Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.13

Rīgā 2013.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121.nr.; 2010, 29., 182.nr.; 2011, 137., 179.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 44.2., 44.2.12. un 62.punktā skaitli un vārdu "1.pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "2.pielikums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "3.pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "4.pielikums" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt noteikumus ar 3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.1 iekšējās darbības - pētniecības organizācijas radīto zināšanu pārvaldības veids, ja zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic:

3.3.1 1. pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums - tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums;

3.3.1 2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām;

3.3.1 3. pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem atklātā konkursā;".

4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 33 573 170 latu."

5. Papildināt III nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses atbilstoši šo noteikumu 85.1 punktā minētajiem nosacījumiem un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem, projekta iesniedzējs veic finanšu analīzi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai metodikai, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda."

6. Izteikt 44.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

''44.2.2. sadarbības partnera vai partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā, ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri (3.pielikums);''.

7. Papildināt X nodaļu ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Ja atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktā minētajiem nosacījumiem ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses, finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris (turpmāk - licenciārs) nodrošina, ka radīto zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs:

85.1 1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības ir iekšējas darbības, un visus ienākumus no šīm darbībām atkārtoti iegulda šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas pamatdarbībā;

85.1 2. šo noteikumu 3.3.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā licences līgumu slēdz ar licenciātu, kas noteikts atklāta konkursa rezultātā;

85.1 3. licenciārs par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no licenciāra projekta ietvaros veiktās darbības. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp licenciāru un licenciātu, kuras rezultātā licenciārs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām."

8. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

9. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

10. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

11. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu (4.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra
noteikumiem Nr.13

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.752

Finanšu analīzes veikšanas metodika

1. Finanšu analīze

Finanšu analīzi veic, ja ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem.

2. Finanšu analīzē izmantotie galvenie pieņēmumi un parametri

Norāda finanšu analīzē izmantotos galvenos pieņēmumus un parametrus


3. Naudas plūsmas aprēķins

Naudas plūsmas aprēķins

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

Ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses

patents 1

licence 1

licence 2

citas intelektuālā īpašuma tiesības

1. Kopā ieņēmumi

Papildu izdevumi projekta rezultātu attīstībai

Pamatlīdzekļi

Nemateriālie aktīvi

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

Uz projekta rezultātiem attiecināmo darbību izmaksas

rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas

transports / degviela

energoresursu izmaksas

tehnikas remonts, apkope, ekspluatācija

administratīvās izmaksas

ēku remonts un ekspluatācija

apdrošināšana

citas darbības izmaksas

Darbības (papildu) izmaksas kopā
Investīciju (projekta) izmaksas
2. Kopā izdevumi
3. Atlikusī vērtība
4. Neto naudas plūsma [4]=[1] - [2] + [3]

4. Finanšu analīzes rezultāti

Finansiālā diskonta likme =

5 %

 

Finansiālā ienesīguma norma (FRR)
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV)

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) ieguldījuma aprēķins

1.solis: Finansējuma deficīta likmi (R) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = Max EE/DIC, kur:

DIC - diskontētās investīciju izmaksas;

Max EE - maksimālās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Max EE = DIC - DNR;

DNR - diskontētie neto ieņēmumi. Diskontētos neto ieņēmumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNR = diskontētie ieņēmumi - diskontētās darbības izmaksas + diskontētā atlikusī vērtība

2.solis: Lēmuma summu (DA) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DA = EC × R, kur:

EC - projekta kopējās attiecināmās izmaksas

3.solis: Maksimālo ERAF finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ERAF finansējums = DA × CRpa, kur:

CRpa - maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta aktivitātes ietvaros (CRpa = 92,5 %)

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, LVL

R, %, R=EE/DIC

CRpa

DA, LVL

Maksimālais ERAF finansējums

%

LVL

1

2

3

4 = 1 × 2

5 = 6/1

6 = 4 × 3

   

92,5

   

"

Izglītības un zinātnes ministrs R.ĶīlisIzglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra
noteikumiem Nr.13

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.752

 

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra
noteikumiem Nr.13

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.752

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministrs R.ĶīlisIzglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.janvāra
noteikumiem Nr.13

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija
noteikumiem Nr.752

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums: Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums: 2.1. Zinātne un inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai
Projektu iesniegumu atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde

Izglītības uz zinātnes ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums (punktos)

1. Projekta rezultātu inovatīvais līmenis:  

jāsasniedz vismaz 1 punkts

1.1. rezultāts nav uzskatāms par inovatīvu

0

1.2. produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga institūcijas mērogā

1

1.3. produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga Latvijas mērogā

2

1.4. produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga pasaules mērogā

3

2. Projektā plānotais ieguldījums Latvijas tautsaimniecības attīstībā un tās konkurētspējas veicināšanā:  

jāsasniedz vismaz 1 punkts

2.1. projekta iesniegumā nav norādītas tālākas projekta rezultātu praktiska pielietojuma iespējas

0

2.2. projekta iesniegumā ir norādītas tālākas projekta rezultātu praktiska pielietojuma iespējas

1

2.3. projekta rezultāti dod ieguldījumu jauna produkta, pakalpojuma, procesa, tehnoloģijas vai cita intelektuālā īpašuma objekta izstrādē

2

2.4. projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunu produktu, pakalpojumu, tehnoloģiju vai citu intelektuālā īpašuma objektu un veikt izstrādātā rūpnieciskā īpašuma tiesību objekta nostiprināšanu

3

3. Projektā plānotā pētījuma virziena vai virzienu un tautsaimniecības nozaru sinerģija:  

jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.1. nav paredzēta;

0

3.2. ir starpdisciplinārs1 un projekta rezultāti veido sinerģiju starp prioritārajiem pētniecības virzieniem2 vai projekta rezultāti veido sinerģiju ar citiem pētniecības virzieniem3, kas dod ieguldījumu iekšzemes kopproduktu (turpmāk - IKP) veidojošo tautsaimniecības nozaru4 attīstībā

1

3.3 ir starpdisciplinārs un projekta rezultāti ir tieši izmantojami kādā no IKP veidojošajām tautsaimniecības nozarēm

2

4. Projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla zinātniskā kapacitāte:  

jāsasniedz vismaz 1 punkts

4.1. nepietiekoša zinātniskā kvalifikācija

0

4.2. pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, bet līdzšinējais zinātniskais darbs neatbilst pieteiktā projekta tēmai vai arī zinātniskais personāls nav veicis lietišķos pētījumus

1

4.3. pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, līdzšinējais zinātniskais darbs atbilst pieteiktā projekta tēmai un zinātniskais personāls ir veicis lietišķos pētījumus

2

4.4. pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, līdzšinējais zinātniskais darbs atbilst pieteiktā projekta tēmai, zinātniskais personāls ir veicis lietišķos pētījumus un ir iesaistīti zinātnieki, kas strādā pie komersanta

3

5. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti veido sinerģētisku efektu ar projekta iesniegumā, kas iesniegts atbalsta saņemšanai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ietvaros, plānoto pētījumu:  

kritērijs nav izslēdzošs

5.1.

0

5.2.

1

6. Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai:

jāsasniedz vismaz 1 punkts

6.1. projekts nav gatavs uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, nav sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās aparatūras saraksts)

0

6.2. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, ir sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās aparatūras saraksts)

1

6.3. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra un ir sagatavota un pamatota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās aparatūras iepirkumam, vai ir pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra un pamatots, ka aparatūra nav nepieciešama)

2

7. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums:

jāsasniedz vismaz 2 punkti

7.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

7.2. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

7.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

7.4. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

8. Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem:

jāsasniedz vismaz 2 punkti

8.1. nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

8.2. ir veikta alternatīvu analīze vai projekta ekonomiskā analīze

1

8.3. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

8.4. ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem, pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākām izmaksām

3

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

9. Projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

1

kritērijs nav izslēdzošs

9.1. Rīgas plānošanas reģionā
9.3. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā

3

10. Projektā īstenojamais pētījums sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības horizontālās prioritātes īstenošanā:

kritērijs nav izslēdzošs

10.1. projekts šo jomu neskar

0

10.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme - projekta rezultātus var izmantot videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanai, dabas un energoresursu racionālu izmantošanai vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanai vai samazināšanai

1

10.3. projektam ir tieša pozitīva ietekme - projekta rezultāti ir vērsti uz videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanu, dabas un energoresursu racionālu izmantošanu vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanu vai samazināšanu

2

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

2.1. PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 
11. Projekts atbilst aktivitātes mērķim - atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem5

N

12. Pētījuma tēmas atbilstība vismaz vienam no prioritārajiem pētniecības virzieniem:

N

12.1. agrobiotehnoloģija
12.2. informātika
12.3. biomedicīna un farmācija
12.4. enerģētika
12.5. materiālzinātne
12.6. meža zinātne
12.7. medicīnas zinātne
12.8. vides zinātne
13. Projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas no šādām atbalstāmajām darbībām:

N

13.1. praktiskas ievirzes pētniecības īstenošana, kas ietver šādas pētniecības kategorijas: rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes tehniskā priekšizpēte
13.2. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana
13.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
14. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības

P

15. Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

16. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

17. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi.

P

18. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

19. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

P

20. Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

P

21. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanā noteiktajām publicitātes prasībām

P

22. Ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) (ja attiecināms).

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

23. Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

24. Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam  

N

25. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā  

N

26. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

27. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

28. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir aizpildīts  

N

29. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā  

P

30. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona  

P

31. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi  

P

32. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam  

P

33. Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos  

P

34. Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo apjomu  

P

35. Projekta minimālo attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 70 280 latiem un maksimālo attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 491 962 latus

N

36. Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām  

P

37. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām.  

P

38. Projektā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus  

P

4.FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums (Jā/Nē)

39. Ja projekta iesniegums atbilst 11., 12., 13., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 35.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 7. un 8.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 10 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma  

N

Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst) saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē" ir divas vērtējuma iespējas:

N - negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida,

P - var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā.

Projektu iesniegumus vērtē ar noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegumus netiktu noraidīts.

Piezīmes.

1. Starpdisciplinārs pētījums ir pētījums, kura īstenošanai ir nepieciešama divu vai vairāku zinātņu nozaru informācijas, datu, metodoloģiju, instrumentu un pieeju integrācija, lai radītu zināšanas un risinātu problēmas, kuras nav iespējams veikt vienas zinātņu nozares ietvaros.

2. Agrobiotehnoloģija; informātika; biomedicīna un farmācija; enerģētika; materiālzinātne; meža zinātne; medicīnas zinātne, vides zinātne.

3. Atbilstoši Latvijas zinātņu nozaru klasifikācijai

4. Lauksaimniecība, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība, transports un sakari, sabiedriskie pakalpojumi, pārējie pakalpojumi

5. Atbilstoši 2006.gada 6.jūnija Ministru kabineta rīkojumam Nr.412 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.-2009. gadam". Apstiprinot valdībā citus prioritāros zinātnes virzienus, attiecīgi tiks precizēti zinātnes virzieni ES fondu atbalsta saņemšanai."

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 03.01.2013.Stājas spēkā: 22.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2013. OP numurs: 2013/14.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254170
22.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)