Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.564

Rīgā 2012.gada 17.augustā (prot. Nr.47 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121., 168.nr.; 2010, 137.nr.; 2011, 131.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Uz koledžu struktūrvienību vadītājiem, viņu vietniekiem, pedagogiem, sporta organizatoriem, metodiķiem, bibliotekāriem, kuri īsteno arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ir attiecināmas tās pašas šo noteikumu normas, kas attiecas uz profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, pedagogiem, sporta organizatoriem, metodiķiem un bibliotekāriem.";

1.2. papildināt 7.punkta ievaddaļu aiz skaitļa un vārda "1.septembri" ar vārdiem un skaitli "(koledžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem - pēc stāvokļa uz 1.oktobri)";

1.3. papildināt noteikumus ar 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. attiecīgā augstskola - augstskolas dibināto izglītības iestāžu vadītājiem.";

1.4. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pedagogu darba algu (darba samaksas daļu, kas noteikta, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi), izņemot izglītības iestāžu vadītāju un šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2.tabulā minētajos amatos strādājošo darba algu, katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītājs pēc stāvokļa uz 1.septembri, veicot tarifikāciju (saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu), kurā norāda katra pedagoga slodzi, kā arī vakantās pedagogu darba likmes un stundu skaitu mācību priekšmetos atbilstoši izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānam un pedagogam noteiktajiem papildu pienākumiem (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar izglītojamajiem).'';

1.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, izglītības iestāžu bibliotekāriem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem papildu pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto direktora, direktora vietnieka, sporta organizatora, struktūrvienības vadītāja izglītības jomā, izglītības metodiķa, direktora vietnieka metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, izglītības iestādes bibliotekāra, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un metodiķa darba slodzi nedrīkst pārsniegt 1,3 viņiem noteiktās darba likmes.";

1.6. papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Koledžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, izglītības iestāžu bibliotekāriem, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, papildu pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto direktora, direktora vietnieka, sporta organizatora, struktūrvienības vadītāja izglītības jomā, kā arī izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra darba slodzi nedrīkst pārsniegt 1,3 viņiem noteiktās darba likmes.

13.2 Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem un izglītības iestāžu bibliotekāriem samaksu par papildu pedagoģisko darbu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 4.tabulu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē.'';

1.7. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. laiku, kas nostrādāts Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumos Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" norādītajos pedagogu amatos (ne mazāk kā 240 pedagoga darba stundu kalendāra gadā);";

1.8. papildināt II nodaļu ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta ''Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos'' ietvaros ir ieguvuši 4. un 5.kvalitātes pakāpi, par viņu veikto pedagoģisko darbu nosaka piemaksu attiecīgi 8 un 12 procentu apmērā no mācību priekšmeta pedagoga mēneša darba algas likmes. Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem šo piemaksu nosaka no mācību priekšmeta pedagoga mēneša darba algas likmes.";

1.9. papildināt 34.punktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli "37.";

1.10. svītrot 1.pielikuma 2.tabulas 1.punkta ievaddaļā vārdus "valsts finansēto";

1.11. svītrot 1.pielikuma 2.tabulas 2.punkta ievaddaļā vārdus "valsts finansēto";

1.12. svītrot 1.pielikuma 2.tabulas 3.punkta ievaddaļā vārdus "valsts finansēto";

1.13. izteikt 1.pielikuma 3. un 4.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku, direktora vietnieku metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un struktūrvienību vadītāju, tai skaitā arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošu koledžu struktūrvienību vadītāju un viņu vietnieku, zemākās mēneša darba algas likmes

Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Zemākā mēneša darba algas likme (latos)

1. Izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
1.1. 2601 un vairāk

966

1.2. no 2401 līdz 2600

920

1.3. no 2201 līdz 2400

876

1.4. no 2001 līdz 2200

834

1.5. no 1801 līdz 2000

794

1.6. no 1601 līdz 1800

757

1.7. no 1401 līdz 1600

721

1.8. no 1201 līdz 1400

686

1.9. no 1001 līdz 1200

656

1.10. no 801 līdz 1000

628

1.11. no 601 līdz 800

593

1.12. no 401 līdz 600

559

1.13. no 251 līdz 400

535

1.14. no 151 līdz 250

518

1.15. no 101 līdz 150

503

1.16. līdz 100

492

2. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks, direktora vietnieks metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāja vietnieks izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits:
2.1. 2601 un vairāk

677

2.2. no 2401 līdz 2600

645

2.3. no 2201 līdz 2400

614

2.4. no 2001 līdz 2200

584

2.5. no 1801 līdz 2000

557

2.6. no 1601 līdz 1800

530

2.7. no 1401 līdz 1600

505

2.8. no 1201 līdz 1400

481

2.9. no 1001 līdz 1200

464

2.10. no 801 līdz 1000

444

2.11. no 601 līdz 800

432

2.12. no 401 līdz 600

404

2.13. no 251 līdz 400

397

2.14. no 151 līdz 250

391

2.15. no 101 līdz 150

385

2.16. līdz 100

374

3. Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā

363


Piezīmes.

1. Interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,5.

2. Visu tipu internātskolu, speciālās izglītības iestāžu, sociālās korekcijas izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu (ar dienesta viesnīcu) vadītājiem un viņu vietniekiem (izņemot šīs tabulas 1.1., 1.2., 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos gadījumus, kā arī arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošu koledžas struktūrvienību vadītājus un viņu vietniekus) mēneša darba algas likmi nosaka par divām pakāpēm augstāku, nekā paredzēts atbilstoši izglītojamo skaitam.

3. Valsts dibināto izglītības atbalsta iestāžu vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šīs tabulas 1.8.apakšpunktu.

4.tabula

Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (latos)

Nr.p.k.

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

1.

Izglītības metodiķis valsts dibinātā izglītības atbalsta iestādē

270

285

290

2.

Izglītības metodiķis

270

275

280

3.

Pedagogs

270

275

280"


1.14. izteikt 3.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs, internāta skolotājs vispārējās un speciālās izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs

30

''


1.15. izteikt 3.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5.

Izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, sporta organizators izglītības iestādē, surdopedagogs speciālās izglītības iestādes dzirdes kabinetā, tiflopedagogs speciālās izglītības iestādes redzes kabinetā, arodmācības (amatmācības) skolotājs, skolotājs izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs mentors, pedagogs karjeras konsultants

40

''

1.16. aizstāt 4.pielikuma 2.punktā vārdus "Speciālās izglītības iestādes speciālās klases" ar vārdiem "Speciālās izglītības iestādes, speciālās klases";

1.17. aizstāt 4.pielikuma 4.punktā vārdus "ieslodzījuma vietās izveidotās izglītības iestādes" ar vārdiem "vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri izglītības programmas īsteno ieslodzījuma vietās".

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 564Pieņemts: 17.08.2012.Stājas spēkā: 01.09.2012.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 23.08.2012. OP numurs: 2012/133.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
250990
01.09.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva