Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.2010/32

Carnikavā 2010. gada 20. oktobrī
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 20. oktobra lēmumu (prot. Nr. 20, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē (turpmāk – pakalpojumi) veidus, pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un likmes. Aģentūra saskaņā ar noslēgtiem līgumiem sniedz pakalpojumus lietotājiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā no tās apsaimniekošanā (pārvaldīšanā) Carnikavas novada domes (turpmāk – dome) nodotām pašvaldībai piederošām katlumājām.

2. Aģentūras sniegto pakalpojumu veidi un maksa (izcenojums) par tiem:

2.1. siltumenerģijas apgādē – siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, siltumenerģijas tirdzniecība, kopējo maksu (izcenojumu) par piegādāto siltumenerģiju euro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pie attiecīgās dabasgāzes cenas nosakot saskaņā ar cenrādi (2.pielikums);

2.2. ūdensapgādē – ūdens uzsildīšana, maksu par ūdens uzsildīšanu euro par vienu ūdens kubikmetru bez PVN pie attiecīgās dabasgāzes tirdzniecības cenas un aģentūras siltumenerģijas ražošanas maksas nosakot saskaņā ar cenrādi (2. pielikums).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/23; 20.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/15)

3. Aģentūra sniedz pakalpojumus sekojošiem lietotājiem, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas nekustamais īpašums:

3.1. valsts un pašvaldību iestādēm;

3.2. privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām)

4. Aģentūra katru gadu aprēķina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas (izcenojuma) projektu (turpmāk – pakalpojumu maksas projekts), izmantojot no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes vai citas tai pēc kompetences pielīdzināmas valsts institūcijas izstrādātās metodikas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanai, ciktāl metodika attiecināma uz aģentūras kompetenci pakalpojumu maksas projekta izstrādē:

4.1. izmantojot viendaļīgā siltumenerģijas tarifa aprēķināšanas metodiku, kur siltumenerģijas mainīgās un pastāvīgās izmaksas ir attiecinātas uz lietotājiem pārdotās siltumenerģijas vienību un aģentūra saņem maksājumus par siltumenerģiju pēc noteiktā viendaļīgā tarifa par patērēto siltumenerģiju;

4.2. balstoties uz faktiskajām izmaksām viena pilna gada laikā;

4.3. atsevišķi katram siltumenerģijas apgādes pakalpojumam – siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un sadalei, tirdzniecībai;

4.4. atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem, kas atbilst dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām;

4.5. precīzi un pārskatāmi atspoguļojot siltumenerģijas ražošanai, sadalei, pārvadei un tirdzniecībai nepieciešamās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar šiem darbības veidiem saistītos aktīvus un darbības;

4.6. neietverot izmaksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo debitoru veidošanai);

4.7. neietverot inflāciju, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņas, nodokļu un nodevu izmaiņas un citu valsts noteiktu maksājumu izmaiņas.

(Grozīts ar Carnikavas pilsētas domes 20.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/15)

5. Aģentūras sniegto pakalpojumu maksa (izcenojums) par pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

6. Aģentūra līdz katra gada 31.maijam rakstiski iesniedz domei pārskatu par katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai veiktajām faktiskajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 5% (piecus procentus), aģentūra vienlaikus ar pārskatu sagatavo saistošo noteikumu grozījumu un pakalpojumu maksas izmaiņu projektu, kuram pievieno informāciju un dokumentus, kas apliecina pakalpojumu maksas projektā iekļauto izmaksu pamatojumu.

