Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Priekšvēlēšanu aģitācijas likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aģitācijas veicējs — politiskā partija, politisko partiju apvienība, deputāta kandidāts un nesaistītā persona, kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju;

2) nesaistītā persona — ar politiskajām partijām vai to apvienībām nesaistīta fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju;

3) priekšvēlēšanu aģitācija — politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu;

4) priekšvēlēšanu aģitācijas periods — laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai;

5) samaksa — jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām par labu citai personai u.c. (turpmāk arī — maksa);

6) slēptā priekšvēlēšanu aģitācija — priekšvēlēšanu aģitācija, par kuru saņemta samaksa un kuras apmaksātājs (atlīdzības devējs) pretēji šā likuma noteikumiem nav norādīts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2016. un 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt iespēju personai paust viedokli un iespēju sabiedrībai saņemt vispusīgu informāciju par deputātu kandidātiem, deputātu kandidātu sarakstiem, politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju vēlēšanām (turpmāk arī — pašvaldību vēlēšanas).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

3.pants. Slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums

(1) Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

(2) Šā panta pirmās daļas pārkāpuma gadījumā slēptajai priekšvēlēšanu aģitācijai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti aģitācijas veicēja priekšvēlēšanu izdevumos.

4.pants. Nesaistīto personu veiktā priekšvēlēšanu aģitācija

(1) Nesaistītajai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Par nesaistītās personas veiktu priekšvēlēšanu aģitāciju nav uzskatāma aģitācija, ko veic politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko partiju apvienībā esoša politiskā partija, ja šāda apvienība ir iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus.

(3) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota priekšvēlēšanu aģitācijai, kuru veic nesaistītās personas, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(4) Valsts un atvasinātu publisku personu institūcijām un kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

5.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu ierobežojumi

(1) Politiskās partijas un politisko partiju apvienības priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu (priekšvēlēšanu izdevumu) apjoma ierobežojumus reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums.

(2) Nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Minimālā mēnešalga šā likuma izpratnē ir minimālās mēnešalgas apmērs, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko nesaistītā persona drīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) (izslēgts ar 10.06.2021. likumu),

b) (izslēgts ar 10.06.2021. likumu),

c) komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos,

d) komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas pašvaldības teritorijā,

g) internetā, izņemot nesaistītās personas mājaslapu,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti priekšvēlēšanu aģitācijai, kuru veic nesaistītās personas, un kas pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja nesaistīto personu veiktajai priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi neatkarīgi no to apjoma tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

(5) Ja nesaistītās personas veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kopējā samaksa vienam un tam pašam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, preses izdevumam, personai, kas vienojas ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu internetā, kā arī personai vai institūcijai, kura piešķir par maksu telpas un publiskas vietas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai (neatkarīgi no īpašuma piederības) vai sniedz pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, līguma noslēgšanas gadījumā pārsniegtu šā panta otrajā daļā noteikto izdevumu apjomu, attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, preses izdevums, persona, kas vienojas ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu internetā, kā arī persona vai institūcija, kura piešķir par maksu telpas un publiskas vietas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai (neatkarīgi no īpašuma piederības) vai sniedz pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, nesaistītajai personai līguma noslēgšanu atsaka.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

5.1 pants. Valodas lietojums priekšvēlēšanu aģitācijā

(1) Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio un televīzijas programmās, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, periodiskajos izdevumos (laikrakstos un žurnālos), biļetenos, grāmatās un citos iespiedtehnikā sagatavotos izdevumos un internetā apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli izvietojami un apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija veicama valsts valodā (tai skaitā latgaliešu rakstu valodā) vai lībiešu valodā.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju vēlēšanām šā panta pirmajā daļā minētie priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli var ietvert vai priekšvēlēšanu aģitācija var tikt nodrošināta ar tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās, ievērojot nosacījumu, ka valsts valodas (tai skaitā latgaliešu rakstu valodas) vai lībiešu valodas lietojums nedz audiāli, nedz vizuāli nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par saturu svešvalodā.

(3) Ja konstatē šā panta pirmās vai otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot nesaistītajai personai pretlikumīgai priekšvēlēšanu aģitācijai izlietotos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās personas motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

(22.06.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

II nodaļa. Valsts nodrošinātais raidlaiks elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās

6.pants. Tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku

(1) Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir tiesības sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio pirmajā programmā izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku šajā nodaļā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā.

(2) Tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku ir Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, kā arī pašvaldību vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem, ja attiecīgais saraksts iesniegts Rīgas domes vēlēšanām vai kopumā vismaz piecu pašvaldību domju vēlēšanām.

(3) Atkārtotai balsošanai valsts nodrošinātais bezmaksas raidlaiks netiek piešķirts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

7.pants. Valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika apjoms

(1) Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir tiesības sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio pirmajā programmā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām izmantot valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku četras reizes pa piecām minūtēm laika posmā no 25.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(2) Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir tiesības sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio pirmajā programmā priekšvēlēšanu aģitācijai izmantot valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku divas reizes pa piecām minūtēm laika posmā no septītās dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

8.pants. Valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika piešķiršanas kārtība

(1) Lai saņemtu valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku, viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta pārstāvis šā panta ceturtajā daļā minētajos termiņos iesniedz sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem iesniegumu par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika izmantošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā iesniegumā norāda deputātu kandidātu saraksta nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī Saeimas vēlēšanām — vēlēšanu apgabalu, kurā pieteikts attiecīgais kandidātu saraksts, bet pašvaldību vēlēšanām — pašvaldības, kuru domju vēlēšanām iesniegti deputātu kandidātu saraksti.

(3) Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, sadarbojoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, pārliecinās par šā panta pirmajā daļā minētajā iesniegumā norādītā deputātu kandidātu saraksta atbilstību šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajām prasībām.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētie iesniegumi sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem iesniedzami ne vēlāk kā:

1) 40 dienas pirms Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas;

2) 20 dienas pirms Saeimas vēlēšanu dienas, ja līdzšinējā Saeima ir atlaista vai atsaukta;

3) 29 dienas pirms pašvaldību vēlēšanu dienas.

(5) Valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot. Šo izlozi nedrīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai.

(6) Izlozēšanu un šā likuma 7.pantā minētā raidlaika limita ievērošanu nodrošina attiecīgais sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šā kandidātu saraksta raidlaiku izlozē attiecīgā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pārstāvis.

(7) Organizējot šā panta piektajā un sestajā daļā minēto izlozi, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi piedāvā plašai mērķauditorijai paredzētu raidlaiku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

9.pants. Valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika izmantošanas kārtība

(1) Valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos katrā atsevišķā gadījumā paziņo attiecīgajam sabiedriskajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim.

(2) Dažādu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošie deputātu kandidāti, ja viņiem ir tiesības izmantot valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu raidlaika izmantošanu šiem deputātu kandidātiem atvēlētā raidlaika ietvaros. Par šādu vienošanos paziņo sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem vismaz 40 dienas pirms Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas un vismaz 29 dienas pirms pašvaldību vēlēšanu dienas. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, paziņojums par vienošanos sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem iesniedzams 20 dienas pirms vēlēšanu dienas. Paziņojums par vienošanos par kopīgu raidlaika izmantošanu nav grozāms un atsaucams.

(3) Valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku attiecīgajā deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

10.pants. Līdzdalība priekšvēlēšanu raidījumos elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros

(1) Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanu gadā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sabiedriskā pasūtījuma ietvaros papildus valsts nodrošinātajam bezmaksas raidlaikam plāno finansējumu priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās.

(2) (Izslēgta ar 10.12.2020. likumu)

(3) Vēlēšanām pieteikto deputātu kandidātu sarakstiem ir tiesības vismaz vienreiz piedalīties priekšvēlēšanu raidījumos elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nosaka priekšvēlēšanu raidījumu norises kārtību, ietverot deputātu kandidātu līdzdalības kritērijus, un šo kārtību savlaicīgi publisko.

(4) (Izslēgta ar 22.06.2023. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2020. un 22.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

III nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācija elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās

11.pants. Vispārīgie nosacījumi priekšvēlēšanu aģitācijai elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās

(1) Aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar elektronisko plašsaziņas līdzekli.

(2) Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis kādam aģitācijas veicējam ir piešķīris raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, šim plašsaziņas līdzeklim ir pienākums dot iespēju arī citiem aģitācijas veicējiem, ja tie vēlas, uzstāties tikpat ilgi iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts aģitācijas veicēja rakstveida pieteikums šim elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim ir tikai tad, ja aģitācijas veicēja pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(4) Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(5) Elektronisko plašsaziņas līdzekļu noteiktie raidlaika izcenojumi attiecīgajā diennakts laikā nedrīkst vairāk kā par 50 procentiem pārsniegt iepriekšējā kalendārajā gadā šā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tās pašas programmas audio un audiovizuālo komerciālo paziņojumu vidējos raidlaika izcenojumus (ieskaitot atlaides) attiecīgajā diennakts laikā.

(6) Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(7) Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šim plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(8) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas un uzreiz pēc tās skaidri un nepārprotami paziņojams, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

(9) Šā panta nosacījumi nav attiecināmi uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaika izmantošanu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

12.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās

(1) Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert elektronisko plašsaziņas līdzekļu ziņu raidījumos.

(2) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus un materiālus bez attiecīgās politiskās partijas, politisko partiju apvienības, to deputātu kandidātu un nesaistīto personu piekrišanas, kuras piedalās šajos raidījumos vai kuras ir iesniegušas attiecīgajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(3) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi neatbild par iepriekš sagatavotajos un tiem iesniegtajos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālos iekļauto ziņu patiesumu.

(4) Vēlēšanu dienā likumā noteiktajā vēlēšanu norises laikā elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko partiju, politisko partiju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

(5) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem un personām, kas vada šo plašsaziņas līdzekļu ziņu raidījumus, aizliegts raidījumos veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

(6) Vēlēšanu dienā, kā arī 60 dienas pirms vēlēšanu dienas elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem aizliegts izplatīt to personu vadītus raidījumus, sagatavotus komentārus, intervijas un reportāžas, kuras ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai pirms vēlēšanām publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbībā. Šīs personas var norīkot tādu pienākumu veikšanai, kuri nav saistīti ar tiešu piedalīšanos elektronisko plašsaziņas līdzekļu izplatītajās programmās. Ja tas nav iespējams, attiecīgajām personām var piešķirt atvaļinājumu. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, šis ierobežojums attiecināms uz laika posmu no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.

(7) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ievēro šā likuma 32.pantā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas aizliegumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.2014. un 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

13.pants. Priekšvēlēšanu aģitācija ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

14.pants. Raidlaika izcenojumi paziņojumiem (sludinājumiem) par tikšanos ar vēlētājiem

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri savās programmās nodrošina paziņojumu (sludinājumu) izplatīšanu, nolasot iepriekš sagatavotu tekstu (sludinājumu) par politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem, piemēro tos pašus izcenojumus, kurus tie nosaka par citu paziņojumu (sludinājumu) izplatīšanu. Šis nosacījums attiecināms uz gadījumiem, kad paziņojumā (sludinājumā) tiek norādīts tikai politiskās partijas, politisko partiju apvienības nosaukums vai deputāta kandidāta vārds un uzvārds, tikšanās laiks un vieta. Izplatot paziņojumu (sludinājumu), skaidri un nepārprotami norādāms, kura politiskā partija, politisko partiju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šā paziņojuma (sludinājuma) izplatīšanu apmaksājis. Uz šādiem paziņojumiem (sludinājumiem) nav attiecināmi šā likuma 11.panta trešās, ceturtās, piektās, sestās un septītās daļas nosacījumi par priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumu paziņošanu un izvietošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

15.pants. Faktu izklāsts ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās

Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās.

IV nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos

16.pants. Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos

(1) Aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Ja preses izdevums atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, šim preses izdevumam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(5) Katra preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

17.pants. Izcenojumi par paziņojumu (sludinājumu) par tikšanos ar vēlētājiem publicēšanu preses izdevumos

Preses izdevumi, kuri publicē priekšvēlēšanu paziņojumus (sludinājumus) par politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem, piemēro tos pašus izcenojumus, kurus tie nosaka par citu paziņojumu (sludinājumu) publicēšanu. Šis nosacījums attiecināms uz gadījumiem, kad paziņojumā (sludinājumā) tiek norādīts tikai politiskās partijas, politisko partiju apvienības nosaukums vai deputāta kandidāta vārds un uzvārds, tikšanās laiks un vieta. Izplatot paziņojumu (sludinājumu), skaidri un nepārprotami norādāms, kura politiskā partija, politisko partiju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šā paziņojuma (sludinājuma) izplatīšanu apmaksājis. Uz šādu paziņojumu (sludinājumu) izcenojumiem nav attiecināmi šā likuma 16.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumi par priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumu paziņošanu un izvietošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

IV1 nodaļa. Citu iespiedtehnikā izgatavotu priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu izplatīšana

(Nodaļa 16.06.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.07.2016.)

17.1 pants. Citu iespiedtehnikā izgatavotu priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu izplatīšana

(1) Izplatot biļetenus, grāmatas, skrejlapas un citus iespiedtehnikā izgatavotus priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumus, kas nav preses izdevumi, izdevumā skaidri un nepārprotami norādāms, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis, kā arī jānorāda šā izdevuma tirāža.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie izdevumi tiek izplatīti, izmantojot tikai pasta pakalpojumus, aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu, izmantojot pasta pakalpojumus, slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar pasta pakalpojumu sniedzēju.

V nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācija internetā

18.pants. Priekšvēlēšanu aģitācija internetā

(1) Aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu internetā slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

(2) Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, attiecīgais reklāmas pakalpojumu sniedzējs priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Reklāmas pakalpojumu sniedzējam, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, aizliegts to darīt par augstāku vai zemāku cenu, nekā norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Ja reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, šim reklāmas pakalpojumu sniedzējam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā.

(5) Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, katra šāda materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2016. un 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

19.pants. Izcenojumi par paziņojumu (sludinājumu) par tikšanos ar vēlētājiem publicēšanu internetā

Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot internetā priekšvēlēšanu paziņojumus (sludinājumus) par politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem, piemēro tos pašus izcenojumus, kurus tas nosaka par citu paziņojumu (sludinājumu) publicēšanu internetā. Šis nosacījums attiecināms uz gadījumiem, kad paziņojumā (sludinājumā) tiek norādīts tikai politiskās partijas, politisko partiju apvienības nosaukums vai deputāta kandidāta vārds un uzvārds, tikšanās laiks un vieta. Izplatot paziņojumu (sludinājumu), skaidri un nepārprotami norādāms, kura politiskā partija, politisko partiju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šā paziņojuma (sludinājuma) izplatīšanu apmaksājis. Uz šādu paziņojumu (sludinājumu) izcenojumiem nav attiecināmi šā likuma 18.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumi par priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumu paziņošanu un izvietošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

VI nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās

20.pants. Tiesības izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās

(1) Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās lietošanas ārtelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību vai attiecīgās publiskās ārtelpas īpašnieku (valdītāju). Publiskās lietošanas ārtelpas šā likuma izpratnē ir laukumi, skvēri, parki, ielas, ceļi, tilti, tuneļi un citas tamlīdzīgas vietas, kas neatkarīgi no īpašuma piederības attiecīgajā laikā bez maksas vai par maksu ir publiski pieejamas nenoteiktam personu lokam.

(2) Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās lietošanas iekštelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar attiecīgo telpu īpašnieku (valdītāju).

21.pants. Galdu, telšu un pārvietojamu nojumju izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās lietošanas ārtelpās

(1) Aģitācijas veicējam ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās lietošanas ārtelpās neatkarīgi no īpašuma piederības, novietot tur galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes, kas nepārsniedz pašvaldības noteiktos izmērus, rakstveidā informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš, kā arī rakstveidā saskaņojot to ar attiecīgās vietas īpašnieku (valdītāju). Ja attiecīgās vietas vienīgais īpašnieks vai visi kopīpašnieki ir valsts vai atvasinātu publisku personu institūcija vai kapitālsabiedrība, kurā valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), saskaņojums ar īpašnieku (valdītāju) nav nepieciešams.

(2) Pašvaldība, kura ir saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto aģitācijas veicēja rakstveida paziņojumu par galdu novietošanu, telšu vai pārvietojamu nojumju uzsliešanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, pēc šā aģitācijas veicēja pieprasījuma sniedz tam informāciju par to, kas ir attiecīgās vietas īpašnieks (valdītājs).

(3) Pašvaldības vismaz 120 dienas pirms vēlēšanu dienas var noteikt publiskās lietošanas ārtelpas, kur nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes, un laiku, kad nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes. Papildu aizliegumus 120 dienu periodā pirms vēlēšanām pašvaldības var noteikt vienīgi saistībā ar iepriekš neparedzētiem pasākumiem.

(4) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad novietotie galdi un uzslietās teltis un pārvietojamās nojumes pašas tiek izmantotas kā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls. Šādos gadījumos piemērojami šā likuma 22.panta nosacījumi.

(5) Šā panta noteikumus nepiemēro, ja aģitācijas veicējs rīko publisku izklaides un svētku pasākumu, kura norisi reglamentē Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, vai rīko sapulci, gājienu vai piketu atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".

22.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās

(1) Jautājumus, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), reglamentē normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, ciktāl šis likums nenoteic citādi.

(2) Aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

(3) Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai pašvaldības dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, reklāmas pakalpojumu sniedzējs priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(4) Reklāmas pakalpojumu sniedzējam, kurš piedāvā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā norādīts šā panta trešajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(5) Ja reklāmas pakalpojumu sniedzējs atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, šim reklāmas pakalpojumu sniedzējam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(6) Šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētie noteikumi nav attiecināmi uz priekšvēlēšanu aģitāciju, kuru veic nesaistītā persona, ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus.

(7) Katra publiskā vietā izvietota priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

(8) Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, ja tādu pašvaldība noteikusi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu.

(16.06.2016. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

22.1 pants. Ierobežojumi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās

(1) Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai publiskās lietošanas ārtelpās (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) aizliegts izmantot:

1) valsts un pašvaldību iestāžu ēkas;

2) baznīcu ēkas un lūgšanu namus;

3) autoostu, dzelzceļa staciju, lidostu un pasažieru ostu ēkas;

4) valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekļus;

5) ēkas, kas pieder:

a) valsts un atvasinātu publisku personu institūcijām un kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju),

b) kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām atsevišķi vai kopumā pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju).

(2) Pašvaldībai vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī noteikt šā panta pirmajā daļā minētajām vietām papildu vietas, kurās aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem noteiktie ierobežojumi nedrīkst būt stingrāki par pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz preču un pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu.

(16.06.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.07.2016.)

23.pants. Aizliegums radīt priekšrocības

(1) Valstij un atvasinātu publisku personu institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādam aģitācijas veicējam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

(2) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas institūcija vai kapitālsabiedrība, kurā valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), piešķir aģitācijas veicējam tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, šai institūcijai vai kapitālsabiedrībai ir pienākums dot iespēju iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri to vēlas.

VII nodaļa. Papildnoteikumi priekšvēlēšanu aģitācijai valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana

24.pants. Aizliegums izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju)

(1) Ēku telpās, kurās atrodas valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), kā arī šādu ēku koplietošanas telpās aizliegts izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Šis ierobežojums neattiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīva rakstura materiāliem par Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, kā arī uz gadījumiem, kas minēti šā likuma 25.pantā.

25.pants. Telpu piešķiršana aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem

Valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

26.pants. Vienlīdzīga attieksme attiecībā uz īpašuma vai mantas izmantošanu valsts un atvasinātu publisku personu institūcijās un kapitālsabiedrībās, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju)

Ja valsts vai atvasinātu publisku personu institūcija vai kapitālsabiedrība, kurā valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), ir piešķīrusi telpas vai citu savu īpašumu vai tās valdījumā nodotu mantu priekšvēlēšanu aģitācijai kādam aģitācijas veicējam, tai ir pienākums dot iespēju izmantot šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri to vēlas.

VIII nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaite

27.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas un tās izdevumu uzskaite

(1) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī personas, kuras vienojušās ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu sniegšanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, veic priekšvēlēšanu aģitācijas (priekšvēlēšanu izdevumu) uzskaiti, noskaidrojot katru aģitācijas veicēju vai pasta pakalpojumu saņēmēju, par attiecīgā aģitācijas materiāla izvietošanu vai pasta pakalpojuma sniegšanu iegūto līdzekļu apmēru, kā arī personas, kuras aģitācijas veicēja (pasūtītāja) vārdā noslēgušas attiecīgo līgumu.

(2) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī personas, kuras vienojušās ar aģitācijas veicēju par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu sniegšanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu sniegšanu.

(3) Aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotāja (pakalpojuma sniedzēja) — juridiskās personas — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotāja (pakalpojuma sniedzēja) — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un deklarētās dzīvesvietas adresi,

c) priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotāja (pakalpojuma sniedzēja) — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

d) aģitācijas veicēja (pasūtītāja) — juridiskās personas, tai skaitā politiskās partijas, politisko partiju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) aģitācijas veicēja (pasūtītāja) — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un deklarētās dzīvesvietas adresi,

f) aģitācijas veicēja (pasūtītāja) — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

g) personas, kura aģitācijas veicēja (pasūtītāja) vārdā slēdz līgumu (pilnvarota persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), deklarētās dzīvesvietas adresi vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) ziņas par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu (ja līgums ir par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu):

a) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, raidlaiku un ilgumu, ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls tiek izvietots elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā vai raidījumā,

b) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu, ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls tiek izvietots preses izdevumā,

c) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas un novākšanas datumu, vietu un laukumu, ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls tiek izvietots publiskā vietā,

d) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas laiku, vietu un laukumu, kā arī katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izņemšanas laiku, ja priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls tiek izvietots internetā;

4) pasta pakalpojumu sniegšanas laiku un apjomu (ja līgums ir par pasta pakalpojumu sniegšanu);

5) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

6) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

7) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

8) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs (pakalpojuma sniedzējs) uzskata par būtisku.

(5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepērk informāciju (uzskaiti) par priekšvēlēšanu aģitāciju plašsaziņas līdzekļos, internetā un publiskās vietās.

(6) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai nesaistītā persona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem, kurā norāda katra pasākuma datumu, vietu un izdevumu apmēru vai izmaksātā pabalsta un dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, datumu un saņēmēju.

IX nodaļa. Priekšvēlēšanu aģitācijas kontrole

28.pants. Brīdinājums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšanu

Ja priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā partija vai politisko partiju apvienība ir noslēgusi līgumus par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, vai nesaistītā persona ir noslēgusi līgumus par summu, kas pārsniedz šā likuma 5.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 5.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo aģitācijas veicēju. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo šo aģitācijas veicēju no likumā noteiktās atbildības.

29.pants. Lēmums par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju

(1) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā partija vai politisko partiju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, vai nesaistītā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 5.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(2) Informāciju par šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nekavējoties publicē savā mājaslapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

(4) Tiesa šā panta trešajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot šo procesuālo darbību likumā noteiktajā termiņā, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.

(5) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.

(6) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu nekavējoties publicē šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

30.pants. Lēmums par aizliegumu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un preses izdevumiem izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus

(1) Ja, pastāvot šā likuma 29.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās vai preses izdevumos, vai publiskās vietās paredzama turpmāka attiecīgā aģitācijas veicēja veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem vai preses izdevumiem, vai personām, kas izvieto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās, izvietot šos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 29.panta ceturtās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 29.panta pirmajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo elektronisko plašsaziņas līdzekli vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim un preses izdevumam pienākumu atlīdzināt aģitācijas veicējam izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiālu neizvietošanu.

31.pants. Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra neievērošanas sekas

(1) Par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu (priekšvēlēšanu izdevumu) apmēra neievērošanu aģitācijas veicējs saucams pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 5.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām ir pienākums uzdot nesaistītajai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kāds atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

(3) Jautājumus, kas saistīti ar politisko partiju un to apvienību pienākumu ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus gadījumā, kad ir pārsniegti priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi, reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums.

(4) Šā panta otrajā daļā minētos lēmumus par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var pieņemt ne vēlāk kā četru gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

X nodaļa. Citi ar priekšvēlēšanu aģitāciju saistīti ierobežojumi

32.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas aizliegums

(1) Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos un šā likuma 25.pantā minētajās institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā (neattiecinot to uz politisko partiju un to apvienību mājaslapām internetā) ir aizliegta, izņemot šā likuma 14., 17. un 19.pantā minēto tādu paziņojumu (sludinājumu) izvietošanu, kuri informē par politiskās partijas, politisko partiju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.

(2) Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta, izņemot gadījumu, kas minēts šā panta pirmajā daļā, kā arī gadījumus, kad, ievērojot šā likuma II nodaļas noteikumus, tiek izmantotas tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku vai tiek nodrošināta līdzdalība priekšvēlēšanu raidījumos elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.

(3) Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu šā panta izpratnē nav uzskatāmi elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoti diskusiju raidījumi, ja no aģitācijas veicēja par šo raidījumu veidošanu un izplatīšanu netiek saņemta samaksa.

(4) Par publiskās lietošanas iekštelpām šā panta pirmās daļas izpratnē nav uzskatāmas aģitācijas veicēja biroja telpas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012., 16.06.2016. un 10.06.2021. likumu, kas stājas spēkā 29.06.2021.)

33.pants. Administratīvo resursu izmantošanas aizliegums

(1) Administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegta.

(2) Par administratīvo resursu izmantošanu šā panta izpratnē uzskatāma valsts un atvasinātu publisku personu institūciju un kapitālsabiedrību, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, finanšu līdzekļu, kustamas un nekustamas mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, kā arī šo institūciju reklamēšana par samaksu 30 dienu periodā pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar deputāta kandidāta, politiskās partijas, politisko partiju apvienības, kā arī politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzīto kandidātu Ministru prezidenta vai ministra amatam vai ar politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistītas personas atspoguļojumu vai šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu.

(3) Par administratīvo resursu izmantošanu nav uzskatāma telpu piešķiršana priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, ja tiek ievēroti šā likuma VII nodaļas nosacījumi, kā arī tādu resursu izmantošana, kurus izmanto, lai nodrošinātu valsts aizsardzību (apsardzi) augstākajām valsts amatpersonām, kurām tā nodrošināma saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiktāl, ciktāl šo resursu izmantošana ir nepieciešama attiecīgo valsts amatpersonu aizsardzībai (apsardzei).

(4) Šā panta otrās daļas izpratnē ar politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistīta persona ir politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, biedrs vai tāda persona, kurai pēdējo 18 mēnešu laikā pirms vēlēšanām ir bijušas darījumu attiecības ar attiecīgo politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistībā ar pakalpojumu sniegšanu šai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai, plānojot, sagatavojot vai organizējot vēlēšanu kampaņu, vai tāda persona, kura pēdējo 18 mēnešu laikā pirms vēlēšanām ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbinieks, amatpersona vai biedrs.

(5) Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(6) Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, aizliegts vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas ievietot intervijas ar deputātu kandidātiem vai politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītajiem kandidātiem Ministru prezidenta vai ministra amatam, kā arī ievietot tādus rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts vai politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītais Ministru prezidenta vai ministra amata kandidāts.

(7) Šajā pantā noteikto ierobežojumu izpildi kontrolē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

34.pants. Atbildība par administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumu neievērošanu

(1) Par administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumu neievērošanu priekšvēlēšanu aģitācijā pie likumā noteiktās atbildības saucamas valsts vai atvasinātu publisku personu institūciju vai kapitālsabiedrību, kurās valstij vai atvasinātai publiskai personai pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, amatpersonas vai darbinieki, kuri attiecīgo institūciju finanšu līdzekļus vai mantu izlietojuši prettiesiski, pārkāpjot šajā likumā noteiktos administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumus.

(2) Finanšu līdzekļi un manta, kas prettiesiski izlietota, pārkāpjot šajā likumā noteiktos administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijā, ir piekritīga valstij, prezumējot to, ka, pārkāpjot valsts noteiktos ierobežojumus administratīvo resursu izmantošanā, amatpersona vai darbinieks ir nodarījis valsts pārvaldības kārtībai tādu kaitējumu, kas novērtējams mantiskā izteiksmē un atbilst aizliegtā veidā izlietoto finanšu līdzekļu vai mantas apmēram.

(3) Šajā pantā minētajām amatpersonām vai darbiniekiem saskaņā ar šā panta noteikumiem ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

(4) Zaudējumu atlīdzināšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieprasa saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, izdodot administratīvo aktu par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un veicot normatīvajos aktos paredzētās darbības administratīvā akta izpildei. Tā izpildi nodrošina ar tiesu izpildītāja starpniecību.

(5) Zaudējumu piedziņa no amatpersonām vai darbiniekiem notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgās amatpersonas vai darbinieki par šā likuma noteikumu pārkāpšanu tiek saukti pie administratīvās atbildības.

XI nodaļa.
Administratīvie pārkāpumi priekšvēlēšanu aģitācijas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.06.2020. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

35. pants. Administratīvie pārkāpumi priekšvēlēšanu aģitācijas jomā

(1) Par šajā likumā noteiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas vai uzskaites kārtības neievērošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības jomā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(11.06.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

36. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vai Valsts valodas centrs (par pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā).

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome vai Valsts valodas centrs (par pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā).

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem, ja tos konstatējušas Valsts policijas vai pašvaldības policijas amatpersonas, līdz lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vai Valsts valodas centrs (par pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā).

(22.06.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2024.)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2009, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91.nr.; 2011, 144.nr.) un likums "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 20.nr.; 2009, 5.nr.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

2. Attiecībā uz 2013.gada 1.jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām šā likuma 11.panta trešajā daļā, 16.panta otrajā daļā un 18.panta otrajā daļā minētie noteikumi uzskatāmi par izpildītiem, ja attiecīgos priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, preses izdevums un tāds reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, ir nosūtījis atbilstoši šā likuma noteikumiem publiskošanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 135 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

(13.12.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

3. Lai 2013.gadā nodrošinātu šā likuma 10.panta trešās daļas pirmajā teikumā ietvertā noteikuma izpildi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek veikta līdzekļu pārdale no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

(13.12.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

4. Šā likuma XI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(11.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.06.2020.)

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.novembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 19.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Priekšvēlēšanu aģitācijas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Saeima; Mediji, reklāma; Vēlēšanas; Pašvaldības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 19.12.2012. OP numurs: 2012/199.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
253543
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2021","iso_value":"2021\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-28.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2020","iso_value":"2020\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-18.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2014","iso_value":"2014\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2014.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-15.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"