Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/17

Carnikavā 2012. gada 22. augustā
Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012. gada 21. novembra lēmumu
(prot. Nr. 21, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk tekstā – Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes pārtraukšanu, pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Par aprūpes nepieciešamību un tās apjomu aprūpējamai personai pēc iesnieguma saņemšanas lemj Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests).

3. Aprūpi Dienests nodrošina darba dienās.

4. Aprūpi sniedz aprūpētāji, kuru darbu vada sociālais darbinieks.

5. Aprūpi nodrošina Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušiem veciem cilvēkiem, bērniem invalīdiem, pieaugušiem invalīdiem, kā arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt mājas darbus un personisko aprūpi.

6. Līgumi par Aprūpes sniegšanu tiek slēgti 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" paredzētajā kārtībā.

II. Aprūpes piešķiršanas kārtība

7. Aprūpes saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

7.1. aprūpējamās personas vai viņas ģimenes locekļu iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;

7.2. dokumenti, kuri sniedz informāciju par personas un tās likumīgo apgādnieku maksātspēju: izziņa no darba vietas par ienākumiem, mācību iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras; iztikas līdzekļu deklarācija, kas sagatavota atbilstoši 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" prasībām;

7.3. izziņu no ģimenes ārsta par Aprūpes nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību.

8. Dienests:

8.1. piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic apsekošanu mājās, aizpilda Aprūpes novērtēšanas karti (pielikums Nr. 1), sagatavo priekšlikumus, kāds pakalpojuma veids un apjoms aprūpējamai personai ir nepieciešams;

8.2. atbilstoši noteiktajam pakalpojuma veidam un apjomam sastāda aprūpējamās personas individuālo aprūpes plānu, kuru saskaņo ar klientu; nosaka līmeni atbilstoši šo noteikumu 16. punktam;

8.3. desmit darba dienu laikā, skaitot no visu šo noteikumu 7. punktā paredzēto dokumentu saņemšanas brīža, pieņem lēmumu par Aprūpes sniegšanu, slēdz līgumu (pielikums Nr. 2).

9. Dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veic Aprūpes kvalitātes novērtēšanu (pielikums Nr. 3).

III. Aprūpes veidi

10. Pastāvīga Aprūpe līdz gadam un ilgāk – personām, kuras vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi, tā var būt maksas vai pašvaldības apmaksāta.

11. Pagaidu Aprūpe uz laiku līdz sešiem mēnešiem – personām slimošanas un atveseļošanās perioda laikā, ja ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, tā var būt maksas vai pašvaldības apmaksāta.

IV. Pašvaldības apmaksāta Aprūpe

12. Pašvaldības apmaksātu Aprūpi piešķir personām, ja tās ienākumi nepārsniedz:

12.1. 65 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vienam ģimenes loceklim;

12.2. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vientuļam, kuram nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku (Civillikuma 188. pants), atsevišķi dzīvojošam vecuma vai nestrādājošam invaliditātes 1. vai 2. grupas pensijas saņēmējam;

12.3. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī vienam ģimenes loceklim, ja ģimenē ir tikai pensionāri un I vai II grupas nestrādājošs invalīds.

13. Dienestam ir tiesības lemt par Aprūpes nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, ja ģimenei (personai) radušās īpašas grūtības.

V. Aprūpe par samaksu

14. Gadījumos, kad persona neatbilst IV nodaļas 12. punktā minētajiem kritērijiem, līgumu par aprūpi slēdz un samaksu par aprūpi veic aprūpējamā persona vai tās likumīgie apgādnieki.

