Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.589

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 18.§)
Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Tērvete" (turpmāk – dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Tērvetes upes senlejas raksturīgo ainavu, Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, vienlaikus nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī teritorijai raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu sabiedrības atpūtai un izglītošanai.

3. Dabas parkā ir šādas funkcionālās zonas:

3.1. dabas lieguma zona;

3.2. dabas parka zona;

3.3. neitrālā zona.

4. Dabas parka platība ir 1386 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā iekļauto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.punktā un 15.16.2., 15.16.3., 15.17., 23.1. un 26.3.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

8. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei.

9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus;

9.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

9.3. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.4. medīt ūdensputnus;

9.5. veikt darbības, kas maina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti;

9.6. izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā (šis aizliegums neattiecas uz Tērvetes "Sprīdīšu" dendroloģiskajiem stādījumiem);

9.7. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs (izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai);

9.8. iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

9.9. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās pa dabiskām brauktuvēm mežā un takām ir saskaņota šo noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā vai ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

10. Visā dabas parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

10.1. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

10.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu (izņemot bebru aizsprostu nojaukšanu);

10.3. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).

11. Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuvē aizliegts:

11.1. iebraukt ar kuģošanas līdzekļiem, izņemot:

11.1.1. kuģošanas līdzekļus, kas pieder ūdenskrātuves apsaimniekotājiem;

11.1.2. vienas airu laivas izmantošanu personīgajām vajadzībām katram ūdenskrātuves piekrastes zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam;

11.1.3. kuģošanas līdzekļus, kurus izmanto teritorijas apsaimniekošanai vai uzraudzībai;

11.2. makšķerēt, izņemot:

11.2.1. makšķerēšanu no dambja;

11.2.2. makšķerēšanu no 1.maija līdz 30.jūnijam ūdenskrātuves daļā, kas ietilpst neitrālajā zonā;

11.2.3. makšķerēšanu no 1.jūlija visā ūdenskrātuvē.

12. Dabas parka teritorijā esošo dabisko brauktuvju mežā un taku izmantošana zirgu izjādei, braukšanai ar pajūgiem un citiem transportlīdzekļiem, kā arī saimnieciskā darbība, kas saistīta ar atpūtas, sporta un tūrisma pakalpojumu sniegšanu dabas parka teritorijā, rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai teritorijas apsaimniekotāju.

13. Dabas parka teritorijā atļauts veikt mežsaimniecisko darbību ainavu veidošanai un uzturēšanai saskaņā ar dabas parka ainavu plānu, kas rakstiski saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi un vietējo pašvaldību.

III. Dabas lieguma zona

14. Dabas lieguma zona izveidota īpaši aizsargājamo meža biotopu, bioloģiski vērtīgu vecu mežu, retu un īpaši aizsargājamu sugu un to dzīvotņu aizsardzībai.

15. Dabas lieguma zonā aizliegts:

15.1. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju, – pļaut meža pļavas un lauces virzienā no malām uz centru;

15.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot, ieaudzējot mežu vai aizaudzējot ar krūmiem) meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

15.3. veikt darbības, kas veicina augsnes eroziju;

15.4. dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, par kuru veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

15.5. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

15.6. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

15.6.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

15.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

15.6.3. apšu audzēm – 30 gadu;

15.7. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot:

15.7.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

15.7.2. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem;

15.7.3. bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

15.7.4. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

15.8. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

15.9. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus, izņemot bīstamo koku nociršanu. Kaltušie un bīstamie koki pēc nociršanas atstājami mežaudzē, izņemot 20 metru platu joslu gar takām, ceļiem, stigām, atpūtas vietām un dabas parka infrastruktūras objektiem. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru;

15.10. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus speciāli ierīkotām vietām;

15.11. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos (izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem);

15.12. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;

15.13. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šajos noteikumos atļauto darbību veikšanai;

15.14. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

15.15. nosusināt avoksnājus, mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

15.16. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža zemes lietošanas kategorija, izņemot – pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

15.16.1. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

15.16.2. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto publiski pieejamo dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanu;

15.16.3. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju pārbūvi (rekonstrukciju), ja tiek mainīts trases platums un novietojums;

15.17. būvēt hidrotehniskas būves uz Tērvetes upes un ierīkot meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams, lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus dabas parka teritorijas, kā arī pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas:

15.17.1. upju dabiskā tecējuma, ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģiskā režīma atjaunošanai;

15.17.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanas pasākumu veikšanai.

16. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

17. Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

18. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

18.1. atjaunot mežu stādot un sējot;

18.2. veikt zinātniskos pētījumus.

19. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

IV. Dabas parka zona

20. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu teritorijai raksturīgās ekosistēmas, kultūrvēsturisko vidi un ainavu, kā arī rekreācijas resursus.

21. Dabas parka zonā aizliegts:

21.1. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos (izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem);

21.2. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

21.3. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus, izņemot bīstamo koku nociršanu. Kaltušie un bīstamie koki pēc nociršanas atstājami mežaudzē, izņemot 20 metru platu joslu gar takām, ceļiem, stigām, atpūtas vietām un dabas parka infrastruktūras objektiem. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru;

21.4. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

21.5. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šajos noteikumos atļauto darbību veikšanai;

21.6. kopšanas cirtē izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus), ja mežaudzes vecums pārsniedz:

21.6.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

21.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

21.6.3. apšu audzēm – 30 gadu;

21.7. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

21.7.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

21.7.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru;

21.8. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju, – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes, ūdenstilpnes) uz krūmāju vai mežu;

21.9. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot, ieaudzējot mežu vai aizaudzējot ar krūmiem) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces.

22. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

23. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

23.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai pirms dabas parka izveidošanas apmežotas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

23.2. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības.

V. Neitrālā zona

24. Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu.

VI. Dabas pieminekļi

25. Dabas parkā ir šādi dabas pieminekļi:

25.1. Tērvetes "Sprīdīšu" dendroloģiskais stādījums;

25.2. aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem).

26. Dabas pieminekļu teritorijā, teritorijā ap aizsargājamiem kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

26.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā vai kultūrvēsturiskā vērtība;

26.2. ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

26.3. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.

27. Papildus šo noteikumu 26.punktā minētajām prasībām aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijā aizliegts:

27.1. cirst kokus galvenajā cirtē;

27.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja dendroloģisko stādījumu izveido par parku vai mežaparku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parkiem un mežaparkiem;

27.3. atjaunot dendroloģiskos stādījumus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas;

27.4. cirst kokus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.

28. Papildus šo noteikumu 26.punktā minētajām prasībām aizsargājamo koku vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās aizliegts:

28.1. veikt darbības, kas var ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

28.2. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

28.3. mainīt vides apstākļus – ūdens un koku barošanās režīmu;

28.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

28.5. iznīcināt dabisko zemsedzi.

29. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

30. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis bīstams un nav iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

31. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

VII. Noslēguma jautājums

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumus Nr.513 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 106.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.589
Dabas parka "Tērvete" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.589
Dabas parka "Tērvete" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonā ietilpstošie meža kvartāli un nogabali:

Nr.p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

1.1.

192

1
1.2.

193

2, 5, 7, 10, 12, 15, 23
1.3.

195

7, 8, 9, 18
1.4.

197

6
1.5.

198

2, 5, 6, 7
1.6.

200

2, 7
1.7.

202

7
1.8.

203

14, 15, 18
1.9.

204

13, 14, 15, 22, 23, 26
1.10.

205

1, 3
1.11.

206

4, 16
1.12.

207

6
1.13.

208

2
1.14.

209

1, 5, 7, 10
1.15.

210

2
1.16.

212

5
1.17.

213

5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
1.18.

214

9, 10, 12, 13, 16
1.19.

215

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26
1.20.

216

3, 5
1.21.

217

1
1.22.

218

1
1.23.

219

1
1.24.

220

1, 3, 4, 5, 7, 8
1.25.

221

3, 7, 9
1.26.

222

10, 11, 19
1.27.

223

1, 2, 3
1.28.

224

1
1.29.

225

1
1.30.

226

1
1.31.

227

3
1.32.

228

1
1.33.

229

4
1.34.

231

2
1.35.

232

1, 2
1.36.

234

1, 2, 5
1.37.

235

1, 3, 7
1.38.

236

1, 4, 7, 8, 10, 11
1.39.

237

9
1.40.

238

4
1.41.

239

1, 2, 9

II. Neitrālā zona

2. Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Zonas daļa

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

2.1.

I

1

261938

461926

2.2.

2

261851

461926

2.3.

3

261850

461927

2.4.

4

261633

462027

2.5.

5

261620

462041

2.6.

6

261430

462232

2.7.

7

261629

462491

2.8.

8

261830

462577

2.9.

9

261752

462849

2.10.

10

262290

463000

10–1 pa dabas parka robežu

2.11.

II

11

261868

463743

2.12.

12

261507

463337

2.13.

13

261333

463505

2.14.

14

261287

463469

2.15.

15

261277

463460

2.16.

16

261267

463452

2.17.

17

261255

463445

2.18.

18

261219

463429

2.19.

19

261205

463418

2.20.

20

261191

463413

2.21.

21

261164

463407

2.22.

22

261164

463407

2.23.

23

261163

463411

2.24.

24

261145

463476

2.25.

25

261086

463485

2.26.

26

261080

463545

2.27.

27

261077

463570

2.28.

28

261064

463687

2.29.

29

261059

463738

2.30.

30

261052

463801

2.31.

31

261068

463802

2.32.

32

261092

463810

2.33.

33

261153

463833

33–11 pa dabas parka robežu

2.34.

III

34

260054

464394

2.35.

35

259688

464489

2.36.

36

259628

464505

2.37.

37

259679

464557

2.38.

38

259659

464563

2.39.

39

259609

464583

2.40.

40

259574

464601

2.41.

41

259596

464685

2.42.

42

259641

464854

2.43.

43

259848

464797

2.44.

44

259870

464791

2.45.

45

259860

464755

2.46.

46

259948

464642

2.47.

47

259952

464637

2.48.

48

260025

464462

2.49.

IV

49

259886

464846

2.50.

50

259980

464895

2.51.

51

260000

464948

2.52.

52

259971

464962

2.53.

53

259926

464985

2.54.

54

259923

464976

2.55.

V

55

258387

463467

2.56.

56

258404

463468

2.57.

57

258431

463467

2.58.

58

258472

463539

2.59.

59

258427

463550

2.60.

60

258420

463539

2.61.

61

258404

463506

2.62.

VI

62

256817

463734

2.63.

63

256977

463596

2.64.

64

257181

463486

2.65.

65

257190

463500

2.66.

66

257221

463474

2.67.

67

257255

463525

2.68.

68

257277

463518

2.69.

69

257288

463542

2.70.

70

257199

463613

2.71.

71

257169

463640

2.72.

72

257149

463658

2.73.

73

257124

463680

2.74.

74

257057

463741

2.75.

75

257127

463785

2.76.

76

257130

463787

2.77.

77

257171

463826

2.78.

78

257197

463827

2.79.

79

257222

463803

2.80.

80

257297

463879

2.81.

81

257405

463765

2.82.

82

257407

463763

2.83.

83

257448

463801

2.84.

84

257457

463806

2.85.

85

257495

463829

2.86.

86

257496

463830

2.87.

87

257494

463830

2.88.

88

257210

464111

2.89.

VII

89

261482

461093

2.90.

90

261453

461117

2.91.

91

261446

461124

2.92.

92

261423

461144

2.93.

93

261404

461161

2.94.

94

261384

461178

2.95.

95

261377

461183

2.96.

96

261349

461201

2.97.

97

261331

461217

2.98.

98

261459

461184

2.99.

99

261514

461169

2.100.

100

261632

461139

2.101.

101

261681

461126

2.102.

102

261697

461197

2.103.

103

261820

461167

2.104.

104

261827

461166

2.105.

105

261829

461210

2.106.

106

261855

461205

2.107.

107

261856

461202

2.108.

108

261856

461202

2.109.

109

261863

461181

2.110.

110

261935

461139

110–111 pa dabas parka robežu

2.111.

111

262018

461232

2.112.

112

261998

461246

2.113.

113

262004

461289

2.114.

114

262002

461293

2.115.

115

261991

461307

2.116.

116

261993

461324

2.117.

117

262008

461347

2.118.

118

262020

461423

2.119.

119

262040

461418

119–120 pa dabas parka robežu

2.120.

120

261972

461766

2.121.

121

261896

461785

2.122.

122

261887

461788

2.123.

123

261864

461794

2.124.

124

261864

461794

2.125.

125

261809

461808

2.126.

126

261738

461826

2.127.

127

261567

461871

2.128.

128

261566

461870

2.129.

129

261566

461870

2.130.

130

261377

461810

2.131.

131

261315

461787

2.132.

132

261278

461768

2.133.

133

261253

461758

2.134.

134

261163

461743

2.135.

135

261139

461652

2.136.

136

261096

461663

2.137.

137

261019

461683

2.138.

138

260918

461709

2.139.

139

260886

461717

2.140.

140

260828

461732

2.141.

141

260588

461795

2.142.

142

260580

461797

2.143.

143

260548

461805

2.144.

144

260518

461695

2.145.

145

260495

461612

2.146.

146

260487

461582

2.147.

147

260462

461490

2.148.

148

260431

461379

2.149.

149

260441

461373

2.150.

150

260469

461345

2.151.

151

260496

461310

2.152.

152

260519

461344

2.153.

153

260579

461413

2.154.

154

260663

461391

2.155.

155

260860

461339

2.156.

156

260915

461325

2.157.

157

260940

461319

2.158.

158

261191

461253

2.159.

159

261184

461214

2.160.

160

261182

461208

2.161.

161

261182

461203

2.162.

162

261181

461194

2.163.

163

261180

461189

2.164.

164

261180

461183

2.165.

165

261180

461178

2.166.

166

261181

461171

2.167.

167

261181

461168

2.168.

168

261186

461157

2.169.

169

261187

461154

2.170.

170

261193

461147

2.171.

171

261200

461138

2.172.

172

261210

461127

2.173.

173

261212

461126

2.174.

174

261231

461123

2.175.

175

261247

461121

2.176.

176

261290

461114

2.177.

177

261429

461092

2.178.

178

261424

461082

2.179.

179

261384

461004

2.180.

180

261398

460985

2.181.

181

261397

460977

2.182.

182

261382

460947

2.183.

183

261367

460931

2.184.

184

261359

460929

2.185.

185

261353

460921

2.186.

186

261369

460910

2.187.

187

261395

460911

2.188.

188

261396

460920

2.189.

189

261390

460920

2.190.

190

261386

460925

2.191.

191

261419

460997

2.192.

192

261429

461007

2.193.

193

261436

461013

2.194.

194

261446

461013

2.195.

195

261452

461012

2.196.

196

261465

461008

2.197.

197

261500

461007

2.198.

198

261500

461016

2.199.

199

261547

461012

199–89 pa dabas parka robežu

2.200.

VIII

200

260854

461854

2.201.

201

260803

461963

2.202.

202

260683

461953

2.203.

203

260691

461860

2.204.

204

260696

461855

2.205.

205

260702

461852

2.206.

206

260707

461849

2.207.

207

260719

461842

2.208.

208

260724

461840

2.209.

209

260731

461838

2.210.

210

260737

461837

2.211.

211

260742

461837

2.212.

212

260749

461837

2.213.

213

260758

461838

2.214.

214

260763

461839

2.215.

215

260777

461839

2.216.

216

260789

461837

2.217.

217

260800

461837

2.218.

218

260812

461838

2.219.

219

260819

461839

2.220.

220

260840

461849

2.221.

IX

221

260388

461962

2.222.

222

260383

461968

2.223.

223

260377

461974

2.224.

224

260351

462003

2.225.

225

260328

461985

2.226.

226

260311

462003

2.227.

227

260299

461994

2.228.

228

260293

461979

2.229.

229

260259

461894

2.230.

230

260258

461882

2.231.

231

260257

461875

2.232.

232

260269

461871

2.233.

233

260277

461877

2.234.

234

260286

461878

2.235.

235

260293

461884

2.236.

236

260299

461894

2.237.

237

260298

461902

2.238.

238

260309

461912

2.239.

239

260322

461926

2.240.

240

260325

461928

2.241.

241

260330

461930

2.242.

242

260343

461931

2.243.

243

260345

461932

2.244.

244

260345

461935

2.245.

245

260348

461936

2.246.

246

260350

461936

2.247.

247

260353

461937

2.248.

248

260354

461937

2.249.

249

260365

461948

2.250.

250

260376

461950

2.251.

X

251

261202

460663

2.252.

252

261233

460660

2.253.

253

261255

460653

2.254.

254

261244

460672

2.255.

255

261253

460683

2.256.

256

261250

460698

2.257.

257

261241

460707

2.258.

258

261221

460718

2.259.

259

261205

460722

2.260.

260

261045

460855

260–251 pa dabas parka robežu

2.261.

XI

261

260987

460951

2.262.

262

260971

460971

2.263.

263

260943

461002

2.264.

264

260914

461036

2.265.

265

260902

461051

2.266.

266

260887

461067

2.267.

267

260873

461076

2.268.

268

260858

461080

2.269.

269

260664

461102

2.270.

270

260627

461109

2.271.

271

260607

461107

271–261 pa dabas parka robežu

2.272.

XII

272

260576

461108

2.273.

273

260564

461135

2.274.

274

260511

461236

2.275.

275

260487

461278

2.276.

276

260449

461327

2.277.

277

260424

461352

2.278.

278

260394

461372

2.279.

279

260366

461366

2.280.

280

260184

461326

2.281.

281

260143

461214

281–272 pa dabas parka robežu

2.282.

XIII

282

259807

461391

2.283.

283

259820

461406

2.284.

284

259842

461433

2.285.

285

259952

461601

285–282 pa dabas parka robežu

2.286.

XIV

286

258823

461347

2.287.

287

258924

461422

287–288 pa dabas parka robežu

2.288.

288

258978

461587

2.289.

289

258982

461651

289–286 pa dabas parka robežu

2.290.

XV

290

260601

461995

2.291.

291

260605

461996

2.292.

292

260617

462014

2.293.

293

260626

462036

2.294.

294

260636

462066

2.295.

295

260649

462091

2.296.

296

260659

462105

2.297.

297

260662

462106

2.298.

298

260673

462111

2.299.

299

260702

462138

2.300.

300

260709

462147

2.301.

301

260713

462159

2.302.

302

260730

462181

2.303.

303

260747

462200

2.304.

304

260750

462213

2.305.

305

260756

462218

2.306.

306

260766

462217

2.307.

307

260776

462217

2.308.

308

260781

462217

2.309.

309

260792

462217

2.310.

310

260796

462220

2.311.

311

260805

462228

2.312.

312

260815

462234

2.313.

313

260831

462237

2.314.

314

260852

462250

2.315.

315

260826

462285

2.316.

316

260825

462303

2.317.

317

260814

462293

2.318.

318

260803

462290

2.319.

319

260798

462283

2.320.

320

260796

462276

2.321.

321

260793

462273

2.322.

322

260784

462273

2.323.

323

260779

462277

2.324.

324

260771

462279

2.325.

325

260767

462279

2.326.

326

260766

462275

2.327.

327

260768

462268

2.328.

328

260768

462261

2.329.

329

260766

462259

2.330.

330

260762

462258

2.331.

331

260753

462264

2.332.

332

260749

462266

2.333.

333

260745

462264

2.334.

334

260741

462259

2.335.

335

260739

462257

2.336.

336

260728

462255

2.337.

337

260723

462250

2.338.

338

260714

462241

2.339.

339

260683

462249

2.340.

340

260670

462232

2.341.

341

260665

462228

2.342.

342

260608

462184

2.343.

343

260606

462159

2.344.

344

260612

462135

2.345.

345

260598

462131

2.346.

346

260582

462121

2.347.

347

260561

462104

2.348.

348

260548

462081

2.349.

349

260542

462064

2.350.

350

260545

462058

2.351.

351

260553

462058

2.352.

352

260565

462069

2.353.

353

260585

462084

2.354.

354

260593

462087

2.355.

355

260598

462084

2.356.

356

260600

462075

2.357.

357

260600

462063

2.358.

358

260598

462057

2.359.

359

260593

462052

2.360.

360

260591

462050

2.361.

361

260614

462043

III. Dabas parka zona

3. Dabas parka zonā ietilpst visa pārējā dabas parka "Tērvete" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.

Piezīmes.

1. Meža kvartālu un nogabalu numerācija atbilst Meža valsts reģistra datiem uz 2011.gada 1.janvāri.

2. Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Par kartogrāfisko pamatu izmantota Valsts zemes dienesta kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2010.gadu un Meža valsts reģistra informācija pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.janvāri. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.589
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.589
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs
1,3 m augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

15.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

16.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

17.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

18.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

19.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

20.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

21.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

PapelePopulus spp.

5,0

35

41.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 589Pieņemts: 28.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 31.08.2012. OP numurs: 2012/138.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
251162
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)