Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.698

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 28.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" (turpmāk – programma) apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" (turpmāk – apakšprogramma) projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumu, kurā ietverti vērtēšanas kritēriji un prasības projekta iesnieguma iesniedzējam, kā arī apakšprogrammas īstenošanas kārtība.

2. Nevalstiskā organizācija šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai citā valstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kura atbilst šādām prasībām:

2.1. tā ir bezpeļņas organizācija, kura ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura, un peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;

2.2. tā ir brīvprātīgo personu apvienība, kuru brīvprātīgi nodibinājušas un tajā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;

2.3. tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;

2.4. tā ir juridiska persona, kura darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;

2.5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem tiek sniegti darbības pārskati;

2.6. tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

3. Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šo noteikumu 4.punktā minētajās apakšprogrammas atbalsta jomās, stiprinot nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai nevalstisko organizāciju līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

4. Apakšprogrammas atbalsta jomas ir:

4.1. demokrātija un līdzdalības demokrātija;

4.2. cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības;

4.3. laba pārvaldība un atklātība;

4.4. rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;

4.5. dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;

4.6. vide un ilgtspējīga attīstība.

5. Apakšprogramma veicina šādu horizontālo prioritāšu īstenošanu:

5.1. laba pārvaldība;

5.2. videi draudzīga darbība;

5.3. ekonomiskā ilgtspēja;

5.4. sociālā ilgtspēja;

5.5. dzimumu līdztiesība.

6. Apakšprogrammas tiešā mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

7. Apakšprogrammas ietvaros plānots sasniegt šādus rezultāta rādītājus:

7.1. nevalstisko organizāciju skaits, kuru darbība vērsta uz organizācijas ilgtspējīgu attīstību vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī, palielinājies par 24 vienībām (bāzes vērtība 2012.gadā – 42, mērķis 2016.gadā – 66);

7.2. nevalstisko organizāciju skaits, kuras iesaistījušās rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī, palielinājies par astoņām vienībām (bāzes vērtība 2012.gadā – 28, mērķis 2016.gadā – 36);

7.3. izveidotas vai paplašinātas piecas nevalstisko organizāciju koalīcijas vai sadarbības platformas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī (bāzes vērtība 2012.gadā – 0, mērķis 2016.gadā – 5);

7.4. nevalstisko organizāciju darbībā iesaistīti 2558 jauni dalībnieki – biedri vai brīvprātīgie (bāzes vērtība 2012.gadā – 1442, mērķis 2016.gadā – 4000).

8. Apakšprogrammas ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

8.1. īstenotas vismaz 11 nevalstisko organizāciju darbības programmas vietējā līmenī (bāzes vērtība 2012.gadā – 21, mērķis 2016.gadā – 32);

8.2. īstenotas vismaz 15 nevalstisko organizāciju darbības programmas reģionālā vai nacionālā līmenī (bāzes vērtība 2012.gadā – 19, mērķis 2016.gadā – 34);

8.3. nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes institūciju konsultāciju skaits vietējā līmenī palielinājies par 30 vienībām (bāzes vērtība 2012.gadā – 80, mērķis 2016.gadā – 110);

8.4. nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes institūciju konsultāciju skaits reģionālā vai nacionālā līmenī palielinājies par 12 vienībām (bāzes vērtība 2012.gadā – 38, mērķis 2016.gadā – 50);

8.5. vismaz trīs nevalstiskās organizācijas iesaistījušās nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos, kuri darbojas vietējā līmenī (bāzes vērtība 2012.gadā – 0, mērķis 2016.gadā – 3);

8.6. vismaz divas nevalstiskās organizācijas iesaistījušās nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos, kuri darbojas reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī (bāzes vērtība 2012.gadā – 0, mērķis 2016.gadā – 2);

8.7. iedzīvotāju skaits, kuri veic brīvprātīgā darbu nevalstiskajās organizācijās, palielinājies par 1757 vienībām (bāzes vērtība 2012.gadā – 43, mērķis 2016.gadā – 1800).

9. Apakšprogrammas projektu veidi ir:

9.1. mikroprojekti – projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vietējā līmenī;

9.2. makroprojekti – projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

10. Apakšprogrammas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – programmas apsaimniekotājs).

II. Programmas līdzfinansējums apakšprogrammai

11. Programmas līdzfinansējumu veido:

11.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums, kas sastāda 95 % no kopējā programmas līdzfinansējuma;

11.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, kas sastāda 5 % no kopējā programmas līdzfinansējuma.

12. Kopējais programmas līdzfinansējums apakšprogrammai ir 3 760 435 euro, tai skaitā:

12.1. mikroprojektiem pieejami 40 % no kopējā programmas līdzfinansējuma jeb 1 504 174 euro, kurus sadala vienādās daļās katram plānošanas reģionam atbilstoši šo noteikumu 72.1.apakšpunktam;

12.2. makroprojektiem pieejami 60 % no kopējā programmas līdzfinansējuma jeb 2 256 261 euro, kuru sadala atbilstoši šo noteikumu 72.2., 72.3. un 72.4.apakšpunktam.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.944 redakcijā)

13. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:

13.1. mikroprojektiem – līdz 1500 euro mēnesī, nepārsniedzot maksimālo kopējo summu 54 000 euro;

13.2. makroprojektiem – līdz 2000 euro mēnesī, nepārsniedzot maksimālo kopējo summu 72 000 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.944 redakcijā)

14. Programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu), bet tas nedrīkst pārsniegt 50 % no līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma daļas.

15. Ja atklāta konkursa rezultātā apstiprinātajiem projektiem piešķirtais kopējais programmas līdzfinansējums ir mazāks par šo noteikumu 12.punktā norādīto summu, atlikumu novirza Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nevalstisko organizāciju fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" trešajam atklātajam mikroprojektu konkursam.

III. Projekta iesnieguma iesniedzējs

16. Projekta iesnieguma iesniedzējs var pretendēt uz programmas līdzfinansējumu, ja tas ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst likumā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

16.1. attiecīgā biedrība vai nodibinājums nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, tā mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;

16.2. attiecīgā biedrība vai nodibinājums ir neatkarīgs no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

17. Ievērojot šo noteikumu 16.punktā minētos nosacījumus, uz programmas līdzfinansējumu nevar pretendēt šādas organizācijas:

17.1. biedrības un nodibinājumi, kas neatbilst šo noteikumu 16.punktā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā:

17.1.1. reglamentēto profesiju profesionālās organizācijas un to apvienības;

17.1.2. tirgotāju asociācijas un tirdzniecības kameras;

17.1.3. komersantu apvienības;

17.1.4. īpašumu apsaimniekošanas biedrības un to apvienības;

17.1.5. publiskie nodibinājumi;

17.1.6. biedrības vai nodibinājumi, kuros vairāk nekā puse biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) ir valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes vai komersanti (šis ierobežojums neattiecas uz lauku partnerībām, kuras pēc paritātes principa ir dibinājuši iedzīvotāji, pašvaldības un komersanti);

17.2. darba devēju organizācijas un to apvienības;

17.3. arodbiedrības un to apvienības;

17.4. reliģiskās organizācijas un to iestādes;

17.5. politiskās partijas un to apvienības.

18. Mikroprojektu iesniedz biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 16.punktā minētajiem nosacījumiem, ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz vienu gadu pirms projektu iesniegumu (1.pielikums) I daļas iesniegšanas beigu termiņa un darbojas vietējā līmenī.

19. Makroprojektu iesniedz biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 16.punktā minētajiem nosacījumiem, ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz divus gadus pirms projektu iesniegumu (1.pielikums) I daļas iesniegšanas beigu termiņa un darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī.

20. Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz vairākus projekta iesniegumus, programmas apsaimniekotājs vērtē tikai pirmo saņemto projekta iesniegumu. Ja projekta iesnieguma iesniedzējam ir organizatoriski patstāvīgas teritoriālās struktūrvienības, tas drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu par katru struktūrvienību.

IV. Projekta partneris

21. Projekta iesnieguma iesniedzējs var izstrādāt projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai piesaistot projekta partnerus.

22. Projekta partneri var būt:

22.1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām;

22.2. donorvalstīs (Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā) reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām.

23. Ja projekta iesniegumu apstiprina, projekta iesnieguma iesniedzējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un pirms projekta līguma noslēgšanas noslēdz partnerības līgumu ar projekta partneri, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

23.1. pušu atbildību, pienākumus un tiesības;

23.2. finanšu nosacījumus, tai skaitā projekta partnerim paredzēto programmas līdzfinansējuma daļu un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

23.3. valūtas maiņas nosacījumus, ja projektā iesaistīts donorvalsts projekta partneris;

23.4. pārbaužu un auditu veikšanas nosacījumus;

23.5. projekta partnera īstenoto aktivitāšu detalizētu budžetu, norādot vienības un vienas vienības izmaksas;

23.6. strīdu risināšanas kārtību.

24. Ja projekta partneris ir donorvalstīs reģistrēta sabiedriskā organizācija, partnerības līgumu slēdz angļu valodā.

25. Ja projekta partneris ir donorvalstīs reģistrēta sabiedriskā organizācija, faktiskās attiecināmās izmaksas, kas projekta partnerim rodas saistībā ar projekta īstenošanu, pierāda neatkarīga sertificēta auditora ziņojums. Minētajā ziņojumā ir apliecināts, ka projekta partnera deklarētās izmaksas atbilst Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas 2011.gada 13.janvārī apstiprinātajiem noteikumiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā, attiecīgās valsts nacionālajai likumdošanai un grāmatvedības praksei.

V. Projekta iesnieguma atbilstības nosacījumi

26. Projekta iesnieguma iesniedzējs projektā var iekļaut šādas aktivitātes:

26.1. aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana, tai skaitā iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalības veicināšana;

26.2. dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un publiskās pārvaldes darbības uzraudzība;

26.3. izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību;

26.4. līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;

26.5. projekta iesnieguma iesniedzēja un projekta partneru kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kas nepārsniedz 15 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā:

26.5.1. projekta iesnieguma iesniedzēja un projekta partneru darbinieku, biedru, dibinātāju, brīvprātīgo apmācības;

26.5.2. dalība citu nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos;

26.5.3. plānošanas dokumentu, informatīvo un analītisko materiālu, informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrāde organizācijas darbības nodrošināšanai;

26.5.4. pieredzes apmaiņas pasākumi;

26.6. nevalstisko organizāciju pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana;

26.7. sadarbības veicināšana, tai skaitā Latvijas nevalstisko organizāciju dalība nacionālajos un starptautiskajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos, nacionālo un starptautisko sadarbības tīklu un koalīciju izveide un attīstība, starpsektorālā un starpnozaru sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām un citiem partneriem;

26.8. papildu finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai;

26.9. jaunu biedru piesaiste;

26.10. brīvprātīgā darba popularizēšana;

26.11. cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana;

26.12. kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu;

26.13. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

27. Projekta iesnieguma iesniedzējs projektā iekļauj vismaz šādus informācijas un publicitātes pasākumus:

27.1. divus informācijas pasākumus par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem, piemēram, seminārus, konferences, preses konferences un citus pasākumus, tai skaitā projekta uzsākšanas vai noslēguma pasākumu;

27.2. aktuālo informāciju par projektu latviešu un angļu valodā līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnes atsevišķā projektam veltītā sadaļā, atbilstoši šo noteikumu 90.punktam.

28. Projektu īstenošanas vieta ir Latvija. Atsevišķas projekta aktivitātes var īstenot ārpus Latvijas, ja tās ir nepieciešamas projekta un apakšprogrammas mērķu sasniegšanai un ir attiecīgi pamatotas projekta iesniegumā. Šādu aktivitāšu īstenošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām. Šis ierobežojums neattiecas uz projekta aktivitātēm, kuras notiek donorvalstīs.

29. Projekta īstenošanas periods (periods, kuram tiek pieprasīts programmas līdzfinansējums) nedrīkst būt īsāks par vienu gadu un nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 31.decembrim.

30. Projekta iesnieguma iesniedzējs izstrādā savas organizācijas darbības programmu laikposmam līdz 2015.gada 31.decembrim neatkarīgi no tā, kādam laikposmam tiek pieprasīts programmas līdzfinansējums.

VI. Projekta izmaksas

31. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts projekta līgumā;

31.2. tās ir saistītas ar projekta mērķi un ir paredzētas apstiprinātā projekta budžetā;

31.3. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta īstenošanai;

31.4. tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

31.5. tās ir faktiski apmaksātas (izņemot ieguldījumu natūrā) ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta līgumā norādītā izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma un ir iekļautas projekta pārskatos;

31.6. tās ir uzskaitītas līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera (ja attiecināms) grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

32. Ievērojot šo noteikumu 31.punktā minētos nosacījumus, attiecināmas ir šādas izmaksas:

32.1. projekta administratīvā personāla (projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis) un projekta īstenošanas personāla atlīdzība un ar to saistītās izmaksas, kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila personāla vidējās atlīdzības izmaksas attiecīgajā valstī un 2012.gadā nepārsniedz likmi 7,11 euro stundā (neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Nākamajos gados maksimālā atlīdzības likme ir 7,11 euro stundā, kas reizināta ar iepriekšējā gada pirmā pusgada Centrālās statistikas pārvaldes noteikto patēriņa cenu indeksu attiecībā pret 2011.gada pirmo pusgadu. Ja izmaksas pārsniedz noteikto maksimālo atlīdzības likmi, projekta iesnieguma iesniedzējs starpību sedz no citiem finansējuma avotiem kā neattiecināmās izmaksas. Šajā apakšpunktā minētais atlīdzības likmes ierobežojums neattiecas uz donorvalstīs reģistrēto projekta partneru personālu;

32.2. konsultantu, ekspertu un lektoru atlīdzība un ar to saistītās izmaksas, kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila konsultantu, ekspertu un lektoru vidējās atlīdzības izmaksas attiecīgajā valstī. Ja lektors ir Latvijas Republikas rezidents, 2012.gadā lektora atlīdzības izmaksas nepārsniedz likmi 14,23 euro stundā (neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Nākamajos gados maksimālā atlīdzības likme ir 14,23 euro stundā, kas reizināta ar iepriekšējā gada pirmā pusgada Centrālās statistikas pārvaldes noteikto patēriņa cenu indeksu attiecībā pret 2011.gada pirmo pusgadu. Ja lektora izmaksas pārsniedz noteikto maksimālo atlīdzības likmi, projekta iesnieguma iesniedzējs starpību sedz no citiem finansējuma avotiem kā neattiecināmās izmaksas;

32.3. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

32.4. transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi);

32.5. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

32.6. telpu apsaimniekošanas izmaksas (elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas pakalpojumi);

32.7. vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumi atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām:

32.7.1. komandējumu izdevumi projekta iesnieguma iesniedzējam un Latvijas Republikā reģistrēto projekta partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumu normām;

32.7.2. komandējumu izdevumi donorvalstīs reģistrēto projekta partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām;

32.7.3. lidmašīnu biļešu cenas nedrīkst pārsniegt cenas, kas attiecīgajā lidojumā noteiktas ekonomiskajā klasē;

32.8. kancelejas un biroja preču izmaksas;

32.9. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

32.10. ar projekta īstenošanu un projekta līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu izmaksas, piemēram, tulkošanas izmaksas;

32.11. inventāra iegādes izmaksas;

32.12. telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas;

32.13. telpu un materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanas izdevumi (telpu uzkopšana, aprīkojuma tehniskā apkope, rezerves daļu iegāde);

32.14. telpu un materiāltehnisko līdzekļu amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas pēc lineārās metodes atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par grāmatvedību tikai tām telpām un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti projektā tā īstenošanas laikā ar nosacījumu, ka tie nav iegādāti par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī valsts vai pašvaldību līdzekļiem;

32.15. Latvijā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo telpu vai ēku remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar telpu vai ēku pielāgojumiem cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

32.15.1. izmaksas ir tieši nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, ir attiecīgi pamatotas projekta iesniegumā un atbilst vidējām tirgus cenām;

32.15.2. ja izmaksas pārsniedz 1422,87 euro, tās ir attiecināmas tikai tad, ja telpas ir projekta iesnieguma iesniedzēja (vai Latvijā reģistrētā projekta partnera, ja attiecināms) īpašumā vai par šīm telpām ir noslēgts nomas līgums, kas ir spēkā vismaz piecus gadus pēc projekta beigu datuma;

32.15.3. izmaksas nepārsniedz 20 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām;

32.15.4. projekta iesniegumam ir pievienota detalizēta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksu tāme;

32.16. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma (jauna vai lietota) iegādes izmaksas ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām tirgus cenām:

32.16.1. projekta budžetā iekļauj aprīkojuma iegādes izmaksu daļu proporcionāli faktiskajam aprīkojuma nolietojumam projekta īstenošanas periodā, kurš aprēķināts pēc lineārās metodes atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

32.16.2. ja tiek iegādāts lietots aprīkojums, tā cena nepārsniedz aprīkojuma tirgus vērtību, ņemot vērā aprīkojuma amortizāciju, un ir mazāka par līdzīga jauna aprīkojuma cenu (aprīkojums atbilst piemērojamām normām un standartiem, aprīkojuma pārdevējs deklarē aprīkojuma izcelsmi un apliecina, ka tas nav iegādāts par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī valsts vai pašvaldību līdzekļiem);

32.17. dalības maksa vietējās, nacionālās vai starptautiskās nevalstiskajās organizācijās vai to sadarbības tīklos;

32.18. donorvalstīs reģistrēto projekta partneru izmaksas, tai skaitā šo noteikumu 25.punktā minētā audita izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.944)

33. Ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli) ir attiecināmās izmaksas. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

34. Neattiecināmās izmaksas ir:

34.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

34.2. personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tajā skaitā veselības apdrošināšana, apmaksātas ēdienreizes vai transporta izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas līdz darbavietai;

34.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

34.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

34.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

34.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

34.7. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

34.8. jaunu ēku būvniecības izmaksas;

34.9. motorizēto transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

34.10. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

34.11. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

34.12. citas izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajiem nosacījumiem.

35. Izmaksas projekta budžetā plāno euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.944 redakcijā)

VII. Atklāta konkursa izsludināšana

36. Programmas apsaimniekotājs izsludina projektu iesniegumu atklātu konkursu 2012.gada ceturtajā ceturksnī. Atklāto konkursu organizē divās kārtās.

37. Programmas apsaimniekotājs publicē paziņojumu par atklāta konkursa izsludināšanu savā tīmekļa vietnē (www.sif.lv), divos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un vienā Latvijas dienas laikrakstā krievu valodā, kā arī nosūta informāciju publicēšanai vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv) latviešu valodā un Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) angļu valodā.

