Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.14

Rīgā 2013.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 15.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitātes otrā un trešā kārta);

1.2. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ERAF atbalsta intensitāte – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma apmērs (procentos) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

2.1.1 iekšējās darbības – pētniecības organizācijas radīto zināšanu pārvaldības veids, ja zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic:

2.1.1 1. pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.10.apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai);

2.1.1 2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām;

2.1.1 3. pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem atklātā konkursā;

2.2. intelektuālais īpašums – sistematizēts noteiktas informācijas kopums (zināšanas), ko vienlaikus var izmantot neierobežota skaita materiālo objektu izveidei dažādās pasaules vietās;

2.3. jauna tehnoloģija – tādas izmaiņas tehnoloģijā, metodēs, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu, tai skaitā datu apstrādes un interpretācijas metodes, datu plānošanas un sistematizēšanas metodes;

2.4. jauns produkts – preces vai pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids (tai skaitā mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgas īpašības). Par jaunu produktu neuzskata:

2.4.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

2.4.2. kapitāla aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un programmatūras atjauninājumi). Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem;

2.4.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);

2.4.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, produkta pielāgošana klienta vajadzībām, kas neizraisa tādas jaunā produkta funkcionālo vai tehnisko īpašību izmaiņas, kas nodrošina augstāku jaunā produkta konkurētspēju salīdzinājumā ar esošiem produktiem);

2.4.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanā jaunas sezonas kolekcija nav uzskatāma par inovāciju);

2.4.6. dizaina izmaiņas (tajā skaitā garša un smarža), kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

2.4.7. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

2.4.8. uzlabojumus tirgvedības veicināšanai (tai skaitā estētiskas izmaiņas);

2.4.9. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā;

2.5. komerciāla rakstura praktiskas ievirzes pētniecība – rūpnieciskais pētījums vai eksperimentālā izstrāde, kas vērsta uz rezultātu ar augstu komercializācijas potenciālu (turpmāk – pētniecība);

2.6. līdzēji – projekta iesniedzējs, sadarbības partneris vai līgumpētījuma izpildītājs (ja attiecināms), kas noslēdzis sadarbības līgumu par projekta īstenošanu vai līgumu par līgumpētījuma izpildi;

2.7. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai;

2.8. līgumpētījums – komersanta (turpmāk – līgumpētījuma pasūtītājs) interesēs veikta pētniecība, ko līgumpētījuma pasūtītāja uzdevumā īsteno zinātniskā institūcija, kura noteikta atklātā konkursā (turpmāk – līgumpētījuma izpildītājs). Līgumpētījumu raksturo šādi kritēriji:

2.8.1. līgumpētījuma pasūtītājam pieder projekta rezultāti un uz līgumpētījuma pasūtītāju attiecas neizdošanās risks;

2.8.2. līgumpētījuma izpildītājs līgumpētījumu veic par tirgus cenu;

2.8.3. intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no līgumpētījuma izpildītāja projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā piešķir līgumpētījuma pasūtītājam, kurš gūst visas ekonomiskās priekšrocības no šīm tiesībām, paturot tās pilnībā savā rīcībā, tai skaitā intelektuālā īpašuma licencēšanas tiesības;

2.8.4. līgumpētījuma pasūtītājs nosaka šā pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, kas attiecināmi uz projekta rezultātu publicitāti un komercializāciju;

2.8.5. līgumpētījuma izpildītājs finansējumu, ko tas saņem līgumpētījuma veikšanai, izmanto tikai attiecīgā līgumpētījuma veikšanai;

2.8.1 mātes uzņēmums – tāda komercsabiedrība, kuras līdzdalības daļa citā komercsabiedrībā pārsniedz 50 procentus vai kurai citā komercsabiedrībā ir balsu vairākums;

2.9. nepatentējams intelektuālā īpašuma objekts – zinātība, metode, risinājums, bioloģisks paņēmiens augu vai dzīvnieku iegūšanai (kas nav mikrobioloģisks paņēmiens), datorprogramma, diagnostikas paņēmieni;

2.10. pētniecības organizācija – zinātniskā institūcija, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 30.panta 1.punktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai;

2.11. pētniecības metodoloģija – zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kas ietver šādas fāzes:

2.11.1. problēmas definēšana;

2.11.2. pētījuma aktualitātes pārbaude;

2.11.3. pētījuma metožu (paņēmienu) izvēle un sakārtošana noteiktā sistēmā, kuru piemērojot iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju;

2.12. rūpnieciskā īpašuma objekti – izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, augu šķirne;

2.13. sadarbības projekts – projekts, kuru raksturo šādi kritēriji:

2.13.1. vismaz divi partneri piedalās projekta izstrādē, dod ieguldījumu tā īstenošanā un dalās projekta riskā un rezultātos. Sadarbības partneris projekta īstenošanā var iesaistīties ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Veicot šādus ieguldījumus, finansējuma saņēmējam (vadošajam partnerim) ar sadarbības partneri nedrīkst rasties tādas tiesiskās attiecības, kas atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu vai iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;

2.13.2. ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem, ja sadarbības projektu īsteno sadarbības partneri – komersants un pētniecības organizācija:

2.13.2.1. izpētes rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, var tikt plaši izplatīti, un jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz pētniecības rezultātiem, kas izriet no pētniecības organizācijas darbības, tiek pilnībā piešķirtas pētniecības organizācijai;

2.13.2.2. pētniecības organizācija saņem no komersanta tādu atlīdzību (kompensāciju), kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras izriet no darbības, ko šī pētniecības organizācija veica projektā, un kuras nodotas sadarbības partnerim (komersantam). Ja intelektuālā īpašuma tiesības uz pētniecības organizācijas projekta daļā radīto intelektuālo īpašumu atsavina vai piešķir izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības sadarbības partnerim (komersantam), intelektuālā īpašuma tirgus cenu samazina par mantisko, intelektuālā īpašuma vai cilvēkresursu ieguldījuma vērtību, kuru, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām (izņemot peļņas daļu), sadarbības partneris (komersants) ir ieguldījis pētniecības organizācijas projekta daļas īstenošanā, radot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

2.14. saistītās personas – personas, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

2.15. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai;

2.15.1 valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts dibināta augstskola vai valsts dibinātas augstskolas zinātniskais institūts – publiska aģentūra, atvasināta publiska persona;

2.16. zinātība – dokumentēts un pārbaudāms praktiskas informācijas kopums, kas ir nozīmīgs jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;

2.16.1 zināšanu un tehnoloģiju pārnese – noteiktu zināšanu, ražotprasmes un tehnoloģiju nodošana no izstrādātāja (turpmāk – licenciārs) lietotājam (turpmāk – licenciāts) ražošanas vai lietošanas vajadzībām;

2.17. zinātnē nodarbinātie darbinieki – zinātnieki, zinātniskais personāls, zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls (turpmāk – zinātniskie darbinieki);

2.18. zinātniskais personāls – atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti;

2.19. zinātniskās institūcijas pamatdarbība – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

3. ERAF finansējumu projektu īstenošanai piešķir saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 800/2008).

4. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā:

4.1. enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);

4.2. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);

4.3. nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);

4.4. sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);

4.5. vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

5. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros atbalsts pētniecībai netiek sniegts šādās nozarēs:

5.1. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

5.2. finanšu starpniecība, finanšu un apdrošināšanas darbības;

5.3. komercpakalpojumi (operācijas ar nekustamo īpašumu; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana un līzings);

5.4. azartspēles un derības;

5.5. alkoholisko dzērienu, tai skaitā alus, ražošana;

5.6. tabakas izstrādājumu ražošana;

5.7. nozare, kas minēta Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punkta "c" apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

6. Aktivitātes mērķa grupa ir Latvijas Republikā Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, zinātnē un pētniecībā nodarbinātie zinātniskie darbinieki, Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

7. Aktivitātes mērķi sasniedz, veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

7.1. iznākuma rādītājs – atbalstīti 200 pētniecības projekti līdz 2013.gada 31.decembrim;

7.2. rezultāta rādītāji:

7.2.1. pieaudzis starptautiski atzītu publikāciju skaits gadā – līdz 800 publikācijām 2013.gadā;

7.2.2. pieaudzis pieteikto starptautisko patentu skaits gadā – līdz 43 starptautiskiem patentu pieteikumiem 2013.gadā.

8. Projektā var īstenot vienu vai vairākas šādas atbalstāmās darbības:

8.1. pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām (turpmāk – pētniecība):

8.1.1. rūpnieciskie pētījumi – darbības, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 30.panta 3.punktā noteiktajai definīcijai;

8.1.2. eksperimentālā izstrāde – darbības, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 30.panta 4.punktā noteiktajai definīcijai;

8.2. tiesību nostiprināšana uz projekta ietvaros radīto rūpnieciskā īpašuma objektu (turpmāk – rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana) atbilstoši šo noteikumu 37.punkta nosacījumiem;

8.3. pētniecības rezultātu komercializācija:

8.3.1. zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

8.3.2. projekta izstrādnes ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

9. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

9.1.1. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā, apstiprina un publicē atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

9.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.3. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

9.4. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

9.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.6. saskaņo šo noteikumu 83.punktā minētos projekta grozījumus;

9.7. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes otrās un trešās kārtas īstenošanu;

9.8. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 12.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais ERAF līdzfinansējums un pieejamais saistību apmērs, un uzrauga un kontrolē pieejamā ERAF līdzfinansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

10.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā līguma par projekta īstenošanu vai vienošanās veidlapu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē. Ja sadarbības iestāde veic grozījumus līguma vai vienošanās veidlapā, tā aktualizēto līguma vai vienošanās veidlapu iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

10.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

10.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

10.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.5. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

10.6. sagatavo aktivitātes maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

10.7. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.8. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās vai līguma noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

10.9. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 83., 85. un 87.punktā noteiktos nosacījumus;

10.10. uzkrāj datus par projekta iesniegumu un projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

10.12. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

12. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no ERAF līdzekļiem. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 16 960 408 euro.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.405 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.17)

13. Projekta minimālais ERAF finansējums aktivitātes otrajā kārtā ir 71 143 euro, maksimālais – 426 861 euro, trešajā kārtā minimālais ERAF finansējums ir 42 686 euro, maksimālais – 569 149 euro.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.70 redakcijā)

II. Līdzējiem izvirzītās prasības

14. Projekta iesniedzējs var būt:

14.1. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola (turpmāk – zinātniskā institūcija). Zinātniskā institūcija var iesniegt šo noteikumu 15.1. vai 15.3.apakšpunktā minēto projektu;

14.2. Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants (turpmāk – komersants). Komersants var iesniegt šo noteikumu 15.2. vai 15.3.apakšpunktā minēto projektu, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

14.2.1. pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados komersants ir ieviesis jaunu produktu vai tehnoloģiju vai uz sava vārda ir reģistrējis rūpnieciskā īpašuma tiesības;

14.2.2. pēdējā noslēgtā pārskata gadā vismaz divi procenti no komersanta kopējā neto apgrozījuma ir izdevumi pētniecības un attīstības projektiem.

15. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros var īstenot šādus ar saimniecisku darbību saistītus projektus:

15.1. zinātniskās institūcijas individuāli īstenots projekts, kura ietvaros zinātniskā institūcija gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no projekta ietvaros veiktās darbības;

15.2. komersanta – līgumpētījuma pasūtītāja – interesēs īstenots projekts, kura ietvaros līgumpētījuma pasūtītājs gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no šādām projekta ietvaros veiktām darbībām:

15.2.1. no līgumpētījuma (līgumpētījuma attiecināmās izmaksas ir 15–100 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);

15.2.2. no pētniecības, ja to īsteno līgumpētījuma pasūtītājs, kas atbilst šo noteikumu 14.2.1. un 14.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

15.3. komersanta un zinātniskās institūcijas sadarbības projekts (turpmāk – sadarbības projekts). Sadarbības projektu iesniedz vadošais partneris, kas ir atbildīgs par projekta īstenošanu un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Sadarbības projekta ietvaros katrs sadarbības partneris gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no konkrētā sadarbības partnera projekta daļas ietvaros veiktās darbības (turpmāk – labuma guvējs). Aktivitātes trešās kārtas ietvaros katra labuma guvēja projekta daļas attiecināmās izmaksas veido vismaz 15 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

15.1 Aktivitātes trešās kārtas ietvaros pētniecības organizācija var īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, ja projekts atbilst šādiem kritērijiem:

15.1 1. pētniecības organizācija projektu īsteno individuāli, nodrošinot neatkarīgu pētniecību;

15.1 2. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst pētniecības organizācijas nesaimnieciskajai pamatdarbībai, kas ietver pētniecību un pētniecības rezultātu izplatīšanu (nodošanu) zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;

15.1 3. pētniecības organizācija nodrošina, ka zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs:

15.1 3.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības ir iekšējas darbības;

15.1 3.2. visus ienākumus no zināšanu un tehnoloģiju pārneses atkārtoti iegulda pētniecības organizācijas (mātes uzņēmuma, ja attiecināms) pamatdarbībā;

15.1 3.3. intelektuālā īpašuma licences līgumu slēdz ar licenciātu, kas noteikts atklātā konkursā, tādējādi izslēdzot iespēju slēgt ekskluzīvu licences līgumu ar sadarbības partneri;

15.1 3.4. pētniecības organizācija par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp pētniecības organizāciju – licenciāru – un licenciātu, kuras rezultātā licenciārs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām;

15.1 4. pētniecības organizācija veic finanšu analīzi un nosaka finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no ERAF.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

16. Šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā gadījumā līgumpētījuma pasūtītājs un līgumpētījuma izpildītājs slēdz līgumu par līgumpētījuma izpildi, kurā ietver:

16.1. šo noteikumu 2.8. un 15.2.apakšpunktā minētos kritērijus un nosacījumus;

16.2. projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu 73.punkta nosacījumiem;

16.3. kārtību, kādā groza vai lauž līgumu;

16.4. sankcijas, ja netiek izpildītas līgumā minētās saistības, un citus nosacījumus.

17. Šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā:

17.1. projekta īstenošanā var iesaistīt arī citus nesaistītus komersantus vai zinātniskās institūcijas, nodrošinot finansējuma piešķiršanu atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 5. un 6.pantam;

17.2. sadarbības partneris var daļēji atsavināt vai piešķirt izmantošanas vai lietošanas tiesības uz konkrētā sadarbības partnera projekta daļas ietvaros radīto intelektuālo īpašumu citam sadarbības partnerim, nodrošinot, ka nosacījumi citiem sadarbības partneriem nav labvēlīgāki kā trešajām personām. Ja projekta rezultāti pieder tikai vienam sadarbības partnerim, šādu projektu īsteno saskaņā ar šo noteikumu 15.2.apakšpunktu;

17.3. sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu, kurā norāda projekta īstenošanas un rezultātu izmantošanas kārtību, tai skaitā:

17.3.1. sadarbības mērķi un principus;

17.3.2. kritērijus, kas pamato sadarbības efektivitāti, atbilstoši šo noteikumu 35.3.1. un 35.3.2.apakšpunktam;

17.3.3. plānoto kopējo sadarbības projekta finansējumu, katra sadarbības partnera projekta daļas finansējumu un katra sadarbības partnera ieguldījumu sadalījumā pa ieguldījumu veidiem;

17.3.4. partneru tiesības, pienākumus un atbildību;

17.3.5. projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību atbilstoši šo noteikumu 73.punktam;

17.3.6. tiesību uz projekta rezultātiem (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību) sadalījumu proporcionāli katra sadarbības partnera finansiālajam un cilvēkresursu ieguldījumam (turpmāk – ieguldījums) projekta īstenošanā;

17.3.7. projekta rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumus, tai skaitā zināšanu un tehnoloģiju pārneses nosacījumus, eksperimentālo objektu izmantošanas un ieviešanas nosacījumus (ja attiecināms);

17.3.8. kārtību, kādā groza vai lauž sadarbības līgumu;

17.3.9. sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības.

18. Katram līdzējam noteiktas šādas prasības:

18.1. tas nav grūtībās nonācis sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā noteiktajai definīcijai;

18.2. tas nav grūtībās nonācis lielais komersants, kuram:

18.2.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

18.2.2. projekta iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 18.2.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

18.2.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 18.2.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

18.2.4. nav iespēju nosegt zaudējumus ar saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību;

18.3. tā nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz 142,29 euro;

18.4. tas sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei vai citai kompetentai institūcijai nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

18.5. tas nav saņēmis un neplāno saņemt finansējumu no valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai pētniecības rezultātiem;

18.6. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā;

18.7. zinātniskā institūcija atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegusi publiskos pārskatus par zinātnisko darbību par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja zinātniskā institūcija ir dibināta mazāk nekā pirms trim gadiem, ir iesniegti publiskie pārskati par noslēgtajiem pārskata gadiem atbilstoši tās reģistrācijai reģistrā).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

III. Vispārīgie finansēšanas nosacījumi

19. Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) neatkarīgi no tā juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai saimnieciskās darbības veida (peļņu gūstoša vai bezpeļņas institūcija) ERAF finansējuma saņemšanai kvalificējams kā saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā un 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

20. Aktivitātes otrās kārtas ietvaros kopējais maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs:

20.1. vienam šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – zinātniskajai institūcijai – nepārsniedz 30 procentus no zinātniskās institūcijas vidējiem ieņēmumiem par zinātnes projektu īstenošanu pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados, kurus var veidot transferti no pamatbudžeta, ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, kā arī pašu ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu, bet ne vairāk kā 1 422 872 euro;

20.2. vienai šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētā projekta iesniedzēja saistīto personu grupai nepārsniedz 30 procentus no komersanta saistīto personu grupas pašu kapitāla pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, bet ne vairāk kā 1 422 872 euro.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

20.1 Aktivitātes trešās kārtas ietvaros kopējais maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs:

20.1 1. projektā iesaistītajai zinātniskajai institūcijai (projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim) nepārsniedz 50 procentus no zinātniskās institūcijas vidējiem ieņēmumiem par zinātnes projektu īstenošanu pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados, kurus var veidot transferti no pamatbudžeta, ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, kā arī pašu ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu;

20.1 2. projektā iesaistītā komersanta saistīto personu grupai nepārsniedz 50 procentus no komersanta saistīto personu grupas pašu kapitāla pēdējā noslēgtajā pārskata gadā.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

21. Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos finansējuma saņemšanai projekta iesniedzējs projekta iesniegumā pamato projekta kopējā ERAF finansējuma stimulējošo ietekmi atbilstoši vienam vai vairākiem stimulējošas ietekmes kritērijiem, ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris atbilst lielā komersanta definīcijai:

21.1. projekta darbības jomas paplašināšanās – izveidoti jauni vai paplašināti līdz šim īstenotie pētniecības virzieni vai ieviesti jauni pakalpojumi, kas saistīti ar līdz šim īstenotiem pētniecības virzieniem, vai būtiski mainīti pētniecības procesi un palielināts pētniecībā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaits;

21.2. projekta īstenošanas tempu pieaugums – saņemot publisko atbalstu, visas projektā plānotās darbības īsteno īsākā laikposmā;

21.3. būtiski palielinājusies kopsumma, ko projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) ieguldīs pētniecībā, attīstībā un inovācijās, proporcionāli kopējam apgrozījumam (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

22. Nacionālā finansējuma apmēra noteikšana:

22.1. šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) privātā finansējuma (projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem). Nacionālā privātā līdzfinansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā ERAF finansējumu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 24.punktam;

22.2. ja sadarbības partneris ir ārvalsts zinātniskā institūcija, kas nav reģistrēta reģistrā vai nav Latvijā reģistrēta juridiska persona, sadarbības partnera projekta daļas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina no ārvalsts zinātniskās institūcijas rīcībā esošajiem līdzekļiem, kredītresursiem vai citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts (turpmāk – sadarbības partnera dalības izmaksas);

22.3. šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 7,5 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pētniecības organizācija nodrošina no šādiem nacionālajiem līdzekļiem:

22.3.1. valsts zinātniskā institūcija:

22.3.1.1. no publiskā finansējuma (valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai);

22.3.1.2. no privātā finansējuma (valsts zinātniskās institūcijas rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem);

22.3.2. privāto tiesību juridiskā persona – no privātā finansējuma (privāto tiesību juridiskās personas rīcībā esošie līdzekļi no savas saimnieciskās darbības, kredītresursu līdzekļi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldību galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem).