VI. Iespējamā Aprūpe, līmeņi un izcenojumi

15. Iespējamā Aprūpe:

15.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošo;

15.2. medicīnas darbinieku izsaukšana;

15. 3. pārtikas produktu pirkšana un piegāde;

15.4. medikamentu, ikdienas preču pirkšana un piegāde;

15.5. dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā;

15.6. logu mazgāšana reizi gadā;

15.7. veļas nodošana mazgātavā, saņemšana (par mazgāšanu maksā klients);

15.8. dzīvokļa īres un komunālo maksājumu kārtošana;

15.9. kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana;

15.10. ūdens ienešana un iznešana;

15.11. pavadoņa pakalpojumi divreiz mēnesī, apmeklējumi slimnīcā;

15.12. palīdzība dokumentu kārtošanā;

15.13. minimāla apģērba labošana;

15.14. palīdzība ēdiena gatavošanā, nozīmētas diētas ievērošana, barošana, trauku mazgāšana;

15.15. personīgā aprūpe – mazgāšana;

15.16. nagu griešana un matu skūšana;

15.17. izkļūšana, iekļūšana gultā, tualetes apmeklēšana, ģērbšana un pamperu nomaiņa.

16. Aprūpes līmeņa noteikšana, iekļaujot 15. punktā noteiktos pakalpojumus:

 

Aprūpes biežums

līmenis

1. Aprūpe 2* nedēļā, kopā līdz 4 stundām

1

2. Aprūpe 2 – 3* nedēļā, kopā līdz 6 stundām

2

3. Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 10 stundām

3

4. Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 20 stundām

4

17. Izcenojumi maksas Aprūpei iekļaujot 15. punktā noteiktos pakalpojumus:

Aprūpes biežums

izcenojums par 1 nedēļas Aprūpi euro, t.sk. PVN

1. Aprūpe 2* nedēļā, kopā līdz 4 stundām

5.69

2. Aprūpe 2 – 3* nedēļā, kopā līdz 6 stundām

8.54

3. Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 10 stundām

14.23

4. Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 20 stundām

28.46

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/29)
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Pielikums Nr.1

22.08.2012.
saistošajiem noteikumiem
Nr. CND/SN/2012/17
APRŪPE MĀJĀS PAKALPOJUMA NOVĒRTĒŠANAS KARTE

20 __. gada _____ . __________________

Vārds, Uzvārds ____________________________________________________

Personas kods _______________ - ___________ Sieviete  Vīrietis

Dzīvesvieta ________________________________________ Tālrunis ________________

Kontaktpersona ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sociālais statuss   Ienākumi
Ls mēnesī
Vecuma pensionārs
Invalīds (norādīt grupu, I gr. invalīdiem norādīt vai ir kopšanas pabalsts)    
Slimojoša persona darbaspējas vecumā
Cits variants    

Personas funkcionālo un sociālo spēju novērtējums

Funkcijas nosaukums un kods

Nav nepieciešama palīdzība

Nepieciešama minimāla palīdzība

Nepieciešama ievērojama palīdzība

Pilnībā kopjams

Apģērbšanās        
Noģērbšanās        
Staigāšana pa telpām        
Staigāšana pa kāpnēm        
Pārvietošanās ārpus mājas        
Orientācija laikā un telpā        
Ēšana        
Dzeršana        
Mazgāšanās        
Gultas klāšana        
Savu mantu kārtošana        
Frizēšanās (ķemmēšanās, skūšanās)        
Nagu kopšana        
Tualetes apmeklēšana        
Vēdera izeja        
Urinācija        
Mutes, zobu kopšana        
Piecelšanās no gultas vai krēsla        
Spēja gatavot ēdienu        
Patstāvīga iepirkšanās        
Medikamentu lietošana        

Klienta raksturojums:

ir aktīvs    
ir vidēji aktīvs    
ir neaktīvs    
ir uzvedības traucējumi    
ir atkarības (norādīt kādas)    
citi    

Saskarsme:

sazinās ar valodu (normāli)   (norādīt, kādu)
sazinās ar žestiem    
sazinās tikai rakstiski    
nav spējīgs sazināties    
ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļ    
var lietot tālruni (ja nevar, norādīt iemeslu)  

neprot, nevar, tālruņa nav (pasvītrot)

Atzinums par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu:

Aprūpes apjoms:   Stundas nedēļā Apmeklējuma reizes nedēļā Var atzīmēt konkrētas dienas
I līmenis        
II līmenis        
II līmenis        
IV līmenis        


Aprūpes uzsākšanas datums:  
Aprūpe nepieciešama:  

uz nenoteiktu laiku

 

uz laiku, līdz

 
Pieņemts Lēmums (ierakstīt Nr., datumu)  

Papildus informācija: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aprūpes kartē sniegtās ziņas ir pareizas un esmu iepazīstināts (-a) un piekrītu aprūpes mājās sniegto pakalpojumu apjomam

 
 

/klienta paraksts, tā atšifrējums/

Atbildīgais par aprūpi mājās sociālais darbinieks  
 

/paraksts, tā atšifrējums/


Pielikums Nr.2

22.08.2012.
saistošajiem noteikumiem
Nr. CND/SN/2012/17
Līgums Nr. ____
par sociālo aprūpi mājās

Carnikavā, 20__. gada " ___" . ___________

Carnikavas novada ____________ Sociālais dienests, kura vārdā, pamatojoties uz iestādes nolikumu darbojas dienesta vadītājs _________________, turpmāk saukts DIENESTS, un aprūpējamā persona _____________________________ (Vārds, Uzvārds), _________________________ (p.k.)__________________ _____________________________ (adrese), ________________ (tālrunis), turpmāk tekstā "KLIENTS", noslēdz šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets

DIENESTS nodrošina KLIENTU ar sociālās aprūpes pakalpojumiem mājās.

2. Pušu saistības

2.1. DIENESTS apņemas:

2.1.1. Nodrošināt KLIENTU ar sociālās aprūpes pakalpojumiem, tā mājās par maksu / bez maksas, atbilstoši Carnikavas novada Sociālā dienesta "Aprūpe mājās pakalpojuma novērtēšanas karte" noteiktajam apjomam (pie

likums Nr.1), Sociālā dienesta pieņemtajam lēmumam.

2.1.2. KLIENTA un aprūpētāja psiholoģiskās nesaderības gadījumā nomainīt aprūpētāju.

2.1.3. Nodrošināt pieklājīgu un korektu attieksmi pret KLIENTU.

2.1.4. Neizpaust nekādu ar KLIENTU saistītu informāciju.

2.1.5. Respektēt KLIENTA intereses un ievērojot KLIENTA juridisko un mantisko drošību.

2.1.6. Nodrošināt KLIENTAM ______ līmeņa aprūpes pakalpojumu, _____ stundas nedēļā, pakalpojuma apjoms un saturs noteikt Aprūpes mājās pakalpojuma novērtēšanas kartē.

2.2. KLIENTS apņemas:

2.2.1. Nodrošināt aprūpētāja darba apstākļus savu darba pienākumu veikšanai:

2.2.1.1. garantēt aprūpētāju iekļūšanu dzīvojamās telpās;

2.2.1.2. nekavēt aprūpētāju tā pienākumu pildīšanas laikā (ievērot sanitārhigiēniskās normas);

2.2.1.3. nodrošināt aprūpētāju ar nepieciešamu ūdens daudzumu, saimniecības precēm, uzkopšanas inventāru;

2.2.1.4. nodrošināt pieklājīgu attieksmi pret aprūpētāju;

2.2.1.5. aprūpētāja pakalpojumu saņemšanas laikā neatrasties apreibinošu vielu ietekmē;

2.2.1.6. nodrošināt, ka aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā dzīvoklī  neatrodas iereibušas personas vai personas, kas traucē aprūpētāja darba pienākumu veikšanu;

2.2.2. Atbilstoši veselības stāvoklim piedalīties ikdienas mājas darbu veikšanā.

3. Norēķināšanās kārtība

3.1. Punktā 2.1.1. atrunātā aprūpe tiek apmaksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai klienta samaksa Ls ____________.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā uz laiku līdz 20 ___ .g. "___ ". ____________.

4.2. Gadījumā, ja puses nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, jebkura no pusēm ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, 5 darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru līgumslēdzēju pusi.

5. Strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Strīdi starp līguma slēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā.

5.2. Ja sarunās netiek panākta vienošanās, kuru rakstiski nostiprina, tad strīds risināms likumā noteiktajā kārtībā.

6. Citi noteikumi

6.1. Visi grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, ir spēkā tikai gadījumā, ja tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses vai to pilnvarotas personas.

6.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai pusēm.

7. Pušu rekvizīti:

Sociālais dienests

 KLIENTS:


Pielikums Nr.3

22.08.2012.
saistošajiem noteikumiem
Nr. CND/SN/2012/17
APRŪPES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS

20__. "___ " . _________________

Klients: ________________________________________________ (Vārds, Uzvārds)

Aprūpētājs: _____________________________________________ (Vārds, Uzvārds)

KLIENTA RAKSTUROJUMS

Sociālā aktivitāte:

aktīvs   neaktīvs  
vidēji aktīvs   uzvedības traucējumi  

Patstāvīgi spēj (līdzdalība aprūpes procesā):

uzkopt dzīvokli   pārvietojas tikai dzīvoklī  
iepirkties   sevi aprūpēt  
doties pastaigās   var kurināt krāsni  
apmeklēt ārstu   gulošs – bez pārvietošanās iespējām  
uzkopt dzīvokli   cita atbilde  


Izmaiņas ar iepriekšējo apsekošanas reizi:  

Radu vai kaimiņu līdzdalība aprūpē:

 
bez būtiskām izmaiņām   nav  
stāvoklis uzlabojies   daļēja palīdzība aprūpē  
stāvoklis pasliktinājies   morāls atbalsts  

Īpašās vajadzības, kuras šobrīd netiek apmierinātas:

tādas nav   ir  

KLIENTAM SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Pēc grafika – dienas, kurās tiek sniegta aprūpe:

pirmdiena   ceturtdiena  
otrdiena   piektdiena  
trešdiena   nevar iepriekš pateikt  
vienojās pa tālruni par nākamo reizi, vai ziņo, kad nepieciešama palīdzība  


Klienta vērtējums par aprūpētāja darbu:   Dzīvokļa sakoptība apsekošanas laikā:  
pilnībā apmierina   sakopts  
apmierina daļēji   daļēji sakopts  
neapmierina   nesakopts  
    cita atbilde  


Atzīmēt pakalpojumu

Pakalpojums

Klienta vērtējums

Speciālista vērtējums

Labi

Vidēji

Slikti

Labi

Vidēji

Slikti

PERSONISKĀ APRŪPE
mazgāšanās (vanna, duša, pirts)
matu griešana, skūšanās
nagu griešana
palīdzība apģērbties vai apģērbšana
veļas nomaiņa
apmeklējumi slimnīcā
ārsta u.c. medicīnas darbinieku izsaukšana
protēžu apkopšana
medikamentu uzņemšana
palīdzība ēdienreižu nodrošināšanā vai barošanā
palīdzība tualetes lietošanā
pamperu nomaiņa
IKDIENAS MĀJAS DARBI
dzīvojamo telpu uzkopšana
palīdzība gultas klāšanā
pārtikas, saimniecības preču un medikamentu piegāde
ēdiena gatavošana
barošana
trauku mazgāšana
dzīvokļa īres, komunālo pakalpojumu maksājumi
veļas nodošana/ saņemšana/ mazgāšana automātiskajā veļas mašīnā
kurināmā piegāde telpās
krāsns kurināšana
sadzīves atkritumu iznešana
palīdzība dokumentu kārtošanā
CITI PAKALPOJUMI
pavadoņa pakalpojumi
palīdzība dokumentu kārtošanā
apģērba labošana
tepiķa tīrīšana, parketa tīrīšana
logu mazgāšana
pagalma apkopšana sniega tīrīšana
izgulējumu profilakse

SLĒDZIENS PAR SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA DARBA KVALITĀTI

attieksme atbilst vispārpieņemtajām normām un prasībām  
attieksme ir pozitīva, vērsta uz klienta vajadzību apmierināšanu  
attieksme ir formāla, trūkst ieinteresētības klienta problēmu risināšanā  
Cits  

Sociālā darbinieka veiktie pasākumi aprūpes kvalitātes uzlabošanai:

___________________________________________________________________________

Sociālā darba speciālists: ___________________________________________ (vārds, uzvārds)


 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2012/17Pieņemts: 21.11.2012.Stājas spēkā: 15.12.2012.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 14.12.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253835
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2012","iso_value":"2012\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva