Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.509

Rīgā 2012.gada 24.jūlijā (prot. Nr.41 47.§)
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) reģistrē ķīmiskus un mikroorganismus saturošus augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk – augu aizsardzības līdzeklis) un piešķir atļauju to laišanai tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk – Regula Nr. 1107/2009).

2. Piešķirot Regulas Nr. 1107/2009 28.panta 1.punktā, 30. un 40.pantā minēto atļauju augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai (turpmāk – atļauja), dienests vienlaikus reģistrē augu aizsardzības līdzekli Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

3. Augu aizsardzības līdzekli reģistrā neiekļauj, ja atļauju:

3.1. saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 52.pantu piešķir augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai;

3.2. saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 53.pantu piešķir augu aizsardzības līdzekļa lietošanai ārkārtas situācijās augu aizsardzībai;

3.3. saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 54.pantu piešķir augu aizsardzības līdzekļa izpētei un attīstībai.

II. Atļaujas piešķiršana un augu aizsardzības līdzekļa iekļaušana reģistrā

4. Pēc Regulas Nr. 1107/2009 33.pantā minētā pieteikuma un nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienests sagatavo un nosūta personai rēķinu par novērtējuma sagatavošanu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā saskaņā ar dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

5. Ja augu aizsardzības līdzeklis atbilst Regulas Nr. 1107/2009 29.pantā minētajām prasībām, dienests saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 36. un 37.pantu pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu un iekļauj augu aizsardzības līdzekli reģistrā.

6. Ja augu aizsardzības līdzeklis neatbilst Regulas Nr. 1107/2009 29.pantā minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu nepiešķirt atļauju un augu aizsardzības līdzekli reģistrā neiekļauj.

7. Piemērojot citas valsts izsniegtas atļaujas atzīšanas procedūru, dienests atļauj laist tirgū augu aizsardzības līdzekli un iekļauj to reģistrā saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 41.pantu 1.punktu.

8. Pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu, dienests saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 31.pantu nosaka prasības augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai, kā arī augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādāmo informāciju.

9. Atkarībā no augu aizsardzības līdzekļa īpašībām un lietošanas prasībām dienests tam piešķir reģistrācijas klasi.

10. Pēc personas pieprasījuma dienests augu aizsardzības līdzekli reģistrē trešajā reģistrācijas klasē, ja tas atbilst šo noteikumu 11. punktā noteiktajām prasībām un vienam no šādiem kritērijiem:

10.1. satur zema riska darbīgās vielas vai darbīgās vielas, kuras Eiropas Komisija ir atzīmējusi kā potenciāli zema riska vielas (saraksts pieejams dienesta tīmekļvietnē);

10.2. ir iepakots tādā iepakojumā, ar kura saturu var apstrādāt ne vairāk par 5000 kvadrātmetriem platības, izmantojot augu aizsardzības līdzekļa minimālo reģistrēto devu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 542 redakcijā)

11. Augu aizsardzības līdzekli reģistrē trešajā reģistrācijas klasē, ja:

11.1. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 34.punktu);

11.2. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 tas netiek klasificēts kā:

11.2.1. akūtas toksicitātes līdzeklis (ja cilvēka organismā nonāk perorāli) pirmajā, otrajā vai trešajā kategorijā (H300 – norijot iestājas nāve; H301– toksisks norijot);

11.2.2. akūtas toksicitātes līdzeklis (ja cilvēka organismā nonāk caur ādu) pirmajā, otrajā vai trešajā kategorijā (H310 – tam nonākot saskarē ar ādu, cilvēkam iestājas nāve; H311 – toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu);

11.2.3. akūtas toksicitātes līdzeklis (ieelpojot gāzi un putekļus vai miglu) pirmajā, otrajā vai trešajā kategorijā (H330 – ieelpojot iestājas nāve; H331– toksisks ieelpojot);

11.2.4. akūtas toksicitātes līdzeklis (ieelpojot tvaikus) pirmajā vai otrajā kategorijā (H330 – ieelpojot iestājas nāve; H331 – toksisks ieelpojot);

11.2.5. 1A, 1B un otrās kategorijas kancerogēns (H350 – var izraisīt vēzi: norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību; H351 – ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi: norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību);

11.2.6. 1A, 1B un otrās kategorijas mutagēns (H340 – var izraisīt ģenētiskus bojājumus: norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību; H341 – ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus: norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību);

11.2.7. toksisks reproduktīvajai sistēmai 1A, 1B un otrajā kategorijā (H360F – var negatīvi ietekmēt auglību; H361f – ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību; H360D – var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam; H361d – ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam);

11.2.8. līdzeklis, kas izraisa nopietnus acu bojājumus (H318);

11.2.9. līdzeklis, kas var radīt kaitējumu ar krūti zīdāmam bērnam (H362);

11.2.10. līdzeklis ar toksisku ietekmi uz mērķorgānu atkārtotas iedarbības dēļ (STOT RE 1. un 2.kategorija);

11.3. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas riska aprēķinu rezultāti liecina, ka to personu apdraudējums, kuras var nonākt saskarē ar augu aizsardzības līdzekli tā lietošanas laikā un pēc tā lietošanas, neizmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, nepārsniedz pieļaujamo iedarbības pakāpi, ko konkrētai augu aizsardzības līdzekļa sastāvā ietilpstošai darbīgajai vielai pārskata ziņojumā saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 II pielikumu ir apstiprinājusi Eiropas Komisija.

(11.2.apakšpunkts stājas spēkā 01.06.2015., sk. 33.punktu)

12. (Zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 34.punktu)

13. (Zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 34.punktu)

14. Pirmajā reģistrācijas klasē reģistrē augu aizsardzības līdzekli, ja tas dažu specifisku īpašību dēļ vai gadījumā, ja ar to nepareizi rīkojas vai to nepareizi lieto, var radīt palielinātu bīstamību. Augu aizsardzības līdzekļus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav reģistrējami pirmajā vai trešajā klasē, reģistrē otrajā reģistrācijas klasē.

15. Dienests lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta personai.

16. Augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā apliecina dienesta izsniegta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība (turpmāk – apliecība).

17. Dienests izsniedz apliecību un izdara ierakstu reģistrā pēc tam, kad persona ir samaksājusi valsts nodevu un dienests ir apstiprinājis augu aizsardzības līdzekļa marķējuma teksta atbilstību Komisijas 2011.gada 8.jūnija Regulas Nr. 547/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu marķēšanas prasībām, 1.pantam.

18. Reģistrācijas apliecībā norāda šādu informāciju:

18.1. reģistrācijas apliecības īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums;

18.2. augu aizsardzības līdzekļa nosaukums;

18.3. preparāta veids;

18.4. reģistrācijas numurs;

18.5. preparatīvā forma;

18.6. reģistrācijas klase;

18.7. iepakojuma tilpums vai svars izplatīšanai Latvijā;

18.8. augu aizsardzības līdzekļa sastāvā ietilpstošās darbīgās vielas nosaukums, saturs, tīrības pakāpe;

18.9. lēmums par augu aizsardzības līdzekļa atļaujas piešķiršanu (numurs);

18.10. reģistrācijas datums;

18.11. reģistrācijas apliecības derīguma termiņš;

18.12. reģistrācijas apliecības izsniegšanas datums.

III. Atļaujas atsaukšana vai grozīšana

19. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma un to dokumentu saņemšanas, kuri pamato lietošanas jomas paplašinājumu, novērtē augu aizsardzības līdzekļa atbilstību Regulas Nr. 1107/2009 51.panta 2.punktā minētajiem nosacījumiem. Ja augu aizsardzības līdzeklis atbilst Regulas Nr. 1107/2009 51.panta 2.punktā minētajiem nosacījumiem, dienests izdara izmaiņas reģistrā un apstiprina reģistrācijas īpašnieka iesniegtu augu aizsardzības līdzekļa marķējuma projektu ar papildinājumiem.

20. Ja mainās reģistrācijas apliecības īpašnieks, apliecības derīguma termiņš paliek nemainīgs.

21. Lai reģistrācijas apliecību nodotu citai personai, reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz dienestā iesniegumu un pievieno dokumentus ar savu un nākamā apliecības īpašnieka parakstu, tajos norādot:

21.1. reģistrā iekļautā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības nosaukumu vai nosaukumus, reģistrācijas apliecības numuru un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas datumu;

21.2. pašreizējā reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukumu un adresi un nākamā apliecības īpašnieka nosaukumu un adresi;

21.3. dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas dokumentācijas nodošanu un tās pieejamību nākamajam apliecības īpašniekam;

21.4. datumu, ar kuru pašreizējais reģistrācijas apliecības īpašnieks nodod visus reģistrācijas apliecības īpašnieka pienākumus nākamajam apliecības īpašniekam.

22. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu reģistrācijas apliecībā, paziņo to pašreizējam un nākamajam reģistrācijas apliecības īpašniekam, izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību un izdara grozījumus reģistrā.

IV. Atļaujas piešķiršana, neiekļaujot augu aizsardzības līdzekli reģistrā

23. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma un Regulas Nr. 1107/2009 54.panta 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē augu aizsardzības līdzekļa iespējamo risku veselībai un videi un atbilstoši Regulas Nr. 1107/2009 54.pantam izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai pētniecības un attīstības mērķiem.

24. Lai saņemtu atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai, persona iesniedz dienestā Regulas Nr. 1107/2009 52.panta 4.punktā minēto informāciju. Dienests mēneša laikā pēc šīs informācijas saņemšanas izvērtē augu aizsardzības līdzekļa identiskumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu paralēlai tirdzniecībai.

25. Ja augu aizsardzības līdzeklis nav identisks Regulas Nr. 1107/2009 52.panta 3.punkta izpratnē, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai. Pēc personas lūguma šādā gadījumā lemj par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu.

26. Ja personas iesniegumā šo noteikumu 23. vai 24.punktā minētās atļaujas saņemšanai konstatētas nepilnības, dienests nosaka termiņu to novēršanai. Ja neatbilstības novērstas noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par attiecīgās atļaujas izsniegšanu. Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

27. Dienests 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta personai lēmumu par šo noteikumu 23. un 24.punktā minētās atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju kopā ar rēķinu par novērtējuma sagatavošanu.

28. Ja saskaņā ar novērtējumu augu aizsardzības līdzeklis, kas paredzēts izmantošanai izmēģinājumos vai eksperimentos pētniecības un attīstības mērķiem, var radīt kaitīgu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, dienests atļaujā nosaka ierobežojumus eksperimentu vai pētījumu veikšanai saskaņā ar Regulas Nr. 1107/2009 54.panta 1.punktu.

29. Lēmumā par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai pētniecības un attīstības mērķiem dienests nosaka:

29.1. atļaujas derīguma termiņu;

29.2. izplatīšanai un lietošanai atļauto augu aizsardzības līdzekļa daudzumu;

29.3. lietošanai atļautās platības lielumu;

29.4. lietošanas nosacījumus attiecībā uz lietotāju un augu aizsardzības līdzekli;

29.5. ja nepieciešams, – prasību par eksperimentā vai pētījumā izmantoto pārtikā un lopbarībā lietojamo augu vai augu produktu iznīcināšanu;

29.6. par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgo personu.

30. Lietošanai atļautās platības lielumu dienests nosaka, pamatojoties uz eksperimenta vai pētījuma veicēja pieprasījumu un novērtējuma rezultātu, bet tas nedrīkst pārsniegt 20 hektāru gadā izmēģinājumiem atklātā laukā vai divus hektārus gadā izmēģinājumiem segtās platībās.

31. Atļaujas derīguma termiņu dienests nosaka ne ilgāku par diviem gadiem, pamatojoties uz eksperimenta vai pētījuma veicēja pieprasījumu un novērtējuma rezultātu.

32. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, atļaujas īpašnieks ne vēlāk kā divus mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā pieprasījumu derīguma termiņa pagarināšanai. Dienests pagarina atļaujas derīguma termiņu saskaņā ar eksperimenta vai pētījuma veicēja pieprasījumu, ja ir pamatota nepieciešamība eksperimenta vai pētījuma turpināšanai.

32.1 Dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļa vietnē nodrošina šādu lēmumu publicēšanu:

32.1 1. par šo noteikumu 2.punktā minēto atļauju piešķiršanu un atjaunošanu atbilstoši Regulas Nr. 1107/2009 43.pantam, kā arī grozīšanu un atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr. 1107/2009 44. un 45.pantam;

32.1 2. par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās atļaujas piešķiršanu un atjaunošanu atbilstoši Regulas Nr. 1107/2009 43.pantam, kā arī grozīšanu un atsaukšanu atbilstoši Regulas Nr. 1107/2009 44. un 45.pantam;

32.1 3. par izmaiņu izdarīšanu augu aizsardzības līdzekļa marķējumā minētajos lietošanas nosacījumos.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.270 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

33. Šo noteikumu 11.2.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā.

34. Šo noteikumu 11.1.apakšpunkts, kā arī 12. un 13.punkts ir spēkā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009 Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 509Pieņemts: 24.07.2012.Stājas spēkā: 27.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 26.07.2012. OP numurs: 2012/117.16
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
250473
{"selected":{"value":"14.08.2021","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2021","iso_value":"2021\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-13.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2012","iso_value":"2012\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)