Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas valdības
un
Melnkalnes valdības
nolīgums
par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Melnkalnes valdība (turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses"),

tiecoties veicināt tirdzniecisko un ekonomisko sakaru attīstību starp abām valstīm,

apņemoties veicināt sadarbību autotransporta jomā tirgus ekonomikas apstākļos,

tiecoties uz intermodālo pārvadājumu attīstību,

apzinoties abpusēju ieinteresētību nolīgumā par pārvadājumiem ar autotransportu un tā priekšrocības,

ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants
Darbības sfēra

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic pārvadātājs, kurš saskaņā ar savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām, uz otras valsts teritoriju, no tās, vai tranzītā cauri tai.

2.pants
Definīcijas

(1) Termins "sava valsts" nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātāja uzņēmums ir dibināts un transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins "otra valsts" - nozīmē Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā pārvadātājs veic pārvadājumus, bet ne transportlīdzeklis, ne pārvadātāja uzņēmums tajā nav reģistrēts.

(3) Termins "pārvadājumi" - nozīmē pārvadājumus ar transportlīdzekli ar vai bez kravas vai pasažieriem, kā arī braucienus ar tukšu transportlīdzekli, ieskaitot transportlīdzekļu pārvadāšanu ar vilcienu vai kuģi kā brauciena sastāvdaļu.

(4) Termins "pārvadātājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas reģistrēta Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās un saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(5) Termins "transportlīdzeklis" nozīmē":

a) pasažieru pārvadājumos - jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos - jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots kravu pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins "transportlīdzeklis" attiecas arī uz jebkuru ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju.

(6) Termins "regulāri pārvadājumi" nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var iekāpt transportlīdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās.

(7) Termins "sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi" nozīmē pārvadājumus, kurus veicot iepriekš izveidotas pasažieru grupas atkārtotu turp un atpakaļ braucienu laikā tiek vestas no vienas brauciena sākuma vietas uz vienu brauciena galapunktu.

Katra pasažieru grupa, kas veikusi braucienu turp, kādā no sekojošiem atpakaļ braucieniem tiek atvesta atpakaļ brauciena sākuma vietā. Brauciena sākuma vieta un galapunkts nozīmē vietu, kurā brauciens sākas, un vietu, kurā brauciens beidzas, ietverot apkārtējo teritoriju 50 km rādiusā. Pirmais atpakaļ brauciens un pēdējais turp brauciens sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu sērijā tiek veikts bez pasažieriem.

(8) Termins "neregulāri pārvadājumi" nozīmē pārvadājumus, kas neatbilst ne regulāro pārvadājumu definīcijai, ne sistemātisko turp un atpakaļ pārvadājumu definīcijai. Pārvadājumu biežums vai daudzums neietekmē to piederību neregulāriem pārvadājumiem.

(9) Termins "kabotāža" nozīmē kravas vai pasažieru pārvadājumus starp vairākiem punktiem vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valstī reģistrēts pārvadātājs.

3.pants
Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu izpildi un piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kurā ietilpst šo institūciju izvirzīti pārstāvji.

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

(3) Šī Nolīguma ietvaros kompetentās institūcijas ir:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija,

Melnkalnē - Transporta un jūras lietu ministrija un Transporta direkcija.

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

4.pants
Regulārie un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

(1) Regulāriem un sistemātiskiem turp un atpakaļ pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Regulāru un sistemātisku turp un atpakaļ pārvadājumu veikšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai.

(3) Par atļauju pieteikuma un ar to saistīto dokumentu formu vienojas 3.pantā minētā Kopējā komisija.

(4) Regulārie pārvadājumi tiek organizēti, ievērojot savstarpīguma principu.

Katras valsts kompetentā institūcija izsniedz atļauju uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.

5.pants
Neregulārie pārvadājumi

(1) Neregulāriem pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām ir nepieciešamas atļaujas, kuras izsniedz Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas.

(2) Šī panta pirmajā daļā minētās atļaujas nav nepieciešamas šādiem neregulāriem pārvadājumiem:

a) pārvadājumiem pa noslēgtu maršrutu, kad ar vienu un to pašu transporta līdzekli visa brauciena laikā tiek vesta viena un tā pati pasažieru grupa un to atved atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts ar pasažieriem un atpakaļ brauciens bez pasažieriem;

c) pārvadājumiem, kad turp brauciens tiek veikts bez pasažieriem, bet atpakaļ braucienā tiek vesti pasažieri, paredzot, ka pasažieri:

(i) ir grupa, kas izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu, kurš noslēgts pirms viņu ierašanās tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā tie tiek uzņemti atvešanai uz savas valsts teritoriju;

(ii) ir tā paša pārvadātāja iepriekš aizvesti uz tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kur tie tiek atkal uzņemti un atvesti uz savas valsts teritoriju;

(iii) ir bijuši uzaicināti uz valsts teritoriju, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, un visus pārvadājuma izdevumus sedz persona, kura noformējusi ielūgumu.

d) tranzīta braucieniem, kurus veic, izpildot a), b) vai c) apakšpunktos minētos pārvadājumus;

e) braucienam ar autobusu, kas nosūtīts nomainīt bojātu autobusu.

6.pants
Kopējie noteikumi pasažieru pārvadājumiem

(1) Atļaujas, kas izdotas konkrētam pārvadātājam 4.panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā minēto pārvadājumu veikšanai, nedrīkst nodot citam pārvadātājam.

(2) Kopējā komisija, kas minēta 3.pantā, var papildināt 5.panta otrajā daļā minēto pārvadājumu sarakstu, kuriem nav nepieciešamas atļaujas.

(3) Transportlīdzekļos, ar kuriem veic 5.panta otrajā daļā un šī panta otrajā daļā minētos pārvadājumus, jāatrodas pilnībā aizpildītam brauciena formulāram, kas satur pasažieru sarakstu un ko parakstījis pārvadātājs un apzīmogojušas kompetentas kontroles institūcijas. Brauciena formulārs aizpildāms, pārvadātājam atrodoties savā valstī, un tam visu braucienu, kuram tas izsniegts, jāatrodas transportlīdzeklī, un tas jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

III KRAVU PĀRVADĀJUMI

7.pants
Atļauju režīms

(1) Pārvadātāji, iepriekš saņemot otras valsts kompetentās institūcijas izdotas atļaujas, drīkst veikt kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā arī no otras valsts teritorijas uz trešajām valstīm vai otrādi, ja vien Kopējā komisija nav paredzējusi citādi. Kravu tranzīta pārvadājumus cauri tām tiek veikti bez atļaujām.

(2) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot citām personām.

(3) Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

(4) Kopējā komisija, kas minēta 3.pantā, nosaka atļauju veidu, kontingentu, derīguma termiņu atļauju izmantošanai.

(5) Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar kopīgi saskaņotu atļauju skaitu kravu pārvadājumiem.

8.pants
Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

c) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc tā salabošanas;

d) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

e) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

f) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikāliem, kino, sporta vai cirka pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

g) tikko pirkta transportlīdzekļa pirmajam braucienam bez kravas;

h) bēru transportam;

i) mājlopu pārvadāšanai īpaši šim nolūkam paredzētos vai mājlopu pārvadāšanai piemērotos transportlīdzekļos;

j) rezerves daļu un pārtikas pārvadāšanai gaisa kuģiem un okeāna kuģiem.

(2) Saskaņā ar 3.pantu izveidotā Kopējā komisija var papildināt šī panta pirmajā daļā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu veidu sarakstu.

(3) Veicot pārvadājumus, kas minēti šī panta pirmajā un otrajā daļā, pie autovadītāja jāatrodas visiem dokumentiem, kas skaidri norāda uz vienu no iepriekš minētajiem pārvadājumu veidiem.

IV CITI NOTEIKUMI

9.pants
Kabotāža

Pārvadātāji nedrīkst veikt kabotāžas pārvadājumus otras valsts teritorijā, ja vien nav cita vienošanās.

10.pants
Pārvadātāju pienākumi un soda sankcijas

(1) Veicot pārvadājumus otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un to transportlīdzekļu apkalpēm jāievēro otras valsts teritorijā spēkā esošie nacionālie likumi un noteikumi.

(2) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, savas valsts kompetentā institūcija pēc otras valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

a) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;

b) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.

(3) Kompetentajai institūcijai, kas piemērojusi kādu no šīm sankcijām, par to jāziņo otras valsts kompetentajai institūcijai, kas to ierosinājusi.

(4) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot tās valsts tiesas vai administratīvās institūcijas, kurā pārkāpums izdarīts.

11.pants
Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.

12.pants
Aprīkojums un citas prasības

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) vai Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) prasībām.

13.pants
Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos, maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja.

Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

14.pants
Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

15.pants
Nobeiguma noteikumi

(1) Šis Nolīgums pagaidu kārtībā tiek piemērots no tā parakstīšanas dienas. Nolīgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses informē viena otru, ka ir izpildītas nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, lai Nolīgums stātos spēkā.

(2) Šis Nolīgums var tikt grozīts, abām Līgumslēdzējām Pusēm savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā šī panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta nota par tā darbības izbeigšanu.

Parakstīts Dublinā, 2012.gada 6.decembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, melnkalniešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā:

Latvijas Republikas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Melnkalnes
valdības vārdā:

Melnkalnes premjerministra vietnieks
un ārlietu un Eiropas integrācijas ministrs
Igors Lukšičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem .. Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 06.12.2012.Piemērojams ar: 06.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 19.12.2012.
Saistītie dokumenti
  • Tulkojums
  • Citi saistītie dokumenti
253909
195
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"