(Carnikavas pilsētas domes 20.08.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/15 redakcijā)

7. Par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz aģentūras izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā norādīto samaksas termiņu.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
"Saistošajiem noteikumiem par
pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss"
sniegtiem maksas pakalpojumiem
siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē
Carnikavas novadā"

(Pielikums Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/13 redakcijā)

Siltumenerģijas cenas aprēķins
bez PVN

Siltumenerģijas ražošanas izmaksu aprēķins

Mainīgās izmaksas

Izmaksu posteņi Summa, EUR
Kurināmā izmaksas 359912.53 (pie cenas 349.91 Eur/tūkst.n.m3)
Elektroenerģijas izmaksas ražošanai 18645.00
Dabas resursu nodoklis 6658.84
Ūdens izmaksas siltumenerģijas ražošanai 179.08
Ķimikāliju izmaksas 514.91
Mainīgās izmaksas kopā 385910.35

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu posteņi Summa, EUR
Darba samaksa ar sociālo nodokli 2377.56
Pamatlīdzekļu nolietojums 2073.83
Iekārtu remonts un uzturēšanas izmaksas 2918.00
Apkalpošana un materiāli 5826.44
Pastāvīgās izmaksas kopā 13195.83
Ražošanas izmaksas kopā 399106.18
Ražošanas cena EUR 44.87
Skaidrojumi aprēķiniem:
Gāzes patēriņš 2015. gadā 1028586.00 n.m3
Gāzes vid.cena 2015. gadā 349.91 euro/tūkst.n/m3

Siltumenerģijas sadales izmaksu aprēķins

Mainīgās izmaksas

Izmaksu posteņi Summa, EUR
Siltumenerģijas zudumu izmaksas 73272.16
Mainīgās izmaksas kopā 73272.16
Pastāvīgās izmaksas
Izmaksu posteņi Summa, EUR
Darba samaksa ar soc.nodokli 29070.59
Pamatlīdzekļu nolietojums 14723.69
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas, rekonstr. 2247.73
Pastāvīgās izmaksas kopā 46042.01
Sadales izmaksas kopā 119314.17
Sadales cena EUR 16.43

 Skaidrojumi aprēķiniem:

Saražotā siltumenerģija 2015.g. 8894.26 mWh
Saņemtā siltumenerģija 2015.g.(ieskait.pašv.iest.). 7261.35 mWh
Tai skaitā - Juridiskie pakalpojuma saņēmēji 496.38 mWh
Siltumenerģijas zudumi pārvadē % 18.36 %
Siltumenerģijas zudumi pārvadē mWh (8894.26-7261.35) 1632.90 mWh
Zudumu izmaksas EUR (1632.90* 44.87) 73272.16 EUR

Tirdzniecības izmaksu aprēķins

Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu posteņi Summa, EUR
Darba samaksa un sociālais nodoklis 13352.08
Pārējās izmaksas 1260.94

Mainīgās izmaksas kopā

14613.02
Tirdzniecības izmaksas kopā 14613.02
Tirdzniecības cena EUR 2.01
Kopējās izmaksas EUR 533033.37
Gala cena EUR (pie dabas gāzes tirdzniecības tarifa 351.43 Eur/1000 m3 atbilst siltumenerģijas kopējā maksa, bez siltummezglu apsaimniekošanas (euro bez PVN) 63.60  
2. pielikums
"Saistošajiem noteikumiem par
pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss"
sniegtiem maksas pakalpojumiem
siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē
Carnikavas novadā"
Siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cenrādis pie attiecīgās dabasgāzes tirdzniecības cenas bez PVN Carnikavas novadā

(Pielikums Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/13 redakcijā)

 

 

 

 

 

       
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.p.k. Dabasgāzes tirdzniecības cena (euro/tūkst.n.m3) Dabasgāzes gala tirdzniecības tarifs ar akcīzes nodokli 17.07 (euro/tūkst.n.m3) P/a Carnikavas Komunālserviss siltumenerģijas kopējā maksa, bez siltummezglu apsaimniekošanas (euro bez PVN) P/a Carnikavas Komunālserviss siltumenerģijas kopējā maksa, ar siltummezglu apsaimniekošanu (euro bez PVN) Maksa par ūdens uzsildīšanu bez cirkulācijas līnijas (euro/m3) Maksa par ūdens uzsildīšanu ar cirkulācijas līniju un žāvēšanas skapi (euro/m3) Pastāvīgā maksa vas. mēn. par ūdens uzsildīšanu dzīv.ar cirk.līn. euro/dzīv.mēn. Pastāvīgā maksa vas. mēn. par ūdens uzsildīšanu dzīv.ar cirk.līn., žāv.skapi euro/dzīv.mēn.
1 128.06 237.60 41.13 42.68 4.27 5.34 3.12 5.16
2 135.17 244.72 42.41 43.96 4.40 5.49 3.21 5.32
3 142.29 251.83 43.73 45.28 4.53 5.66 3.31 5.48
4 149.40 258.94 45.01 46.56 4.66 5.82 3.40 5.63
5 156.52 266.06 46.30 47.85 4.78 5.98 3.49 5.79
6 163.63 273.17 47.58 49.13 4.91 6.14 3.59 5.94
7 170.74 280.29 48.87 50.42 5.04 6.30 3.68 6.10
8 177.86 287.40 50.16 51.71 5.17 6.46 3.78 6.26
9 184.97 294.52 51.57 53.12 5.31 6.64 3.88 6.43
10 192.09 301.63 52.98 54.53 5.45 6.82 3.98 6.60
11 199.20 308.74 54.38 55.93 5.59 6.99 4.08 6.77
12 206.32 315.86 55.78 57.33 5.73 7.17 4.19 6.94
13 213.43 322.97 57.19 58.74 5.87 7.34 4.29 7.11
14 220.55 330.09 58.59 60.14 6.01 7.52 4.39 7.28
15 227.66 337.20 60.00 61.55 6.15 7.69 4.49 7.45
16 234.77 344.32 61.40 62.95 6.30 7.87 4.60 7.62
17 241.89 351.43 63.60 65.15 6.52 8.14 4.76 7.88
18 249.00 358.55 64.21 65.76 6.58 8.22 4.80 7.96
19 256.12 365.66 65.62 67.17 6.72 8.40 4.90 8.13
20 263.23 372.77 67.02 68.57 6.86 8.57 5.01 8.30
21 270.35 379.89 68.43 69.98 7.00 8.75 5.11 8.47
22 277.46 387.00 69.83 71.38 7.14 8.92 5.21 8.64
23 284.57 394.12 71.24 72.79 7.28 9.10 5.31 8.81
24 291.69 401.23 72.64 74.19 7.42 9.27 5.42 8.98
25 298.80 408.35 74.05 75.60 7.56 9.45 5.52 9.15
26 305.92 415.46 75.45 77.00 7.70 9.63 5.62 9.32
27 313.03 422.57 76.86 78.41 7.84 9.80 5.72 9.49
28 320.15 429.69 78.26 79.81 7.98 9.98 5.83 9.66
29 327.26 436.80 79.67 81.22 8.12 10.15 5.93 9.83
30 334.37 443.92 81.07 82.62 8.26 10.33 6.03 10.00
31 341.49 451.03 82.47 84.02 8.40 10.50 6.13 10.17
32 348.60 458.15 83.88 85.43 8.54 10.68 6.24 10.34
33 355.72 465.26 85.28 86.83 8.68 10.85 6.34 10.51
34 362.83 472.37 86.69 88.24 8.82 11.03 6.44 10.68
35 369.95 479.49 88.09 89.64 8.96 11.21 6.54 10.85
36 377.06 486.60 89.50 91.05 9.10 11.38 6.65 11.02
37 384.18 493.72 90.90 92.45 9.25 11.56 6.75 11.19
38 391.29 500.83 92.31 93.86 9.39 11.73 6.85 11.36
39 398.40 507.95 93.72 95.27 9.53 11.91 6.95 11.53
40 405.52 515.06 95.13 96.68 9.67 12.09 7.06 11.70
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/32Pieņemts: 20.10.2010.Stājas spēkā: 30.11.2010.Publicēts: Apkārtraksts, 29.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
251130
{"selected":{"value":"28.07.2016","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2016","iso_value":"2016\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2016.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-11.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2012","iso_value":"2012\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2010","iso_value":"2010\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2010.-10.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.07.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva