksu daļu, kas tiek segta no publiskā finansējuma, un iekļauj uzcenojumu, kas noteikts, pamatojoties uz tādiem uzcenojumiem, ko piemēro uzņēmumi, kuri darbojas attiecīgā pakalpojuma nozarē;

65.2.2. cena ir godīgas konkurences sarunu rezultāts, ko profesionālās izglītības iestāde risina kā pakalpojuma sniedzēja, lai iegūtu maksimālo saimniecisko labumu brīdī, kad tiek noslēgts līgums, un tā sedz vismaz robežizmaksas.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.4 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka infrastruktūras amortizācijas periodā:

65.1. katru gadu papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā kapacitāte platības, laika vai finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada kapacitātes platības, laika vai finanšu izteiksmē. Ja kādā no kalendāra gadiem infrastruktūras amortizācijas periodā papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā kapacitāte platības, laika vai finanšu izteiksmē pārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada kapacitātes, finansējuma saņēmējam piemēro šo noteikumu 8.19. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma atgūšanas mehānismu;

65.2. parastos papildpakalpojumus infrastruktūrā galvenokārt izmanto ar saimniecisku darbību nesaistītai pamatdarbībai un tie neietekmē tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (pakalpojumi ir vietēji).

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.5 Ja infrastruktūras amortizācijas periodā projekta ietvaros modernizēto infrastruktūru izmanto šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minētajai saimnieciska rakstura darbībai, finansējuma saņēmējs:

65.1. izstrādā kārtību, kurā nosaka visam projekta dzīves ciklam izvēlēto kapacitātes aprēķina metodi platības, laika vai finanšu izteiksmē un metodi, kā tiks nodalīta šo noteikumu 65.1 punktā minēto darbību izvēlētā kapacitāte platības, laika vai finanšu izteiksmē un nodrošināta projekta atbilstība šo noteikumu 65.1, 65.3 un 65.punktam;

65.2. atbilstoši šo noteikumu 65.1. apakšpunktā minētajai kārtībai nodrošina ar apliecinošiem dokumentiem pierādāmu uzskaiti par šo noteikumu 65.2.1. apakšpunktā minētās papildinošās saimnieciskās darbības ierobežojuma ievērošanu.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.6 Šo noteikumu 65.1 punktā minētās darbības ir atbalstāmas un šo noteikumu 65.2, 65.3, 65.un 65.5 punktā minētie nosacījumi ir piemērojami infrastruktūras amortizācijas periodā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

65.7 Finansējuma saņēmējam ir pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu un darbībām infrastruktūras amortizācijas periodā saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu infrastruktūras amortizācijas periodu.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 566 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1238 redakcijā)

66. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un šo noteikumu 5. un 6.punktā norādīto finansējumu euro pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.janvāra
noteikumiem Nr.51
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Darbības programmas numurs un nosaukums 3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai
Pasākuma numurs un nosaukums 3.1.1. Profesionālās izglītības infrastruktūra
Aktivitātes numurs un nosaukums 3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai
Projektu iesniegumu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase (2.kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums (punktos) (jāsaņem vismaz 8 punkti visu kritēriju kopsummā (40 % no maksimālā iegūstamā punktu skaita). Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 20 punktu)

1. Moderna, vienota mācību kompleksa izveides un attīstības iespējas – tiek vērtēts, vai ir notikusi vairāku profesionālās izglītības iestāžu apvienošana un ir izveidots vienots mācību komplekss vienā teritorijā (turpmāk – vienots mācību komplekss). Ar vienotu mācību kompleksu saprot funkcionāli saistītu būvju kopumu (mācību korpusi, darbnīcu korpusi, dienesta viesnīca) ar kopējiem teritorijas inženiertehniskās infrastruktūras un piekļūšanas risinājumiem arī gadījumos, ja dienesta viesnīca atrodas aptuveni 15 minūšu gājiena attālumā

0–5

Jāiegūst vismaz
2 punkti

1.1. netiek apvienotas vairākas profesionālās izglītības iestādes un neveidojas vienots mācību komplekss

0

1.2. apvienotas vairākas profesionālās izglītības iestādes, bet neveidojas vienots mācību komplekss

2

1.3. netiek apvienotas vairākas profesionālās izglītības iestādes, bet veidojas vienots mācību komplekss

2

1.4. apvienotas vairākas profesionālās izglītības iestādes un izveidojas vienots mācību komplekss

5

2. Izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2020.gadā profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās (prognoze tiek veikta, ņemot vērā reģionā esošo pamatskolas beidzēju skaitu, iestādes audzēkņu uzņemšanas plāna tendences pēdējo triju gadu periodā, līdzšinējo un paredzamo proporciju izvēlei turpināt izglītību vidusskolā vai profesionālajā izglītības iestādē)

0–2

Kritērijs nav izslēdzošs

2.1. ja profesionālās izglītības iestāde atrodas ārpus Rīgas un plānotais audzēkņu skaits ir
2.1.1. mazāks par 300

0

2.1.2. no 300 līdz 799

1

2.1.3. 800 un vairāk

2

2.2. Ja profesionālās izglītības iestāde atrodas Rīgas pilsētā un plānotais audzēkņu skaits ir
2.2.1. mazāks par 600

0

2.2.2. no 600 līdz 999

1

2.2.3. 1000 un vairāk

2

3. Rīga, nacionālās nozīmes attīstības centri un reģionālās nozīmes attīstības centri – vērtējumā tiek ņemts vērā profesionālās izglītības iestādes reģionālais izvietojums atbilstoši ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam" noteiktajiem attīstības centriem

0–2

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1. profesionālās izglītības iestāde neatrodas Rīgā, nacionālās nozīmes vai reģionālās nozīmes attīstības centrā

0

3.2. profesionālās izglītības iestāde atrodas reģionālās nozīmes attīstības centrā

1

3.3. profesionālās izglītības iestāde atrodas Rīgā vai nacionālās nozīmes attīstības centrā

2

4. Projekta sociālekonomiskā atdeve – projekta sociālekonomiskās atdeves novērtēšanai izmanto projekta ekonomiskā ienesīguma normu (ERR). Projekta sociālekonomiskās atdeves vērtējuma punktus (P) nosaka, izmantojot formulu P4 = 0,15 x ERR + 0,15, ar nosacījumu, ka P4 = 1, ja ERR = 5,5 %, un P4 = 4,0, ja ERR ≥ 25,0 %. 0 punktus piešķir, ja ERR < 5,5 %