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

23. Šo noteikumu ietvaros piešķirto ERAF finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kā arī ar de minimis atbalstu, kuru sniedz, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

24. ERAF finansējuma apmēra un vidējās svērtās ERAF atbalsta intensitātes noteikšana šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos:

24.1. atbalstāmajai darbībai pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs:

24.1.1. katrai šo noteikumu 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā minētajai pētniecības kategorijai pieļaujamo ERAF finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajai ERAF atbalsta intensitātei;

24.1.2. katrai šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai pieļaujamo ERAF finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 40.punkta nosacījumiem;

24.2. šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētajā gadījumā projekta kopējo ERAF finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā projekta kopējās attiecināmās izmaksas un zinātniskajai institūcijai pieļaujamo vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 35. un 40.punkta un 1.pielikuma 7.4.1.sadaļas nosacījumiem;

24.3. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā gadījumā projekta kopējo ERAF finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā projekta kopējās attiecināmās izmaksas un līgumpētījuma pasūtītājam pieļaujamo vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunkta un 1.pielikuma 7.4.1.sadaļas nosacījumiem;

24.4. šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā:

24.4.1. projekta iesniedzējam un katram labuma guvējam pieļaujamo ERAF finansējuma apmēru nosaka atsevišķi, ņemot vērā projekta iesniedzēja un katra labuma guvēja projekta daļas attiecināmās izmaksas un pieļaujamo vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunkta un 1.pielikuma 7.4.1.sadaļas nosacījumiem;

24.4.2. projekta kopējo ERAF finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru un projekta vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 24.4.1.apakšpunkta un 1.pielikuma 7.4.1.sadaļas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

25. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

25.1. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu darījumiem, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

25.2. izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

25.3. projekta kopējās izmaksas, ja šo noteikumu 15. punktā minētā projekta īstenošana uzsākta, pirms noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu;

25.4. izmaksas, kas radušās pēc projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa beigām vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa beigām;

25.5. izmaksas, kas nav samērīgas un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem vai radušās iepirkuma procedūru reglamentējošo normatīvo aktu neievērošanas dēļ;

25.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu;

25.7. atgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi (norāda projekta iesniegumā kā neattiecināmās izmaksas);

25.8. sadarbības partnera dalības izmaksas (norāda projekta iesniegumā kā neattiecināmās izmaksas) šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

IV. Finansēšanas nosacījumi pētniecībai

26. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansē tāda jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa vai cita eksperimentālā objekta izstrādi, kuru izmanto turpmākos pētījumos, un tas nav tieši izmantojams ienākumu gūšanai, to pārdodot vai izmantojot ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Komerciāli izmantojama prototipa vai cita eksperimentālā objekta izstrādi finansē, ja tā izstrādes izmaksas tikai demonstrēšanai un apstiprināšanai ir pārāk lielas. Ienākumus, kas gūti no prototipu vai citu eksperimentālo objektu komerciālas izmantošanas, atskaita no attiecināmajām projekta izmaksām.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

27. Izstrādāto produktu, procesu vai pakalpojumu eksperimentālu ražošanu vai testēšanu ražošanas apstākļos finansē tikai tad, ja tā nepieciešama pētniecības rezultātu apstiprināšanai un pārbaudei un to tieši vai pārveidojot neizmanto ienākumu gūšanai, to pārdodot vai izmantojot ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā.

28. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansē tādas jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbības pakalpojumu nozarē, ja tās atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

28.1. jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādā sadarbībā ar pētniecības organizāciju;

28.2. doktori vai doktorantūras studenti nodarbināti kā personāls;

28.3. pētījumu rezultātus publicē zinātniskos žurnālos vai zinātniskās konferencēs.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

29. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansē šādas jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbības informācijas tehnoloģiju jomā:

29.1. pētniecība, lai izstrādātu jaunas teorētiskās datorzinātnes teorēmas un algoritmus;

29.2. informācijas tehnoloģiju izstrāde operētājsistēmu, programmēšanas valodu, datu vadības, komunikāciju programmatūras un programmatūras izstrādes rīku līmenī;

29.3. interneta tehnoloģijas izstrāde;

29.4. programmatūras projektēšanas, izstrādes, izvēršanas vai uzturēšanas metožu pētniecība;

29.5. programmatūras izstrāde, kas uzlabo informācijas ieguves, pārraides, glabāšanas, ieguves no datu glabāšanas sistēmām, izmantošanas un attēlošanas vispārējās metodes;

29.6. eksperimentālas izstrādnes, lai iegūtu trūkstošās tehnoloģiskās zināšanas, kas nepieciešamas programmatūru vai sistēmu izstrādei;

29.7. programmatūras rīku vai tehnoloģiju pētniecība un attīstība specializētās datorzinātnes jomās (attēlu apstrāde, ģeogrāfisko datu attēlojums, teksta atpazīšana, mākslīgais intelekts un citas jomas).

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

30. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansējumu nepiešķir šādām jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbībām informācijas tehnoloģiju jomā:

30.1. komercdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrāde, izmantojot zināmas metodes vai esošus programmatūras rīkus;

30.2. esošo sistēmu atbalsts;

30.3. datoru valodu konvertēšana un translēšana;

30.4. programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

30.5. sistēmu atkļūdošana;

30.6. esošās programmatūras pielāgošana;

30.7. lietotāja dokumentācijas sagatavošana;

30.8. interneta mājaslapu izstrāde;

30.9. tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde;

30.10. no gatavi izstrādātas programmatūras nenošķiramu programmu platformu izstrāde.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

31. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansējumu nepiešķir šādām pētniecības atbalsta darbībām:

31.1. izglītība un apmācība;

31.2. saistītās zinātniskās un tehnoloģiskās darbības – zinātniskās un tehniskās informācijas pakalpojumi, datu apkopošana vispārīgiem nolūkiem, testi, kas nav saistīti ar projekta ietvaros īstenoto pētniecību (tai skaitā nacionālo standartu uzturēšana, sekundāro standartu pielāgošana, materiālu, komponentu, produktu, procesu vai citu objektu analīze);

31.3. darbības, kas nepieciešamas, lai ieviestu vai komerciāli izmantotu jaunu produktu vai tehnoloģiju, – procesi pirms ražošanas, tirgus izpēte, produktu un tehnoloģiju izplatīšana.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

32. Šo noteikumu 15.1. un 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā attiecināmas ir šādas ar pētniecību tieši saistītās izmaksu pozīcijas:

32.1. atlīdzība zinātniskajam darbiniekam, ciktāl tas ir nodarbināts projektā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

32.1.1. zinātniskais darbinieks ir nodarbināts Latvijas Republikā un atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam;

32.1.1.1 projektā nodarbinātās personas vidējais pilna laika ekvivalents (turpmāk – PLEvid) visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 0,2 PLEvid vai lielāks. PLEvid aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.1.apakšpunktā norādītajai metodikai;

32.1.2. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks veic arī citus uzdevumus, kas nav saistīti ar projekta īstenošanu, bet par kuru izpildi viņš saņem atlīdzību saskaņā ar pamatdarba līgumu, citu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, tai skaitā citā iestādē, zinātniskais darbinieks pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma veic kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 77.punktam. Līdzējs nodrošina, ka projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka kopējais darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus, tai skaitā uzdevumus citas iestādes ietvaros;

32.1.3. darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros noteiktie uzdevumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

32.1.4. projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks vienlaikus nesaņem atlīdzību aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros un Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām vai doktora zinātniskā grāda ieguvei;

32.1.5. projekta ietvaros piemērojamas šādas darba algas un atalgojuma likmes (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu no valsts budžeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu īstenošanā iesaistītajiem valsts zinātnisko institūtu, valsts dibinātu augstskolu un valsts dibinātu augstskolu zinātnisko institūtu zinātniskajiem darbiniekiem:

32.1.5.1. zinātniskajam vadītājam (zinātniekam), kas plāno un vada pētniecību, nodrošina tā īstenošanu un atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā, – līdz 14,23 euro stundā;

32.1.5.2. zinātniekiem, zinātniskajam personālam, kas iesaistīti pētniecības īstenošanā un ir atbildīgi par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu, – līdz 12,09 euro stundā;

32.1.5.3. projekta izpildītājiem, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus (tai skaitā zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls), – līdz 9,96 euro stundā;

32.2. pētniecībā iesaistīto zinātnisko darbinieku (izņemot doktorantu, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām) komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros īstenojamo pētniecību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja zinātniskais darbinieks ir nodarbināts Latvijas Republikā;

32.3. pamatlīdzekļu – tehnoloģisko iekārtu, ciktāl tās izmanto pētniecībā, – izmaksas, tai skaitā:

32.3.1. jaunu tehnoloģisko iekārtu iegādes vai izveidošanas izmaksas (tai skaitā uzstādīšanas, montāžas un citas kapitalizējamās izmaksas), ja pamatlīdzekļu izmantošanas laiks saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem projekta ietvaros aptver visu šo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku;

32.3.2. amortizācijas izmaksas (attiecināms uz projekta ietvaros iegādātajiem un rīcībā esošiem pamatlīdzekļiem, kurus izmanto pētniecībai). Ja pamatlīdzekļu izmantošanas laiks projekta ietvaros neaptver visu šo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tās nolietojuma izmaksas, kas atbilst projekta īstenošanas termiņam. Minētās izmaksas aprēķina proporcionāli pamatlīdzekļu izmantošanas laikam un intensitātei saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, bet nepārsniedzot 20 procentus gadā no pamatlīdzekļa iegādes vērtības. Ja pamatlīdzekļu sākotnējā iegāde tika līdzfinansēta no publiskiem līdzekļiem, pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksas ir attiecināmas tikai privātā līdzfinansējuma daļai;

32.3.3. nomas maksa, ja noma veikta uz tāda līguma pamata, ar kuru iznomātājs par vienu vai vairākiem nomas maksājumiem nodod nomniekam tiesības lietot aktīvu noteiktu laikposmu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un nenododot visus aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības;

32.4. projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra, instrumentu un materiālu (tai skaitā fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti, aukstuma aģenti, siltumnesēji, nesējgāzes, eļļas, enerģētiskie materiāli un elektroenerģija, ciktāl to izmanto pētniecībai) iegādes un piegādes izmaksas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

32.5. no ārējiem avotiem iegādātu tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču (turpmāk – nemateriālie aktīvi) iegādes izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. Ja laiks, kas nepieciešams nemateriālo aktīvu izmantošanai pētniecības projektā, pārsniedz nemateriālo aktīvu darbības laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai to amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietojuma normām un lietošanas nosacījumiem un saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

32.6. ārējo pakalpojumu izmaksas, ja ārpakalpojumu iepirkumu veic atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un kopējas ārējo pakalpojumu izmaksas nepārsniedz 25 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām:

32.6.1. pētniecības ārpakalpojuma izmaksas;

32.6.2. pētniecības nodrošināšanas izmaksas (inspicēšanas, testēšanas, sertifikācijas un citas izmaksas, lai nodrošinātu tādus pētījumu datus, kas salīdzināmi ar citās valstīs veiktajiem pētījumiem).

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

33. Šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā gadījumā attiecināmas ir šādas ar pētniecību tieši saistītās izmaksas:

33.1. līgumpētījuma izmaksas, kas var ietvert šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas, izņemot šo noteikumu 32.6.1.apakšpunktā minētās izmaksas;

33.2. šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas, izņemot šo noteikumu 32.6.1.apakšpunktā minētās izmaksas, ja pētniecību īsteno šo noteikumu 15.2.2.apakšpunktā minētais līgumpētījumu pasūtītājs.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

33.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā attiecināmas ir šādas izmaksas:

33.1 1. šo noteikumu 32.punktā minētās pētniecības izmaksas;

33.1 2. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

33.1 3. normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktās projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no kopējām šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

34. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros nav attiecināmas šādas pētniecības izmaksas:

34.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 32.1.5., 32.6.1. un 33.1 2.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

34.2. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās šo noteikumu 32., 33. un 33.1 punktā un pārsniedz šo noteikumu 24., 35., 35.1 un 40.punktā noteikto pieļaujamo ERAF atbalsta intensitāti;

34.3. infrastruktūras (tai skaitā iekārtu) uzturēšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

35. Pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos:

35.1. rūpniecisko pētījumu veikšanai:

35.1.1. 70 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

35.1.2. 60 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

35.1.3. 50 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

35.2. eksperimentālās izstrādes veikšanai:

35.2.1. 45 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta definīcijai;

35.2.2. 35 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst vidējā komersanta definīcijai;

35.2.3. 25 procenti projekta iesniedzējam un labuma guvējam, kas atbilst lielā komersanta definīcijai;

35.3. šo noteikumu 35.1. un 35.2.apakšpunktā minēto ERAF atbalsta intensitāti var palielināt par 15 procentpunktiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 80 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem efektīvas sadarbības nosacījumiem:

35.3.1. šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā projekts paredz sadarbību vismaz divu savstarpēji neatkarīgu komersantu starpā un neviens no tiem nesedz vairāk par 70 procentiem no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām;

35.3.2. šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā projekts paredz sadarbību starp komersantu un pētniecības organizāciju un ir izpildīti šādi nosacījumi rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei – pētniecības organizācija sedz vismaz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt īstenotā pētījuma rezultātus, ciktāl tie izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktiem pētījumiem;

35.3.3. ja rūpnieciskajiem pētījumiem tiek nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība vismaz vienā no šādiem veidiem – pētniecības rezultātu izplatīšana tehniskās un zinātniskās konferencēs un publiski pieejamās krātuvēs (datubāzes), bezmaksas programmatūras pieejamība.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

35.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte pētniecības veikšanai ir 92,5 procenti.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

V. Finansēšanas nosacījumi rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

36. Projekta ietvaros finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai var saņemt aktivitātes otrajā un trešajā kārtā veiktās pētniecības rezultātā iegūto rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijai.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

37. Finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai var saņemt projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris:

37.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu;

37.2. pētniecības organizācija, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

38. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai ir attiecināmas Komisijas regulas Nr. 800/2008 33.panta 3.punktā minētās izmaksas.

39. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai nav attiecināmas šādas izmaksas:

39.1. izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 37., 38., 40. un 40.1punkta nosacījumiem;

39.2. izmaksas, kas nav minētas Komisijas regulas Nr. 800/2008 33.panta 3.punktā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

40. Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai pieļaujamo ERAF atbalsta intensitāti nosaka:

40.1. atbilstoši šo noteikumu 35.1. un 35.3.apakšpunkta nosacījumiem, ja rūpnieciskā īpašuma objekts izstrādāts rūpnieciskā pētījuma ietvaros;

40.2. atbilstoši šo noteikumu 35.2. un 35.3.apakšpunkta nosacījumiem, ja rūpnieciskā īpašuma objekts izstrādāts eksperimentālās izstrādes ietvaros.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

40.1 Šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai pieļaujamā ERAF atbalsta intensitāte ir 92,5 procenti.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

41. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

42. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

42.1. aktivitātes otrajai un trešajai kārtai pieejamo kopējo publiskā finansējuma apmēru;

42.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

42.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

42.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

43. Paziņojumu par otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

44. Projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums, aktivitātes trešajai kārtai – 1.1 pielikums) un šādi pielikumi:

44.1. dokumentu kopijas, kas apliecina katra līdzēja juridisko statusu (tai skaitā statūti, nolikums, reglaments vai tiem pielīdzināmi dokumenti un cita dokumentācija), vai rakstisks apliecinājums, ka atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtie juridisko statusu apliecinošie dokumenti atbilst faktiskajai situācijai;

44.2. sadarbības līguma apliecināta kopija (ja attiecināms);

44.3. līguma par līgumpētījuma izpildi apliecināta kopija;

44.4. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu;

44.5. izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (2.pielikums) projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja attiecināms), kas izsniegta ne agrāk kā 30 kalendāra dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja attiecināms);

44.6. deklarācija par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mazo, sīko (mikro) vai vidējo komercsabiedrību deklarēšanās kārtību;

44.7. Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentās iestādes izziņa, kas izdota ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzēja un sadarbības partnera institūcijā (ja attiecināms) strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem) vai piekrišanas vēstule, kurā projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris (ja attiecināms) pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentās iestādes izziņu (3.pielikums). Vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā;

44.8. zvērināta revidenta atzinums par projekta iesniedzēja – komersanta – kopējo pētniecisko darbu apjomu (izdevumi pētniecības un attīstības projektiem) par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja attiecināms) vai rakstisks apliecinājums, ka šajā apakšpunktā minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē aktivitātes ietvaros, norādot atbilstošā dokumenta datumu un numuru;

44.9. zvērināta revidenta atzinums par komersanta un tā saistīto personu (ja attiecināms) eksporta rādītājiem projekta nozarē par pēdējo noslēgto pārskata gadu, aktivitātes trešajai kārtai – par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja attiecināms);

44.10. projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas gada pārskats par budžeta izpildi (kopija) (ja attiecināms) par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanas kārtību, vai rakstisks apliecinājums (ar norādi uz konkrēta dokumenta datumu un numuru), ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē aktivitātes otrās kārtas ietvaros. Gada pārskatu kopijas iesniedz atsevišķi, neiesietas projekta iesniegumā;

44.11. katra projektā iesaistītā zinātnieka vai zinātniskā personāla dzīvesgaitas apraksts (CV) ar pielikumiem (4.pielikums);

44.12. biznesa plāns, šo noteikumu 15.1 punktā minētajā gadījumā – finanšu analīze, kas ietver:

44.12.1. finanšu plūsmas aprēķinu, kas pamato projekta rezultātu komercializācijas potenciālu un ERAF finansējuma stimulējošo ietekmi atbilstoši šo noteikumu 21.punktam un šo noteikumu 1.pielikuma 7.3.1.apakšpunktam, nodrošinot aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību;

44.12.2. aprēķinā izmantoto pieņēmumu (finanšu prognožu), faktu un atzinumu detalizētu aprakstu (tai skaitā nozares attīstība kopumā, ekonomiskā situācija ārvalstīs, ar kurām komersantam ir attiecības, komersanta attīstības rādītāji, komersanta cenu politika, tirgus attīstība, produkcijas sortiments, ražošanas apjoms, ražošanas zudumi, pārdošanas cenas, fiksētās un mainīgās izmaksas, iekārtu lietderīgais kalpošanas periods un citi pieņēmumi) un pamatojumu (apstiprinošo dokumentu kopijas: shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, produkcijas rentabilitātes analīze, piegāžu līgumus, ar klientiem un piegādātājiem noslēgto līgumu, sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas);

44.13. pamatots projekta īstenošanai nepieciešamo iepērkamo, izveidojamo vai izīrējamo pamatlīdzekļu (tehnoloģisko iekārtu) saraksts un izmaksu aprēķins (ja attiecināms);

44.14. projekta īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iepirkuma vai nomas dokumentācija (ja attiecināms);

44.15. pamatots projekta rezultātu komercializācijai (tai skaitā produktu ieviešanai) nepieciešamo pamatlīdzekļu (tai skaitā tehniskās mašīnas un citi ilgtermiņa ieguldījumi) saraksts un to iegādes, izveides vai nomas izmaksu aprēķins, kas pamato biznesa plānā norādīto papildu investīciju apmēru;

44.16. līgumi par pieeju citu komersantu papildinošiem aktīviem, kas nepieciešami projekta rezultātu komercializācijai (apliecinātas kopijas) (ja attiecināms);

44.17. projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas valsts statistikas pārskati par augstākās mācību iestādes vai tās pārraudzībā esošas zinātniskās iestādes zinātnisko darbu izpildi (kopijas) vai valsts sektora zinātniskās iestādes pārskati par zinātnisko darbu izpildi (kopijas) (ja attiecināms) ar Centrālās statistikas pārvaldes vai citas kompetentās institūcijas atzīmi par saņemšanu par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem vai arī rakstisks apliecinājums (ar norādi uz konkrētu dokumentu), ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē aktivitātes otrās kārtas ietvaros (atbildīgā iestāde saņemtos valsts statistikas pārskatus izmanto tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko procesu un zinātniskās darbības analīzei). Pārskatu kopijas iesniedz atsevišķi, neiesietas projekta iesniegumā;

44.18. projektā iesaistītā komersanta pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem un pārskats par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2010.gadā, aktivitātes trešajai kārtai – 2012.gadā (kopijas) (ja attiecināms) ar Centrālās statistikas pārvaldes vai citas kompetentās institūcijas atzīmi par saņemšanu vai rakstisks apliecinājums (ar norādi uz konkrētu dokumentu), ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē aktivitātes otrās kārtas ietvaros. Pārskatu kopijas iesniedz atsevišķi, neiesietas projekta iesniegumā;

44.19. zvērināta revidenta atzinums par projektā iesaistītā komersanta ieņēmumiem sadalījumā pa pārskata gadiem, kas gūti, ieviešot komersantā jaunu produktu vai tehnoloģiju pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados;

44.20. pētniecības organizācijas grāmatvedības politikas un finanšu vadības apraksts (kopija) (ja attiecināms) ar sadarbības iestādes vai citas kompetentās iestādes atzīmi par saņemšanu vai rakstisks apliecinājums (ar norādi uz konkrētu dokumentu), ka minētā dokumenta kopija ir iesniegta atbildīgajā iestādē aktivitātes otrās kārtas ietvaros, ja pretendē uz atbalstu atbilstoši šo noteikumu 28.1., 35.3.2.apakšpunktam vai 35.1 punktam. Apraksta kopiju iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā;

44.21. sadarbības partnera vai līgumpētījumu izpildītāja apliecinājums (ja attiecināms) (5.pielikums);

44.22. projektā iesaistītā komersanta nenoslēgtā pārskata gada operatīvais pārskats, kas ietver informāciju no pārskata gada sākuma līdz projekta iesniegšanas mēnesim un ko sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu;

44.23. projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja pilnvarojums, ja projekta iesniegumu paraksta institūcijas vadītāja pilnvarota persona;

44.24. iepirkuma dokumentācija (aktivitātes trešās kārtas ietvaros – šo noteikumu 15.2.1.apakšpunktā minētā dokumentācija), kas pamato līgumpētījuma izpildītāja atbilstību šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajam nosacījumam, ka līgumpētījuma izpildītājs noteikts atklātā konkursā, un citi dokumenti, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

45. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norāda vienu vai vairākus šādus sagaidāmos pētniecības rezultātus:

45.1. nepatentējams intelektuālā īpašuma objekts, kuru izmanto tautsaimniecības nozarē, kurā projektā iesaistītais komersants pēdējā noslēgtajā pārskata gadā guvis lielāko ieņēmumu daļu (turpmāk – komersanta pamatdarbības nozare);

45.2. nepatentējams intelektuālā īpašuma objekts, kuru izmanto tautsaimniecības nozarē, kas nav komersanta pamatdarbības nozare;

45.3. nepatentējams intelektuālā īpašuma objekts, kuru zinātniskā institūcija izstrādā zinātnes nozarē, kurā pēdējā noslēgtajā gadā veikts lielākais zinātnisko darbu apjoms (turpmāk – zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozare);

45.4. nepatentējams intelektuālā īpašuma objekts, kuru zinātniskā institūcija izstrādā zinātnes nozarē, kas nav zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozare;

45.5. rūpnieciskā īpašuma objekts, kuru izmanto tautsaimniecības nozarē, kas ir komersanta pamatdarbības nozare;

45.6. rūpnieciskā īpašuma objekts, kuru izmanto tautsaimniecības nozarē, kas nav komersanta pamatdarbības nozare;

45.7. rūpnieciskā īpašuma objekts – jauns produkts vai jauna tehnoloģija –, kuru zinātniskā institūcija izstrādā zinātnes nozarē, kas ir zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozare;

45.8. rūpnieciskā īpašuma objekts – jauns produkts vai jauna tehnoloģija –, kuru zinātniskā institūcija izstrādā zinātnes nozarē, kas nav zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozare;

45.9. intelektuālā īpašuma tiesības:

45.9.1. nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības – gada laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas noslēgtie licences līgumi, kas attiecas uz projekta ietvaros izstrādāto datorprogrammu, produktu izstrādes metožu vai zinātības aizsardzību un ar kuriem licenciārs projekta īstenošanas rezultātā gūtās tiesības nodod licenciātam ražošanas vai lietošanas vajadzībām;

45.9.2. pieteikums rūpnieciskā īpašuma tiesību (tai skaitā selekcionāra tiesību) nostiprināšanai, kas, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo pieteikumu iesniegšanas procedūru, projekta īstenošanas laikā ir iesniegts šādās valstīs – Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna – un divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas saņem pozitīvu kompetentās institūcijas lēmumu vai patentmeklējuma ziņojumu (patenta pieteikumā minēto pretenziju salīdzinājums ar jau zināmo tehnikas līmeni – A vai B, ja līdzība nav atrasta);

45.9.3. oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai:

45.9.3.1. Latvijas zinātniskajā periodikā;

45.9.3.2. Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

45.9.3.3. rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa;

45.9.4. ieviests pētniecības rezultāts – jauns produkts vai jauna tehnoloģija;

45.9.5. ar zināšanu un tehnoloģiju pārnesi saistīti rezultāti (izņemot šo noteikumu 45.9.1.apakšpunktā minētos licences līgumus).

46. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma noformēšanā ievēro šādas prasības:

46.1. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam, projekta iesniedzējs izvērtē projekta ieviešanas risku atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.5.apakšpunktam;

46.2. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 34.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesnieguma pielikumā iekļautajiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, pievieno tulkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā, izņemot šo noteikumu 44.11.apakšpunktā minētā pielikuma pielikumus un šo noteikumu 44.10., 44.17., 44.18. un 44.20.apakšpunktā minētos pielikumus, ja sadarbības partneris ir ārvalsts zinātniskā institūcija;

46.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

47. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

47.1. papīra formā vienā eksemplārā, pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapas un visu projekta iesnieguma pielikumu elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Projekta finansēšanas plānu, projekta budžeta kopsavilkumu, indikatīvo projekta izmaksu plānu un biznesa plāna finanšu plūsmas aprēķinu, nodrošinot aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību, iesniedz Microsoft Excel datnes formātā. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

47.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesniegumu iesniedz DOC (Microsoft Office Word document) datnes formātā. Projekta finansēšanas plānu, projekta budžeta kopsavilkumu, indikatīvo projekta izmaksu plānu un biznesa plāna finanšu plūsmas aprēķinu, nodrošinot aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību, iesniedz Microsoft Excel datnes formātā. Statistikas un finanšu pārskatu kopijas, publikāciju kopijas un citus dokumentus iesniedz PDF (Portable Document Format) datnes formātā. Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

48. Šo noteikumu 41.punktā minētajā paziņojumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

49. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz pēc projekta iesnieguma iesniegšanas vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VII. Projektu iesniegumu vērtēšana

50. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Republikas Patentu valdes un Latvijas Zinātnes padomes.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

51. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts reglaments.

52. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

53. Lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, komisija vērtēšanas procesā piesaista zinātnisko ekspertu, kuram Latvijas Zinātnes padome ir piešķīrusi eksperta tiesības un kurš ir iekļauts Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē.

54. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka:

54.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

54.2. viņu darbībā nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums), ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību.

56. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību vērtē saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem šādā secībā:

56.1. administratīvie kritēriji;

56.2. atbilstības kritēriji;

56.3. kvalitātes kritēriji un finansējuma piešķiršanas kritērijs.

57. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VIII. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

58. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šādiem kritērijiem:

58.1. tā atbilstība visiem šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem projekta iesnieguma administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

58.2. projekta iesniegums katra šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10. un 12.punktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis ne mazāk kā minimālo punktu skaitu un kvalitātes kritēriju kopsummā saņēmis vismaz 52 punktus.

59. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un tā vērtēšanas neturpināšanu, ja ir spēkā kaut viens no šādiem nosacījumiem:

59.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 6.pielikuma 14., 15., 16., 17., 33., 34., 43. vai 46.punktā minētajiem kritērijiem;

59.2. līdzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 6.pielikuma 27., 31. vai 32.punktā minētajiem kritērijiem;

59.3. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 5.1.apakšpunktā un 12.punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu;

59.4. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 2.3., 5.3.apakšpunktā un 9.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par diviem punktiem;

59.5. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 3., 5., 6.punktā un 8.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis mazāk par trim punktiem;

59.6. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 8.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par četriem punktiem;

59.7. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 2.1., 2.2.apakšpunktā un 10.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par pieciem punktiem;

59.8. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 1.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par 7 punktiem;

59.9. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā minētajam kvalitātes kritērijam saņēmis mazāk par 12 punktiem;

59.10. kvalitātes kritēriju kopsummā nav saņēmis vismaz 52 punktus;

59.11. šo noteikumu 6.pielikuma 46.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē".

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

60. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, prioritāri atbalstāms ir projekts, kurš šo noteikumu 6.pielikuma 1., 2., 8. un 10.punktā minētajos kvalitātes kritērijos kopsummā ir saņēmis lielāku punktu skaitu un kuram ir augstāki finanšu atdeves rādītāji.

61. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

61.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44. vai 45.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

61.2. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

62. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta:

62.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

62.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde no atbildīgās iestādes saņemto projekta iesnieguma oriģināleksemplāru nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei.

63. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām un nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

64. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63.punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

65. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 63.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta:

65.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

65.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde no atbildīgās iestādes saņemto projekta iesnieguma oriģināleksemplāru nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei.

66. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 63.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

IX. Kredītiestādes garantijas vēstule

(Nodaļa svītrota ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

67. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

68. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

69. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

70. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

71. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

X. Projekta īstenošanas vispārīgie nosacījumi

72. Līdzējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu:

72.1. pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, ja tas īsteno šo noteikumu 15. punktā minēto projektu;

72.2. pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja tas īsteno šo noteikumu 15.1punktā minēto projektu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.70 redakcijā)

73. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

73.1. maksājumu (tai skaitā avansa maksājumu) saņemšanai un maksājumu veikšanai līdzēji Valsts kasē vai kredītiestādē atver atsevišķu kontu, kurā veic un saņem visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus;

73.1.1 sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līgumā vai vienošanās nosacījumos minētajos termiņos un kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un kādā veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija. Lai saņemtu avansa maksājumu šo noteikumu 15. punktā minēto projektu īstenošanai, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē kredītiestādes garantiju par avansa summu. Kredītiestādes garantijas prasītājs ir finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris. Kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem pēc līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos minētā projekta pabeigšanas datuma;

73.2. līdzējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja un līdzēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, ja līdzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, vai piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs un līdzējs atbilst lielā komersanta definīcijai;

73.3. ja kāda no nozarēm, kurā darbojas līdzējs nav atbalstāma, un līdzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, finansējuma saņēmējs un labuma guvējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu līdzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, ja līdzējs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, bet piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, ja tas atbilst lielā komersanta statusam vai ja līdzējs īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu;

73.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite un finanšu plūsmas nodalīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

73.5. projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajos gadījumos līgumpētījuma izpildītājs var būt ārvalsts zinātniskā institūcija, kura noteikta atklātā konkursā.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

74. Aktivitātes otrās un trešās kārtas ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2006.gada 13.decembra Regulai (EK, EURATOM) Nr.1995/2006, ar kuru groza Regulu (EK, EURATOM) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 30.decembris, Nr. L 390). Attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto euro. Ja attaisnojuma dokumenta vērtības mērs ir ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina euro pēc Latvijas Bankas noteikta attiecīgās ārvalsts valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā (attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienā, preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas dienā, ka arī jebkurā citā dienā, kurā faktiski notikušas pārmaiņas institūcijas mantas stāvoklī; ja maksājuma pieprasījumā ir iekļaujami izdevumi, kas ir apmaksāti, ņem vērā izdevumu apmaksas datumu un attiecīgi pēc apmaksas datumā noteiktā Latvijas Bankas ārvalstu valūtas kursa konvertē ārvalstu valūtā apmaksātos izdevumus).

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

75. Ja šo noteikumu 15. punktā minētā projekta īstenotājam izmaksas radušās līdz lēmuma pieņemšanai par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekts nav atbalstāms kopumā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.70 redakcijā)

76. Projekta īstenošanai paredzētā avansa maksājuma apmērs nepārsniedz 35 % no projekta kopējā ERAF finansējuma apmēra.

77. Lai nodrošinātu šo noteikumu 32.1.apakšpunktā, 35. un 40.punktā noteikto nosacījumu izpildi un novērstu dubultā finansējuma risku, līdzēji nodrošina projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā norādītajai darba laika uzskaites veidlapai, ievērojot šādus darba laika uzskaites nosacījumus:

77.1. darba laika uzskaiti veic par katru uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata projekta ietvaros nodarbināto zinātnisko darbinieku atbilstoši nodarbinātā zinātniskā darbinieka faktiski nostrādātajam darba laikam;

77.2. darba laika uzskaitē ietver informāciju par visiem projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka veicamajiem uzdevumiem, tai skaitā par uzdevumiem līdzēja institūcijā un citā institūcijā;

77.3. katrai ar pētniecību saistītajai darbībai norāda tieši saistīto pētniecības kategoriju;

77.4. nostrādātās stundas (h) norāda ar precizitāti – viena zīme aiz komata.

78. Līdzējs nodrošina, ka atbalstāmo darbību īstenošanu un iepirkumu veikšanu uzsāk pirmajā ceturksnī pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas, maksājumu veikšanu atbalstāmo darbību un attiecināmo izdevumu ietvaros uzsāk pirmajā pusgadā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas.

79. Finansējuma saņēmējs nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, kā arī publiskās informācijas nodrošināšanu par šo fondu projektiem, tai skaitā ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

80. Šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs, sadarbības iestādē iesniedzot:

80.1. starpposma maksājuma pieprasījumu, katrai izdevumu pozīcijai piemēro konkrētam labuma guvējam atbilstošo vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 24.punktam un projekta iesnieguma 7.4.1.sadaļai;

80.2. noslēguma maksājuma pieprasījumu:

80.2.1. pārrēķina projektam un katram labuma guvējam (ja attiecināms) pieļaujamo vidējo svērto ERAF atbalsta intensitāti un pieļaujamā ERAF atbalsta apmēru (turpmāk – ERAF pārrēķins) atbilstoši šo noteikumu 24., 35., 40.punktam un projekta iesnieguma 7.4.1.sadaļai, ņemot vērā faktisko projekta izdevumu sadalījumu pa katra labuma guvēja (ja attiecināms) atbalstāmajām darbībām un pētniecības kategorijām;

80.2.2. saskaņošanai iesniedz arī ERAF pārrēķinu un projekta grozījumu pieteikumu, kas paredz ERAF līdzfinansējuma korekciju, kuru pamato ERAF pārrēķins, ja projekta īstenošanas laikā veiktas tādas izmaksu sadalījuma izmaiņas pa šo noteikumu 8.punktā minētajām darbībām un šo noteikumu 32.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, kas saskaņā ar ERAF pārrēķinu samazina projektam pieļaujamo ERAF atbalsta intensitāti.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

81. Pēc šo noteikumu 80.2.apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas sadarbības iestāde:

81.1. pārbauda ERAF pārrēķinā izmantotos datus un rezultātu, ievērojot šo noteikumu 24., 35. un 40.punkta un projekta iesnieguma 7.4.1.sadaļas nosacījumus. Finansējuma saņēmējam sniedz informāciju par pārbaudes rezultātiem;

81.2. ar atbildīgo iestādi saskaņo šo noteikumu 80.2.2.apakšpunktā minēto projekta grozījumu pieteikumu, grozot vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu un veicot grozījumiem atbilstošu ERAF līdzfinansējuma korekciju.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

82. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

83. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

84. Atbildīgā iestāde saskaņo projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un projektam pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra samazināšanu.

85. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali starp šo noteikumu 32. un 38.punktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no tās pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām, no kuras veic izmaksu pārdali, ja sadarbības iestāde saskaņo finansējuma saņēmēja iesniegto skaidrojumu par izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali uzskata par nenotikušu.

86. Atbildīgajai iestādei ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

87. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 86.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē. Sadarbības iestāde saskaņo finansējuma saņēmēja veiktos grozījumus. Ja šo noteikumu 86.punktā minētie grozījumi netiek saskaņoti, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam un atbildīgajai iestādei sniedz argumentētu viedokļa pamatojumu.

88. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, labuma guvējs to sedz no savā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

89. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

90. Sadarbības iestādei ir tiesības proporcionāli samazināt ERAF finansējuma apmēru šādos gadījumos:

90.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

90.2. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

90.3. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

90.4. iepirkums nav veikts atbilstoši iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

90.5. līdzējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju par īstenojamo projektu.

91. Sadarbības iestāde var lemt par līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu izbeigšanu atbilstoši līguma vai vienošanās nosacījumiem, kā arī gadījumā, ja:

91.1. sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu:

91.1.1. līdzējs (ja attiecināms) nav noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par kredīta piešķiršanu par summu, ne mazāku kā 75 % no izziņā minētās summas (ja projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu);

91.1.2. nav sasniegti vismaz 20 % no kopējiem projektā norādītajiem rezultātiem;

91.2. nav iesniegti starpposma maksājuma pieprasījumi vismaz par 35 % no pieprasītā publiskā finansējuma:

91.2.1. aktivitātes otrajā kārtā – 12 mēnešu laikā no dienas, kad tiks noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi;

91.2.2. aktivitātes trešajā kārtā – sešu mēnešu laikā no dienas, kad tiks noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.70 redakcijā)

92. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) kapitalizē pētniecības izmaksas un veido nemateriālos aktīvus visos gadījumos, kad to pieļauj 38.Starptautiskais grāmatvedības standarts "Nemateriālie ieguldījumi", kurš apstiprināts ar Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

93. Projekts īstenojams 30 mēnešu laikā no tā uzsākšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.1pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:
Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.prioritāte "Zinātne un inovācijas"

Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.1.pasākums "Zinātne, pētniecība un attīstība"

Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Aizpilda atbildīgā iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums:

Projektu atlases veids:

ierobežota atklāta


1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
1.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:

1.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona1
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona2
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

1 Kā atbildīgo personu norāda personu, kurai institūcijas nolikumā vai tam pielīdzināmos dokumentos vai citos normatīvajos aktos ir noteiktas šīs institūcijas pārstāvības tiesības, vai pilnvaroto personu, kas tiesīga parakstīt ar projekta iesniegumu saistīto dokumentāciju. Šajā punktā norādītajai atbildīgajai personai ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 9.sadaļas "Apliecinājums" parakstījušo personu;

2 Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas. Kā kontaktpersonu norāda personu, kura ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma sagatavošanu vai projekta īstenošanu un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem.

1.1.7. Projekta iesniedzēja tips:

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-8

Valsts akciju sabiedrība

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

I-18

Valsts izglītības iestāde

I-19

Pašvaldību izglītības iestāde

I-20

Privāta izglītības iestāde

I-21

Biedrība

I-22

Nodibinājums

I-30

Pilnsabiedrība

I-31

Komandītsabiedrība

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.1.8. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods:

kods nosaukums

1.1.9. Projekta iesniedzēja kā komersanta kategorija (saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai)*: Sīkais un mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

*Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.1.10. Projekta iesniedzēja saistītās personu grupas:

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Gada apgrozījums (EUR)

Darbinieku skaits par pēdējo noslēgto gadu

Projektā iesaistītais komersants
Partnerkomersanti*
Saistītie komersanti*
Kopā

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.1.11. Projekta iesniedzēja akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība):

Nr.p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums, %

Balstiesības, %

1.
2.

Kopā

100

100

1.1.12. Projekta iesniedzēja (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados:

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. EUR ar vienu zīmi aiz komata

%

Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms

1.1.13. Projekta iesniedzēja darbības rādītāji:

1.1.13.1. Projekta iesniedzēja – komersanta un tā saistīto personu eksporta rādītāji pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados (nodrošina atbilstību ar revidenta ziņojumā norādīto):

Gads

Kopējais saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, EUR

Projekta nozarē saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, EUR

Eksporta rādītāji projekta nozarē

EUR

procenti

Vidējie eksporta rādītāji

1.1.13.2. Projekta iesniedzēja – zinātniskās institūcijas ieņēmumi no pētniecības uz vienu zinātnisko darbinieku PLE izteiksmē (EZP) (Informāciju sniedz, ja projekta iesniedzējs projektu īsteno individuāli. Norāda projekta iesniedzēja ieņēmumus no pētniecības sadalījumā pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar gada pārskatu par budžeta izpildi, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanas kārtību)

Gads

Ieņēmumi no pētniecības, tūkst. LVL

ZD, PLE

18.1.6.0.1

18.3.0.02

21.1.9.0.3

21.3.9.6.4

F P5 kopā

AI6

P7

C8

AI

P7

C

P7

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

119

12

2009

2010

2011

Vidējie ieņēmumi no pētniecības gadā uz vienu zinātnisko darbinieku (Evid)
Evid = Fvid/ZD
Fvid = (F2009 + F2010 + F2011)/3
Vidējie ieņēmumi (%) no pētniecības projekta zinātnes nozarē10

1 18.1.6.0. – saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes pamatbudžeta.
2 18.3.0.0. – Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta
3 21.1.9.0. – ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas.
4 21.3.9.6. – ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu.
5 FP – ieņēmumi no pētniecības kopā.
6 AI – finansējums augstākās izglītības programmu īstenošanai.
7 P – finansējums zinātniskajai darbībai.
8 C – cits finansējums.
9 [11] = [3]+[6]+[8]+[10]
10 – raksturo zinātnisko darbu apjomu pamatdarbības nozarē. Nodrošina atbilstību ar CSP pārskatā par zinātnisko darbu izpildi 2.tabulā "Zinātnisko darbu pielietojuma virziens" sniegto informāciju.
ZD – zinātnisko darbinieku skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē.

1.1.14. Projekta iesniedzēja spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

1.1.14.1. Projekta iesniedzēja - komersanta spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

Komersanta un tā saistīto personu (akcionāru) pašu kapitāls1 (PK), LVL

Projekta ERAF finansējums, LVL

Pašu kapitāla īpatsvars no projekta ERAF finansējuma (K %)2

komersants /nosaukums/
saistītā persona:
1. /nosaukums/
Kopā (∑PK)

1 Informāciju sniedz par pēdējo noslēgto pārskata gadu.

2 [K]= ∑PK*100/[ERAF]

1.1.14.2. Projekta iesniedzēja – zinātniskās institūcijas spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

Gads

Ieņēmumi no komersantu uzdevumā veiktiem līgumpētījumiem1, LVL

I 18.3.1.3. / I 18.3.1.4.2

I 21.1.9.0. 3

I 21.3.9.6. 4

2010.

2011.

2012.

Vidējie ieņēmumi (Ivid)5

1 projekta iesniegumam pievieno:
– detalizētu līgumpētījumu sarakstu, norādot katra līgumpētījuma tēmu, kopējās izmaksas un līgumpētījuma pasūtītāju;
– Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sarakstu, norādot politikas instrumentu, pasākumu, projekta mērķi, uz zinātnisko.
I18.3.1.3./I18.3.1.4 – Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem).
3 21.1.9.0. – ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas.
4 21.3.9.6. – ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu.
5 Ņem vērā, vērtējot labuma guvēja spēju nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai (noteikumu par aktivitātes īstenošanu 6.pielikuma 8.2.apakšpunkts) Vidējos ieņēmumus aprēķina, ņemot vērā šādu formulu;

1.1.15. Projekta iesniedzēja (komersanta) īstenotie pētniecības un attīstības projekti1 (P&A) trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados (pamato projekta iesniedzēja zinātnisko kapacitāti, ko raksturo 1)individuāli vai sadarbībā ar reģistrā reģistrētām zinātniskām institūcijām īstenoti pētniecības projekti, 2) komersantā ieviestie jaunie produkti vai tehnoloģijas, vai reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas izriet no komersanta veiktās pētniecības)

Nr.p.k.

Nosaukums

Mērķis 2

P&A izmaksas (EUR) 3

P&A laikposms4

Darba veicējs

Rezultāti un to pielietojums5

Īstenotie pētniecības projekti pēdējā noslēgtā pārskata gadā

Nr.p.k.

Nosaukums

Mērķis 2

P&A izmaksas (EUR) 3

P&A laikposms4

Darba veicējs

Rezultāti un pielietojums5

1.
2.
Pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados ieviestie jaunie produkti/tehnoloģijas

Nr.p.k.

Ieviestā produkta/tehnoloģijas nosaukums

Ieņēmumi no ieviešanas, EUR

Gads

1.
Pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības

Nr.p.k.

Rūpnieciskā īpašuma tiesības (t.sk. patents, dizainparaugs, augu šķirne u.c.)

Ģeogrāfiskā darbība

Reģistrēšanas gads

1.

1 Pētniecības un attīstība ir radošs darbs, kas sistemātiski tiek veikts, lai palielinātu zināšanu apjomu un izmantotu šīs zināšanas jaunu izstrādņu izveidei, tas ietver: fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālo izstrādni.
2 Īsi apraksta pētījuma mērķi un pētījuma ietvaros risinātās galvenās zinātniskās vai tehnoloģiskās neskaidrības vai problēmas.
3 Norāda projekta kopējās izmaksas un finanšu avotus, piemēram, pašu resursi, valsts atbalsta vai EK atbalsta programmas u.c. programmas.
4 laikposms – norāda "no mm.gggg. līdz mm.gggg".
5 Īsi apraksta, kā pētījuma rezultāti tiek vai tiks ieviesti. Sniedzot informāciju par katru rezultātu, uz kuru komersants ir reģistrējis rūpnieciskā īpašuma tiesības vai kuru komersants ir ieviests ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā (tai skaitā jauns produkts, jauna tehnoloģija, vai cits intelektuālā īpašuma objekts).

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):

1.2.1. Sadarbības partneris Nr.1:

1.2.1.1. Nosaukums:
1.2.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.2.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.2.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
1.2.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:

1.2.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

1.2.1.7. Sadarbības partnera tips:

Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-8

Valsts akciju sabiedrība

I-9

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-13

Sabiedrība ar papildu atbildību

I-21

Biedrība

I-22

Nodibinājums

I-32

Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)

I-33

Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.2.1.8. Sadarbības partnera NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods:

kods nosaukums

1.2.1.9. Sadarbības partnera kategorija* (saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapai pievienoto deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta kategorijai, ja pretendē uz atbalsta intensitāti atbilstoši sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersantu statusam): Sīkais un mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Regula Nr. 800/2008) 1.pielikumā noteikto definīciju.
Ja projekta īstenošanā plānots iesaistīt vairāk partneru, tad informāciju par Sadarbības partneri Nr.2 norādiet kā 1.2.2.sadaļu, par Sadarbības partneri Nr.3 – kā 1.2.3.sadaļu, utt. pēc iepriekš norādītās formas.

1.2.1.10. Sadarbības partnera saistīto personu grupa:

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par ko tiek sniegti dati

Gada apgrozījums (EUR)

Darbinieku skaits par pēdējo noslēgto gadu

Sadarbības partneris
/nosaukums/
Partnerkomersanti*
/nosaukums/
Saistītie komersanti*
/nosaukums/
Kopā

* Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2008.gada 9.augustā, Nr. L 214/3) kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 1.pielikumā noteikto definīciju.

1.2.1.11. Sadarbības partnera akcionāri (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība):

Nr.p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums, %

Balstiesības, %

1.
2.

Kopā

100

100

1.2.1.12. Sadarbības partnera (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados:

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. EUR ar vienu zīmi aiz komata

%

Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms

1.2.1.13. Sadarbības partnera darbības rādītāji: komersanta un tā saistīto personu eksporta rādītāji (nodrošina atbilstību ar revidenta ziņojumā norādīto):

Gads

Kopējais saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, EUR

Projekta nozarē saražotās produkcijas/sniegto pakalpojumu apmērs, EUR

Eksporta rādītāji projekta nozarē

EUR

procenti

Vidējie eksporta rādītāji

1.2.1.14. Sadarbības partnera (komersanta) spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai:

Komersanta un tā saistīto personu (akcionāru) pašu kapitāls1 (PK), LVL

Projekta ERAF finansējums, LVL

Pašu kapitāla īpatsvars (K %) no projekta ERAF finansējuma
[K]= ∑PK*100/[ERAF]

komersants /nosaukums/
saistītā persona:
1. /nosaukums/
Kopā (∑PK)

1 Informāciju sniedz par pēdējo noslēgto pārskata gadu.

1.2.2. Sadarbības partneris Nr.2: …

1.3. Sadarbības apraksts (konspektīvi sniedz pamatojumu sadarbības partnera piesaistei, raksturo katra sadarbības partnera ieguldījumu, tiesības, pienākumus un atbildību, pamato sadarbības atbilstību efektīvas sadarbības nosacījumiem, kas dod iespēju paaugstināt ERAF atbalsta intensitāti (ja attiecināms), sniedz informāciju par rezultātu sadalījumu) (ne vairāk kā 300 rakstu zīmes):

Apraksts:

1.4. Pamatinformācija par līgumpētījuma izpildītāju, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus līgumpētījuma izpildītājus, informāciju norāda par katru izpildītāju):

1.4.1. Līgumpētījuma izpildītājs Nr.1:

1.4.1.1. Nosaukums:
1.4.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.4.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.4.1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
1.4.1.5. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā:

1.4.1.6. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

1.4.2. Līgumpētījuma izpildītāja (zinātniskās institūcijas) vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trīs noslēgtos finanšu gados (Nodrošina atbilstību ar statistikas pārskatos par zinātnisko darbu izpildi sniegto informāciju. Ņem vērā, vērtējot 6.projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju)):

Gads

Pētniecības kategorija

Izpildītais zinātnisko darbu apjoms

tūkst. EUR ar vienu zīmi aiz komata

%

Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālās izstrādes
Vidējais rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrāžu apjoms


2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

2.2. Projekta īstenošanas vieta (informāciju norāda par katru projekta īstenošanas vietu, kurā tiks uzglabāti projekta gala rezultāti un īstenošanas procesa apliecinoši dokumenti).

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta
Visa Latvija

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu. Nepiemēro NACE 72 nozari "72 Zinātniskās pētniecības darbs"):

kods nosaukums

2.4. Projekta nepieciešamības pamatojums: nozares pašreizējās situācijas un konstatētās problēmas apraksts, kas pamato zinātniskās idejas aktualitāti (Sniedz attiecīgās tautsaimniecības nozares, kuras attīstību sekmē projekta rezultāti, aprakstu, tai skaitā: nozares nozīmība Latvijas tautsaimniecībā, produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoms, attīstības tendences un to analīze (jo īpaši Baltijas jūras reģiona kontekstā), sezonālās svārstības. Viedokli pamato, norādot atsauces uz publiski pieejamiem informācijas avotiem, zinātniskām publikācijām vai patentiem. Nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma veidlapas 2.8. un 2.9.sadaļā sniegto informāciju) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

2.5. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts (norāda veidu, kādā projekts sniegs ieguldījumu konkrētās nozares attīstībā) (ne vairāk kā 3500 rakstu zīmes):

2.6. Projekta mērķis (atzīmē atbilstošo, aprakstā detalizēti norāda projekta mērķi. Mērķim jāizriet no augstāk aprakstītās problēmas vai iespējas, jābūt sasniedzamam pētījuma projekta īstenošanai atvēlētajā laikā, un tam ir jābūt norādītam izmērāmā un pārbaudāmā veidā. Raksturo katru projekta zinātnisko vai tehnisko izstrādi vai citu pētniecības rezultātu (līdz 200 vārdiem)):

Projekta vispārīgais mērķis:

Projekta specifiskais mērķis
(sniedz informāciju par katru plānoto projekta rezultātu, norādot izstrādnes pielietojumu, ietekmi uz komersanta konkurētspēju un attīstību – plānotais apgrozījuma pieaugums, jaunas darbavietas u.c. ietekme):

2.6.1. rūpnieciskā īpašuma objekta izstrāde:
2.6.1.1. jauns produkts:
komersanta pamatdarbības nozarē
zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
Apraksts:
2.6.1.2. jauna tehnoloģija:
komersanta pamatdarbības nozarē
zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
Apraksts:
2.6.2. nepatentējama intelektuālā īpašuma objekta (datorprogramma, metode, risinājums, paņēmiens u.c. objekta) izstrāde:
komersanta pamatdarbības nozarē
zinātniskās institūcijas pamatdarbības nozarē
nozarē, kas nav pamatdarbības nozare
Apraksts: (norāda konkrētu intelektuālā īpašuma objektu):
2.6.3. intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana:
patents
dizainparaugs
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzība
augu šķirne
autortiesības
cits intelektuālā īpašuma veids
Īsi apraksta projekta īstenošanas ietvaros nostiprināmo, reģistrējamo vai piesakāmo intelektuālā (rūpnieciskā) īpašuma veidu, plānoto reģistrācijas laiku (mm.gggg.), labuma guvēju, paredzēto pielietojumu (līdz 150 vārdiem):
Ar projekta izstrādni saistītā rūpnieciskā īpašuma tiesību (t.sk. patenta) nostiprināšanas vieta:
Latvija
Eiropas Savienība
Ārpus Eiropas Savienības
Vācija
Spānija
Lielbritānija
Dānija
Norvēģija
Zviedrija
Somija
Igaunija
Polija
Čehija
Austrija
Ungārija
Rumānija
Krievija
ASV
Austrālija
Kanāda
Ķīna
Indija
Japāna
Cita rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas vieta (norāda konkrēto vietu)
2.6.4. pētniecības rezultātu publicitātes nodrošināšana:
Oriģināls zinātniskais raksts
Latvijas zinātniskajā periodikā
Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos
žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa
Raksturojums: (norāda katra plānotā raksta tēmu, izdevniecību vai zinātniskās literatūras datu bāzi, nozares vidējo citēšanas indeksu, sasaisti ar projekta aktivitāti un konkrētu projekta ietvaros izstrādātu reģistrējamu vai nereģistrējamu intelektuālā īpašuma objektu):
2.6.5. projekta rezultātu komercializācija:

2.6.5.1. jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā:

ieviests jauns produkts vai jauna tehnoloģija
Raksturojums (sniedz informāciju par katru plānoto projekta ietvaros izstrādājamo produktu vai tehnoloģiju, norāda sasaisti ar konkrētu projekta aktivitāti, pielietojumu, iespējamo ieviešanas laiku (mm.g.g.g.g.), norāda subjektu, kas gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības no jaunā produkta/tehnoloģijas, u.c. saistīto informāciju. Pamato, ka ieviesēja rīcībā ir nepieciešamie resursi projekta rezultāta ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā):
2.6.5.2. zināšanu un tehnoloģiju pārnese:
intelektuālā īpašuma licences līgums
Raksturojums (sniedz informāciju par katru plānoto projekta ietvaros izstrādājamo reģistrējamo vai nereģistrējamu intelektuālā īpašuma objektu, norādot sasaisti ar konkrētu projekta aktivitāti, pielietojumu, iespējamo licences līguma slēgšanas laiku (mm.g.g.g.g.), norāda subjektu, kas gūst intelektuālā īpašuma izmantošanas vai lietošanas tiesības u.c. saistīto informāciju):

2.7. Projekta rezultāta inovatīvais līmenis (sniedz informāciju par katru izstrādni, līdz 200 vārdiem):

2.7.1. Projekta izstrādne (t.sk. produkts, tehnoloģija) (sniedz informāciju par katru izstrādni):

___________________________________________________________________ (nosaukums):

jauna projekta iesniedzēja/sadarbības partnera institūcijā
jauns Latvijā
jauna Baltijas jūras reģionā
jauna starptautiskā līmenī
Ar projekta izstrādni saistītā licencēšanas līguma (tehnoloģiju pārneses) ģeogrāfiskā darbība:
Latvija
Eiropas Savienība
Baltijas jūras reģionā
Ārpus Eiropas Savienības
Projekta izstrādnes analogi projekta iesniedzējam/ partnerim nav pieejami
Analoga:
izmantošanas tiesības aizsargā autortiesības (norāda veidu): ____________________________
izmantošanas tiesību iegādes izmaksas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas
izmantošana projekta iesniedzēja/partnera institūcijā iespējama pēc analoga modificēšanas
Raksturo neatbilstības, kuru dēļ analoga izmantošana nav iespējama:
Projekta izstrādnes ieviešana ir nepieciešama projekta iesniedzējam/partnerim, lai:
konkurētu ar citiem komersantiem par tirgus daļu (BP sniedz pamatojumu)
attīstītu jaunus darbības virzienus
Apraksta jauno darbības virzienu attīstības shēmu, norādot konkrētās novitātes:
Projekta izstrādnei ir zināmi precīzi analogi* ārpus Latvijas
Zināmie analogi projekta iesniedzējam/partnerim nav pieejami, jo analoga:
izmantošanas tiesības aizsargā autortiesības (norāda veidu): ____________________________
izmantošanas tiesību iegādes izmaksas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas
izmantošana Latvijā nav iespējama specifisku izejvielu trūkuma vai citu iemeslu dēļ
Raksturo neatbilstības, kuru dēļ analoga izmantošana nav iespējama:
* Pamato, norādot atsauces uz publiski pieejamiem datiem, vai projekta iesniegumam pievienojot papildu dokumentāciju.
izstrādnei ir pozitīva ietekme uz zinātnes vai tautsaimniecības attīstību Latvijā:
projekta iesniedzējam/partnerim ir nepieciešama projekta izstrādnes ieviešana, lai:
konkurētu ar ārvalstu komersantiem par tirgus daļu (pamato biznesa plānā sniegtā eksporta prognoze)
attīstītu jaunus tautsaimniecības vai zinātnes virzienus Latvijā
Projekta izstrādnes ietekme uz jaunu tautsaimniecības vai zinātnes virzienu attīstību (raksturo projekta izstrādnes izmantošanas ietekmi uz jauno virzienu izveidošanos, norādot zinātniskās institūcijas vai komersantus, kuriem jauno virzienu attīstīšana ir nepieciešama):

2.8. Pamatojums projekta rezultāta atbilstībai jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai (sniedz tirgū esošā analoga aprakstu un salīdzinājumu ar jauno produktu/tehnoloģiju, raksturo jaunā produkta/tehnoloģijas priekšrocības - funkcionālās vai tehniskas īpašības, kas nav pieejamas mērķa tirgum, vai unikālu funkcionālo īpašību kopumu, kas nodrošina augstāku jaunā produkta/tehnoloģijas konkurētspēju salīdzinājumā ar esošiem produktiem/tehnoloģijām mērķa tirgū (līdz 500 vārdiem)):

2.8.1. Jaunā produkta/tehnoloģijas apraksts un priekšrocību raksturojums (t.sk. sniedz pamatojumu, ka analoga un jaunā produkta/tehnoloģijas atšķirības ir nepieciešamas un sniedz priekšrocības patērētājam/klientam):
(Piemēram, iespējas saražot produktu vai sniegt pakalpojumu efektīvāk un par zemāku pašizmaksu (finanšu analīzē sniedz produkta vai tehnoloģijas pašizmaksas detalizētu aprēķinu (uz vienību). Aprēķinā norāda visas ar produkta/tehnoloģijas ieviešanu saistītās izmaksas un salīdzinājumu pret tirgus vidējo cenu, ko pamato ar mērķa klienta bāzes jutīgumu pret cenas izmaiņām. Sniedz ražošanas iekārtu aprakstu un citus argumentus, kas tieši ietekmē produkta vai tehnoloģijas zemāku pašizmaksu).

2.8.2. Zināmo analogu un jaunā produkta/tehnoloģijas salīdzinājums:

Parametrs

Parametru salīdzinājums

analogs

jaunais produkts/tehnoloģija

Produkts/tehnoloģija: __________________________________________________________

funkcionālais raksturojums

izmantošanas veidi

tehniskā specifikācija

sastāvdaļas

materiāli

programmatūra

vidējā tirgus cena/pašizmaksa

2.9. Jaunā produkta vai tehnoloģijas tirgus pārskats un eksporta potenciāls (sniedz projekta rezultātu mērķa tirgus analīzi (īpaši Baltijas jūras reģiona kontekstā), kurā norāda prognozējamo vietējā vai ārvalstu tirgus apjomu, raksturo projekta rezultātu (produktu) patērētājus un mārketinga aktivitātes, lai nodrošinātu stabilu un lojālu klientu bāzi un tirgus daļu. Nodrošina savstarpēju atbilstību ar 7.3.2.sadaļā sniegto informāciju):

2.9.1. Tirgus analīze:

Tirgū esošie zināmie analogie (alternatīvie) produkti/tehnoloģijas, to ražotāji, cenu salīdzinājums:
Zināmā analoga mērķa tirgus un jaunā produkta/tehnoloģijas potenciālais mērķa tirgus (potenciālie patērētāji/klienti, to vēlmes, specifiskās vajadzības):
Tirgus segmenta attīstības tendences:
Jaunā produkta/tehnoloģija konkurētspējas pamatojums:
Jaunā produkta/tehnoloģijas eksporta potenciāls (mērķa valstis, iespējamais/plānotais eksporta apjoms):

2.9.2. Mārketinga stratēģija:

Mārketinga instrumenti:
Cenu politika:
Produkta/tehnoloģijas izplatīšanas kanāli un metodes:

2.10. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes (raksturo projekta ietvaros īstenotās pētniecības metodoloģiju, pamato, ka izvēlētās pētniecības metodes un to secība (pētniecības metožu sistēma) dod iespēju sasniegt plānotos rezultātus un sniegt zinātniski pamatotu informāciju, apraksta jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbības un pamato to atbilstību konkrētai pētniecības kategorijai – rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde) (līdz 2000 vārdiem):

2.10.1. Rūpnieciskais pētījums:

2.10.2. Eksperimentālā izstrāde:

2.10.3. Produkta vai tehnoloģijas izstrādes pakāpe:

Pētniecības kategorija

Izmaksas1, EUR

Izmaksu īpatsvars, procenti

Rūpnieciskais pētījums
Eksperimentālā izstrāde
Kopējās pētniecības izmaksas

100

1 nodrošina atbilstību ar projekta budžeta tāmē norādīto

2.11. Projekta zinātnes virziena atbilstība valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem:

Projekta zinātnes virziens:
enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);
inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);
nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);
sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);
vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

Sniedz plānotās pētniecības virziena atbilstības vienam vai vairākiem valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem pamatojumu:

2.12. Projekta īstenošanas nozare1 (projekta ietvaros izstrādātajam rezultātam (produkta vai tehnoloģijas) atbilstošā nozare):

Pārtikas rūpniecība (C10-11);
Kokrūpniecība (C16);
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija (C20-22);
Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27);
Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62);
Mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā (C24-25; C28-30);
Videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika (C35);
Citā atbalstāmajā tautsaimniecības nozarē (lūdzam norādīt nosaukumu un atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):
kods nosaukums

1 Nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma 2.3.sadaļā norādīto nozari.

2.13 . Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros (nodrošina atbilstību ar 2.6.sadaļā norādīto):

Aktivitātes Nr.1

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts2

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1 Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma A daļā) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
2 Sagaidāmos projekta rezultātus norāda, ievērojot noteikumu par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu nosacījumus

2.14. Projekta atbilstība Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

2.15. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.15.1. Iznākuma rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1. Atbalstīto praktiskas ievirzes pētniecības projektu skaits.

2.15.2. Rezultāta rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1. Pieaudzis starptautiski atzītu (tai skaitā starptautiski citētu) publikāciju skaits zinātniskajā institūcijā (salīdzinājumā pirms un pēc projekta). publikāciju skaits vienā gadā
2. Pieaudzis pieteikto starptautisko patentu skaits zinātniskajā institūcijā (salīdzinājumā pirms un pēc projekta). patentu skaits vienā gadā


3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Projekta īstenošanas un vadības kapacitāte: projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (norāda projekta īstenošanā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaitu, kvalifikāciju un pienākumus, raksturo pieejamo materiāli tehnisko bāzi) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

3.1.1. Projekta vadības sistēma:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

Plānotās izmaksas (EUR), to finansēšanas avots

Projekta administratīvā vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju Tai skaitā: līgumu administrācija, lietvedība u.c.
Projekta finanšu vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju Tai skaitā: finanšu plānošana, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana u.c.
Projekta pētniecības vadība:
Norāda amata / pozīcijas nosaukumu, nepieciešamo kvalifikāciju

3.1.2. Projekta ieviešanas sistēma:

3.1.3. Projekta uzraudzības sistēma:

3.2. Projekta īstenošanā iesaistīto zinātnisko darbinieku zinātniskā kapacitāte (sniedz informāciju par katru projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku):

3.2.1. Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku vidējais pilna laika ekvivalents visā projekta īstenošanas periodā

Nr.

Projektā iesaistītie zinātniskie darbinieki

Vārds, uzvārds

Personas kods

Slodze

PLE1

1. Zinātnieki, kas doktora grādu ieguvuši vairāk nekā pirms 10 gadiem

∑PLE1=PLE1.1+ PLE1.2+…

1.1.
1.2.
Zinātnieku īpatsvars (Z) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē, %
2. Jaunie zinātnieki

∑PLE2=PLE2.1+ PLE2.2+…

2.1.
2.2.
….
Jauno zinātnieku īpatsvars (JZ) no kopējā zinātniskajā grupā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē, %
3. Citi zinātniskie darbinieki, tai skaitā pētnieki, zinātniskie asistenti

∑PLE3=PLE3.1+ PLE3.2+…

3.1.
3.2.
4. Zinātnes tehniskais un zinātni apkalpojošais personāls

∑PLE4=PLE4.1+ PLE4.2+…

4.1.
4.2.
Kopējais projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaits PLE izteiksmē ∑PLEP

∑PLEP=∑PLE1 +∑PLE2 +∑PLE3 + ∑PLE4

1 PLEvid – projektā nodarbinātā zinātniskā darbinieka vidējais pilna laika ekvivalents visā projekta īstenošanas periodā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
PLEvid=(160*[slodze]*[nostrādāto mēnešu skaits])/(1920*[projekta īstenošanas periods, gados]).
2 Norāda zinātnieka statusu pamatojošā dokumenta nosaukumu un norādi uz atbilstošā pielikuma numuru.

3.2.2. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla (ZP) – vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskā kapacitāte pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā (sniedz informāciju par katru projektā iesaistīto vadošo pētnieku un pētnieku):

1.

Zinātniskie raksti

Statuss1

Izdevniecība / žurnāls / konferenču materiāli

PLE2/Gads

Autors 1: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
1.1.
1.2.
1.3.
Autors 2: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Recenzēta zinātniskā monogrāfija

Statuss1

Izdevniecība / zinātniskās literatūras datu bāze

PLE/Gads

Autors1: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
2.1.
2.2.
2.3.
Autors2: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLEvid:
2.4.
Autors3: Projektā iesaistītais vadošais pētnieks/pētnieks:
2.5.
3. Kopsavilkums
3.1. Kopējais projektā iesaistīto vadošo pētnieku un pētnieku skaits2 PLE izteiksmē
3.2. Zinātniskā personāla (vadošie pētnieki/pētnieki) kopējais zinātnisko rakstu zinātniskajos žurnālos vai konferenču materiālos skaits
3.3. Zinātniskā personāla kopējais Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļauto zinātnisko rakstu skaits trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados
3.4. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko monogrāfiju3 skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā
3.5. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko rakstu4 zinātniskajos žurnālos vai konferenču materiālos skaits uz vienu ZP PLE vienību trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados
3.6. Zinātniskā personāla kopējais zinātnisko rakstu3, kas publicēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) datu bāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču materiālos, skaits uz vienu ZP PLE vienību trīs pēdējos noslēgtos pārskata gados

1 Statuss – iesniegts, publicēts
2 nodrošina PLEvid atbilstību ar šā pielikuma 3.2.1.apakšpunktā sniegto informāciju
3 zinātnisko monogrāfiju pielīdzina diviem zinātniskiem rakstiem
4 kopējā zinātnisko rakstu skaitā iekļauj arī atbilstošo zinātnisko monogrāfiju skaitu

4.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību objekts (RĪTO)

Statuss1

Ģeogrāfiskā darbība

PLE/Gads

Autors1: Projektā iesaistītais zinātnieks/vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLE:
4.1.
4.2.
4.3.
Autors2: Projektā iesaistītais zinātnieks/vadošais pētnieks/pētnieks:
___________________________________________________
PLE:
4.4.
5. Kopsavilkums:
5.1. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais nacionāla līmeņa RĪTO skaits pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā
5.2. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais nacionāla līmeņa RĪTO skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā
Projektā iesaistītā zinātniskā personāla kopējais starptautiska līmeņa RĪTO skaits uz vienu PLE vienību pēdējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā

1 Statuss – ja reģistrēts, norāda "R", ja saņemts pozitīvs kompetentās institūcijas lēmums vai patentmeklējuma ziņojums, norāda "PL".

3.3. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

(pilnos mēnešos)

3.4. Finansiālā ilgtspēja (nodrošina atbilstību ar projekta iesnieguma 7.3.1.sadaļā "Finanšu plūsmas aprēķins" sniegto informāciju):

Projekta dzīves cikla gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekta ieņēmumi

8.

Kopējie finanšu resursi

11.

Ienākošā finanšu plūsma

2.

Projekta kopējās izmaksas

3.

Kopējie ieguldījumi attīstībai

4.

Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas

6.

Aizņemtā kapitāla kurstība1

7.

Nodokļi

12.

Izejošā finanšu plūsma

13.

Kopējā finanšu plūsma

14.

Kopējais naudas uzkrājums2

1 Procenti un pamatsumma. Aizdevumu norāda tad, kad veic atmaksu ( izejošā finanšu plūsma).
2 Projekts ir finansiāli ilgtspējīgs, ja finanšu resursi (tajā skaitā projekta ieņēmumi) sedz izmaksas visā projekta dzīves ciklā (naudas uzkrājums ir vienāds vai lielāks par nulli katrā projekta dzīves cikla gadā).

3.5. Projekta ieviešanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildu informāciju):

Riski

Risku ietekmes rādītāji

Ietekmes līmenis

Pasākumu plāns riska novēršanai vai samazināšanai

Finanšu riski finanšu resursi maksājumu veikšanai
nacionālais līdzfinansējums
grāmatvedības uzskaites un progresa pārskatu virzība
Īstenošanas riski zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kurus piemērojot, iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju
tehnoloģiskie riski
aktivitāšu plānošana
organizatoriskā struktūra
uzdevumu definēšana
Cilvēkresursu riski zinātnisko darbinieku zināšanas un prasmes
cilvēkresursu pietiekamība
Vadības riski pētniecības vadība
organizatoriskā vadība
Juridiskie riski līgumsaistību ievērošana
Rezultātu ieviešanas risks zināšanu un tehnoloģiju pārneses risks
jauno produktu/tehnoloģiju pieprasījuma risks1
Citi riski

1 novirze nedrīkst būt radusies pakalpojuma nepietiekamas vai zemas kvalitātes dēļ, vai ar jebkuriem citiem apstākļiem, kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvantitāti vai kvalitāti

3.6. Projekta gatavība:

Projekta iesniedzējam nav pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra
Projekta iesniedzējam ir pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra
projekta iesniegumam ir pievienots projekta ietvaros iepērkamās / izīrējamās zinātniskā aparatūras saraksts un izmaksu aprēķins
projekta iesniegumam ir pievienota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās zinātniskās aparatūras iegādei/nomai


4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Lielformāta informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Pasākumu, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti, raksturojums:


5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Projekta ietekme uz ilgtspējīgas attīstības horizontālo prioritāti: projekta ietvaros plānots

5.1. izstrādāt un pielietot šādu svarīgo pamattehnoloģiju (KET tehnoloģijas):

mikroelektronika vai nanoelektronika
nanotehnoloģija
fotonika
uzlabotie materiāli
rūpnieciskā biotehnoloģija
transversāla ražošanas tehnoloģija1
cita tehnoloģija, kas nav kvalificējama kā KET tehnoloģija

1 tehnoloģija, kas apvieno dažādas KET tehnoloģijas

5.2. īstenot starptautisku sadarbību ar Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju:

projekts šo jomu neskar
plānota sadarbību ar Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju

5.3. jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu, nodrošinot dabas un energoresursu racionālu izmantošanu vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanu vai samazināšanu:

projekts šo jomu neskar
projektam ir neitrāla ietekme
projektam ir pozitīva ietekme

Aprēķini, kas pamato sociālekonomiskos ieguvumus (naudas izteiksmē), ko gūst sabiedrība vai komersants, ieviešot energoefektīvāku vai videi draudzīgāku tehnoloģiju


6. sadaļa – jauna produkta vai tehnoloģijas attīstības plāns

6.1. Jauna produkta vai tehnoloģijas attīstības plāns (norāda informāciju par plānotajām darbības, lai ieviestu jaunu produktu vai tehnoloģiju ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):

Nr. p.k.

Darbības jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešanai

Darbības īstenošana

Finanšu avots

Finansējums, EUR

Īstenošanas laiks, gados

1.

Darbības apraksts, nepieciešamības pamatojums un sagaidāmais rezultāts (rīcības plāns nepieciešamo resursu piesaistei un jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā):

2.

Darbības apraksts, nepieciešamības pamatojums un sagaidāmais rezultāts:

...

6.2. Jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešana (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

Raksturo pieejamos resursus (finanšu resursi, cilvēkresursi, ražošanas infrastruktūra) un apraksta rīcības plānu nepieciešamo resursu piesaistei un jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā).


7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1. Projekta finansēšanas plāns (1.pielikuma B daļa):

7.1.2. Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums:

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Finansējuma apmērs

EUR

% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

1. Projekta iesniedzēja rīcībā esošie līdzekļi
2. Avansa maksājums
3. Aizņēmums (norādīt kredītiestādes nosaukumu)
4. Citi investori (norāda katru finanšu avotu)

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (1.pielikuma C daļa):

7.3. Biznesa plāns (sadaļu aizpilda, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu)

7.3.1. Finanšu plūsmas aprēķins (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā, kas nodrošina aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību):

Finanšu plūsma, tūkst. EUR

Nr.

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IEŅĒMUMI

1.

Projekta ieņēmumi [1]=[1.1]+[1.2]

1.1.

Projekta rezultātu ieviešana

1.1.1.

produkts A

1.1.2.

produkts B

1.1.3.

produkts C

1.2.

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

1.2.1.

intelektuālā īpašuma licence 1

1.2.2.

intelektuālā īpašuma licence 2

1.2.3.

….

IZDEVUMI

2.

Projekta investīcijas

3.

Kopējie ieguldījumi attīstībai {3]=[3.P]+[3.4.]

3.P

Papildu ieguldījumi projekta rezultātu attīstībai un ieviešanai

3.1.

Pamatlīdzekļi

3.1.1.

tehnoloģiskās iekārtas

3.1.2.

tehniskās apkalpošanas izmaksas

3.1.3.

citi pamatlīdzekļi

3.2.

Nemateriālie aktīvi

3.2.1.

juridiska dokumentācija (licences vai patenti)

3.2.2.

programmatūra

3.2.3.

citi nemateriālie aktīvi

3.3.

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

3.4.

Apgrozāmā kapitāla izmaiņas

3.4.1.

skaidra nauda

3.4.2.

debitori

3.4.3.

krājumi

3.4.4.

īstermiņa saistības

3.4.5.

tīrais apgrozāmais kapitāls [3.4.5] = [3.4.1.]+[3.4.2.]+[3.4.3.]-[3.4.4.]

4.

Kopējās saimnieciskās darbības izmaksas [4.]=[4.1]+[4.2]

4.1.

Tiešo darbību izmaksas

4.1.1.

atlīdzība

4.1.2.

materiāli

4.1.3.

transports / degviela

4.1.4.

energoresursu izmaksas

4.1.5.

tehnikas remonts, apkope

4.1.6.

mārketinga izmaksas

4.1.7.

realizācijas izmaksas

4.1.8.

citas tiešās darbības izmaksas

4.2.

Netiešo darbību izmaksas

4.2.1.

administratīvās izmaksas

4.2.2.

atlīdzība

4.2.3.

remonts un ekspluatācija (ēkas, iekārtas)

4.2.4.

degviela, smērvielas

4.2.5.

komunālie maksājumi

4.2.6.

apdrošināšana

4.2.7.

apsardze

4.2.8.

citas netiešās izmaksas

5.

Projekta izdevumi (kopējie ieguldījumi + darbības izmaksas) [5]=[2]+[3.P]+[4]

6.

Aizņemtā kapitāla kustība

6.1.P

aizdevuma projekta nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai procenti

6.2.P

aizdevuma projekta nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai pamatsumma

7.

Nodokļi

7.1.

nekustamā īpašuma nodoklis

7.2.

uzņēmuma ienākumu nodoklis

7.3.

uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

7.4.

citi tiešie nodokļi (piem. muita)

FINANŠU RESURSI

8.

Kopējie finanšu resursi

8.1.

ERAF

8.2.

komersanta ieguldījums/pašu kapitāls

8.3.

kredītiestādes aizdevumi (ienākoša naudas plūsma no trešajām personām)

8.4.

citi investori

9.

Projekta investīciju atlikusī vērtība

10.

Projekta neto naudas plūsma [10]=[1]-[5]+[9]

11.

Ienākošā finanšu plūsma [11]=[1]+[8]

12.

Izejošā finanšu plūsma [12]=[2]+[3]+[4]+[6]+[7]

13.

Kopējā finanšu plūsma [13]=[11]-[12]

14.

Kopējais naudas uzkrājums (ilgtspēja)

Finanšu plūsmā neiekļauj netiešos nodokļus (piemēram, pievienotās vērtības nodokli).
Īstermiņa saistības: finansiālais parāds, apmaksājamie rēķini (piegādātāju un kreditoru rēķini) un citas īstermiņa saistības, atliktais ienākums, citas uzkrātās saistības, nodokļu saistības.

Investīciju finansiālā ienesīguma rādītāji

Vērtība

Finansiālā ienesīguma vērtība (%)
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (EUR)

7.3.2. Biznesa plānā piemērotie pieņēmumi, parametri un aprēķinu metodika:

1. Projekta dzīves cikls (gadi)

10

2. Finansiālā diskonta likme (%)

5

3. Projekta ieviešanas rezultātā plānotie ieņēmumi:

Gads

Jaunā produkta nosaukums

Daudzums

Cena, EUR

Ieņēmumi, EUR


4. Jaunā produkta tirgus daļas aprēķins:

Produkts A

Produkts B

Produkts C

Iedzīvotāju skaits mērķa tirgū/reģionā
Kopējais mērķa tirgus klientu/patērētāju skaits (tai skaitā konkurentu klienti)
Tirgū esoša analoga vidējā tirgus cena, EUR
Viena klienta/patērētāja vidējie izdevumi (EUR) analoga iegādei gadā
Kopējais mērķa tirgus apmērs gadā, EUR
Projekta tirgus daļa, %
Sagaidāmie ieņēmumi gadā

5. Uz jauno produktu attiecināmās tiešās (mainīgās) darbības izmaksas:

Nr.

Izmaksu pozīcija

Mērvienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Kopā, EUR

1. Atlīdzība
2. Materiāli
3. Transports/degviela
4. Energoresursi
5. Remonts, apkope
6. Realizācijas izmaksas
7. Mārketinga izmaksas
8. Citas izmaksas

6. Uz jauno produktu attiecināmās netiešās* (pastāvīgās) darbības izmaksas:

Nr.

Izmaksu pozīcija

Mērvienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Kopā, EUR

1. Administratīvās izmaksas, t.sk telefona, kancelejas izmaksas EUR
Atlīdzība EUR
Remonts, ekspluatācija (ēkas, iekārtas) EUR/m2, EUR/gab.
Degviela, smērvielas l
Komunālie maksājumi EUR
Apdrošināšana (sadalījumā pa veidiem)
Transports EUR/km
Apsardze
Citas netiešās izmaksas
* Izmaksas, kas nav tieši attiecināmas uz projekta ietvaros izstrādāto produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu

7. Projekta investīciju atlikušās vērtības aprēķins:

NR

Ieguldījums

Vērtība, EUR

Kategorijas, grupas un apakšgrupas nosaukums

Lietderīgās lietošanas laiks (gadi)

Nolietojuma norma, (% gadā)

Projekta īstenošanas gads, kurā PL nodod ekspluatācijā

Nolietojuma aprēķina periods, gados

Aprēķinātais nolietojums

Atlikusī vērtība

1

2

3

4

5

6

7

8=10-[7]

9

10


8. Nodokļu aprēķins:

Nr.

Nodoklis

Likme

Aprēķina metodika

Nekustamā īpašuma nodoklis
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Muitas nodoklis
Citi tiešie nodokļi

9. Mārketinga pasākumi:

Nr.

Pasākumi

Skaits/daudzums

Vienības izmaksas, EUR

Kopā, EUR

Reklāma, sludinājumi
Mājas lapa
Tirdzniecības izstādes/ gadatirgi
Prezentācijas
Citi mārketinga pasākumi

7.3.1 Finanšu analīze (finanšu analīzi veic, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu).

7.3. 11. Finanšu analīzē izmantotie galvenie pieņēmumi un parametri;

7.3. 12. Finanšu plūsmas aprēķins

Finanšu plūsmas aprēķins

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IEŅĒMUMI

1.

Ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses

1.1

licence 1

1.2

licence 2

1.3

licence 3

1.4

IZDEVUMI

2.

Papildu ieguldījumi projekta rezultātu attīstībai

2.1

Pamatlīdzekļi

2.1.1.

tehnoloģiskās iekārtas

2.1.2.

tehniskās apkalpošanas izmaksas

2.1.3.

2.2.

Nemateriālie aktīvi

2.1.1.

juridiska dokumentācija (licences vai patenti)

2.1.2.

programmatūra

2.1.3.

2.3.

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

2.4.

Uz projekta rezultātiem attiecināmo darbību izmaksas

2.4.1.

Tiešo darbību izmaksas

2.4.1.1

transports / degviela

2.4.1.2.

energoresursu izmaksas

2.4.1.3.

tehnikas remonts, apkope, ekspluatācija

2.4.1.4.

2.5.

Netiešo darbību izmaksas

2.5.1

administratīvās izmaksas

2.5.2

ēku remonts un ekspluatācija

2.5.3

apdrošināšana

2.5.4

citas darbības izmaksas

3.

Projekta izmaksas

4.

Kopā izdevumi

5.

Atlikusī vērtība

6.

Neto naudas plūsma [6]=[1]-[4]+[5]

7.3.1 3. Finanšu analīzes rezultāti.

Finansiālā diskonta likme =

5%

projekta dzīves cikls

10 gadi

Finansiālā ienesīguma norma (FRR)
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV)

7.3. 14. ERAF ieguldījuma aprēķins:

1.solis - Finansējuma deficīta likmes (R) aprēķināšana:

R = Max EE/DIC, kur:

DIC - diskontētās investīciju izmaksas;

Max EE – maksimālās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina izmantojot šādu formulu:

Max EE = DIC - DNR;

DNR – diskontētie neto ieņēmumi, Diskontētos neto ieņēmumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNR = diskontētie ieņēmumi – diskontētās darbības izmaksas + diskontētā atlikusī vērtība

2.solis: Lēmuma summas (DA) aprēķināšana:

DA = EC * R, kur:

EC –projekta kopējās attiecināmās izmaksas .

3.solis: Maksimālā ERAF finansējuma aprēķināšana:

ERAF finansējums = DA * CRpa, kur:

CRpa – maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta aktivitātes ietvaros (CRpa = 92,5%)

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, EUR

R, %, R=EE/DIC

CRpa

DA, EUR

Maksimālais ERAF finansējums

%

EUR

1

2

3

4=1*2

5=6/1

6=4*3

92,5

7.4. ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (aprēķinu veic, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu, ja projekts ietver dažādas pētījumu kategorijas, pieļaujamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru nosaka katrai pētījuma kategorijai atsevišķi):

7.4.1. Indikatīvās vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķins.

A. Metodika vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķināšanai.

1. Projekta vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķinu veic, nosakot projekta iesniedzējam un katram sadarbības partnerim – labuma guvējam atbilstošo vidējo svērto atbalsta intensitāti.

2. ERAF finansējuma intensitāti aprēķina, izmantojot:

2.1. šādas EXCEL funkcijas:

2.1.1. "SUMPRODUCT", kas reizina visas atbilstošās komponentes masīvos [A] un [B] ([Attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR)] un [ERAF finansējuma intensitāte (I ERAF %)] ) un pēc tam saskaita rezultātus;

2.1.2. "SUM", kas saskaita visas atbilstošās komponentes masīvā [A] ([Attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR)]);

2.1.3. ROUND(A;2"), kas aprēķinu skaitliskās vērtības izsaka divas zīmes aiz komata;

2.2. šādu formulu:

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A;B)/SUM(A);2)

B. Projekta ERAF atbalsta intensitāte

Nr.p.k.

Subjekts

Darbības Nr.

Projekta darbība

Attiecināmo izmaksu kopsumma (EUR)

ERAF atbalsta intensitāte (I ERAF%)

[A]

[B]

1.

projekta iesniedzējs5 [nosaukums]

1.

R1

2.

2.

E2

3.

3.

N3

4.

4.

Projekta daļa Nr.1

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A1:A3;B1:B3)/SUM(A1:A3);2)

5.

sadarbības partneris4 Nr.1 [nosaukums]

1.

R1

6.

2.

E2

7.

3.

N3

8.

4.

Projekta daļa Nr.2

IERAF = ROUND(SUMPRODUCT(A5:A7;B5:B7)/SUM(A5:A7);2)

9.

Projekts

A9=A4+A8

IERAF = ROUND((SUMPRODUCT(A4;B4)+ SUMPRODUCT(A8;B8))/A9;2)

1 R – rūpnieciskais pētījums
2 E – eksperimentālā izstrāde
3 N – rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
4 sniedz informāciju par katru sadarbības partneri, kas gūst intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no tā projekta ietvaros veiktās darbības
5 komersanta interesēs īstenota projekta gadījumā sadaļā [projekta iesniedzējs] norāda zinātniskās institūcijas - līgumpētījuma izpildītāja īstenotās projekta daļas un projekta iesniedzēja projekta daļas (ja attiecināms) izmaksu summu sadalījumā pa atbalstāmajām darbībām un pētniecības kategorijām.

7.4.2. Atbalsta stimulējošās ietekmes pamatojums (aizpilda, ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu un projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris atbilst lielā komersanta definīcijai, viedokli pamato ar biznesa plānā veiktiem aprēķiniem un citiem pārbaudāmiem raksturlielumiem ):

Projekta darbības jomas paplašināšanās – izveidoti jauni vai paplašināti līdz šim īstenotie pētniecības virzieni, ieviesti jauni produkti vai pakalpojumi, būtiski tiek mainīti pētniecības veikšanas vai ražošanas procesi; (nesamazinoties projekta iesniedzēja plānotajiem ieguldījumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma); to zinātnisko darbinieku skaita pieaugums (PLE izteiksmē), kuri strādā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā;
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
Projekta īstenošanas tempu pieaugums – visas projektā plānotās darbības tiek īstenotas īsākā laika periodā salīdzinājumā ar to, kā šo pašu projektu izpildītu bez publiskā finansējuma;
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):
Kopējo ieguldījumu pētniecībai, attīstībai un inovācijām pieaugums – finansējuma saņēmēja ieguldījumu pieaugums, izmaiņas projekta budžetā (pie nosacījuma, ka nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos), izmaiņas izdevumos, ko finansējuma saņēmējs velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli kopējam apgrozījumam.
Skaidrojums (līdz 100 vārdiem):

7.5. Zinātniskās institūcijas pētniecības izmaksu īpatsvars:

7.5.1. Projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas (sadarbības partnera,līgumpētījuma izpildītāja)–projekta ietvaros īstenotās pētniecības izmaksas:

Veiktās darbības

Kopējās pētniecības izmaksas, EUR

zinātniskās institūcijas īstenotās pētniecības izmaksu daļa, EUR

1.Rūpnieciskie pētījumi
2.Eksperimentālā izstrāde
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas, EUR
Zinātniskās institūcijas – sadarbības partnera veikto pētniecības izmaksu īpatsvars no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

7.5.2. Ārējā pakalpojuma izmaksas (aizpilda, ja zinātniskā institūcija projektu īsteno individuāli, norāda katra ārējā pakalpojuma izmaksas):

Pakalpojums1

Pakalpojuma izmaksas, EUR

1.
2.
Ārējo pakalpojumu izmaksu īpatsvars no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

1 Izmaksu pozīciju nosaukumiem jāsakrīt ar projekta budžeta tāmē norādītajām ārējo pakalpojumu izmaksu pozīciju nosaukumiem.

7.6. Projekta izmaksu ekonomiskais pamatojums (skaidro plānoto izmaksu apmēra noteikšanas mehānismu vai aprēķināšanas metodiku katrai projekta budžeta tāmē norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām):

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Atlīdzība (norāda personas slodzi, likmi, nostrādāto stundu skaitu)
1.1.zinātnieki,zinātniskais personāls
1.2.zinātnes tehniskais personāls
1.3.zinātni apkalpojošais personāls
2. Pamatlīdzekļu izmaksas
2.1. pamatlīdzekļu iegādes/izveide
2.2. pamatlīdzekļu amortizācija
2.3. pamatlīdzekļu noma
3. Inventāra, instrumentu un materiālu izmaksas
3.1. inventārs, instrumenti
3.2. materiāli
4. Nemateriālo aktīvu izmaksas
4.1. licences
4.2.
5. Ārējo pakalpojumu izmaksas
5.1. pētniecības ārpakalpojums
5.2. pētniecības nodrošināšana
6. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas
6.1. pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija vai atjaunošana
...
6.2. tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā
...
6.3.. izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas laikā
...


8. Sadaļa - Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzējs

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, ,

vārds, uzvārds

,

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu, :

dd/mm/gggg

• projekta iesniedzējs nav nonācis finansiālās grūtībās;

• projekta iesniedzējam nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz noteikumos par aktivitātes otrās kārtas īstenošanu noteikto parādu apmēru;

• projekta iesniedzējs sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

• projekta iesniedzējs nav saņēmis un neplāno saņemt vai apvienot ERAF finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kā arī ar de minimis atbalstu;

• uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā;

• projekta iesniedzējs nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un nav radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts normatīvie akti;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanai un projekta ietvaros radīto rezultātu ieviešanai;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrās kārtas īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apņemos projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

,

datums (dd/mm/gggg)

,

paraksts

.

z.v.

(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un "Zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).


1.pielikuma A daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr.1

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2013

2014

2015

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1 Jāsakrīt ar 2.13.sadaļā norādītās aktivitātes numuru.


1.pielikuma B daļa

FINANSĒŠANAS PLĀNS (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā)

Projekta Nr.

B1 Projekta finansēšanas plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

2015

Kopā

B2 Projekta daļas Nr.1 finansēšanas plāns
(norāda ar saimniecisku darbību saistīta projekta gadījumā, sniedz informāciju par katru projekta daļu)

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

2015

Kopā

B3 Projekta daļas Nr.2 finansēšanas plāns (norāda ar saimniecisku darbību saistīta projekta gadījumā)

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām2

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums1

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

2015

Kopā

Piezīmes.
1 Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.
2 Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.


1.pielikuma C daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR (iesniedz papīra formā, kā arī ierakstītu elektroniskajā informācijas nesējā, noformējot Microsoft Office Excel datnes formātā, kas nodrošina aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību):

I. Ar saimniecisku darbību saistīta projekta daļas budžeta kopsavilkums:

(norāda zinātniskās institūcijas individuāli īstenota projekta / sadarbības projekta vai komersanta interesēs projekta daļas budžeta kopsavilkumu. Sniedz informāciju par projekta iesniedzēja, katra sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja projekta daļas izmaksām)

1. Projekta iesniedzēja <nosaukums> <individuāli īstenota projekta / projekta daļas Nr.1> budžeta kopsavilkums (komersanta interesēs īstenota projekta gadījumā norāda līgumpētījuma pasūtītāja īstenoto projekta daļu (ja attiecināms))

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

EUR

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.1. rūpnieciskā pētījuma izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

1.1.

alga (bruto)

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

1.1.2.

vadošais pētnieks

1.1.3.

1.2.

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

2.1.

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

3.2.

amortizācijas izmaksas

3.3.

nomas izmaksas

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas

5.1.

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

R1

projekta iesniedzēja rūpniecisko pētījumu izmaksas kopā
1.2. eksperimentālās izstrādes izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

1.1.

alga (bruto)

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

1.1.2.

vadošais pētnieks

1.1.3.

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

2.1.

2.2.

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas:

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

3.2.

amortizācijas izmaksas

3.3.

nomas izmaksas

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas

5.1.

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

E1

projekta iesniedzēja eksperimentālās izstrādes izmaksas kopā
1.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas (izmaksas norāda sadalījumā pa tieši saistītajām pētniecības kategorijām)
1.3.1. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar rūpniecisko pētījumu, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas / apelācijas laikā
1.3.2. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar eksperimentālo izstrādi, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā

N1

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā

Projekta iesniedzēja projekta / projekta daļas Nr.1 izmaksas PD1=R1+E1+N1

2. sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 <nosaukums> projekta daļas Nr.2 budžeta kopsavilkums

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

EUR

%

attiecināmās

neattiecināmās

2.1. rūpniecisko pētījumu izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

1.1.

alga (bruto)

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

1.1.2.

vadošais pētnieks

1.1.3.

1.2.

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

2.1.

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas

3.1.

iegādes, izveides un citas kapitalizējamās izmaksas

3.2.

amortizācijas izmaksas

3.3.

nomas izmaksas

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas

5.1.

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

R2

sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 rūpniecisko pētījumu izmaksas kopā
2.2. eksperimentālās izstrādes izmaksas

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

1.1.

alga (bruto)

1.1.1.

zinātniskais vadītājs

1.1.2.

vadošais pētnieks

1.1.3.

1.2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

2.1.

2.2.

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas

3.1.

iegādes vai izveides izmaksas (t.sk. uzstādīšanas, montāžas un citas kapitalizējamās izmaksas)

3.2.

amortizācijas izmaksas

3.3.

nomas izmaksas

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas

5.1.

5.2.

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas

6.1.

pētniecības ārpakalpojuma izmaksas

6.2.

pētniecības nodrošināšanas izmaksas

E2

sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 eksperimentālās izstrādes izmaksas kopā
2.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas (izmaksas norāda sadalījumā pa tieši saistītajām pētniecības kategorijām)
2.3.1. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar rūpniecisko pētījumu, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas / apelācijas laikā
2.3.2. rūpnieciskā īpašuma tiesību, kas saistītas ar eksperimentālo izstrādi, nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā (pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas)

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā

N2

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā

Sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja Nr.1 projekta daļas nr.2 izmaksas PD2=R2+E2+N2

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām.

II. Projekta budžeta kopsavilkums

(Norāda ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta budžeta kopsavilkumu vai ar saimniecisku darbību saistīta projekta kopsavilkumu, tai skaitā sadarbības projekta vai komersanta interesēs īstenota projekta budžeta kopsavilkums)

1. Projekta kopējās pētniecības izmaksas

N.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

EUR

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.

Atlīdzība projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem

2.

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

3.

Tehnoloģisko iekārtu izmaksas

4.

Inventāra, instrumentu un materiālu iegādes un piegādes izmaksas

5.

Tehnisko zināšanu, patentu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību licenču iegādes izmaksas

6.

Ārējo pakalpojumu izmaksas

P

Pētniecības izmaksas kopā (P=[R1]+[R2]+…+[E1]+[E2]+…)

2. Projekta kopējās rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas

1.

Izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā - pieteikuma sagatavošana, izskatīšana, reģistrācija, pieteikuma uzturēšana spēkā pirms tiesību piešķiršanas

2.

Tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas rodas lai saņemtu tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā

3.

Izmaksas, kas rodas aizstāvot rūpnieciskā īpašuma tiesības pieteikumu oficiālās izskatīšanas /apelācijas laikā

N

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas kopā N=[N1]+[N2]+…

IN

ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

PROJEKTA IZMAKSAS KOPĀ (P+N+IN)

100 %

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
Projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera piekrišanas vēstule
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
Projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka dzīvesgaitas apraksts (CV)
Personas dati

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas gads

Pilsonība

Adrese

e-pasts

Tālrunis

Izglītība

Laika periods

Izglītības iestāde

Izglītības dokuments

Iegūtā kvalifikācija/grāds

Līmenis starptautiskās klasifikācijas sistēmā

Papildu izglītība

Laika periods

Kursu nosaukums, tēma

Sertifikāta Nr.

Organizētājinstitūcija

(pēdējo piecu gadu laikā)

Darba pieredze

Laika periods

Darbavietas nosaukums, adrese

Profesija/ieņemamais amats

Galvenie pienākumi

Sasniegumi

(pēdējo triju gadu laikā)

Zinātniskā darbība

Rūpnieciskā īpašuma tiesības (t.sk. ģeogrāfiskā darbība)

Zinātniskie raksti

Recenzētas zinātniskās monogrāfijas

Referāti zinātniskās konferencēs

Tēma

Nosaukums

Konferences norises vieta /laiks

Organizētājinstitūcija

Pielikumi (kopijas)

Izglītības dokumenti

Sertifikāti

Publikācijas

Citi zinātnisko darbību apliecinoši dokumenti

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039)

Sadarbības partnera vai līgumpētījuma izpildītāja apliecinājums

20___.gada ____.______________

<Institūcijas nosaukums, tās statuss (sadarbības partneris vai līgumpētījuma izpildītājs)> tās pārstāvja <amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar _________________________________, apliecina, ka projekta iesniegšanas dienā <dd.mm.gggg.>:

1) institūcija nav nonākusi finansiālās grūtībās;

2) institūcijas nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz noteikumos par aktivitātes otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteikto parādu apmēru;

3) institūcija sadarbības iestādei vai atbildīgajai iestādei nav sniegusi nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

4) institūcija nav saņēmusi un neplāno saņemt vai apvienot ERAF finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām ar finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, kā arī ar de minimis atbalstu;

5) uz institūciju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr.8--/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā;

6) institūcija nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un nav radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts normatīvie akti;

7) institūcijai ir atbilstošs juridiskais statuss;

8) institūcijai ir atbilstošs pamatdarbības veids;

9) institūcijas rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi projekta īstenošanai un projekta ietvaros radīto rezultātu ieviešanai;

10) projekta iesnieguma pielikumos iekļautā informācija, kas attiecināma uz institūciju, atbilst patiesībai un projekta daļas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

11) projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrās vai trešās kārtas īstenošanu noteiktajos termiņos.

Apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus un nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā pret institūciju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Institūcijas pārstāvis

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji otrajai un trešajai atlases kārtai

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1039; MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.70)

Darbības programmas numurs un nosaukums 2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums 2.1. Zinātne un inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai
Projektu iesniegumu atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase (otrā un trešā kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības uN zinātnes ministrija

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

(Jāsaņem vismaz 52 punkti visu kritēriju kopsummā.
Maksimālais punktu skaits – 137 punkti)1

1. Plānotais projekta gala rezultāts
(ja vienā rezultātu grupā plānoti rezultāti gan pamatdarbības nozarē, gan nozarē, kas nav pamatdarbības nozare, tiek piešķirts augstākais konkrētās rezultātu grupas punktu skaits)

0–27

Par katru projekta gala rezultātu grupu piešķir noteiktu punktu skaitu.

Minimālais punktu skaits – 7 punkti,

maksimālais punktu skaits – 27 punkti

1.1. Viens vai vairāki nepatentējami intelektuālā īpašuma objekti (metodes, tai skaitā cilvēku un dzīvnieku ārstēšanas un diagnostikas metodes, bioloģiski paņēmieni augu un dzīvnieku iegūšanai, kas nav mikrobioloģiski paņēmieni, risinājumi)

0–7

1.1.1. pamatdarbības nozarē
(ja projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas projektu plāno īstenot individuāli, lai no projekta rezultātiem gūtu visas ekonomiskās priekšrocības, pamatdarbības nozare ir zinātnes nozare, kurā zinātniskā institūcija veikusi lielāko zinātnisko darbu apjomu;

ja projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija vai komersants, kas projektu plāno īstenot partnerībā, vai komersants ir projekta ietvaros plānotā pētījuma pasūtītājs, plānotais projekta gala rezultāts ir pamatdarbības nozarē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

projekta gala rezultātu plānots izmantot tautsaimniecības nozarē, kurā komersants pēdējā noslēgtā pārskata gadā guvis lielāko ieņēmumu daļu;

projekta gala rezultāts tiek izstrādāts zinātnes nozarē, kurā zinātniskā institūcija veikusi lielāko zinātnisko darbu apjomu)

7

1.1.2. nozarē, kas nav pamatdarbības nozare, atbilstoši 1.1.1.apakšpunktā noteiktajam

4

1.1.3. nav plānots izstrādāt nevienu intelektuālā īpašuma objektu

0

1.2. Rūpnieciskā īpašuma tiesību objekts – jauns produkts2 vai jauna tehnoloģija3, vai datorprogramma

0–10

1.2.1. pamatdarbības nozarē atbilstoši 1.1.1.apakšpunktā noteiktajam

10

1.2.2. nozarē, kas nav pamatdarbības nozare, atbilstoši 1.1.1.apakšpunktā noteiktajam

5

1.2.3. nav plānots izstrādāt jaunu produktu vai tehnoloģiju

0

1.3. Intelektuālā īpašuma tiesības

0–10

1.3.1. nereģistrētas tiesības – gada laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši projekta biznesa plānam plānots slēgt intelektuālā īpašuma tiesību (kas nav patenti) licences līgumu, kas attiecas uz datorprogrammu aizsardzību, produktu izstrādes metodēm vai uz zinātību4 un ar kuru licenciārs licenciātam nodod savas intelektuālā īpašuma tiesības ražošanas vai lietošanas vajadzībām

7

1.3.2. reģistrētas īpašuma tiesības – divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas uz projekta ietvaros izstrādātu rūpnieciskā īpašuma tiesību (tai skaitā selekcionāru tiesību) objektu projekta iesniedzēja, sadarbības partnera vai līgumpētījuma pasūtītāja vārdā plānots iesniegt pieteikumu rūpnieciskā īpašuma tiesību (tai skaitā selekcionāru tiesību) nostiprināšanai, izmantojot starptautisko, Eiropas vai nacionālo pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs – Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna –, un saņemt pozitīvu kompetentās institūcijas lēmumu vai patentmeklējuma ziņojumu (patenta pieteikumā minēto pretenziju salīdzinājums ar jau zināmo tehnikas līmeni – A vai B, ja līdzība nav atrasta)

10

2. Zinātniskā kvalitāte

0–17

Minimālais punktu skaits – 12 punkti, maksimālais punktu skaits – 17 punkti

2.1. Pētījuma ietvaros attīstāmās zinātniskās idejas aktualitāte un pamatotība

(zinātniskās idejas aktualitātes ekspertīze ietver pētījuma objekta un projekta rezultātu aktualitātes izvērtējumu (jo īpaši Baltijas jūras reģiona kontekstā), tai skaitā tirgū esošo analogu un projekta rezultātu parametru un mērķa tirgus salīdzinājums, mērķa tirgus attīstības tendences un citi aktualitāti pamatojoši aspekti)

0–5

Minimālais punktu skaits – 5 punkti

2.1.1. zinātniskā ideja nav aktuāla

0

2.1.2. zinātniskā ideja ir aktuāla un pamatota

5

2.2. Pētniecības metodoloģija5

0–5

Minimālais punktu skaits – 5 punkti

2.2.1. pētījuma metožu sistēma nav atbilstoša plānoto rezultātu sasniegšanai un zinātniski pamatotas informācijas sniegšanai

0

2.2.2. pētījuma metožu sistēma ir atbilstoša plānoto rezultātu sasniegšanai un zinātniski pamatotas informācijas sniegšanai

5

2.3. Projekta rezultātu inovatīvais līmenis – inovācijas ietekmes rādītāji (punkti tiek piešķirti, ja inovācijas ietekme ir pamatota atbilstoši pielikuma tabulā "Kritēriji projekta inovatīvā līmeņa izvērtēšanai" norādītajām pazīmēm)

0–7

Minimālais punktu skaits – 2 punkti

2.3.1. projekta rezultāts nav inovatīvs vai konkrētās inovācijas ietekme nav pamatota ar konkrētiem un izmērāmiem raksturlielumiem

0

2.3.2. inovācijas ietekme ir pamatota un sekmē konkrēta komersanta konkurētspēju, ir nozīmīga institūcijas mērogā

1

2.3.3. inovācijas ietekme ir pamatota un ir nozīmīga Latvijas mērogā

2

2.3.4. inovācijas ietekme ir pamatota un ir nozīmīga ES vai pasaules mērogā

7

3. Projekta ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

0–6

Minimālais punktu skaits – 3 punkti

3.1. Tautsaimniecības nozare (NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods), kuras attīstību sekmē projekta rezultāti

6

3.1.1. pārtikas rūpniecība (C10-11)
3.1.2. kokrūpniecība (C16)
3.1.3. ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija (C20-22)
3.1.4. elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27)
3.1.5. informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62)
3.1.6. mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā videi draudzīga atjaunojamo resursu enerģētika (C24-25; C28-30; C35)
3.2. Projekta rezultāti sekmē citas tautsaimniecības nozares attīstību, kas nav minēta 3.1.apakšpunktā un kas normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu nav noteikta kā neatbalstāmā nozare

3

3.3. Projekta rezultāti sekmē tādas tautsaimniecības nozares attīstību, kas normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikta kā neatbalstāmā nozare

0

4. Projekta rezultātu publiskā pieejamība

0–6

Kritērijs nav izslēdzošs

4.1. Nav plānots nodrošināt pētījuma rezultātu publicitāti atbilstoši 4.2., 4.3. vai 4.4.apakšpunktā noteiktajam

0

4.2. Projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus oriģinālus zinātniskos rakstus, kas tiks iesniegti publicēšanai Latvijas zinātniskajā periodikā

2

4.3. Projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus oriģinālus zinātniskos rakstus Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

4

4.4. Projekta ietvaros plānots sagatavot vismaz divus oriģinālus zinātniskos rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa (kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes datus par Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautiem žurnāliem, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa)

6

5. Projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla zinātniskā kapacitāte
(kopējo punktu skaitu nosaka, summējot katram zinātnisko kapacitāti raksturojošam parametram atbilstošo punktu skaitu)

0–18

Minimālais punktu skaits – 3 punkti, maksimālais punktu skaits – 18 punkti

5.1. Zinātnieku īpatsvars projekta grupā.

To projekta īstenošanā iesaistīto zinātnieku īpatsvars (Z), kuri doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši vairāk nekā pirms 10 gadiem (pilna laika ekvivalenta PLE izteiksmē), procentos no kopējā projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē.

Punktu skaitu P5.1 aprēķina, izmantojot formulu P5.1 = 0,2 x Z (%), ar nosacījumu, ka P5.1 = 5, ja Z ≥ 25 %. Aprēķinot punktu skaitu, norāda vienu zīmi aiz komata

0–5

Minimālais punktu skaits – 1 punkts

(Z =5 %)

5.2. Jauno zinātnieku īpatsvars projekta grupā.

Projekta īstenošanā iesaistīto jauno zinātnieku (pilna laika ekvivalenta PLE izteiksmē) īpatsvars (JZ) procentos no kopējā projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaita PLE izteiksmē.

Punktu skaitu P5.2 aprēķina, izmantojot formulu P5.2 = 0,2 x JZ (%), ar nosacījumu, ka P5.2 = 3, ja JZ ≥ 15%. Aprēķinot punktu skaitu, norāda vienu zīmi aiz komata

0–3

Kritērijs nav izslēdzošs

5.3. Projektā iesaistītā zinātniskā personāla (vadošais pētnieks, pētnieks) zinātniskā kvalifikācija

0–10

Minimālais punktu skaits – 2 punkti

5.3.1. projektā iesaistītais zinātniskais personāls (vadošais pētnieks, pētnieks) pēdējo triju gadu laikā nav publicējis zinātniskos rakstus atbilstoši 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5.apakšpunktā noteiktajam

0

5.3.2. projektā iesaistītā zinātniskā personāla (vadošais pētnieks, pētnieks) kopējais zinātnisko rakstu skaits zinātniskajos žurnālos vai konferenču materiālos pēdējos trijos gados nav mazāks par 1 uz vienu PLE vienību

1

5.3.3. projektā iesaistītā zinātniskā personāla (vadošais pētnieks, pētnieks) kopējais izstrādāto nacionāla līmeņa rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu6 skaits, kuri ir reģistrēti vai par kuriem saņemts pozitīvs kompetentās institūcijas lēmums vai patentmeklējuma ziņojums, pēdējos trijos gados nav mazāks par 1 uz vienu PLE vienību

1

5.3.4. projektā iesaistītā zinātniskā personāla (vadošais pētnieks, pētnieks) kopējais zinātnisko rakstu skaits, kuri publicēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču materiālos, pēdējos trijos gados
(zinātniskā monogrāfija tiek pielīdzināta diviem zinātniskiem rakstiem. Kritērija vērtēšanā izmanto Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko izdevniecību sarakstu)
5.3.4.1. ir no 1 līdz 2 uz vienu PLE vienību

3

5.3.4.2. ir lielāks par 2 uz vienu PLE vienību

5

5.3.5. projektā iesaistītā zinātniskā personāla (vadošais pētnieks, pētnieks) kopējais izstrādāto starptautiska līmeņa rūpniecisko īpašuma tiesību objektu6, kas ir reģistrēti vai par kuriem saņemts pozitīvs kompetentās institūcijas lēmums vai patentmeklējuma ziņojums, skaits pēdējos trijos gados
5.3.5.1. ir no 1 līdz 2 uz vienu PLE vienību

3

5.3.5.2. ir lielāks par 2 uz vienu PLE vienību

5

6. Zinātniskās institūcijas (projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera) vidējais rūpniecisko pētījumu (lietišķo pētījumu) un eksperimentālo izstrāžu apjoms
Zinātniskās institūcijas vidējais rūpniecisko pētījumu (lietišķo pētījumu) un eksperimentālo izstrāžu apjoms R (procentos) no kopējā zinātnisko darbu apjoma pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados. Punktu skaitu P6 aprēķina, izmantojot formulu P6 = 0,15 x R, ar nosacījumu, ka P6 = 9, ja R ≥ 60%. Aprēķinot punktu skaitu, norāda vienu zīmi aiz komata

0–9

Minimālais punktu skaits – 3 punkti

7. Labuma guvēja darbības rādītāji

0–9

Kritērijs nav izslēdzošs

7.1. Komersanta (projekta iesniedzēja, sadarbības partnera vai līgumpētījuma pasūtītāja) vidējie eksporta rādītāji projekta nozarē pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados

(Ja komersanta saistītās personas (projekta nozarē) veic saimniecisko darbību tikai Latvijā, kritērija vērtēšanā ņem vērā datus no projekta iesniedzēja saistīto personu gada pārskatiem.

Ja komersantam nav noslēgts viens pārskata gads un nav Valsts ieņēmumu dienesta pieņemta gada pārskata, tā eksporta dati šī kritērija vērtējumā netiek ņemti vērā.

NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods 72 "Zinātniskās pētniecības darbs" netiek piemērots.

Ja par eksporta rādītājiem projekta nozarē projekta iesnieguma pielikumā nav pievienots zvērināta revidenta atzinums par datu pareizību, kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums – 0 punktu.

Ja projektā ir iesaistīti vairāki komersanti, projekta iesnieguma vērtēšanā piemēro komersanta vērtējumu ar augstāko punktu skaitu)

0–9

7.1.1. komersanta saistītās personas eksportē vairāk nekā 75 % saražotā

9

7.1.2. komersanta saistītās personas eksportē 70 %–75 % saražotā

7

7.1.3. komersanta saistītās personas eksportē 60 %–69 % saražotā

5

7.1.4. komersanta saistītās personas eksportē 50 %–59 % saražotā vai projekta iesniedzēja saistīto personu eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir vismaz EUR 1 422 871,81

3

7.1.5. komersanta saistītās personas eksportē 30 %–49 % saražotā

1

7.1.6. komersanta saistītās personas eksportē mazāk nekā 30 % saražotā

0

7.2. Zinātniskās institūcijas7 (gala labuma guvēja) vidējie ieņēmumi no pētniecības gadā uz vienu zinātnē nodarbināto darbinieku (turpmāk – zinātniskais darbinieks) (Evid) PLE izteiksmē laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam.

Evid aprēķina, izmantojot formulu Evid = Fvid/ZD, kur:

Evid – vidējie ieņēmumi no pētniecības uz vienu zinātnisko darbinieku PLE izteiksmē. Evid izsaka tūkst. LVL ar vienu zīmi aiz komata;

Fvid – vidējie ieņēmumi no pētniecības8 laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam (Fvid = (F2009 + F2010 + F2011)/3);

ZD – vidējais zinātnisko darbinieku skaits9 PLE izteiksmē laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam.

Punktu skaitu P7.2. nosaka, izmantojot formulu P7.2. = Evid / 2, ar nosacījumu, ka P7.2. = 9, ja Evid ≥ 18 tūkst. LVL.

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata.

Kritēriju attiecina, ja projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas projektu plāno īstenot individuāli, lai no projekta rezultātiem gūtu visas ekonomiskās priekšrocības

0–9

8. Labuma guvēja spēja nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai

0–10

8.1. Komersanta (projekta iesniedzēja, sadarbības partnera vai līgumpētījuma pasūtītāja) un tā saistīto personu (ja attiecināms) pašu kapitāls no projekta publiskā finansējuma (K, procentos).

Punktu skaitu P8.1. nosaka, izmantojot formulu

P8.1= 2ln(K) – 3,8, ar nosacījumu, ka P8.1= 10, ja K ≥ 1000, un P8.1= 3, ja K = 30

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata.

Kritērija vērtēšanā komersanta un tā saistīto personu pašu kapitāla apmērs tiek summēts.

Kritērijs netiek piemērots, ja projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas projektu plāno īstenot individuāli, lai no projekta rezultātiem gūtu visas ekonomiskās priekšrocības.

Ja projektā ir iesaistīti vairāki komersanti, projekta iesnieguma vērtēšanā piemēro komersanta vērtējumu ar augstāko punktu skaitu.

0–10

Minimālais punktu skaits – 3 punkti

8.2. Zinātniskās institūcijas vidējie ieņēmumi10 no līgumpētījumiem (I, EKK 21.3.9.6.) pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados

Kritēriju piemēro, ja projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas projektu plāno īstenot individuāli, lai no projekta rezultātiem gūtu visas ekonomiskās priekšrocības.

Punktu skaitu P8.2 aprēķina, izmantojot formulu P8.2 = 10 x I (%), ar nosacījumu, ka P8.2 = 10, ja I ≥ 1 milj. LVL.

Aprēķinot punktu skaitu, norāda vienu zīmi aiz komata

0–10

Minimālais punktu skaits – 4 punkti

9. Zinātniskās institūcijas pētniecības izmaksu īpatsvars

0–5

9.1. Zinātniskās institūcijas – sadarbības partnera – projekta ietvaros īstenotās pētniecības izmaksu īpatsvars no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas nav zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija un kas projektu plāno īstenot partnerībā ar zinātnisko institūciju. Ja projektā ir iesaistītas vairākas zinātniskās institūcijas, projekta iesnieguma vērtēšanā piemēro zinātniskās institūcijas vērtējumu ar augstāko punktu skaitu)

0–5

Minimālais punktu skaits – 2 punkti

9.1.1. vairāk par 45 %

5

9.1.2. no 35 % līdz 45 %

4

9.1.3. no 25 % līdz 34,99 %

3

9.1.4. no 15 % līdz 24,99 %

2

9.1.5. mazāk par 15 %

0

9.2. Ārējo pētniecības pakalpojumu izmaksu īpatsvars no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija)

0–5

Minimālais punktu skaits – 2 punkti

9.2.1. mazāk par 5 %

5

9.2.2. no 5 % līdz 9,99 %

4

9.2.3. no 10 % līdz 14,99 %

3

9.2.4. no 15 % līdz 20 %

2

9.2.5. vairāk par 20 %

0

10. Pētījumu rezultātu komercializācija

0–15

Par katru komercializācijas veidu piešķir noteiktu punktu skaitu.

Minimālais punktu skaits – 5 punkti,

maksimālais punktu skaits – 15 punkti

10.1. Viena vai vairāku produktu vai tehnoloģiju ieviešana. Komersants (projekta iesniedzējs, sadarbības partneris vai līgumpētījuma pasūtītājs) pētījuma rezultātus (jaunu produktu, tehnoloģiju vai datorprogrammu) plāno ieviest un izmantot tā saimnieciskajā darbībā, un ir izpildīti šādi kritēriji:

− projekta rezultātu komercializāciju pamato iesniegts projekta biznesa plāns, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvo aktu par aktivitātes īstenošanu;

− komersanta rīcībā (bilancē) ir nepieciešamie papildinošie aktīvi – resursi, tai skaitā infrastruktūra, – projekta rezultātu sekmīgai komercializācijai vai komersantam ir pieeja (līgumi) citu komersantu papildinošiem aktīviem, kas nepieciešami projekta rezultātu sekmīgai komercializācijai

10

10.2. Zināšanu un tehnoloģiju pārnese. Labuma guvējs (projekta iesniedzējs, sadarbības partneris vai līgumpētījuma pasūtītājs) plāno licencēt projekta īstenošanas rezultātā iegūtās intelektuālā īpašuma tiesības, un intelektuālā īpašuma tiesību komercializāciju pamato projekta biznesa plāns, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvo aktu par aktivitātes īstenošanu

5

10.3. Projekta iesniedzējs neplāno komerciāli izmantot pētījuma rezultātus vai arī pētījuma rezultātu komercializācija nav pamatota atbilstoši 10.1. vai 10.2.apakšpunktā noteiktajam

0

11. Produkta vai tehnoloģijas izstrādes pakāpe – eksperimentālās izstrādes īpatsvars no kopējā pētniecībai paredzētā finansējuma

0–6

Kritērijs nav izslēdzošs

11.1. vairāk par 80 %

6

11.2. no 50 % līdz 79 %

4

11.3. no 20 % līdz 49 %

2

11.4. mazāk par 20 %

0

12. Projekta gatavība

0–3

12.1. Projekta iesniedzēja rīcībā nav pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, nav sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās vai izīrējamās aparatūras saraksts, nav veikts aparatūras iegādes vai nomas izmaksu aprēķins un sagatavota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās aparatūras iegādei vai nomai

0

Minimālais punktu skaits – 1 punkts

12.2. Projekta iesniedzēja rīcībā nav pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, bet ir sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās vai izīrējamās aparatūras saraksts, ir veikts aparatūras iegādes vai nomas izmaksu aprēķins un sagatavota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās aparatūras iegādei vai nomai

1

12.3. Projekta iesniedzēja rīcībā ir pieejama pētījuma veikšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra (nav plānota zinātniskās aparatūras iegāde vai noma)

3

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtējums punktos

13. Projektā īstenojamais pētījums sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības horizontālās prioritātes īstenošanā

0–6

Kritērijs nav izslēdzošs

13.1. Projekts šo jomu neskar atbilstoši 13.2., 13.3. vai 13.4.apakšpunktā noteiktajam

0

13.2. Projekta ietvaros plānots izstrādāt un rūpnieciski pielietot svarīgas pamattehnoloģijas11 (Key Enabling Technologies – KET): mikroelektronika un nanoelektronika, nanotehnoloģija, fotonika, uzlabotie materiāli, rūpnieciskā biotehnoloģija vai uzlabotas ražošanas tehnoloģijas, kas atzītas par transversālām tehnoloģijām (tehnoloģijas, kas apvieno dažādas KET tehnoloģijas)

2

13.3. Projekts paredz starptautisku sadarbību ar Baltijas jūras reģiona zinātnisko institūciju

2

13.4. Projekta rezultātā tiek izstrādāta energoefektīvāka tehnoloģija vai tehnoloģija, kuru ieviešot būtiski tiks samazināta ietekme uz vidi

2


ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums Jā/Nē12

PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
14. Projekts atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

15. Projektā paredzēts īstenot praktiskas ievirzes pētniecību, kas ietver šādas pētniecības kategorijas: rūpnieciskie pētījumi vai eksperimentālā izstrāde

N

16. Projektā paredzēts īstenot normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības

N

17. Ir izstrādāts projekta biznesa plāns un tajā ietvertā informācija atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

N

18. Projekta iesniegumā ir veikts projekta īstenošanas risku izvērtējums atbilstoši normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

P

19. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

20. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

21. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

22. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

23. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

P

24. Projekta iesniegumā norādītās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

P

25. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām

P

26. Ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) (ja attiecināms)

P

LĪDZĒJU13 ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
27. Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants

N

28. Līdzējam – projekta iesniedzējam, līgumpētījuma izpildītājam vai sadarbības partnerim (ja attiecināms) – nodokļu parādi, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi nepārsniedz 142,29 euro

P

29. Līdzējam nav pasludināts maksātnespējas process, tam netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

P

30. Līdzēji nav uzskatāmi par grūtībās nonākušiem, kā arī atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

P

31. Līdzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

32. Projekta iesniedzējs aktivitātes kārtas ietvaros ir iesniedzis ne vairāk kā normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto projektu iesniegumu skaitu

N

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI
33. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

34. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

N

35. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta

P

36. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā vienā eksemplārā, pievienojot identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un tā pielikumiem (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

37. Projekta iesniegumam ir dokumenta juridiskais spēks

P

38. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)

P

39. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētie pielikumi, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

40. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam

P

41. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos euro

P

42. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto līdzfinansējuma apmēru. Projekta iesniegumā pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitāte nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto pieļaujamo apmēru

P

43. Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par minimālo un nepārsniedz maksimālo attiecināmo izmaksu summu atbilstoši normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanu

N

44. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos euro aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

45. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS
46. Ja projekta iesniegums:

– atbilst šā pielikuma 14., 15., 16., 17., 27., 31., 32., 33., 34. un 43.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

– šā pielikuma 2.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā saņēmis vismaz 12 punktus;

– šā pielikuma 1.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā saņēmis vismaz 7 punktus;

– šā pielikuma 10.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 5 punktus;

– šā pielikuma 8.2.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 4 punktus;

– šā pielikuma 8.1.apakšpunktā, 3., 5. un 6.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 3 punktus;

– šā pielikuma 9.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus;

– 12.punktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 1 punktu;

– kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 52 punktus,

tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.

1 Projektu iesniegumus vērtē ar noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

2 Jauns (inovatīvs) produkts (jaunas preces vai pakalpojumi), kā arī preces un pakalpojumi, kuriem ir būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (tai skaitā būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai citas funkcionālās īpašības). Produkts nav kvalificējams kā jauns, ja tā inovācija ietver nelielas izmaiņas vai uzlabojumus, atjaunošanu, regulāras sezonālas izmaiņas, produkta pielāgošanu viena klienta vajadzībām un citas nebūtiskas izmaiņas.

3 Jauna tehnoloģija – būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, kas ietver ievērojamas tehnisko paņēmienu, tehnoloģiju, iekārtu vai programmatūras izmaiņas, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes un to ieviešana nodrošinātu jaunu produktu ražošanu.

4 Praktiskas informācijas kopums, kas ir nozīmīgs jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei un ir pārbaudāms.

5 Pētniecības metodoloģija ir zinātniskās teorijas veidošanas noteikumi, kas ietver šādas fāzes: problēmas definēšana, pētījuma aktualitātes pārbaude, pētījuma metožu izvēle un sakārtošana noteiktā sistēmā, kuru piemērojot iespējams iegūt vēlamo rezultātu un sniegt zinātniski pamatotu informāciju.

6 Izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, augu šķirne.

7 Zinātniskā institūcija, kas no projekta rezultātiem gūst visas ekonomiskās priekšrocības.

8 Informācijas avots: gada pārskati par budžeta izpildi (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas vai publiskas aģentūras saņemtie transferti pētniecībai, ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (EKK 21.1.9.0.), ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu (EKK 21.3.9.6.).

9 Informācijas avots: aprēķini bāzes finansējuma apmēra noteikšanai 2009.–2011.gadam, kas veikti saskaņā ar normatīvo aktu par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām.

10 Informācijas avots: gada pārskati par budžeta izpildi (ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (EKK 21.1.9.0.), ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu (EKK 21.3.9.6.).

11 Saskaņā ar Komisijas 26.06.2012. paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas stratēģija par svarīgām pamattehnoloģijām – tilts uz izaugsmi un nodarbinātību".

12 Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst) saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida,

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā.

13 Līdzēji ir juridiskas personas – projekta iesniedzējs, sadarbības partneris, līgumpētījuma izpildītājs (ja attiecināms) –, kas noslēgušas sadarbības līgumu par projekta īstenošanu vai līgumu par līgumpētījuma izpildi.

Pielikums

Kritēriji projekta inovatīvā līmeņa izvērtēšanai

Nr. p.k.

Inovatīvais līmenis

Pazīmes

1. Inovācijas ietekme ir pamatota un sekmē konkrēta komersanta konkurētspēju vai ir nozīmīga institūcijai Projekta rezultātā iegūstamajam produktam vai tehnoloģijai Latvijā ir zināmi analogi (pamatot ar pievienotiem dokumentiem vai sniedzot atsauces uz publiski pieejamiem datiem)
Zināmie analogi nav pieejami konkrētai institūcijai/komersantam, jo:
• to izmantošanu aizsargā autortiesības (norādīt veidu)
• izmantošanas tiesību iegādes vērtība pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas, ņemot vērā produkta/tehnoloģijas dzīves cikla ilgumu
• to izmantošana bez modificēšanas nav iespējama projekta pieteicēja institūcijā vai pie komercpartnera (norādīt neatbilstības, kuru dēļ izmantošana nav iespējama)
Projekta rezultātā iegūstamā produkta vai tehnoloģijas ieviešana ir nepieciešama projekta pieteicējam vai saistītajam komersantam:
• lai konkurētu ar citiem komersantiem par tirgus daļu (aprēķināts iespējamais ekonomiskais ieguvums)
• lai attīstītu jaunus darbības virzienus (izklāstīta jauno darbības virzienu attīstības shēma, norādot jauninājuma vietu tajos)
2. Inovācijas ietekme ir pamatota un nozīmīga Latvijas mērogā Projekta rezultātā iegūstamajam produktam vai tehnoloģijai ir zināmi precīzi analogi ārpus Latvijas (pamatot ar pievienotiem vai publiski pieejamiem datiem)
Zināmie analogi nav pieejami Latvijas institūcijām/komersantiem, jo:
• to izmantošanu aizsargā autortiesības (norādīt veidu)
• izmantošanas tiesību iegādes vērtība pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas, ņemot vērā produkta/tehnoloģijas dzīves cikla ilgumu
• to izmantošana Latvijā nav iespējama specifisku izejvielu trūkuma vai citu iemeslu dēļ (norādīt neatbilstības, kuru dēļ izmantošana nav iespējama)
Projekta rezultātā iegūstamā produkta vai tehnoloģijas ieviešana ir nepieciešama projekta pieteicējam vai saistītajam komersantam un atstās pozitīvu ietekmi uz zinātnes vai tautsaimniecības attīstību Latvijā:
• lai konkurētu ar ārvalstu komersantiem par tirgus daļu (aprēķināts iespējamais ekonomiskais ieguvums, izdalot eksporta prognozi)
• lai attīstītu jaunus tautsaimniecības un/vai zinātnes virzienus Latvijā (izklāstīta jaunā produkta /tehnoloģijas izmantošanas ietekme uz jauno virzienu izveidošanos, norādot zinātniskās institūcijas vai komersantus, kuriem jauno virzienu attīstīšana ir nepieciešama)
3. Inovācijas ietekme ir pamatota un nozīmīga ES vai pasaules mērogā Projekta rezultātā iegūstamais produkts vai tehnoloģija risinās aktuālu un konkrētu tautsaimniecisku, dzīves kvalitātes, zinātnisku problēmu, kurai šobrīd pasaulē nav efektīva risinājuma (pamatot ar pievienotiem vai publiski pieejamiem datiem, piem., PTO pārskati par mirstību konkrētu terapijas līdzekļu neesamības dēļ vai tml.)
Tuvākie analogi nav pietiekami efektīvi, jo:
• to izmantošana objektīvu iemeslu dēļ ir pieejama tikai nelielai patērētāju daļai (aprakstīt iemeslus, pamatojot ar pievienotiem vai publiski pieejamiem datiem)
• analogu izmantošana izraisa blakusefektus, kuri samazina zināmo risinājumu ilgtspēju un/vai pielietojamības spektru (aprakstīt blakusefektus, pamatot hipotēzi, kādēļ jaunajam produktam/tehnoloģijai šo blakusefektu nebūs)
Projekta rezultātā iegūstamā produkta vai tehnoloģijas ieviešana ir iespējama, jo:
• projekta pieteicējam un/vai saistītajam komersantam ir ieviešanai nepieciešamā pieredze un kapacitāte
• ir līgumiska vienošanās par trūkstošās kapacitātes piesaistīšanu
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
7.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.14
2.1.1.1.aktivitātes otrās un trešās kārtas projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa

(Pielikuma nosaukums MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1039 redakcijā)

Zinātniskās institūcijas nosaukums
Darbinieka vārds, uzvārds
Līguma veids projektā
Amats saskaņā ar darba līgumu pamatdarbā
Pārskata periods
Darba līguma Nr.
Darba līgumā noteiktais darba laiks PLE izteiksmē
Pārskata perioda PLE ekvivalents
Pārskata perioda PLE ekvivalenta un _____________ līgumā noteiktā darba laika salīdzinājums

Valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu instrumentu finansēti pētījuma projekti

Nostrādātās stundas1 (h)

Mēnesī nostrādātās stundas (h)

PLE

1.nedēļa

projekta raksturojums

darbība

tieši saistītā pētniecības kategorija

1

2

3

4

5

6

7

1.nedēļa

Projekts Nr.1 pētniecība
Projekta tips
Projekta raksturs
Amats projektā
Līguma Nr.
Projekts Nr.2 pētniecība
Projekta tips

Projekta raksturs  
Amats projektā  
Līguma Nr.  
Projekts Nr.3   pētniecība
Projekta tips

Projekta raksturs
Amats projektā
Līguma Nr.
Projekts Nr. pētniecība
Projekta tips

Projekta raksturs  
Amats projektā  
Līguma Nr.  

Kopsavilkums

Zinātniskās institūcijas finansēti pētījuma projekti, līgumpētījumi

tieši saistītā pētniecības kategorija

Nostrādātās stundas1 (h)

Mēnesī nostrādātās stundas (M h)

PLE

1.nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

1.nedēļa

Projekts Nr.1   pētniecība
Projekta tips  
Projekta raksturs    
Amats projektā    
Līguma Nr.  
Promocijas darbu vadīšana
Zinātniskās institūcijas/struktūrvienības vadība (izņemot projektu vadību)
Akadēmiskais darbs

(personas: profesori, asociētie profesori, docenti, lektori)

Zinātniskās institūcijas darbības stratēģijas īstenošana
Cita darbība

Kopsavilkums

Darbā neierašanās stundas

(neproduktīvais laiks)

Neproduktīvās stundas1 (h)

neproduktīvās stundas mēnesī

PLE

1.nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

1.nedēļa

Darbnespēja  
Ikgadējais atvaļinājums  
Cits neproduktīvais laiks (t.sk. radošais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, kavējums, svētku dienas) 

Kopsavilkums

Nostrādātās stundas
Kopējās (produktīvās un neproduktīvās) stundas

Piezīme.

1 Stundas norāda ar vienu zīmi aiz komata.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 03.01.2013.Stājas spēkā: 22.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2013. OP numurs: 2013/14.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
254171
{"selected":{"value":"21.01.2015","content":"<font class='s-1'>21.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.01.2015","iso_value":"2015\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-20.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2013","iso_value":"2013\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2013.-13.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-17.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2013","iso_value":"2013\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2013.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)