Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/12

Carnikavā 2011. gada 25. maijā
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 25. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 8., 10. un 11. apakšpunktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 3. un 16.1 punktiem
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/11; 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16; 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/5)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumu nosaka Carnikavas novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodeva) uzlikšanas kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību, izņemot nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu un pašvaldības simbolikas izmantošanu, kas noteiktas ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) attiecas uz visu Carnikavas novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.

3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Carnikavas novada pašvaldības budžetā.

4. Nodevas iekasē, veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosaka un iekasē nodevas par:

5.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

5.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16);

5.4. tirdzniecību publiskās vietās;

5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

5.6. laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu;

5.7. būvatļaujas saņemšanu;

5.8. pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

6. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu tiek uzlikta personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.

7. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:

Nr. p. k.

Nodevas objekts –
pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana

Nodevas likme (EUR)

Atlaides apmērs I grupas invalīdiem, maznodrošinātām un trūcīgām personām, politiski represētām personām

Juridiskām un fiziskām personām

7.1. Izziņa par nekustamā īpašuma adresi

2.85

50%

7.2. Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes iegūšanai īpašuma

14.23

50%

7.3. Novada domes lēmumi, to izraksti, noraksti, protokolu izraksti (attiecas arī uz domes komiteju lēmumiem un protokoliem, kā arī saistošajiem noteikumiem)

7.11

50%

7.4. Citi domes izsniegtie oficiālie dokumenti, tai skaitā to izraksti, noraksti un apliecinātas kopijas.

2.85 par katru lappusi

50%

(Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/42 redakcijā)

8. No nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas un Carnikavas novada pašvaldības iestādes.

9. No nodevas atbrīvotas personas, kas šo noteikumu 7. punktā noteiktos dokumentus pieprasa iesniegšanai valsts pabalstu un pensiju piešķiršanai, uzturlīdzekļu piedziņai, kā arī aizbildnības un aizgādnības lietās.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

10. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksā personas, kas rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

11. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:

11.1. par izklaides un atpūtas pasākumiem – EUR 35.57;

11.2. par svētku un sporta pasākumiem – EUR 21.34.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/42)

12. Nodeva par piemiņas pasākumu sarīkošanu publiskās vietās netiek piemērota.

IV. Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

13. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

14. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

15. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

16. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

17. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

V. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

18. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās.

19. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:

Nr. p. k. Nodevas objekts – tirdzniecība publiskās vietās Periods, par kuru veicama apmaksa Nodevas likme (EUR) Atlaides apmērs maznodrošinātām un politiski represētām personām
Juridiskām un fiziskām personām
19.1. Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietā Kalendārais mēnesis 21,30 50%
19.1.1. Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietā Kalendārā nedēļa 10,70 50%
19.1.2. Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietā Kalendārā diena 3,00 Nav
19.2. Par ielu tirdzniecību ar pašvaldību saskaņotā, pastāvīgā tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot: Kalendārais mēnesis 10,00 50%
19.2.1. Par ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta Kalendārais mēnesis 14,20 Nav
19.3. Par ielu tirdzniecību pastāvīgā tirdzniecības vietā pludmales joslā, izņemot: Kalendārais mēnesis 142,30 Nav
19.3.1. Saldējuma tirdzniecība ārpus tai paredzētās pastāvīgās tirdzniecības vietas Kalendārais mēnesis 14,20 Nav
19.4. Par īslaicīgu ielu tirdzniecību publisku pasākumu laikā un vietā Viena diennakts 4,30 Nav
19.5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publisku pasākumu laikā un vietā Viena diennakts 14,20 Nav

(Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

20. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

20.1. Carnikavas novada pašvaldības iestādes;

20.2. I un II grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu);

20.3. Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss (uzrādot novada sociālā dienesta izziņas oriģinālu);

20.4. nepilngadīgie, kuri, ievērojot normatīvo aktu prasības, veic preču pārdošanu no mācībām brīvajā laikā (uzrādot skolēna apliecības oriģinālu);

20.5. fiziskas personas, tai skaitā aizbildņi, viens no audžuvecākiem un viens no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni (uzrādot bērnu dzimšanas apliecību, laulības apliecības oriģinālu; bāriņtiesas lēmuma, kas pamato audžuvecāka (audžuģimenes) vai aizbildņa statusu, apliecinātu norakstu vai kopiju);

20.6. Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/11)

VI. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

21. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

22. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

23. Nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, nemaksā fiziskas un juridiskas personas par vizuālo informāciju (izkārtni), kas izvietota tieši fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietā vai uz fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas ēkas fasādes un informē par:

23.1. tās veiktās darbības raksturu;

23.2. darba laiku;

23.3. citiem saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamiem datiem (uzņēmuma vai komersanta nosaukums, pārdodamās produkcijas sortiments, pakalpojumu veidi u.c.).

(Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/14 redakcijā)

24. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

VII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

25. Nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu maksā personas, kuras Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos – ūdenstilpju tauvas joslā, kuru platumu nosaka normatīvie akti, tur laivas, motorlaivas vai jahtas.

26. Nodevu maksā laivu, motorlaivu un jahtu īpašnieks.

27. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu iemaksājama Carnikavas novada budžetā līdz katra kalendārā gada 1.jūnijam par konkrēto kalendāro gadu.

28. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu, ja apstāšanās laiks pie krasta pārsniedz vienu diennakti, tiek noteikta – EUR 71.14 gadā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/42)

29. Atlaide 50 % apmērā no šo noteikumu 28. punktā noteiktās nodevas tiek piemērota mazizmēra kuģošanas līdzekļu īpašniekiem par zvejā izmantojamo mazizmēra kuģošanas līdzekli, kurš tiek izmantots komercdarbībā zvejniecībai, atbilstoši Carnikavas novada domes izsniegtajai speciālajai atļaujai (licencei).

30. No nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu atbrīvojami valsts glābšanas (avāriju) dienesti, Valsts robežsardze un ostu pārvaldes par tām piederošo laivu, jahtu un motorlaivu novietošanu, kā arī Carnikavas novada pašvaldības iestādes.

VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

31. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu maksā personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumos Nr. 112 "Vispārīgie būvnormatīvi" noteiktajā kārtībā saņem no Carnikavas novada Būvvaldes būvatļauju.

32. 40 % no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc pozitīva Carnikavas novada Būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai (maksā pirms plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas), bet atlikušos 60 % no nodevas maksā, saņemot būvatļauju.

33. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.

34. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:

Nr. p. k.

Nodevas objekts – būvatļaujas saņemšana

Nodevas likme (EUR)

Fiziskām un juridiskām personām

34.1. Viendzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūve

142.29

34.2. Viendzīvokļa dzīvojamās mājas rekonstrukcija, renovācija, restaurācija

120.94

34.3. Vasaras un dārza māju rekonstrukcija, renovācija, restaurācija

120.94

34.4. Saimniecības ēku, garāžu un citu palīgbūvju jaunbūve

85.37

34.5. Saimniecības ēku, garāžu un citu palīgbūvju rekonstrukcija, renovācija, restaurācija

56.91

34.6. Telpu grupu rekonstrukcija, bez funkcijas maiņas

56.91

34.7. Telpu grupas renovācija, restaurācija

35.57

34.8. Telpu grupas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu

113.83

34.9. Inženierkomunikāciju izbūvei

184.97

34.10. Pieslēgumam pie inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju rekonstrukcijai (gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, vai pieprasa būvniecības ierosinātājs)

78.26

34.11. Pieslēgumam pie pašvaldības inženierkomunikācijām (gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, vai pieprasa būvniecības ierosinātājs)

28.46

34.12. Žoga izbūve, rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana

56.91

34.13. Cita veida inženierbūvju būvniecība

313.03

34.14. Nedzīvojamās ēkas jaunbūve

184.97

34.15. Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcija, renovācija, restaurācija

142.29

(Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/42 redakcijā)

35. No nodevas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvotas Carnikavas novada pašvaldības iestādes.

36. Carnikavas novada Būvvalde var lemt par atbrīvošanu no nodevas par būvatļaujas saņemšanu, ja tiek saskaņota būvniecība objektam, kas ir sabiedriski nozīmīgs vai tam nodrošināta publiska pieejamība, kā arī objekts tiek veidots bez peļņas gūšanas nolūka.

VII. Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

37. Nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību maksā personas, kuras Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īsteno būvniecības ieceri, kas paredz jaunas būves būvniecību vai esošas būves rekonstrukciju, izņemot fasādes siltināšanu.

38. 80% no nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību maksā no kopējā nodevas apmēra pirms būvatļaujas saņemšanas, bet atlikušo summu 20 % apmērā – maksā pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā.

39. Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību tiek noteikta šādā apmērā:

Nr. p. k.

Nodevas objekts –
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un attīstība

Nodevas likme (EUR)

Fiziskām un juridiskām personām

39.1. Viena dzīvokļa mājas

71.14

39.2. Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa

28.46

39.3. Divu dzīvokļu mājas

85.37

39.4. Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

28.46

39.5. Triju un vairāku dzīvokļu mājas

106.72

39.6. Triju un vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

28.46

39.7. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, dzīvojamo telpu grupa

71.14

39.8. Koplietošanas telpu grupa

85.37

39.9. Viesnīcu ēkas, Viesnīcas telpu grupa

426.86

39.10. Citas īslaicīgas apmešanās ēkas, Citu īslaicīgas apmešanās telpu grupa

284.57

39.11. Biroju ēkas; Biroja telpu grupa

426.86

39.12. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas; Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa

426.86

39.13. Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa

106.72

39.14. Garāžu ēkas; Garāžas telpu grupa

284.57

39.15. Rūpnieciskās ražošanas ēkas; Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

426.86

39.16. Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas; Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

106.72

39.17. Ēkas pašizklaides pasākumiem; Pašizklaides pasākumu telpu grupa

106.72

39.18. Muzeji un bibliotēkas; Muzeja vai bibliotēkas telpu grupas

284.57

39.19. Izglītības iestāžu telpu grupa

284.57

39.20. Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

284.57

39.21. Sporta ēkas; Sporta telpu grupa

284.57

39.22. Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas; Lauku saimniecību nedzīvojamo telpu grupa

85.37

39.23. Kulta ēkas; Kulta telpu grupas

284.57

39.24. Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

106.72

39.25. Ielas un ceļi

106.72

39.26. Ostas un kuģojamie kanāli

284.57

39.27. Ieguves rūpniecības vai iežguves būves

284.57

39.28. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves

284.57

39.29. Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības būves

284.57

39.30. Sporta laukumi

106.72

39.31. Citas sporta un atpūtas būves

106.72

39.32. Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

284.57

(Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/42 redakcijā)

40. No nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību atbrīvojamas fiziskas personas, ja būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecībās ēkās, garāžās individuālai lietošanai), kā arī Carnikavas novada pašvaldības iestādes.

41. Carnikavas novada Būvvalde var lemt par atbrīvošanu nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību atbrīvojamas, ja būvatļauja tiek izsniegta objektam, kas ir sabiedriski nozīmīgs vai tam nodrošināta publiska pieejamība, kā arī objekts tiek veidots bez peļņas gūšanas nolūka.

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Šajos noteikumos noteikto pakalpojumu sniegšanu, kuri tiek aplikti ar pašvaldības nodevām, nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienības un Carnikavas novada pašvaldības iestādes atbilstoši to kompetencei:

42.1. nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu – administrē Administratīvā nodaļa;

42.2. nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās – Centrālās administrācijas amatpersona – administrē Attīstības un plānošanas nodaļa;

42.4. nodevu par tirdzniecību publiskās vietās – administrē Centrālās administrācijas amatpersona – Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants);

42.5. nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās – administrē Carnikavas novada Būvvalde;

42.6. nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu – administrē Carnikavas novada pašvaldības policija;

42.7. nodevu par būvatļaujas saņemšanu – administrē Carnikavas novada Būvvalde;

42.8. nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību – administrē Carnikavas novada Būvvalde.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 redakcijā)

42.1 Visu šajos noteikumos noteikto pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrs.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 redakcijā)

43. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļa (turpmāk – Finanšu vadības nodaļa). Finanšu vadības nodaļa nodrošina informācijas par katras nodevas iekasēšanu un izlietojumu iepriekšējā gadā izvietošanu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS" un mājaslapā www.carnikava.lv līdz nākošā gada 1. martam.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/28 redakcijā)

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem šādus saistošos noteikumus:

44.1. Rīgas rajona Carnikavas pagasta padomes 03.02.1998. saistošie noteikumi "Par Carnikavas pagasta pašvaldības nodevām";

44.2. Rīgas rajona Carnikavas pagasta padomes 16.01.2001. saistošie noteikumi Nr. 1/2002 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu";

44.3. Rīgas rajona Carnikavas novada domes 17.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/19 "Nodeva par Carnikavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām".

45. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts", bet ne agrāk kā 01.06.2011.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes 2011. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/28
ATSKAITE
par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā

(Pielikums svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: CND/SN/2011/12Pieņemts: 25.05.2011.Stājas spēkā: 01.06.2011.Publicēts: Apkārtraksts, 31.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251326
{"selected":{"value":"20.03.2019","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.03.2019","iso_value":"2019\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2018","iso_value":"2018\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2018.-19.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-03.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2017","iso_value":"2017\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-28.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2012","iso_value":"2012\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-21.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.03.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva