Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2008, 8., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 157.nr.; 2010, 148.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums".

2. Aizstāt 1.pantā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas".

3. Izslēgt 1.1 pantu.

4. 2.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "valsts un pašvaldību";

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(2) Ja likumā nav noteikta institūcija, kurā publiska persona glabā finanšu līdzekļus, publiska persona finanšu līdzekļus ir tiesīga glabāt tikai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiālē Latvijas Republikā. Šis noteikums neattiecas uz tām valsts institūcijām, kuras saskaņā ar Latvijas likumiem atrodas ārvalstīs.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus (turpmāk arī - kapitālsabiedrība), savā rīcībā ar finanšu līdzekļiem un mantu ievēro Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos publiskas personas komercdarbības pamatus, kā arī attiecībā uz minētajām kapitālsabiedrībām šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un ierobežojumus. Kapitālsabiedrība šā likuma izpratnē nav privātpersona."

5. Izteikt 3.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:".

6. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām" ar vārdiem "publiskai personai un kapitālsabiedrībai";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskai personai vai publiskas personas";

aizstāt ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas".

7. 5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā.";

izslēgt otrās daļas 1. un 2.punktu;

aizstāt otrās daļas 2.1 punktā vārdus "valsts iestāde" ar vārdiem "publiskas personas institūcija";

izslēgt otrās daļas 2.2, 3. un 4.punktu;

aizstāt otrās daļas 4.1 punktā vārdu "pašvaldība" ar vārdiem "atvasināta publiska persona";

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai;";

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus "valsts vai pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas" un vārdus "pašvaldības dome" - ar vārdiem "atvasinātas publiskas personas orgāns";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.

(6) Pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi."

8. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Noteikumi par kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

(1) Papildus citiem gadījumiem, kad atbilstoši šā likuma 3.panta 1.punkta noteikumiem kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā var uzskatīt par lietderīgu, kapitālsabiedrības mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā arī atvasinātai publiskai personai vai publiskas personas institūcijai, vai sabiedriskā labuma organizācijai. Par lietderīgu var uzskatīt arī kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā citai kapitālsabiedrībai vai citai privātpersonai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.

(2) Kapitālsabiedrības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai drīkst nodot tikai ar attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas lēmumu, ja ir saņemta publiskai personai vai publiskas personas kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana un nododamo mantu paredzēts lietot vai izmantot tikai kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai.

(3) Par kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrības izpildinstitūcija pieņem lēmumu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

1) nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;

3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi par attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.

(4) Pamatojoties uz lēmumu par kapitālsabiedrības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā, kas noslēgts ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību, nosaka arī kapitālsabiedrības tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.

(5) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus."

9. 5.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pašvaldību, valsts vai pašvaldību iestāžu" ar vārdiem "publiskas personas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pašvaldības vai valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas vai publiskas personas institūcijas";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes" ar vārdiem "publiska persona vai publiskas personas institūcija".

10. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Aizliegums publiskas personas mantu nodot lietošanā, izmantojot privātpersonu starpniecību

Publiskai personai vai publiskas personas institūcijai, kā arī kapitālsabiedrībai aizliegts, izmantojot privātpersonu starpniecību, nodot publiskas personas un kapitālsabiedrības mantu lietošanā citai publiskai personai vai publiskas personas institūcijai vai kapitālsabiedrībai. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad nomnieks publiskas personas mantas nomas tiesības ieguvis publiskā izsolē."

11. 6.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā, otrajā un trešajā daļā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem."

12. 6.2 pantā:

izteikt nosaukumu, pirmo daļu un otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"6.2 pants. Publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana

(1) Publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicināt tā uzlabošanu.

(2) Publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētos jautājumus attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu nosaka atvasinātas publiskas personas orgāns."

13. Papildināt likumu ar 6.3 un 6.4 pantu šādā redakcijā:

"6.3 pants. Publiskas personas darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma nomāšana no privātpersonas vai kapitālsabiedrības

(1) Publiska persona nomā no privātpersonas vai kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma un citu likumu noteikumiem, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus.

(2) Kārtību, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem, nosaka Ministru kabinets.

6.4 pants. Kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšana un kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma nomāšana no citām personām

(1) Ja kapitālsabiedrība iznomā savu nekustamo īpašumu vai nomā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu no citas personas, tai ir pienākums izstrādāt ar kapitāla daļu turētāju saskaņotu kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību un nodrošināt tās publisku pieejamību kapitālsabiedrības juridiskajā adresē un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir.

(2) Lai informācija par iznomāšanai paredzēto un jau iznomāto nekustamo īpašumu būtu publiski pieejama, kapitālsabiedrība valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā bez maksas publicē vismaz šādu informāciju:

1) vismaz 10 darbdienas pirms līguma noslēgšanas - nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis un paredzamais līguma darbības termiņš;

2) 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas - nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, nomnieks, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš.

(3) Lai informācija par nomāto un nomāt paredzēto nekustamo īpašumu būtu publiski pieejama, kapitālsabiedrība valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā bez maksas publicē vismaz šādu informāciju:

1) vismaz 20 darbdienas pirms līguma noslēgšanas - nekustamā īpašuma vēlamā atrašanās vieta, platība, plānotais nomas maksas apmērs, paredzamais līguma darbības termiņš, lietošanas mērķis;

2) 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas - nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, iznomātājs, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš.

(4) Šā panta otro daļu var nepiemērot, ja:

1) kapitālsabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai;

2) kapitālsabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

3) nomnieks ir kapitālsabiedrība, kas ar iznomātāju kapitālsabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā;

4) zeme tiek iznomāta uz tās esošas un citai personai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;

5) nomas objekts tiek nodots nomniekam vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām.

(5) Šā panta trešo daļu var nepiemērot, ja:

1) kapitālsabiedrība nekustamo īpašumu nomā no publiskas personas;

2) iznomātājs ir kapitālsabiedrība, kas ar nomnieku - kapitālsabiedrību atrodas viena koncerna sastāvā;

3) zeme tiek nomāta uz tās esošas kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;

4) nomas objekts tiek nodots kapitālsabiedrībai vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām.

(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā paredzēto izņēmumu piemērošanu nosaka kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība."

14. 7.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "valsts un pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskas personas mantu aizliegts atsavināt privātpersonai vai kapitālsabiedrībai par acīmredzami pazeminātu cenu.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskas personas";

izslēgt otrās daļas 2. un 3.punktu;

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "valsts vai pašvaldību" ar vārdiem "publiskas personas".

15. Aizstāt 8.pantā vārdus "pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām" ar vārdiem "publiskai personai un kapitālsabiedrībai".

16. 9.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskai personai vai publiskas personas";

izteikt trešo, 3.1 un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Atvasinātai publiskai personai atļauts ieķīlāt tikai to īpašumu, kurš nav nepieciešams tās pastāvīgo funkciju realizēšanai vai kura ieķīlāšana nav aizliegta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

(31) Ja valsts nodevusi atvasinātai publiskai personai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar Ministru kabineta piekrišanu. Ja atvasināta publiska persona nodevusi valstij vai citai atvasinātai publiskai personai īpašumu bez atlīdzības, izvirzot nosacījumu attiecībā uz rīcību ar šo īpašumu, to atļauts ieķīlāt tikai ar tā atvasinātas publiskas personas orgāna piekrišanu, kurš izvirzījis nosacījumu.

(4) Atvasinātas publiskas personas īpašumu drīkst ieķīlāt tikai ar attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna lēmumu."

17. 9.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm" ar vārdiem "publiskai personai" un vārdu "iestādes" - ar vārdu "institūcijas";

aizstāt otrajā daļā vārdu "iestādes" ar vārdu "institūcijas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes" ar vārdiem "publiska persona vai publiskas personas institūcija".

18. Izteikt 9.2 panta tekstu šādā redakcijā:

"Publiska persona, pasūtot pētījumu, ievēro šajā likumā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, Publisko iepirkumu likumu un citus normatīvos aktus. Ministru kabinets nosaka publiskas personas pētījumu klasifikāciju, pasūtīšanas un izstrādes vadības noteikumus, minimālās prasības pētījuma pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai, kā arī prasības sabiedrības informēšanai."

19. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā."

20. 11.pantā:

izteikt trešās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja to vēlas piešķirt atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā atvasinātas publiskas personas daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

3) finanšu ministra un attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā publisku personu daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus, kā arī tad, ja vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 50 procentus, bet to īpašumā esošo kapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "valstij, pašvaldībai vai valsts vai pašvaldības" ar vārdiem "publiskai personai vai publiskas personas".

21. 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1000 latus, dāvināt (ziedot) drīkst, tikai noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu. Līgumā paredz dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, kā arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai saņemtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi, dāvinātājam (ziedotājam) ir tiesības vienpusēji atkāpties no dāvinājuma (ziedojuma) līguma un atprasīt no dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un mantu vai tās vērtību, ja mantas atgūšana nav iespējama."

22. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kontrole

(1) Valsts kontrolei ir tiesības pārbaudīt, vai šā likuma 10.panta trešajā daļā minētās personas ir likumīgi un lietderīgi izlietojušas finanšu līdzekļus un mantu, ko kapitālsabiedrība tām dāvinājusi (ziedojusi) vai nodevusi bezatlīdzības lietošanā.

(2) Pašvaldības domes revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt, vai privātpersona vai kapitālsabiedrība ir likumīgi un lietderīgi izlietojusi finanšu līdzekļus un mantu, ko tai dāvinājusi (ziedojusi) vai nodevusi bezatlīdzības lietošanā attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā šai pašvaldībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrība, kurā attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus.

(3) Publiskai personai, kā arī kapitālsabiedrībai, kura dāvinājusi (ziedojusi) savus finanšu līdzekļus un mantu privātpersonai vai citai kapitālsabiedrībai, ir tiesības šā likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pārbaudīt, vai piešķirtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.

(4) Publiskai personai, kā arī kapitālsabiedrībai, kura savu mantu nodevusi bezatlīdzības lietošanā privātpersonai vai citai kapitālsabiedrībai, ir tiesības šā likuma 5.panta sestajā daļā un 5.1 panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā pārbaudīt, vai piešķirtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi."

23. Aizstāt 14.pantā vārdus "valsts vai pašvaldību institūciju" ar vārdiem "publiskas personas vai kapitālsabiedrības".

24. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā vārdus "pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes" ar vārdiem "publiska persona";

papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz attiecīgā valsts vai pašvaldības privatizējamā nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanai vai privatizācijas procesa pabeigšanai netiek piemērota šā likuma 6.1 panta pirmā daļa, ja valsts vai pašvaldības privatizējamā īpašuma nomas līgums noslēgts pirms attiecīgās daļas spēkā stāšanās dienas un tā darbības termiņš beidzas attiecīgā nekustamā īpašuma privatizācijas procesa laikā.

9. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.martam apstiprina jaunu šā likuma 12.panta otrajā daļā paredzēto dāvinājuma (ziedojuma) līguma tipveida paraugu. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai publiska persona vai kapitālsabiedrība dāvinājuma (ziedojuma) līgumā nosaka arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai saņemtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 1.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 21.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 21.11.2012. OP numurs: 2012/183.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252822
01.01.2013
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"