38. Programmas apsaimniekotājs ievieto savā tīmekļa vietnē (www.sif.lv) atklāta konkursa nolikumu, projekta iesnieguma veidlapu un citu projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

39. Programmas apsaimniekotājs rīko bezmaksas informatīvos seminārus un konsultāciju dienas potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem katrā plānošanas reģionā.

40. Projekta iesnieguma iesniedzējs var uzdot jautājumus par atklāto konkursu un projekta iesnieguma sagatavošanu, nosūtot tos programmas apsaimniekotājam pa pastu, faksu vai elektronisko pastu uz atklāta konkursa paziņojumā norādīto adresi ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot atsauci uz attiecīgo atklāto konkursu.

41. Programmas apsaimniekotājs sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Programmas apsaimniekotājs publicē biežāk uzdotos jautājumus un atbildes savā tīmekļa vietnē (www.sif.lv).

VIII. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

42. Projekta iesnieguma iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) I daļu, kas elektroniski pieejama programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.sif.lv). Veidlapu aizpilda datorrakstā latviešu valodā.

43. Projekta iesnieguma iesniedzējs, kurš ir saņēmis programmas apsaimniekotāja uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 63.punktam, aizpilda projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) II daļu, kas elektroniski pieejama programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.sif.lv). Veidlapu aizpilda datorrakstā latviešu valodā.

44. Projekta iesnieguma (1.pielikums) II daļai pievieno:

44.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīvesgaitas aprakstu (CV) (ja kāds no darbiniekiem vēl nav zināms, projekta iesniegumā norāda attiecīgajam amatam noteiktos darba uzdevumus un to veikšanai nepieciešamās kvalifikācijas prasības);

44.2. detalizētu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksu tāmi, ja projekta budžetā paredzētas telpu vai ēku remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar telpu vai ēku pielāgojumiem cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem.

45. Ja kāds no minētajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tam pievieno projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amatpersonas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

46. Projekta iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz projekta iesniegumu programmas apsaimniekotājam vienā no šādiem veidiem:

46.1. papīra formā;

46.2. elektroniska dokumenta formā.

47. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

47.1. projekta iesniegumu paraksta projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona, lapas sanumurē un caurauklo, norādot lappušu skaitu un caurauklošanas datumu;

47.2. projekta iesniegumam pievieno elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam;

47.3. projekta iesniegumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda:

47.3.1. adresātu – programmas apsaimniekotāja nosaukumu un adresi;

47.3.2. apakšprogrammas nosaukumu ("Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma");

47.3.3. projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

47.3.4. projekta nosaukumu;

47.4. projekta iesniegumu iesniedz programmas apsaimniekotājam personīgi vai nosūta pa pastu uz atklāta konkursa paziņojumā norādīto adresi.

48. Ja projekta iesniegumu sagatavo elektroniska dokumenta formā, to iesniedz programmas apsaimniekotājam vienā no šādiem veidiem:

48.1. projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona paraksta projekta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu un nosūta programmas apsaimniekotājam uz atklāta konkursa paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi, elektroniskā sūtījuma temata ailē norādot projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukumu;

48.2. projekta iesnieguma iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu tiešsaistē programmas apsaimniekotāja projektu elektroniskās vadības sistēmā, atbildīgā amatpersona paraksta projekta iesniegumu ar elektronisko parakstu un iesniedz programmas apsaimniekotājam, izmantojot programmas apsaimniekotāja projektu elektroniskās vadības sistēmu, iepriekš par to noslēdzot rakstisku vienošanos ar programmas apsaimniekotāju.

49. Projektu iesniegumu (1.pielikums) I daļas iesniegšanas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Iesniegšanas termiņu norāda atklāta konkursa paziņojumā. Projektu iesniegumu (1.pielikums) II daļas iesniegšanas termiņš ir vismaz viens mēnesis no šo noteikumu 63.punktā minētā programmas apsaimniekotāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Iesniegšanas termiņu norāda programmas apsaimniekotāja uzaicinājumā.

50. Programmas apsaimniekotājs izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti programmas apsaimniekotājam līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegumu, kas saņemts pēc noteiktā termiņa, programmas apsaimniekotājs neizskata un par to informē projekta iesnieguma iesniedzēju.

IX. Projektu iesniegumu vērtēšana

51. Programmas apsaimniekotājs atver noteiktajā termiņā saņemtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un pārbauda, vai tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 47.1., 47.2. vai 48.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

52. Ja projekta iesniegums nav atbilstoši noformēts, programmas apsaimniekotājs rakstiski pieprasa projekta iesnieguma iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus trīs darbdienu laikā, nosūtot pieprasījumu uz projekta iesniegumā norādīto projekta iesnieguma iesniedzēja elektroniskā pasta adresi vai, ja tā nav norādīta, uz juridisko adresi.

53. Projektu iesniegumus vērtē programmas apsaimniekotāja izveidota projektu vērtēšanas un uzraudzības komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar programmas apsaimniekotāja apstiprinātu nolikumu.

54. Komisijas sastāvā ir viens Kultūras ministrijas pārstāvis, divi programmas apsaimniekotāja pārstāvji un divi nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijas priekšsēdētājs ir programmas apsaimniekotāja pārstāvis. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus izvēlas atklātā konkursā, kuru rīko programmas apsaimniekotājs.

55. Komisija projektu iesniegumu izvērtēšanai pieaicina neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Ekspertus izvēlas atklātā konkursā, kuru rīko programmas apsaimniekotājs.

56. Komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, Finanšu instrumenta biroja un Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.

57. Komisija izvērtē projekta iesnieguma (1.pielikums) I daļu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā noteiktajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

58. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem, komisija iesaka to noraidīt.

59. Projektu iesniegumus, kuri atbilst visiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, komisija izvērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2. un 3.punktā noteiktajiem darbības programmas kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

60. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu darbības programmas kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja:

60.1. šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 6 punktiem;

60.2. šo noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 6 punktiem;

60.3. šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā norādītajos darbības programmas kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtais kopējais punktu skaits nav mazāks par 36 punktiem.

61. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 60.punktā minētajiem nosacījumiem, komisija iesaka to noraidīt.

62. Projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajiem nosacījumiem, komisija sakārto dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Komisija virza uz otro kārtu tos projektu iesniegumus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu, vienlaikus ņemot vērā, ka šajos projektu iesniegumos kopējais pieprasītais programmas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 12.punktā norādīto programmas līdzfinansējumu vairāk nekā trīs reizes. Ja vairāki projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz otro kārtu virza tos projektu iesniegumus, kuri ieguvuši augstāku kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšpunktā un 3.punktā norādītajos vērtēšanas kritērijos. Pārējos projektu iesniegumus komisija iesaka noraidīt nepietiekama finansējuma dēļ.

63. Projektu iesniegumu iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi ir izvirzīti uz otro kārtu, programmas apsaimniekotājs nosūta pa pastu uzaicinājumu sagatavot un iesniegt noteiktā termiņā projekta iesnieguma (1.pielikums) II daļu atbilstoši šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajām prasībām.

64. Programmas apsaimniekotājs izskata tikai tos otrajā kārtā saņemtos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti programmas apsaimniekotājam pēc tā uzaicinājuma līdz uzaicinājumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegumu, kas saņemts pēc norādītā termiņa vai saņemts bez uzaicinājuma, neizskata un par to informē projekta iesnieguma iesniedzēju.

65. Programmas apsaimniekotājs atver noteiktajā termiņā otrajā kārtā saņemtos projektu iesniegumus un pārbauda, vai tie ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 47.1., 47.2. vai 48.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

66. Ja projekta iesniegums nav atbilstoši noformēts, programmas apsaimniekotājs rakstiski pieprasa projekta iesnieguma iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus trīs darbdienu laikā, nosūtot pieprasījumu uz projekta iesniegumā norādīto projekta iesnieguma iesniedzēja elektroniskā pasta adresi vai, ja tā nav norādīta, uz juridisko adresi.

67. Komisija izvērtē projektu iesniegumu (1.pielikums) II daļu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā noteiktajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

68. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā norādītajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, komisija iesaka to noraidīt. Pārējos projektu iesniegumus komisija izvērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 5.punktā noteiktajiem gada darba plāna kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

69. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu gada darba plāna kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja:

69.1. šo noteikumu 2.pielikuma 5.1.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 3 punktiem;

69.2. šo noteikumu 2.pielikuma 5.2.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 3 punktiem;

69.3. šo noteikumu 2.pielikuma 5.6.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 3 punktiem;

69.4. šo noteikumu 2.pielikuma 5.7.apakšpunktā norādītajā vērtēšanas kritērijā iegūtais punktu skaits nav mazāks par 3 punktiem;

69.5. šo noteikumu 2.pielikuma 5.punktā norādītajos gada darba plāna kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtais kopējais punktu skaits nav mazāks par 27 punktiem.

70. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 69.punktā minētajiem nosacījumiem, komisija iesaka to noraidīt.

71. Projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 69.punktā minētajiem nosacījumiem, komisija sakārto dilstošā secībā atbilstoši kopējam pirmajā un otrajā kārtā iegūtajam punktu skaitam.

72. Komisija sagatavo apstiprināšanai ieteicamo projektu iesniegumu sarakstu, kurā prioritārā secībā iekļauj:

72.1. mikroprojektus, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu un kuru īstenošanai ir pieejams programmas līdzfinansējums saskaņā ar šo noteikumu 12.1.apakšpunktu. Ja kādam plānošanas reģionam paredzētais programmas līdzfinansējums netiek apgūts, to pārdala citiem plānošanas reģioniem, piešķirot to rindas kārtībā nākamajiem projektu iesniegumiem, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu;

72.2. divus makroprojektus no katra plānošanas reģiona, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu un kurus iesniegušas reģionālā līmeņa nevalstiskās organizācijas;

72.3. divus makroprojektus katrā apakšprogrammas atbalsta jomā, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu un kurus iesniegušas nacionālā līmeņa nevalstiskās organizācijas;

72.4. pārējos makroprojektus, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu un kuru īstenošanai ir pieejams programmas līdzfinansējums šo noteikumu 12.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

73. Ja vairāki projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, prioritāte tiek piešķirta tiem projektu iesniegumiem, kuri ieguvuši augstāku kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 5.1., 5.3. un 5.5.apakšpunktā norādītajos vērtēšanas kritērijos.

74. Komisija var mainīt šo noteikumu 71.punktā minēto projektu iesniegumu secību, sniedzot argumentētu pamatojumu komisijas sanāksmes protokolā. Ja šādu izmaiņu rezultātā kādu projekta iesniegumu iesaka noraidīt un programmas apsaimniekotājs piekrīt komisijas viedoklim, programmas apsaimniekotājs iekļauj šo informāciju lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu.

75. Komisija iesaka programmas apsaimniekotājam apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu projektu iesniegumus, kuri iekļauti šo noteikumu 72.punktā minētajā sarakstā. Pārējos projektu iesniegumus komisija iesaka noraidīt nepietiekama finansējuma dēļ.

76. Komisija sagatavo un iesniedz programmas apsaimniekotājam vērtēšanas ziņojumu, kurā norāda informāciju par atklāta konkursa ietvaros saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas procesa norisi un rezultātu, tai skaitā apstiprināšanai un noraidīšanai ieteikto projektu iesniegumu sarakstus.

X. Lēmumu pieņemšana un rezultātu paziņošana

77. Pamatojoties uz komisijas ieteikumu, programmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par katra projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Ja programmas apsaimniekotājs nepiekrīt komisijas viedoklim, tas var pieņemt atšķirīgu lēmumu, sniedzot argumentētu pamatojumu lēmuma tekstā.

78. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tiek izpildīti visi minētie nosacījumi:

78.1. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā norādītajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem;

78.2. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā norādītajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

78.3. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 60. un 69.punktā minētajiem nosacījumiem;

78.4. izvērtējot projekta iesnieguma kvalitāti, nav konstatētas kļūdas vai nepilnības projekta aktivitāšu aprakstā, rezultātu aprakstā un budžetā;

78.5. projekta īstenošanai ir pieejams programmas līdzfinansējums.

79. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja tiek izpildīts viens no minētajiem nosacījumiem:

79.1. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14. vai 4.15.apakšpunktā norādītajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

79.2. projekta iesniegums nav saņēmis maksimālo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 2. un 5.punktā norādītajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos un projekta iesniegumā ir konstatētas kļūdas vai nepilnības.

80. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var iekļaut šādus nosacījumus:

80.1. precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12. vai 4.13.apakšpunktā norādītajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

80.2. novērst informācijas pretrunas dažādās projekta iesnieguma sadaļās;

80.3. precizēt projekta aktivitāšu aprakstu, tai skaitā svītrot neatbilstošās aktivitātes un precizēt projekta īstenošanas laika grafiku;

80.4. precizēt projekta rezultātu aprakstu, tai skaitā precizēt skaitliskos rādītājus un paredzētos informācijas avotus to pārbaudei;

80.5. precizēt projekta budžetu, tai skaitā novērst aritmētiskās kļūdas, samazināt izmaksas atsevišķās budžeta pozīcijās atbilstoši noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem vai vidējām tirgus cenām, svītrot neattiecināmās izmaksas vai izmaksas, kas nav nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai;

80.6. sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu, ja projekta iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai pretrunīga;

80.7. samaksāt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus;

80.8. iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā aktuālo gada pārskatu vai tā daļas (ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu).

81. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tiek izpildīts viens no minētajiem nosacījumiem:

81.1. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3. vai 1.4.apakšpunktā norādītajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem;

81.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā norādītajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

81.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 60. un 69.punktā minētajiem nosacījumiem;

81.4. projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, bet projekta īstenošanai nav pieejams programmas līdzfinansējums.

82. Programmas apsaimniekotājs lēmumu par projekta iesniegumu pieņem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likumā noteiktajā termiņā. Programmas apsaimniekotājs rakstiski informē projekta iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

83. Projekta iesnieguma iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanas dienas var iesniegt programmas apsaimniekotājam iesniegumu, lūdzot pārskatīt šo noteikumu 81.1. vai 81.2. apakšpunktā minēto lēmumu un sniedzot argumentētu pamatojumu.

84. Programmas apsaimniekotājs izveido apelācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauj trīs programmas apsaimniekotāja pārstāvjus, kuri nav piedalījušies attiecīgā projekta iesnieguma vērtēšanā. Apelācijas komisija veic projekta iesnieguma pārvērtēšanu pēc attiecīgajiem atbilstības vai administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 83.punktā minētā iesnieguma saņemšanas. Ja apelācijas komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst minētajiem vērtēšanas kritērijiem, programmas apsaimniekotājs rakstiski informē par to projekta iesnieguma iesniedzēju. Ja apelācijas komisija konstatē, ka projekta iesniegums atbilst minētajiem vērtēšanas kritērijiem, programmas apsaimniekotājs atceļ šo noteikumu 81.1. vai 81.2.apakšpunktā minēto lēmumu un nodod projekta iesniegumu komisijai izvērtēšanai atbilstoši šo noteikumu IX nodaļā noteiktajai kārtībai, atsākot vērtēšanas procesu tajā stadijā, kurā tas tika pārtraukts.

XI. Līgumu slēgšana un projektu īstenošana

85. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina lēmumā noteikto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, un iesniedz programmas apsaimniekotājam informāciju par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi.

86. Programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā izskata saņemto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja atzinums ir pozitīvs, programmas apsaimniekotājs nosūta projekta iesnieguma iesniedzējam uzaicinājumu slēgt projekta līgumu. Ja atzinums ir negatīvs vai projekta iesnieguma iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā noteikto nosacījumu izpildi noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

87. Ja projektā ir iesaistīts partneris, projekta iesnieguma iesniedzējs sagatavo šo noteikumu 23.punktā minētā partnerības līguma projektu, saskaņo to ar projekta partneri un iesniedz programmas apsaimniekotājam. Programmas apsaimniekotājs pārbauda partnerības līguma projekta atbilstību šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem un, ja konstatē kļūdas vai trūkumus, lūdz projekta iesnieguma iesniedzējam tos novērst noteiktā termiņā.

88. Projekta iesnieguma iesniedzējs pirms projekta līguma noslēgšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam abpusēji parakstītā partnerības līguma kopiju un, ja partnerības līgums ir angļu valodā, tam pievieno projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amatpersonas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

89. Programmas apsaimniekotājs slēdz ar līdzfinansējuma saņēmēju projekta līgumu par darbības programmas īstenošanu un finansēšanas līgumu par 2013.gada darba plāna īstenošanu. Projekta līgumu un finansēšanas līgumu slēdz normatīvajā aktā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadību noteiktajos termiņos.

90. Līdzfinansējuma saņēmējs ievieto savā tīmekļa vietnē atsevišķā projektam veltītā sadaļā un regulāri aktualizē vismaz šādu informāciju latviešu un angļu valodā:

90.1. informāciju par apstiprināto projektu: mērķi, mērķa grupas, projekta partnerus (ja attiecināms), projekta īstenošanas vietu un periodu, galvenās aktivitātes un plānotos rezultātus, projektam piešķirto programmas līdzfinansējumu;

90.2. informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, tai skaitā ievieto fotogrāfijas par projekta īstenošanu;

90.3. informāciju par sadarbību ar donorvalstu nevalstiskajām organizācijām (ja attiecināms);

90.4. līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformāciju;

90.5. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta logo un norādi uz finansētāju.

91. Līdzfinansējuma saņēmējs līdz 2013.gada 30.septembrim iesniedz programmas apsaimniekotājam 2014.gada darba plānu un līdz 2014.gada 30.septembrim iesniedz 2015.gada darba plānu. Darba plānu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, aizpildot šo noteikumu 1.pielikuma F un G sadaļas. Darba plānu noformē un iesniedz atbilstoši šo noteikumu 46., 47., 48. un 50.punktā noteiktajai kārtībai.

92. Programmas apsaimniekotājs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 91.punktā minētā termiņa izvērtē darba plānu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 4. un 5.punktā noteiktajiem administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja darba plāns neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem vai šo noteikumu 69.punktā minētajiem nosacījumiem, programmas apsaimniekotājs vienu reizi rakstiski pieprasa līdzfinansējuma saņēmējam precizēt darba plānu vai iesniegt papildu informāciju noteiktā termiņā, kas nepārsniedz 10 darbdienas.

93. Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz programmas apsaimniekotājam precizēto darba plānu vai papildu informāciju. Programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā izskata saņemto informāciju un atkārtoti izvērtē darba plānu atbilstoši attiecīgajiem administratīvajiem vai kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ja darba plāns atbilst minētajiem kritērijiem, programmas apsaimniekotājs slēdz ar līdzfinansējuma saņēmēju kārtējo finansēšanas līgumu par nākamā gada darba plāna īstenošanu. Ja darba plāns neatbilst kādam no minētajiem kritērijiem, programmas apsaimniekotājs izbeidz šo noteikumu 89.punktā minēto projekta līgumu, un līdzfinansējuma saņēmējs zaudē tiesības uz piešķirto programmas līdzfinansējumu.

94. Programmas apsaimniekotājs veic līdzfinansējuma saņēmējam šādus maksājumus:

94.1. pirmo avansa maksājumu ne vairāk kā 40 % apmērā no attiecīgajam gadam piešķirtā programmas līdzfinansējuma, ko pārskaita piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 89. vai 93.punktā minētā finansēšanas līguma noslēgšanas;

94.2. nākamos avansa maksājumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 50 % no attiecīgajam gadam piešķirtā programmas līdzfinansējuma, ko pārskaita piecu darbdienu laikā pēc katra projekta pārskata apstiprināšanas (nākamo avansa maksājumu var veikt tikai tad, ja projektā faktiski veiktās attiecināmās izmaksas sastāda vismaz 70 % no iepriekšējo maksājumu kopējās summas, un to apliecina attiecīgais projekta pārskats);

94.3. gala maksājumu finansēšanas līgumā noteiktajā apmērā, ko pārskaita piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā gada noslēguma pārskata apstiprināšanas.

95. Apakšprogrammas īstenošanas pārraudzību veic šo noteikumu 53.punktā minētā komisija.

96. Īstenojot apakšprogrammas pārraudzību, komisijai ir šādi uzdevumi:

96.1. izskatīt programmas apsaimniekotāja sagatavotos progresa pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izlietojumu;

96.2. sniegt priekšlikumus programmas apsaimniekotājam par apakšprogrammas īstenošanu, projektiem piešķirtā programmas līdzfinansējuma maksājumu apturēšanu vai projektā veikto izdevumu neattiecināšanu;

96.3. lemt par citiem jautājumiem, kas ir būtiski apakšprogrammas mērķu sasniegšanai.

97. Komisijai ir šādas tiesības:

97.1. pieprasīt un saņemt no programmas apsaimniekotāja vai līdzfinansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama apakšprogrammas īstenošanas progresa izvērtēšanai;

97.2. piesaistīt neatkarīgus ekspertus projektu īstenošanas kvalitātes izvērtēšanai;

97.3. sniegt programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par apakšprogrammas īstenošanas un projektu uzraudzības procesa pilnveidošanu.

98. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

99. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros iegūto rezultātu uzturēšanu un izmantošanu projektā paredzētajiem mērķiem vismaz divus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Ja projekta ietvaros ir veikti telpu vai ēku renovācijas vai rekonstrukcijas darbi, līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina šo telpu un ēku uzturēšanu un izmantošanu projektā paredzētajiem mērķiem vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

100. Programmas apsaimniekotājs kontrolē šo noteikumu 99.punktā minētās prasības izpildi un, pamatojoties uz risku novērtējumu, var veikt izlases veida pārbaudes vai auditus pie līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas vietās šo noteikumu 99.punktā norādītajā laikposmā.

XII. Noslēguma jautājums

101. Šo noteikumu 48.2.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.698

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.944)

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.698
Vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.944)

1.kārta

1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Projekta iesniegums

1.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst noteiktajām prasībām

jā/nē

A1, A2, A3

1.2.

Projekta partneris(-i) atbilst noteiktajām prasībām (ja attiecināms)

jā/nē

B1, B2

1.3.

Darbības programma atbilst apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām

jā/nē

C1, C4, D1

1.4.

Darbības programma sagatavota līdz 2015.gada 31.decembrim

jā/nē

D3

Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no atbilstības vērtēšanas kritērijiem, to noraida

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji (darbības programma)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums1

Projekta iesniegums

2.1.

Darbības programmas nozīmīgums apakšprogrammas mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanā

5 x 22

C1, C4, D1

2.2.

Darbības programmas nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar nozares politiku

5

D2

2.3.

Darbības programmā paredzēto pasākumu novērtējums (atbilstība apakšprogrammas nosacījumiem, atbilstība darbības programmas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem)

5 x 22

D3

2.4.

Darbības programmā paredzēto rezultātu un to rādītāju novērtējums (vai tie ir precīzi definēti, izmērāmi un objektīvi pārbaudāmi, cik lielā mērā tie atbilst apakšprogrammas kopējiem plānotajiem rezultātiem)

5

D4

2.5.

Darbības programmas rezultātu tālākas izmantošanas iespējas un ilgtspēja

5

D5

2.6.

Pieprasītā programmas līdzfinansējuma samērīgums attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem

5

C6, D4

2.7.

Darbības programmas atbilstība horizontālajām prioritātēm

53

D6

2.7.1.

Atbilstība labas pārvaldības horizontālajai prioritātei

(1)

D6.1

2.7.2.

Atbilstība vides horizontālajai prioritātei

(1)

D6.2

2.7.3.

Atbilstība ekonomiskās ilgtspējas horizontālajai prioritātei

(1)

D6.3

2.7.4.

Atbilstība sociālās ilgtspējas horizontālajai prioritātei

(1)

D6.4

2.7.5.

Atbilstība dzimumu līdztiesības horizontālajai prioritātei

(1)

D6.5

2.8.

Projekta iesnieguma iesniedzēja un projekta partnera (ja attiecināms) kapacitāte darbības programmas īstenošanā

5

A4, A6, B3, B4

2.9.

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzšinējās darbības pieredze apakšprogrammas atbalsta jomās

5

A5

Kopā

55

Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņem mazāk par 6 punktiem 2.1. vai 2.3.apakšpunktā minētajā kritērijā vai saņem mazāk par 36 punktiem darbības programmas kvalitātes kopējā vērtējumā

3. Specifiskie vērtēšanas kritēriji (darbības programma)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums4

Projekta iesniegums

3.1.

Darbības programmā paredzēti konkrēti pasākumi nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos

1

D3

3.2.

Darbības programmā paredzēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesaiste nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos un koalīcijās, jaunu sadarbības tīklu un koalīciju izveide, paplašināšana vai attīstīšana

1 x 25

D3

3.3.

Darbības programmā paredzēti konkrēti pasākumi projekta iesnieguma iesniedzēja biedru un brīvprātīgā darba veicēju skaita palielināšanai

1 x 25

D3

3.4.

Darbības programmā paredzēti konkrēti pasākumi papildus finansējuma avotu piesaistei projekta iesnieguma iesniedzēja organizācijas darbības nodrošināšanai

1

D3

Kopā

6

2.kārta

4. Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Projekta iesniegums

4.1.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

jā/nē

iesnieguma veidlapa

4.2.

Projekta iesniegums ir parakstīts

jā/nē

H

4.3.

Partnerības apliecinājums ir parakstīts (ja attiecināms)6

jā/nē

I

4.4.

Projekta iesniegumam ir pievienoti projekta personāla dzīvesgaitas apraksti (CV) (ja attiecināms)7

jā/nē

CV

4.5.

Projekta iesniegumam ir pievienota remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksu tāme (ja attiecināms)

jā/nē

tāme

4.6.

Budžets ir sastādīts aritmētiski precīzi

jā/nē

G1, G2

4.7.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz:

● 1500 euro mēnesī (mikroprojektiem);

● 2000 euro mēnesī (makroprojektiem)

jā/nē

F3, G2

4.8.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām

jā/nē

G2

4.9.

Ieguldījums natūrā (brīvprātīgais darbs) nepārsniedz 50 % no projekta iesnieguma iesniedzēja finansējuma

jā/nē

G2

4.10.

Kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm paredzētais finansējums nepārsniedz 15 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām

jā/nē

G1, C6

4.11.

Aktivitātēm ārpus Latvijas (izņemot donorvalstis) paredzētais finansējums nepārsniedz 10 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām

jā/nē

G1, C6

4.12.

Remonta, renovācijas un rekonstrukcijas izmaksas nepārsniedz 20 % no darbības programmas kopējām attiecināmajām izmaksām

jā/nē

G1, C6

4.13.

Projektā paredzēti visi obligātie informācijas un publicitātes pasākumi

jā/nē

F13

4.14.

Projekta iesnieguma iesniedzējam vai Latvijas Republikā reģistrētajiem projekta partneriem (ja attiecināms) nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

jā/nē

-

4.15.

Projekta iesnieguma iesniedzējs un Latvijas Republikā reģistrētie projekta partneri (ja attiecināms) ir iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā aktuālo gada pārskatu vai tā daļas (ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu) atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam

jā/nē

-

Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, to noraida.
Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14. vai 4.15.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, to virza tālākai vērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem, taču projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiks iekļauti nosacījumi projekta iesnieguma precizēšanai, kuru izpilde būs priekšnosacījums projekta līguma slēgšanai

5. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji (gada darba plāns)

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums1

Projekta iesniegums

5.1.

Darba plāna atbilstība darbības programmā paredzētajiem mērķiem, rezultātiem un pasākumiem8

5

F1, F4, F5

5.2.

Darba plānā paredzēto aktivitāšu novērtējums (atbilstība apakšprogrammas nosacījumiem (tai skaitā aktivitāšu norises vieta, īstenošanas periods), aktivitāšu nepieciešamība plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanai, laika plānojums)

5

F3, F7, F8

5.3.

Iedzīvotāju iesaiste darba plānā paredzētajās aktivitātēs (mērķauditorijas aptvērums, iesaistes veids un intensitāte)

5

F6, F7

5.4.

Darba plānā paredzēto aktivitāšu sasaiste ar citām iniciatīvām (savstarpējā papildinātība un izvairīšanās no pārklāšanās)

5

F5, F12

5.5.

Darba plānā paredzēto rezultātu un to rādītāju novērtējums (vai tie ir precīzi definēti, izmērāmi un objektīvi pārbaudāmi, cik lielā mērā tie sniegs ieguldījumu darbības programmā paredzēto rezultātu sasniegšanā)

5

F9, F10

5.6.

Plānoto izmaksu atbilstība apakšprogrammas nosacījumiem un nepieciešamība darba plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanai

5

G1, F7

5.7.

Plānoto izmaksu atbilstība vidējām tirgus cenām pēdējo sešu mēnešu periodā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kā arī atbilstība normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem

5

G1, G3

5.8.

Projekta personāla profesionālā kompetence atbilstoši veicamajiem uzdevumiem

5

F11, CV

Kopā

40

Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņem mazāk par 3 punktiem 5.1. vai 5.2., vai 5.6., vai 5.7.apakšpunktā minētajā kritērijā vai saņem mazāk par 27 punktiem gada darba plāna kopējā vērtējumā

Piezīmes.

1 Kvalitātes kritērijus vērtē ar punktiem no ''1'' līdz ''5'' atbilstoši šādam vērtējumam: 5 = ļoti labi, 4 = labi, 3 = apmierinoši vai neitrāli, 2 = vāji, 1 = ļoti vāji.

2 Kritēriju vērtē punktu skalā no ''1'' līdz ''5'' un reizina ar koeficientu ''2''.

3 Kritērija vērtējumā ņem vērā projekta atbilstību katrai no piecām horizontālajām prioritātēm. Ja projektam ir tieša pozitīva ietekme uz attiecīgās horizontālās prioritātes veicināšanu, piešķir vienu punktu; iegūtos punktus summē.

4 Specifiskos kritērijus vērtē pēc ''jā'' vai ''nē'' principa, un piešķir vienu punktu, ja vērtējums ir ''jā''.

5 Piešķirto punktu reizina ar koeficientu ''2''.

6 Partnerības apliecinājums jāiesniedz tikai vienu reizi kopā ar pirmā gada darba plānu; nākamo gadu darba plāniem tas nav jāpievieno.

7 Projekta personāla dzīvesgaitas apraksts (CV) jāiesniedz tikai vienu reizi kopā ar attiecīgā gada darba plānu. Ja tas pats personāls tiek iesaistīts aktivitāšu īstenošanā arī turpmāk, tā dzīvesgaitas aprakstu (CV) nākamā gada darba plānam atkārtoti nav jāpievieno.

8 Vērtējot darba plānu otrajam un trešajam gadam, tiks ņemta vērā arī tā sasaiste ar iepriekšējo gadu darba plāniem un to ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 698Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 25.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.10.2012. OP numurs: 2012/168.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
252225
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)