0–4

Jāiegūst vismaz
1 punkts

5. Profesionālās izglītības iestādes personāla kompetence un gatavība modernizētā mācību aprīkojuma atbilstošai izmantošanai mācību procesā – izglītības iestādē ir novērtētas pedagogu zināšanas un prasmes, kā arī gatavība darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu, sagatavots nepieciešamais pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plāns (norādot konkrētus pasākumus, finansējuma avotus, pedagogu skaitu), kas tiks ieviests līdz projekta īstenošanas beigām

Jāiegūst vismaz
1 punkts

5.1. atbilstoši pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plānam darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu līdz projekta īstenošanas beigām būs gatavi mazāk par 60 % no prioritārajās profesionālās izglītības programmās atbilstoši šā pielikuma 14.punktā noteiktajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām profesionālās izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem

0

5.2. atbilstoši pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plānam darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu līdz projekta īstenošanas beigām būs gatavi 60–80 % no prioritārajās profesionālās izglītības programmās atbilstoši šā pielikuma 14.punktā noteiktajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām profesionālās izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem

1

5.3. atbilstoši pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plānam darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu līdz projekta īstenošanas beigām būs gatavi vairāk par 80 % no prioritārajās profesionālās izglītības programmās atbilstoši šā pielikuma 14.punktā noteiktajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām profesionālās izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem

2

6. Projekta gatavība uzsākšanai

Jāiegūst vismaz
1 punkts

6.1. projektā plānotais iegādājamā aprīkojuma saraksts nav saskaņots ar projekta ietvaros modernizējamo profesionālās izglītības programmu nozaru organizācijām

0

6.2. projektā plānotais iegādājamā aprīkojuma saraksts ir saskaņots ar projekta ietvaros modernizējamo profesionālās izglītības programmu nozaru organizācijām

1

7. Projekta īstenošanas risku (būvdarbu izpildes, tai skaitā būvuzraudzības, kvalitāte, neparedzētie papildu vai aizstātie būvdarbi; mācību aprīkojuma iepirkuma un piegādes risku; iespējamā izmaksu sadārdzinājuma un citu risku) izvērtējums

Jāiegūst vismaz
1 punkts

7.1. projekta iesniegumā nav veikts risku izvērtējums vai nav izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai

0

7.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, bet pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

7.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

Kvalitātes kritēriji par horizontālām prioritātēm

Vērtējums
(punktos)

8. Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa (dzimumu līdztiesības, invaliditātes, aktīvas novecošanas aspektā) nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

Jāiegūst vismaz
1 punkts

8.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai

0

8.2. projektā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai

1

9. Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti

Jāiegūst vismaz
1 punkts

9.1. projektā nav paredzēta IKT aprīkojuma iegāde IKT lietošanas prasmju uzlabošanai un profesionālās izglītības programmu modernizēšanai

0

9.2. projektā ir paredzēta IKT aprīkojuma iegāde IKT lietošanas prasmju uzlabošanai un profesionālās izglītības programmu modernizēšanai

1

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/nē)

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
10. Projekta iesniedzējs ir valsts, pašvaldības vai juridisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā, vai tās dibinātājs

N

11. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu (attiecināms, ja projekta iesniedzējs nav valsts profesionālās izglītības iestāde)

N

12. Projekta iesniedzējs "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.–2015.gadam" minēts kā kvalificēts pretendents dalībai 3.1.1.1.aktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā

N

PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
13. Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

14. Projektā ir paredzēts uzlabot vismaz vienu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu šādās prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās:
14.1. mehānika un metālapstrāde;
14.2. enerģētika;
14.3. elektronika un automātika;
14.4. ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;
14.5. mašīnzinības;
14.6. pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
14.7. tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
14.8. kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
14.9. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
14.10. būvniecība un civilā celtniecība;
14.11. lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
14.12. veterinārija;
14.13. individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);
14.14. mākslas (radošās industrijas)

N

15. Projekts paredz īstenot vienu vai vairākas normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētās atbalstāmās darbības

P

16. Īstenojot projektā plānotās darbības, tiks nodrošināta attiecīgās profesionālās izglītības iestādes pilnīga infrastruktūras sakārtošana un aprīkošana prioritārajās profesionālās izglītības programmās atbilstoši šā pielikuma 14.punktā noteiktajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām, kā arī atbilstoši profesionālās izglītības iestādes investīciju un attīstības stratēģijai, kas saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju

P

17. Projektam ir augsta gatavība uzsākšanai – ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots tehniskais projekts profesionālās izglītības iestādes visu prioritāro izglītības programmu infrastruktūras pilnīgai sakārtošanai un veikts attiecīgs būvdarbu iepirkums, ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma saraksts, veikts aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins

P

18. Par projektā paredzēto būvdarbu, ieskaitot būvdarbu tehniskā projekta izstrādi, iepirkuma procesu ir saņemts pozitīvs Valsts izglītības attīstības aģentūras atzinums attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas (nolikums, tehniskā specifikācija, iepirkuma līguma projekts) un iepirkuma procedūras norises atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

N

19. Projektā paredzētos līdzekļus plānots ieguldīt ēkās (būvēs), kurās tiek īstenotas profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas prioritārajās tematiskajās jomās vai programmu grupās un kuras ir valsts vai pašvaldības īpašumā

N

20. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

21. Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

22. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

23. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

24. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām

P

25. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

26. Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas periodam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības

P

27. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minēto projekta īstenošanas beigu datumu

P

28. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasībām, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

P

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/nē)

29. Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam (tiks iekļautas atsauces uz attiecīgajiem normatīvā akta par aktivitātes īstenošanu punktiem, kas ietvers minētās prasības)

N

30. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

31. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

32. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta

P

33. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

34. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

35. Profesionālās izglītības iestāde nav labuma guvējs pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, izņemot profesionālās izglītības iestādi, kas reorganizācijas rezultātā ir tiesību un saistību pārņēmēja profesionālās izglītības iestādei, kas saņēmusi atbalstu 3.1.1.1.aktivitātes pirmās kārtas ietvaros, vienlaikus nodrošinot, ka ieguldījumi netiek veikti ēkās, kas tika modernizētas pirmās kārtas ietvaros, un šā projekta ietvaros modernizējamā izglītības programma profesionālās izglītības iestādes ietvaros nav saņēmusi atbalstu 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā atlases kārtā

N

36. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētie pielikumi, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

37. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

38. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos euro

P

39. Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz atbildīgās iestādes uzaicinājumā norādīto maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru

P

40. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos euro aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

41. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/nē)

42. Projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 29., 30. un 35.punktā minētajiem kritērijiem, vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis vienu punktu un vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 1.punktā minētajam kvalitātes kritērijam – divus punktus, kā arī attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām prioritātēm, vērtē ar noteiktu punktu skaitu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts. Ja projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanā kopsummā saņem mazāk par 8 punktiem, to noraida.

2. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" un "Nē". Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – saņemot negatīvu vērtējumu, projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.janvāra
noteikumiem Nr.51

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:  
   
Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums: Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.1.prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai"
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.1.1. pasākums "Profesionālās izglītības infrastruktūra"
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"
Projekta iesniedzējs:  
Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:  
Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ /____ /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums:  
Projektu atlases veids:
ierobežota atklāta

 

 
1.  Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1.   Projekta iesniedzējs:

 1.1.1. Nosaukums:   
 1.1.2. Reģistrācijas numurs:   
 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:   
 1.1.4. Juridiskā adrese:  Iela, mājas Nr.
 Pilsēta, novads
 Valsts
 Pasta indekss
1.1.5. Tīmekļa vietne, kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:  
       
 1.1.6. Kontaktpersonas:  Tālrunis:  Fakss:  E-pasts:
 Atbildīgā persona         
 Vārds, uzvārds

 

 Ieņemamais amats

 

 Kontaktpersona         
 Vārds, uzvārds

 

 Ieņemamais amats

 

1.1.7. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

         Kods  Nosaukums
       I-1  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
       I-2  Akciju sabiedrība
       I-3  Kooperatīvā sabiedrība
       I-4  Individuālais uzņēmums
       I-5  Individuālais komersants
       I-6  Zemnieka saimniecība
       I-7  Zvejnieka saimniecība
       I-8  Valsts akciju sabiedrība
       I-9  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
       I-10  Valsts aģentūra
       I-11  Pašvaldības aģentūra
       I-12  Reliģiska organizācija
       I-13  Sabiedrība ar papildu atbildību
       I-14  Fiziska persona
       I-15  Valsts pārvaldes iestāde
       I-16  Pašvaldību iestāde
       I-17  Eiropas Savienības institūcija
       I-18  Valsts izglītības iestāde
       I-19  Pašvaldību izglītības iestāde
       I-20  Privāta izglītības iestāde
       I-21  Biedrība
       I-22  Nodibinājums
       I-23  Centrālā banka
       I-24  Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība
       I-25  Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)
       I-26  Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
       I-27  Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras
       I-28  Pašvaldība
       I-29  Plānošanas reģions
       I-30  Pilnsabiedrība
       I-31  Komandītsabiedrība
       I-32  Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības  un plānošanas reģionus)
       I-33  Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska  aģentūra

1.1.8. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

85.32      Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
kods   nosaukums
 
2.  Sadaļa – Projekta apraksts

2.1.   Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

Kopsavilkumā jānorāda projekta mērķis, sasniedzamie rezultāti, projekta mērķa grupa, projekta īstenošanas laiks, plānotais finansējums, sniedzot skaidru priekšstatu par to, ko projekta iesnieguma iesniedzējs vēlas paveikt projekta ietvaros. Šajā sadaļā norādītā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu.

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese*:  
Pašvaldība:   
Plānošanas reģions (atzīmēt ar zīmi "X" atbilstošo):

 

Kurzemes   
Latgales   
Zemgales   
Vidzemes   
Rīgas  
Visa Latvija   

* Norāda visas projekta īstenošanas vietas; informācijai ir jābūt savstarpēji atbilstošai ar projekta iesnieguma 2.10.punktā norādīto.

2.3. Projekta klasifikācija

Projekta saturam atbilstošs Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. kods:

85.32    Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
kods   nosaukums

2.4. Projekta mērķis (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes)

Mērķim jābūt atbilstošam MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu; īsam; konkrētam; saistītam ar projektā definētās problēmas risinājumu.

    

2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums jeb konstatētās problēmas apraksts

(ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)

Pamatojumā sniedz pašreizējās situācija analīzi, identificē būtiskākās aktuālās problēmas, kas saistītas ar profesionālās izglītības iestādes īstenoto MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu 17.1.apakšpunktā noteikto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupu ietvaros nodrošinošās infrastruktūras un mācību aprīkojuma pilnīgu modernizāciju, un to atbilstību darba tirgus prasībām. Norāda identificēto problēmu cēloņus. Konstatēto problēmu aprakstā pamato mērķa grupas vajadzības. Aprakstā ietver konstatētās problēmas, kuras projekta ietvaros iespējams atrisināt.

 

 2.6. Sniegt konstatētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)

Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt 2.5.punktā norādītās problēmas, pamato, ka projektā plānotās aktivitātes spēs visefektīvāk risināt konstatētās problēmas, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. Norāda kā projektā paredzētās aktivitātes apmierina mērķa grupas vajadzības.

2.6.1. Konstatētās problēmas risinājuma apraksts:

   

2.6.2. Profesionālās izglītības iestādes īstenotās profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas, kuru nodrošinošā infrastruktūra un mācību aprīkojums projekta ietvaros tiks pilnībā modernizēts:

Prioritārā izglītības tematiskā joma vai programmu grupa: Izglītības programmas, kuras tiek īstenotas1 Audzēkņu skaits
2012.g. 1.oktobrī
Izglītības programmas, kuru infrastruktūra būs pilnīgi sakārtota2
1. Mehānika un metālapstrāde      
2. Enerģētika      
3. Elektronika un automātika      
4. Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija      
5. Mašīnzinības      
6. Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana      
7. Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana      
8. Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana      
9. Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana      
10. Būvniecība un civilā celtniecība      
11. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība      
12. Veterinārija      
13. Individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss)      
14. Māksla (radošās industrijas)      
Audzēkņu skaits kopā x   x

1 Norādīt profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas, kuras profesionālā izglītības iestāde īsteno 2011/2012.māc.g.;

2 Norādīt profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas, kurās būs pilnīgi sakārtota infrastruktūra un kuras būs pilnīgi aprīkotas, īstenojot projektā plānotās darbības (t.i., jānorāda projekta ietvaros uzlabotās izglītības programmas un izglītības programmas, kuru infrastruktūra un aprīkojums jau ir sakārtots).

2.7. Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti

2.7.1. Plānoto aktivitāšu raksturojums (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

Aktivitātēm jābūt pamatotām, samērīgām ar plānoto projekta laika grafiku, vērstām uz projekta mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu. Aktivitātes aprakstam jāsniedz skaidrojums, kas tieši tiks darīts konkrētas aktivitātes ietvaros, kā aktivitātes īstenošana tiks organizēta

Aktivitātes Nr.* Projekta aktivitātes nosaukums Aktivitātes apraksts
1.    
2.    
   

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.5.punktā) norādītajām

2.7.2. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros

Aktivitātes Nr.* Projekta aktivitātes nosaukums Rezultāts** Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits Mērvienība
1.            
2.            
           

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.7.1.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (3.5.punktā) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

** Jānorāda plānoto būvdarbu apjomu m2 un plānoto būvdarbu veikšanas vietu (adresi, būves vai zemes vienības kadastra apzīmējumu).

2.8. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji

2.8.1. Iznākuma rādītājs:

 Nr.  Rādītāja nosaukums  Skaits  Mērvienība
1.        

2.9. Norādīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes)

Lūdzam aprakstīt projekta atbilstību 3.1.1.1.aktivitātes mērķim

 

2.10. Ēkas (būves), kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi

2.10.1. Aizpildīt un atzīmēt ar "X" atbilstošo:

Nr.p.k. Ēkas (būves), kurā tiks veikti ieguldījumi* Lietošanas pamatojums (atzīmēt ar zīmi "X" vai norādīt sadaļā "Cits") Izglītības programmas, kuras tiek īstenotas ēkā (būvē)
1. Ēka/ēku daļa, telpa, zemes vienība

Adrese

Būves vai zemes vienības kadastra apzīmējums

  Valsts īpašumā  
  Pašvaldības īpašumā
  Cits (lūdzu norādīt):
2. Ēka/ēku daļa, telpa, zemes vienība

Adrese

Būves vai zemes vienības kadastra apzīmējums

  Valsts īpašumā  
  Pašvaldības īpašumā
  Cits (lūdzu norādīt):
       

* projekta iesniegumam jāpievieno valdījuma, lietojuma vai īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

2.10.2. Detalizēts pamatojums jaunas ēkas būvniecībai. Sadaļa jāaizpilda, ja projektā paredzēta jaunas ēkas vai būves būvniecība. Jaunas ēkas būvniecība tiek atbalstīta, ja jaunbūves izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā esošas ēkas rekonstrukcija. (ne vairāk kā 1500 zīmes)

 

2.11. Projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavība

(ne vairāk kā 2000 zīmes)

2.11.1. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību

Sniegt pamatojumu iepērkamā aprīkojuma sarakstam un informāciju par veiktajiem saskaņojumiem par iepērkamo aprīkojumu ar nozaru organizācijām, sniegt informāciju par izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu iepirkumu, t.sk. par uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību tehniskā projekta ekonomiskajai daļai

 

2.11.2. Projekta gatavība uzsākšanai:

(Atzīmēt atbilstošo: "Ir", "Nav", "Neattiecas", un norādīt projekta iesnieguma pielikuma numuru, kurā ietverta atbilstošā pamatojošā informācija, ja tāds ir pievienots)

Aktivitāte* Ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots tehniskais projekts Ir veikts attiecīgs būvdarbu iepirkums Ir sagatavots un pamatots iegādājamā aprīkojuma saraksts, veikts iegādes izmaksu aprēķins Par iegādājamā aprīkojuma sarakstu ir saņemts atbilstošo nozaru organizāciju saskaņojums Par projektā paredzēto būvdarbu iepirkuma procesu un iepirkumu procedūras norises atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir saņemts pozitīvs VIAA atzinums Par projektā paredzēto tehniskā projekta izstrādes iepirkuma procesu un iepirkumu procedūras norises atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir saņemts pozitīvs VIAA atzinums
1.aktivitāte [nosaukums]            
2.aktivitāte [nosaukums]            
           

*Aktivitāšu nosaukumam un numerācijai jāsakrīt ar 2.7.1.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (3.5.punktā) norādītajām;

3.  Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības sistēma, tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

  

3.2. Profesionālās izglītības iestādes personāla kompetence un gatavība modernizētā mācību aprīkojuma atbilstošai izmantošanai mācību procesā (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

3.2.1. Norādīt kopsavilkumu par aprakstu*, kā izglītības iestādē tiks veikta pedagogu zināšanu un prasmju, kā arī gatavības darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu novērtējums, kā tiks veikta pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšana, norādot konkrētus pasākumus, finansējuma avotus:

  

*Apraksts par profesionālās izglītības iestādes personāla kompetenci un gatavību modernizētā mācību aprīkojuma atbilstošai izmantošanai mācību procesā ir jāpievieno projekta iesniegumam kā pielikums.

3.2.2. Norādīt prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās strādājošo pedagogu skaitu:

Prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās strādājošo pedagogu skaits 2011.g. 1.oktobrī 1  
Prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās strādājošo pedagogu skaits, kas līdz projekta īstenošanas beigām, būs gatavi darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu 2  
Prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās strādājošo pedagogu skaits izteikts procentos, kas līdz projekta īstenošanas beigām, būs gatavi darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu. 3=2/1*100 %  

3.3. Aprakstīt vienota mācību kompleksa izveides un attīstības iespējas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

Aprakstīt, vai ir notikusi/notiks vairāku profesionālās izglītības iestāžu apvienošana un ir/tiks izveidots vienots mācību komplekss vienā teritorijā. Ar vienotu mācību kompleksu saprot funkcionāli saistītu būvju kopumu (mācību korpusi, darbnīcu korpusi, dienesta viesnīca) ar kopējām teritorijas inženiertehniskās infrastruktūras un piekļūšanas risinājumiem. Par vienotu mācību kompleksu tiek uzskatīta arī situācija, ja dienesta viesnīca atrodas aptuveni 15 minūšu gājiena attālumā.

  

3.4. Profesionālās izglītības iestādē plānotais audzēkņu skaits 2020.gadā profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes)

Audzēkņu skaita prognozi veikt, ņemot vērā reģionā esošo pamatskolas beidzēju skaits, iestādes audzēkņu uzņemšanas plāna tendences pēdējo trīs gadu periodā, līdzšinējo un paredzamo proporciju izvēlei turpināt izglītību vidusskolā vai profesionālajā izglītības iestādē

3.4.1. Pieņēmumi un skaidrojumi veiktajai audzēkņu skaita prognozei profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās:

  

3.4.2. Plānotais audzēkņu skaits profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās 2020.gadā:

Profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programma Plānotais audzēkņu skaits
Kopējais plānotais audzēkņu skaits profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās 2020.gadā:  
Tai skaitā prioritārajās izglītības jomās vai programmu grupās:  
1. Mehānika un metālapstrāde  
2. Enerģētika  
3. Elektronika un automātika  
4. Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija  
5. Mašīnzinības  
6. Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  
7. Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  
8. Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  
9. Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  
10. Būvniecība un civilā celtniecība  
11. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība  
12. Veterinārija  
13. Individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss)  
14. Māksla (radošās industrijas)  

3.5. Projekta īstenošanas laika grafiks:

Aktivitātes Nr.* Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
2012 2013 2014 2015
 1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.
                                                  
                                 
                                 
                                 

* Jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.7.1.punktā norādītās aktivitātes numuru

3.6. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

 
    
(pilnos mēnešos)  

 3.7. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

  

3.8. Aprakstīt, kādi ir iespējamie projekta īstenošanas riski, kā arī norādīt to izvērtējumu un iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plānu (būvdarbu izpildes, tai skaitā būvuzraudzības kvalitāte, neparedzētie papildus vai aizstātie būvdarbi, mācību aprīkojuma iepirkuma un piegādes riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums un citi riski) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 
 
  4.  sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

(Atzīmēt ar "X" atbilstošo)

 Plāksne telpās   
 Preses relīzes   
 Informēšana masu medijos   
 Lielformāta informācijas stendi   
 Informācijas plāksnes   
 Informācija mājas lapā internetā   
 Citi (lūdzu norādīt)      

4.2. Projekta publicitātes un informācijas pasākumu raksturojums:

Detalizēti aprakstīt projekta iesnieguma 4.1.punktā plānotos projekta informācijas un publicitātes pasākumus, to izplatīšanu un publiskošanu; plānotajiem informācijas un publicitātes izplatīšanas pasākumiem ir jāatbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasībām.

   
 
5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Vienādas iespējas" (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):  

Aprakstīt projektā paredzētās specifiskās aktivitātes vienādu iespēju principa (dzimuma līdztiesības, invaliditātes, aktīvās novecošanas aspektā) nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

 

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība" (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

Aprakstīt, vai projektā ir paredzēta IKT aprīkojuma iegāde IKT lietošanas prasmju uzlabošanai un profesionālās izglītības programmu modernizēšanai

 
 
6.  Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1.   Projekta finansēšanas plāns

Gads Kopējās izmaksas Neat-
tieci-
nāmās izmaksas
Kopējās attieci-
nāmās izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas Publiskās izmaksas
Publiskās attiecināmās izmaksas Privātās attieci-
nāmās izmaksas
ERAF finansējums Nacionālais finansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums Valsts budžeta dotācija pašvaldībām Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums Cits publiskais finansējums*
  1=2+3 2 3=4+5 4=6+8+10+12+14 5 6 %
7=6/3
8 %
9=8/3
10 %
11=10/3
12 %
13=12/3
14 %
15=14/3
2012                              
2013                              
2014                              
2015                              
Kopā                              

 Piezīmes:

1. * Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

6.2.   Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums* Daudzums Kopējās izmaksas Izmaksas
EUR % Attiecināmās Neattiecināmās
1. Mācību līdzekļu, ieskaitot transportlīdzekļus kā uzskates un tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami izglītības programmu apguves nodrošināšanai, kā arī tehniskā aprīkojuma, tajā skaitā, informācijas tehnoloģiju, iegādes izmaksas; bibliotēku un mācību kabinetu modernizācijas izmaksas (izņemot sporta zāles aprīkojuma iegāde)          
1.1.            
1.2.            
             
2. Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā, ēku, telpu un infrastruktūras pielāgošanas būvdarbu izmaksas, kā arī būvobjekta labiekārtošanas izmaksas          
2.1.            
2.2.            
             
3. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas          
3.1.            
3.2            
             
4. Pakalpojumu un citas izmaksas, kas ir saistītas ar aktivitāšu īstenošanu (nepārsniedz 10% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)          
4.1.            
4.2.            
             
5. Neparedzētās izmaksas (nepārsniedz 5% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) x        
  KOPĀ     100%    

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

6.3. Izmaksu-ieguvumu analīze – finanšu un ekonomiskā analīze (finanšu analīzi veic, ja projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt ieņēmumus un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem)

6.3.1. Izdevumu – ieguvumu analīzē izmantojamie pieņēmumi un parametri:

Mainīgais Vērtība/ Pieņēmums
1. Projekta dzīves cikls 18 gadi
2. Reālā diskonta likme:  
2.1. sociālā diskonta likme (procenti) 5,5
2.2. finansiālā diskonta likme (procenti) 5,0
3. Pieņēmumi ieguvumu no izglītības kvalitātes paaugstināšanās aprēķināšanai:
3.1. prioritārās profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanas ilgums 4 gadi
3.2. prioritārās pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas īstenošanas ilgums 2 gadi
3.3. Pieņēmumi izglītojamo skaita prioritārās jomās1 aprēķināšanai:
3.3.1. profesionālajā izglītības iestādē uzņemto izglītojamo skaits tieši proporcionāls kopējam 9.klašu grupā izglītojamo skaitam valstī attiecīgajā imatrikulācijas gadā
3.3.2.  pēc pamatskolas absolvēšanas izglītību profesionālajā izglītības iestādē turpina (procenti):
– nulles alternatīva 33
– projekta alternatīva 47
3.3.3. atskaitīto izglītojamo skaita izmaiņas katrā izglītības programmas īstenošanas gadā pret nulles alternatīvu (projekta alternatīva) -5
3.3.4. projekta dzīves cikla laikā labuma guvēji ir deviņas izglītojamo kopas vispārējās izglītības iestādēs 2011./2012.māc.g., tai skaitā, 1.kopa (izglītojamie 9.klašu grupā) uzsāk mācības profesionālajā izglītības iestādē 2012./2013.māc.g., 2.kopa (izglītojamie 8.klašu grupā) uzsāk mācības profesionālajā izglītības iestādē 2013./2014.māc.g. u.t.t.
3.3.5. salīdzinot ar nulles alternatīvu2, prioritārajās izglītības tematiskajā grupā uzņemto izglītojamo skaits profesionālās izglītības iestādēs palielinās par 14 procentiem, tai skaitā trīs procentu pieaugums, samazinoties to pamatizglītību ieguvušo personu skaitam, kas neturpina mācības, un 11 procentu pieaugums, samazinoties (līdz 50 procentiem) uzņemto izglītojamo skaitam vispārējās vidējās izglītības iestādēs
3.3.6. mācības pēc pamatskolas absolvēšanas neturpina:

–  5,3 procenti (nulles alternatīva) absolventu;

– 2,3 procenti (projekta alternatīva) absolventu;

3.3.7. 50 procenti no papildu profesionālo vidējo izglītību ieguvušo personu skaita turpina studijas augstākās izglītības iestādē
3.4. Prognozējamās vidējo valsts budžeta izmaksu uz vienu izglītojamo izmainās profesionālās vidējās izglītības iestādē pieaugums gadā (procentos) 2
4. Pieņēmumi strādājošo skaita aprēķināšanai:
4.1. izglītības iestāžu absolventu profesionālās darbības atbilstība iegūtajai profesionālajai izglītībai (nulles alternatīva, procenti):
4.1.1. profesionālo izglītības iestāžu absolventi:
– izglītības programmu grupā: "mehānika un metālapstrāde", "enerģētika", "elektronika un automātika", "ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija", "mašīnzinības", "pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "būvniecība un civilā celtniecība" 44
– izglītības tematiskajā jomā: "lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" un "veterinārija" 29
– izglītības programmu grupā "viesnīcu un restorānu serviss" un "tūrisma un atpūtas organizācija" 47
– izglītības tematiskajā jomā "mākslas" 57
4.1.2.  augstākās izglītības iestāžu absolventi 73
4.1.3. profesionālās izglītības iestāžu absolventu profesionālās darbības atbilstības iegūtajai profesionālajai izglītībai izmaiņas (projekta alternatīva, procenti) 25
4.2. bezdarbnieku vecumā no 15 – 24 gadu vecumam īpatsvars (procenti):
4.2.1. ar vispārējo pamatizglītību 37,0
4.2.2. ar vispārējo vidējo izglītību 30,2
4.3. strādājošo struktūra sadalījumā pa izglītības līmeņiem (procenti): akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: 27,8
– pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība 34,6
– vispārējā vidējā izglītība 26,2
– pamatizglītība (ieskaitot profesionālo pamatizglītību) 11,4
5. Pieņēmumi ieguvumu no kopējās algas gadā pieauguma un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām budžetā aprēķināšanai:
5.1. Prognozējamās vidējās darba algas izmaiņas (procenti) 2,1
5.2. konversijas faktors (CF) pārejai no finanšu cenām uz grāmatvedības (ēnu) cenām, ņemot vērā bezdarba līmeni strādājošajiem ar konkrētu izglītības līmeni:
– strādājošajam ar pamatizglītību 0,892
– strādājošajam ar vidējo vispārējo izglītību 0,912
– strādājošajam ar profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību 1,000
5.3. izglītības līmeņa ietekme uz neto darba samaksu ar profesijas kontroli, izslēdzot citu faktoru ietekmi (procenti):
– pilna laika strādājošo ar profesionālo vidējo izglītību neto darba samaksa pret strādājošajiem ar vispārējo pamatizglītību 11,5
– pilna laika strādājošo ar vispārējo vidējo izglītību neto darba samaksa pret strādājošajiem ar vispārējo pamatizglītību 10,1
– pilna laika strādājošo ar augstāko izglītību neto darba samaksa pret strādājošajiem ar vispārējo pamatizglītību 52,5
6. Pieņēmumi ieguvumu no produktivitātes pieauguma aprēķināšanai:
6.1. Prognozējamās produktivitātes (pievienotā vērtība uz vienu strādājošo) pieaugums tautsaimniecības nozarēs – katrs papildu izglītības gads paaugstina strādājošā produktivitāti (procenti) 6
6.2. Produktivitātes izmaiņas uz vienu strādājošo salīdzināmās cenās gadā (procenti) 2,5
7. Pieņēmumi ieņēmumu par pakalpojumu sniegšanu aprēķināšanai:
7.1. ieņēmumi no telpu, aprīkojuma nomas  
7.2. ieņēmumi no apmācībām, mācību kursiem, kurus īsteno ārpus formālās izglītības sistēmas  
7.3. ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumi  
7.4. citi ieņēmumi  
8. Citi pieņēmumi  

1 Prioritārie virzieni:
1) izglītības programmu grupa (turpmāk – grupa 5): "mehānika un metālapstrāde", "enerģētika", "elektronika un automātika", "ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija", "mašīnzinības", "pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "būvniecība un civilā celtniecība";
2) izglītības programmu grupa (turpmāk – grupa 8): "viesnīcu un restorānu serviss" un "tūrisma un atpūtas organizācija";
3) izglītības tematiskās jomas (turpmāk – grupa 6): "lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība", "veterinārija";
4) izglītības tematiskās joma (turpmāk – grupa 2) "mākslas"

6.3.2. Izdevumu – ieguvumu ekonomiskajā analīzē noteiktie ekonomiskie ieguvumi un izmaksas un tiem attiecināmās vērtības:

Ekonomiskais ieguvums Kopējā vērtība
(euro, diskontēta)
Procenti no ieguvumu kopsummas
1. ∆I – izglītības kvalitātes paaugstināšana    
2. ∆W – kopējās algas gadā pieaugums    
3. ∆S  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas budžetā    
4. ∆P – produktivitātes pieaugums    
Izmaksas Kopējā vērtība
(euro, diskontēta)
Procenti no izmaksu kopsummas
1. Kopējās projekta izmaksas    
2. ∆F – papildu izmaksas    

6.3.3. Izdevumu – ieguvumu analīzes rādītāji:

Galvenie parametri un rādītāji Vērtība
Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR, %)  
Ekonomiskā tīrā pašreizējā vērtība (ENPV, euro)  
Ieguvumu un izdevumu samērs  
Finansiālā ienesīguma norma (FRR, %):  
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV, euro):  

6.3.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījuma aprēķins:

1.solis -Finansējuma deficīta likmes (R) aprēķināšana:

R = Max EE/DIC, kur:

DIC - diskontētās investīciju izmaksas;

Max EE – maksimālās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina izmantojot šādu formulu:

Max EE = DIC - DNR;

DNR – diskontētie neto ieņēmumi, kurus aprēķina izmantojot šādu formulu:

DNR = diskontētie ieņēmumi – diskontētās darbības izmaksas + diskontētā atlikusī vērtība

2.solis: Lēmuma summas (DA) aprēķināšana:

DA = EC * R, kur:

EC –projekta kopējās attiecināmās izmaksas .

3.solis: Maksimālā ERAF finansējuma aprēķināšana:

ERAF finansējums = DA * CRpa, kur:

CRpa – maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta aktivitātes ietvaros (CRpa = 86%)

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, EUR R, %,
R=EE/DIC
CRpa DA, EUR Maksimālais ERAF finansējums
% EUR
1 2 3 4=1*2 5=6/1 6=4*3
    86%      

6.4. Projekta izmaksu efektivitāte

(Projekta izmaksu efektivitāti aprēķina, izmantojot formulu I = F/P, kur

F – projekta kopējās izmaksas;

P – labuma guvēju skaits – plānotais audzēkņu skaits profesionālās izglītības iestādē pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas)

Aprēķins, kas pamato plānoto labuma guvēju skaitu:
 
I =  
 
 7.  Sadaļa – Projekta iesniegumam pievienoto pielikumu saraksts

Projekta iesniegumam ir pievienoti šādi pielikumi (atbilstošo atzīmēt ar "X"):

MK noteikumu punkts Pielikums, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos par 3.1.1.1.aktivitātes īstenošanu Atzīmēt ar "X" pievienoto pielikumu Norādīt atbilstošo pielikuma Nr. projekta iesniegumā
24.1. projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums par nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (attiecināms uz finansējuma saņēmējiem, kas nav valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde)    
24.2. projekta iesnieguma iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts (attiecināms uz valsts dibinātām profesionālās izglītības iestādēm) (šo noteikumu 3.pielikums)    
24.3. atbilstoši šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajām prioritārajām izglītības tematiskajām jomām vai programmu grupām visu profesionālās izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilnīgai modernizācijai nepieciešamā un projekta ietvaros iegādājamā aprīkojuma saraksts un šā aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins    
24.4. attiecīgo nozaru organizāciju saskaņojums par šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētā aprīkojuma sarakstu    
24.5. būvvaldē saskaņotā tehniskā projekta ekonomiskās daļas ekspertīze (tehniskais projekts paredz profesionālās izglītības iestādes īstenoto profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu infrastruktūras modernizāciju šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās)    
24.6. projekta ietvaros plānoto būvdarbu iepirkuma ietvaros izraudzītā pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums (koptāme) (plānotie būvdarbi atbilst šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētajam tehniskajam projektam)    
24.7. sertificēta būvinženiera vai būvuzrauga (pievienojot attiecīga sertifikāta kopiju) atzinums par projekta ietvaros plānoto būvdarbu pabeigšanu un ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā līdz projekta beigu datumam (plānotie būvdarbi atbilst šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētajam tehniskajam projektam), norādot pēdējo pieļaujamo būvdarbu uzsākšanas termiņu, lai iekļautos projekta īstenošanas periodā    
24.8. apraksts par profesionālās izglītības iestādes personāla kompetenci un gatavību modernizētā mācību aprīkojuma izmantošanai mācību procesā, kurā sniegta informācija par novērtēšanas rezultātiem attiecībā uz pedagogu zināšanām, prasmēm un gatavību darbam ar projekta ietvaros modernizējamo aprīkojumu, kā arī ietverts sagatavotais pedagogu kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanas plāns (norādot konkrētus pasākumus, finansējuma avotus, pedagogu skaitu), kas tiks ieviests līdz projekta īstenošanas beigām    
24.9. šo noteikumu 2.pielikuma aizpildīta A sadaļa "Ekonomiskās ienesīguma normas (ERR) un ekonomiskās neto pašreizējās vērtības (ENPV) aprēķins" (Microsoft Excel datnes formātā elektroniskā datu nesējā)    
  šo noteikumu 2.pielikuma aizpildīta B sadaļa    
  šo noteikumu 2.pielikuma aizpildīta C sadaļa    
24.10. citi dokumenti, kurus projekta iesnieguma iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem    
 
  8.  Sadaļa – Apliecinājums

 Es, apakšā parakstījies (-usies),

 projekta iesniedzēja  
   projekta iesniedzēja nosaukums
 atbildīgā amatpersona,   ,
   vārds, uzvārds  
      ,
   amata nosaukums
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,   :
   dd/mm/gggg

• projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzējs nav sodīts Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta iesniedzējs nav labuma guvējs pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, izņemot profesionālās izglītības iestādi, kas reorganizācijas rezultātā ir tiesību un saistību pārņēmēja profesionālās izglītības iestādei, kas saņēmusi atbalstu 3.1.1.1.aktivitātes pirmās kārtas ietvaros, vienlaikus nodrošinot, ka ieguldījumi netiek veikti ēkās, kas tika modernizētas pirmās kārtas ietvaros un šī projekta ietvaros modernizējamā izglītības programma profesionālās izglītības iestādes ietvaros nav saņēmusi atbalstu 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā atlases kārtā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

 Paraksts:   
 Datums:   
 dd/mm/gggg
 Zīmoga vieta

* Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

 A  Sadaļa – Ekonomiskās ienesīguma normas (ERR) un ekonomiskās neto pašreizējās vērtības (ENPV) aprēķins

     
<izglītības iestāde> <projekts>

 

   
Ekonomisko ieguvumu un izmaksu vērtības                                        
 Projekta gadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kopējā vērtība(diskontēta, EUR) % no ieguvumu kopsummas
1. Ieguvumi no izglītības kvalitātes paaugstināšanās                                        
2. Ieguvumi no kopējās algas gadā pieauguma                                        
3. Ieguvumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām budžetā                                        
4. Ieguvumi no produktivitātes pieauguma                                        
Kopā ārējie ieguvumi                                        
Ieņēmumi1                                       -
Kopā ieņēmumi                                       % no izmaksu kopsummas
Kopā ārējās izmaksas                                      
Papildu izmaksas - finansējums izglītības programmu īstenošanai                                        
Projekta kopējās izmaksas (netiešie nodokļi – t.sk. PVN, VSAOI - nav iekļaujami)                                        
Kopā izdevumi                                        
Atlikusī vērtība                                       -
Neto naudas plūsma                                       -
     
Sociālā diskonta likme =    
     
Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR)    
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)    
Ieguvumu un izdevumu attiecība    

1 nodrošina atbilstību ar B. SADAĻĀ "Finansiālās ienesīguma normas (FRR) un finansiālās neto pašreizējās vērtības (FNPV) aprēķins un ES finansējuma apjoma noteikšana, tūkst. EUR" sniegto informāciju

Profesionālās izglītības iestādes raksturlielumi uz 01.10.2011.

izglītības programmu grupas izglītības klasifikācijas koda 1. un 2.cipars "33" (3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) Prioritārie virzieni1
Izglītības tematiskā joma "mākslas" (radošās industrijas): izglītības klasifikācijas koda 3. un 4.cipars: 21 Izglītības programmu grupas ar šādu izglītības klasifikācijas koda 3., 4. un 5.ciparu: “521"; "522"; "523"; "524"; "525"; "541"; "542"; "543"; "545" vai "582": Izglītības programmu grupa "lauksaimniecība", "mežsaimniecība", "zivjsaimniecība" vai "veterinārija" (izglītības klasifikācijas koda 3. un 4.cipars "62" vai "64") Izglītības programmu grupa: "viesnīcu un restorānu paklapojumi" , "tūrisma un atpūtas organizācija" (izglītības klasifikācijas koda 3., 4. un 5.cipars "811" vai "812")
1 2 3 4 5
Kopējais 1.kursā uzņemto izglītojamo skaits 2012./2013.māc.g. (uz 01.10.2012.)        
Kopējais iegūto kvalifikāciju skaits 2011./2012.māc.g. (uz 01.10.2012.)(norāda to personu skaitu, kas nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenus)        

1 Nodrošina atbilstību ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju

B. SADAĻA Finansiālās ienesīguma normas (FRR) un finansiālās neto pašreizējās vērtības (FNPV) aprēķins un ES finansējuma apjoma noteikšana, tūkst. EUR

 Projekta gadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pieņēmumi ieņēmumu aprēķināšanai                                    
1.1. ieņēmumi no telpu, aprīkojuma nomas                                    
1.2. ieņēmumi no apmācībām, mācību kursiem, kurus īsteno ārpus formālās izglītības sistēmas                                    
1.3. ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumi                                    
1.4. Citi ieņēmumi                                    
1. Kopā ieņēmumi                                    
2.1. Darbības izmaksas                                    
2.2.Projekta kopējās izmaksas                                    
2. Kopā izdevumi                                    
3. Atlikusī vērtība                                    
4.Neto naudas plūsma [4]=[1]-[2]+[3]                                    
     
finansiālā diskonta likme = 5,0%    
     
Finansiālā ienesīguma norma (FRR)    
Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)    
                                             
ERAF finansējuma apjoma noteikšana                                            
                                                 
1.solis. Aprēķināt finansējuma deficīta likmi (R)       2.solis. Aprēķināt "lēmuma summu" (DA)     3.solis. Aprēķināt (maksimālo) ES finansējuma apjomu  
                                                 
Izejas dati:         Izejas dati:             Izejas dati:                    
                                                 
Diskontētās investīciju izmaksas (DIC) =     Atbilstīgās izmaksas (EC) =     Maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta noteikumos par aktivitātes īstenošanu (CRpa) = 86%        
Diskontētie ieņēmumi =                            
Diskontētās darbības izmaksas =     Aprēķins                    
Diskontētā atlikusī vērtība =                            
          Lēmuma summa (DA) = EC * R =                            
Aprēķins                         Aprēķins                    
                                                 
a) Atbilstīgie izdevumi (EE) = DIC - DNR =                     ES finansējuma apjoms (maksimālais) = DA * Crpa =          
b) Finansējuma deficīta likme (R) = EE / DIC =                            

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, EUR R, %,
R=EE/DIC

 

CRpa DA, EUR Maksimālais ERAF finansējums
% EUR
1 2 3 4=1*2 5=6/1 6=4*3
    86%      

C. SADAĻA Ieguldījumu sadalījums pa pamatlīdzekļu veidiem

Ieguldījumu atlikušās vērtības aprēķins
Nr Ieguldījums Vērtība , EUR Kategorijas, grupas un apakšgrupas nosaukums Lietderīgās lietošanas laiks (gadi) Nolietojuma norma, (% gadā) Projekta dzīves cikla gads, kurā visi pamatlīdzekļi nodoti ekspluatācijā Nolietojuma aprēķina periods, gados Aprēķinātais nolietojums Atlikusī vērtība 2027.gadā
1 2 3 4 5 6 7 8=18-[7] 9 10
A Ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, infrastruktūra, tai skaitā                
1.1 tiešās ēku un būvju renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas                
1.2 tiešās ēku un būvju renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas                
1.3 tiešās ēku un būvju renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas                
2 ūdensvadu, siltumtrašu, kanalizācijas tīklu un citas inženierbūves                
3 sakaru un elektropārvades līnijas                
4 tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas                
B Instrumenti, iekārtu un mašīnu piederumi un aprīkojums                
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.janvāra
noteikumiem Nr.51
Finansēšanas plāna projekts

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

(valsts budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi valsts budžeta iestādēm)

20__.gada finansēšanas plāns

Iestāde
Projekta identifikācijas Nr.
Projekta nosaukums

(euro)

Finansēšanas plāna rādītājs

Kods

20__.gada summa

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Resursi izdevumu segšanai P0                          
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem A700                          
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21710

                         
Izdevumi – kopā B000                          
Uzturēšanas izdevumi

B100

                         
Kārtējie izdevumi

B110

                         
Atlīdzība

1000

                         
Atalgojums

1100

                         
Preces un pakalpojumi

2000

                         
Kapitālie izdevumi

B200

                         
Pamatkapitāla veidošana

B210

                         


 

Atbildīgā amatpersona     Grāmatvedis  
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

   

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Kontakttālrunis ___________________________________

Datums* __________________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus ''paraksts'' un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 22.01.2013.Stājas spēkā: 08.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2013. OP numurs: 2013/27.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254593
{"selected":{"value":"29.11.2019","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2013","iso_value":"2013\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2013.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2013","iso_value":"2013\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2013.-12.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)